Jump to content

Change

Hmoob Nplog kev khwv nyiaj


 • Please log in to reply
32 replies to this topic

#1
Guest_the finder_*

Guest_the finder_*
 • Guests
Reputation: 0
yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...

#2
Guest_txawj xeeb_*

Guest_txawj xeeb_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on Jan 28 2007, 02:05 AM, said:

yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...

  hey phooj ywg nyob rau hauv los tsuas teb no mas muaj ntau yom neeg ntau txoj me kev nrhiav noj nrhiav haus heev li yog yuav muab piav mas piav tsis txhua li. tab sis feem coob yog tseem ua liaj ua teb nyob rau toj roob. tab sis lawv kuj tau hloov tej txhiam xws uas lawv cog lawm ntau yam thiab.
  hos nyob rau hauv nroog ces muaj ntau tus kuj muaj hauj lwm ua uas suav saum gorverner nqes los rau police, teacher, tourism, thiab ntau yam. tsis tag li ntawv tseem muaj cov uas nrog nplog muag khoom nyob rau hauv khw thiab.
  yog tias xav paub ntau tshaj no thiab no ces ho sau ntawv rau hauv no kuv mam li qhia koj.
sib ntsib dua

#3
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
[color=#3333FF]

View Postthe finder, on Jan 28 2007, 02:05 AM, said:

yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...

   ua lis ib tug phooj ywg hais los sauv,   peb cov nyob nplog teb no ces feem coob tsua yog ua liaj ua teb kom muaj cov mov noj ua ntej,  khwv nyiaj  ces tsua yog tu tsiaj txhu muag,  cov tseem nyob toj roob mas  ib yig yeej muaj tus puav nyuj hauv tsev....

      lis ntawm kuv,  peb tsev neeg nyob hauv vientiane   peb khwv nyiaj  tsua yog ua hauj lwm noj nyiaj hlis xwb,  kuv niam kuj muag khoom me ntsi nram khws,  tab sis hais txog kev tau nyiaj kuj muaj ntau yam...,  
vim kwv tau nyiaj   kuj muab yuav av cias ,  txais rau luag ua lag luam  yuav paj me ntsi,   txog thaum muag ib thaj av twg kuj tau tshaj tus nqi qub lawm ntau...,  hos nyiaj hlis ces 1 hlis/ 2.000.000kip,  raug lis ntawm $200,  yog tos nyiaj hlis xwb mas yeej tsawg   tab sis kev ua hauj lwm yog yus tau tawm mus saib hauj lwm sab nqauv ces kuj tau nyiaj zoo thiab.   lam piav me me lis no xwb.

#4
Guest_the finder_*

Guest_the finder_*
 • Guests
Reputation: 0
raws li muab nyeem tag, neb yog ob tug muaj kev kawm thiab ua neej xws laug lawm.  tiam sis neb qhia puas tau tias cov muaj peev xwm khwv tau nyiaj li $200/ib hlis. ntawv muaj pes tsawg feem pua %.  cov ho khwv $200 tauj ib xyoos ntawv muaj pes tsawg %.  thiab pes tsawg % uas lawv yuav khwv tau tsawg tshaj li ntawm $200 tauj ib xyoo.  (qhov no tsuas yog xav kom neb khwv yees xwb tsis tas tias yuav muaj tiag tiag li ntawv) ua tsaug uas neb tseem muab tswv yim tuaj rau.

hmoob usa

#5
Guest_hauvsab_*

Guest_hauvsab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on Jan 28 2007, 02:05 AM, said:

yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...

Raws li tau hnov mas Hmoob Laos tam sim no lawv tsab zam rau lawv cov ntxais me kom zoo nkauj ces mus nyob hauv nroog tos neeg txawv tebchaws.  Yog yim twg muaj ntxais zoo nkauj ces yim ntawd tsis txom nyem.  Qhov no yog feem tsawg ntawm peb tsoom hmoob khwv noj haus li no.

#6
Guest_mas cab_*

Guest_mas cab_*
 • Guests
Reputation: 0
raws li kuv paub cov hmoob nyob nplog muaj khwv tau nyiaj dua cov ua hauj lwm thiab cov muaj tub
vim lawv tso lawv cov ntxhais mus nyob tos cov neeg muaj nyiaj es muab nyiaj pub rau lawv xwb yog leej twg yug tau ntxhais zoo nkauj ces tus ntawd 1 lub hlis no taunyiaj txog li 1 thiab 2 lab nyiaj xwb
cov nyob hauv nroog ces cov ntxhais mus nrhiav nyiaj tas hnub tas hmo xwb tab sis thaum hmoob mekas coj lawv cov ntxhais mus ces lawv muab ntes nplua nyiaj kom lawv tau nyiaj xwb thiab khuj lawv nyiaj nkaus xwb  hais me nej paub ntau lawm

#7
Guest_tub yaj sab_*

Guest_tub yaj sab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postmas cab, on Jan 31 2007, 04:24 AM, said:

raws li kuv paub cov hmoob nyob nplog muaj khwv tau nyiaj dua cov ua hauj lwm thiab cov muaj tub
vim lawv tso lawv cov ntxhais mus nyob tos cov neeg muaj nyiaj es muab nyiaj pub rau lawv xwb yog leej twg yug tau ntxhais zoo nkauj ces tus ntawd 1 lub hlis no taunyiaj txog li 1 thiab 2 lab nyiaj xwb
cov nyob hauv nroog ces cov ntxhais mus nrhiav nyiaj tas hnub tas hmo xwb tab sis thaum hmoob mekas coj lawv cov ntxhais mus ces lawv muab ntes nplua nyiaj kom lawv tau nyiaj xwb thiab khuj lawv nyiaj nkaus xwb  hais me nej paub ntau lawm
    nyob zoo os phooj ywg mas cab, kuv tau nyeem koj cov ntawv hauv no mas dhau cai me ntsis lawm nawb tus npawg. thov koj hloov koj tus kheej me ntsis thiab puas tau? vim tias peb cov hmoob nyob hauv laos no mas yeej txom nyem tiag tab sis kuj tsis tau tuaj nyob seev zav sees tos hluas li koj hais thiab nawb npawg, muaj los tsuas muaj leej puasv xwb kuv tsis xav kom koj muab peb hmoob lub npe txhua txhua tus coj los hais rau hauv no. vim tias muaj li 5% thiaj li yog li koj hais xwb los xyov puas txog thiab zoo tsis zoo tej zaum koj los txog hauv nplog no koj tseem yuav nrhiav hmoob nyuab thiab. tsis txhob xav tsim teeb meem ua lwj ua liam nawb cov phooj ywg. yus yog ib tug tib tsim txiaj muaj meej mom lawm tsis txhob hais tej lus phem phem los rhuav yus lub meej mom nawb. yus yog neeg muaj kev txawj ntse lawm qhov twg tsis tsim nyog ua ces yuav tau qhia rau lawv kom paub es tsis txhob ua es yus thiaj li yog neeg muaj nqis nawb.
   yav no lawm tov kuv xav kom peb tsuas los hais tej lus zoo zoo xwb es tsis txhob sib thuam lawm nawb cov npawg. vim tias txom nyem los yog hmoob, yog tias peb tau lub npe zoo ces nej cov tseem nyob mekas los tau npe zoo thiab. nyob rau hauv lub qub ntuj no hmoob yuav muab faib ua ob peb pab tsis tau nawb, qhov yuav tau ces saib nej puas kam mus ua kekas xwb. tsis txhob siv hmoob lub npe lawm.
     thov txim ntau rau cov npawg ua muaj hwj chim thiab paub tab uas tsis tau tuaj hais lus phem rau hauv no. kuv tsuas yog xav hais me ntsis rau cov neeg xuab xwb nawb. thiab kuv vam thiab cia siab tias cov uas pheej hais lus phem phem hauv no yuav tau hloov pauv tus kheej thiab. sib ntsib dua.

    Luangprabang, laos

#8
Guest_tub yaj sab_*

Guest_tub yaj sab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on Jan 30 2007, 11:46 PM, said:

raws li muab nyeem tag, neb yog ob tug muaj kev kawm thiab ua neej xws laug lawm.  tiam sis neb qhia puas tau tias cov muaj peev xwm khwv tau nyiaj li $200/ib hlis. ntawv muaj pes tsawg feem pua %.  cov ho khwv $200 tauj ib xyoos ntawv muaj pes tsawg %.  thiab pes tsawg % uas lawv yuav khwv tau tsawg tshaj li ntawm $200 tauj ib xyoo.  (qhov no tsuas yog xav kom neb khwv yees xwb tsis tas tias yuav muaj tiag tiag li ntawv) ua tsaug uas neb tseem muab tswv yim tuaj rau.

hmoob usa
  nyob zoo phooj hmoob usa, yog yuav muab piv peb rau nej ces yeej deb npaum li lub ntuj thiab teb tab sis yog yuav muab hais ces nej thiab peb tsuas yog tib co ntsav xwb. tab sis vim yog nej tau mus nyob rau teb chaws vam meej ces nej nrog lawv vam meej lawm xwb. yog tias peb tau nrog nej nyob los peb yeej yuav vam meej li nej thiab vim tias tam sim no kuv muab saib los mas peb cov nyob tim no tseem muaj cov kawm ntawv tau zoo tshaj nplog lawm thiab, tab sis kuj tsis yog yuav kawm tau zoo txhua tus tsuas yog leej puav thiab xwb, tab sis txawm yuav tsis yog tas nrho peb sawv daws los lawv cov kawm tau zoo twb pab peb txawb nqa peb lub koob npe lawm thiab.
   hos hais txog cov uas khwv tau nyiaj li $200/ hlis ntawv yeej tsis coob tiag tab sis yeej muaj li 10%ntawm peb hmoob tag nrho 16%los ntawm cov neeg hauv thoob teb chaws 6.000.000 leej. mab 21% nplog 63%.
   hos cov uas tseem kawm ntawv tsis tau muaj nyiaj hli noj muaj li 25% suav cov kawm nyob rau scondary school tuaj mus txog rau high school . college, university thiab mus txawv teb chaws. hos cov uas tseem nyob pem tej toj roob ua liaj ua teb uas yog cov khwv nyiaj kuv phem los mus yug cov tub ntxhais kawm ntaub kawm ntawv muaj ntau li 65% hos cov ntxhais uas toob nkeeg tsis xav ua noj ua haus tsis kawm ntawv uas nyob tos cov hmoob mekas los coj mus yug muaj li 8% feem coob yog cov ntxhais hauv nroog loj tsis yog cov pem toj siab. hos seev li cov uas tau hais los no yog cov neeg uas tsis muaj hauj lwm ua thiab tsis muaj siab ntsws khwv noj tag nrho rau cov haus dej haus cawv thiab quav yeeb quav tshuaj.
   cov phooj ywg raws li kuv saib mas 10-20 xyoo tom ntej no peb lub neej yuav hloov los mus kom tau li 55% piv rau tam sim no. uas yog ib tug neeg pub khwv kom tau li $120 nce mus. tab sis tsis yog txhua leej tsuas yog cov muaj siab kawm ntawv uas tam sim no tab tom lauj niam txiv tej nyiaj coj mus noj xwb.
    cov phooj ywg kuv los kuj paub tsis zoo thiab ces lam qhia me ntsis li no rau nej xwb muaj dab tsi no ces peb mam li sib tham dua.
    sib ntsib dua os lawv


  Luangprabang tseem tos nej

#9
Guest_the finder_*

Guest_the finder_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttub yaj sab, on Jan 31 2007, 07:07 AM, said:

nyob zoo phooj hmoob usa, yog yuav muab piv peb rau nej ces yeej deb npaum li lub ntuj thiab teb tab sis yog yuav muab hais ces nej thiab peb tsuas yog tib co ntsav xwb. tab sis vim yog nej tau mus nyob rau teb chaws vam meej ces nej nrog lawv vam meej lawm xwb. yog tias peb tau nrog nej nyob los peb yeej yuav vam meej li nej thiab vim tias tam sim no kuv muab saib los mas peb cov nyob tim no tseem muaj cov kawm ntawv tau zoo tshaj nplog lawm thiab, tab sis kuj tsis yog yuav kawm tau zoo txhua tus tsuas yog leej puav thiab xwb, tab sis txawm yuav tsis yog tas nrho peb sawv daws los lawv cov kawm tau zoo twb pab peb txawb nqa peb lub koob npe lawm thiab.
   hos hais txog cov uas khwv tau nyiaj li $200/ hlis ntawv yeej tsis coob tiag tab sis yeej muaj li 10%ntawm peb hmoob tag nrho 16%los ntawm cov neeg hauv thoob teb chaws 6.000.000 leej. mab 21% nplog 63%.
   hos cov uas tseem kawm ntawv tsis tau muaj nyiaj hli noj muaj li 25% suav cov kawm nyob rau scondary school tuaj mus txog rau high school . college, university thiab mus txawv teb chaws. hos cov uas tseem nyob pem tej toj roob ua liaj ua teb uas yog cov khwv nyiaj kuv phem los mus yug cov tub ntxhais kawm ntaub kawm ntawv muaj ntau li 65% hos cov ntxhais uas toob nkeeg tsis xav ua noj ua haus tsis kawm ntawv uas nyob tos cov hmoob mekas los coj mus yug muaj li 8% feem coob yog cov ntxhais hauv nroog loj tsis yog cov pem toj siab. hos seev li cov uas tau hais los no yog cov neeg uas tsis muaj hauj lwm ua thiab tsis muaj siab ntsws khwv noj tag nrho rau cov haus dej haus cawv thiab quav yeeb quav tshuaj.
   cov phooj ywg raws li kuv saib mas 10-20 xyoo tom ntej no peb lub neej yuav hloov los mus kom tau li 55% piv rau tam sim no. uas yog ib tug neeg pub khwv kom tau li $120 nce mus. tab sis tsis yog txhua leej tsuas yog cov muaj siab kawm ntawv uas tam sim no tab tom lauj niam txiv tej nyiaj coj mus noj xwb.
    cov phooj ywg kuv los kuj paub tsis zoo thiab ces lam qhia me ntsis li no rau nej xwb muaj dab tsi no ces peb mam li sib tham dua.
    sib ntsib dua os lawv
  Luangprabang tseem tos nejua tsaug rau koj cov information uas koj tau muab los ntawv, vam thiab cia siab tias tom ntej no peb ib tsoom hmoob sawv daws yuav muaj kev khwv noj khwv haus li luag lwm teb chaws thiab, xws li tsuas siv ntaub siv ntawv, siv cwj mem los kos xwb ces yeej khwv txaus tsev neeg noj lawm.

nyob li 1-2 leeg tau hais los sauv tsuas yog lawv hais li lawv lub siab xav xwb tej zaum yuav tsis muaj dab tsi nawb.

#10
Guest_the finder_*

Guest_the finder_*
 • Guests
Reputation: 0
yog leej twg xav tias kev ua yeeb yaj kiab tsis hais yuav yog: movie, movie kwv txhiaj, thiab hu nkauj. yog ib qhov kev khwv uas tsuas muaj ua kom muaj koob muaj npe xwb no. thov caw mus saib lub topic:

HMONG HOLLYWOOD NRHIAV NEEG UA YEEB YAJ KIAB IN LAOS.  tau.

#11
Guest_Txojkevtaug_*

Guest_Txojkevtaug_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on Feb 1 2007, 12:31 AM, said:

yog leej twg xav tias kev ua yeeb yaj kiab tsis hais yuav yog: movie, movie kwv txhiaj, thiab hu nkauj. yog ib qhov kev khwv uas tsuas muaj ua kom muaj koob muaj npe xwb no. thov caw mus saib lub topic:

HMONG HOLLYWOOD NRHIAV NEEG UA YEEB YAJ KIAB IN LAOS.  tau.

Cov phooj ywg suav daws! tag nrho Hmoob USA & Laos,...Thai,Fr,...

Hais txog kev khwv nyiaj hauv peb Hmoob Laos:
1.Muaj ib feem muaj kwv tij neej tsa nyob sab tim USA & Fr ces lawv tau txais kev pab li no:
-xav nyiaj los pab dawb dawb
-Peb xa khoom, paj ntaub,tshuaj ntsuab,....mus rau lawv muag los rau peb.
-Ua Movie los sis ua nkauj mus rau lawv pab muag,thov cov nyob sab USA&Fr ua sponsor pab .
2.Feem tsis muaj kwv tij nyob sab USA&Fr  ces ua liaj ua teb ,tu tsiaj tu txhuv
3.Feem ua hauj lwm kuj txaus noj txaus haus
4. Feem ua luam kuj muaj nyiaj dua ntais los yog ( ua luam sab tim USA nej los sis hauv Laos tib si)

Kev khwv nyiaj ces li ntawd....cov txom nyem tshaj ces yog cov ua liaj ua teb, nws txawv lwm teb chaws vam meej  cov ua liaj teb muaj nyiaj ntau. Vim peb teb chaws Laos tsis tau vam meej tsis tau muaj Factory,tsev ua ub ua no ...vim li ntawd peb cov neeg tsis muaj hauj lwm ua thiab niam txiv pej xeem cog qoob cog loo los tsis tau muag zoo ,tsuas ua kom txaus noj txaus haus los yog xwb...
Thov kom phooj ywg suav daws nkag siab li ntawd ...tsis ntev tom ntej no yuav muaj lwm lub teb chaws tuaj nqis peev rau peb lub teb chaws, thaum ntawd peb yuav plam ntawm txoj kev txom nyem zuj zus...txawm tam sim no peb txom nyem me ntsis los peb txaus siab rau peb lub teb chaws..vim nws muaj hav zoov ntsuab xiab,huab cua nplawm txias zias, tsis muaj av qeeg cua hlob li lwm teb chaws, tsis no thiab kuj tsis sov heev, hnav ib daim khaub hlab xwb los nyob nrog luag dhau xyoo....

Hais txog ntawm kuv , yog los ntawm tsev neeg txom nyem, nyob Laos,tiam sis kuv muaj ib tug tij laug hlob nyob sab USA , nws yog tus pab rau kuv muaj txoj kev kawm txog niaj hnub no...tshuav  tsis ntev kuv kawm tiav , peb cov tub kawm Hmoob kawm tiav rov los Laos..thaum ntawd peb mam tsis kho yeej yuav maj mam zoo mus...
Vim peb cov tub kawm Hmoob tam sim no nyob Vietnam( qhov kuv kawm) muaj tshaj 100 tawm leej
mus Japan 10 tawm leej , mus China 10 tawm leej,mus Thaib ,Cuba,USA, Fr, AUS ,...kuj tseem muaj coob
xws li kawm hauv National University of Laos mas coob nto 500-600 leej thiab.
Vam tias yuav hloov tau peb lub neej tsis ntev tom ntej no....
Kwv tij phooj ywg cov nyob sab USA, Fr ..leej twg xav los nqis peev ua ib yam dab tsi hauv Laos los thov chaw los tau , tam sim no nom tswv tso kev dav fo lawm.neeg Tourism los yuav tuaj mus saib Laos suav hnub coob zuj zus, peb cov niam txiv kwv tij Hmoob nyob yaj sab los suav hnub nqis los hauv nroog coob zuj zus sau nra dwb daws nqis los hauv nroog lawm xwb...Kuv twb muaj kev xav cia tias kuv yuav ua ib yam dab tsi lawm yog hnub twg kuv muaj peev, yog muaj cov los sib pab nqis peev los kuv yeej muaj peev xwm ua tau kuv txoj hauj lwm uas kuv  kawm tiav no lawm...

Lwm zaus mam sau dua ntxiv nawb....
lo twg yuam kev los thov zam txim pub.
Ua tsaug ntau cov phooj ywg nej pab nyeem tag...
Txojkevtaug@hotmail.com


#12
khosiab

khosiab

  New Member

 • Members
 • 15 posts
Reputation: 0
Neutral
Cov nus hmoob nyob Laos.......... Kuv nyeem nej cov ntawv tag, ua rau kuv zoo siab tias nej cov nyob rau laos los kuj rau siab kawm ntawv kawg li thiab.  Thaum kuv nyeem nej cov ua nus li ntawv tag..ua rau kuv zoo siab twj ywm tias peb cov hmoob, tsi hais nyob rau lub teb chaws twg...tus twg los yeej rau siab kawm ntawv thiab ua lauj lwm.  Peb ntxhua tus..tsi xav kom peb nyob lub neej txom txom nyem li peb niam peb txiv.. Yog li ntawd peb cov tub cov ntxhais, ntxhua tus thiaj li sib zog los mus khwv thiab kawm ntawv.. Kuv kuj zoo siab rau nej cov uas nus uas tuaj tim laos tuaj, tuaj qhia nej txoj kev kawm ntawv thiab qhia nej cov information pub rau peb cov hmoob meskas..

Kuv tseem npaj siab tias 2008/2009, kuv yuav los saib peb cov hmoob nyob rau thailand thiab laos.. Kuv kuj tsi paub leej twg nyob rau  laos and thailand li.  Yog kuv los ces ntshe kuv yuav los li ib tug tourist xwb.  Yog li kuv xav paub tias kuv tsi paub lus nplog thiab lus thaib li.. Puas muaj cov hmoob uas yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab?  Nyob rau lawv qhov tourist, puas muaj cov hmoob ua hauj lwm rau hauv.. ?? Puas muaj leej twg yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab coj tau kuv mus ncig tej qho chaw zoo ua si..???

Sau npe  nkaujhmoob  meskas..

#13
Guest_tub yaj_*

Guest_tub yaj_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postkhosiab, on Feb 2 2007, 12:22 AM, said:

Cov nus hmoob nyob Laos.......... Kuv nyeem nej cov ntawv tag, ua rau kuv zoo siab tias nej cov nyob rau laos los kuj rau siab kawm ntawv kawg li thiab.  Thaum kuv nyeem nej cov ua nus li ntawv tag..ua rau kuv zoo siab twj ywm tias peb cov hmoob, tsi hais nyob rau lub teb chaws twg...tus twg los yeej rau siab kawm ntawv thiab ua lauj lwm.  Peb ntxhua tus..tsi xav kom peb nyob lub neej txom txom nyem li peb niam peb txiv.. Yog li ntawd peb cov tub cov ntxhais, ntxhua tus thiaj li sib zog los mus khwv thiab kawm ntawv.. Kuv kuj zoo siab rau nej cov uas nus uas tuaj tim laos tuaj, tuaj qhia nej txoj kev kawm ntawv thiab qhia nej cov information pub rau peb cov hmoob meskas..

Kuv tseem npaj siab tias 2008/2009, kuv yuav los saib peb cov hmoob nyob rau thailand thiab laos.. Kuv kuj tsi paub leej twg nyob rau  laos and thailand li.  Yog kuv los ces ntshe kuv yuav los li ib tug tourist xwb.  Yog li kuv xav paub tias kuv tsi paub lus nplog thiab lus thaib li.. Puas muaj cov hmoob uas yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab?  Nyob rau lawv qhov tourist, puas muaj cov hmoob ua hauj lwm rau hauv.. ?? Puas muaj leej twg yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab coj tau kuv mus ncig tej qho chaw zoo ua si..???

Sau npe  nkaujhmoob  meskas..


#14
Guest_tub yaj sab_*

Guest_tub yaj sab_*
 • Guests
Reputation: 0
[quote name='khosiab' date='Feb 2 2007, 12:22 AM' post='13015']
Cov nus hmoob nyob Laos.......... Kuv nyeem nej cov ntawv tag, ua rau kuv zoo siab tias nej cov nyob rau laos los kuj rau siab kawm ntawv kawg li thiab.  Thaum kuv nyeem nej cov ua nus li ntawv tag..ua rau kuv zoo siab twj ywm tias peb cov hmoob, tsi hais nyob rau lub teb chaws twg...tus twg los yeej rau siab kawm ntawv thiab ua lauj lwm.  Peb ntxhua tus..tsi xav kom peb nyob lub neej txom txom nyem li peb niam peb txiv.. Yog li ntawd peb cov tub cov ntxhais, ntxhua tus thiaj li sib zog los mus khwv thiab kawm ntawv.. Kuv kuj zoo siab rau nej cov uas nus uas tuaj tim laos tuaj, tuaj qhia nej txoj kev kawm ntawv thiab qhia nej cov information pub rau peb cov hmoob meskas..

Kuv tseem npaj siab tias 2008/2009, kuv yuav los saib peb cov hmoob nyob rau thailand thiab laos.. Kuv kuj tsi paub leej twg nyob rau  laos and thailand li.  Yog kuv los ces ntshe kuv yuav los li ib tug tourist xwb.  Yog li kuv xav paub tias kuv tsi paub lus nplog thiab lus thaib li.. Puas muaj cov hmoob uas yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab?  Nyob rau lawv qhov tourist, puas muaj cov hmoob ua hauj lwm rau hauv.. ?? Puas muaj leej twg yuav pes tau lus hmoob rau kuv thiab coj tau kuv mus ncig tej qho chaw zoo ua si..???

Sau npe  nkaujhmoob  meskas..
[/quote


  nyob zoo os leej muam hmoob mekas (khosiab) tsis txhob ntshai hais tias tsam ces ho tsis muaj neeg txhais lus rau koj, yog tias lwm qhov mas kuv tsis paub hos yog tias koj los txog rau Luangprabang no ces kuv mam li ua koj tus translat0r kiag. yog tias koj tsis xav li cas, tab sis kuv tsis paub ntau npaum li nej tab sis kuv kuj txais tau kom koj paub thiab. yog tias tsis siab deb no ho noog kom paub kuv ntau dua no los tau.

  sib ntsib dua os lawm.

Luangprabang tos txais phooj ywg

#15
Guest_moob_*

Guest_moob_*
 • Guests
Reputation: 0
Ib tsoom phooj ywg tsi has moob plog los sis moob Meskas yog mej leej twg tsi txawj has lug nua thov koj ua tug tuaj nyeem ntawv xwb xob ua tug tuaj sau.  Vim tej lug mej tuaj sau ntawm tsiv noog heev,lu lug kws tas mej muab mej tej txhais tseev zaam moog tog qhua khwv nyaj mas tsi zoo noog le lawm,kuv yog moob meskas tab sis kuv xaav thov mej kuam mej tos taub tas qhov lub tebchaw plog muaj kev lom zem  tsi vim moob ntshaw nyaj tab sis vim tug Sociaty huv lub qaab ntuj nuav hloov taag lawm,thov mej tig ib muag moog saib nyob rua xyoo 1976 leej twg naav taib paiv taub xwb maag moog nyob (Duan thao,Duan nang) leej twg plaub hau ntev xwb maag moog hab pob tawb ntaag lub caiv nuav tsi zoo le thaum ub lawm tseem tswv has tsi tau suav dlawg lawm. Peb cov yuav sau,cov yuav has los ua tuab zoo xaav taag le maav has,le maav sau txhaj yuav tsi muaj kev kum nyem hab txhaj yuav sib paab tau.  Ua tsaug ntau.

#16
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0
yog lawm hmoob nplog lub neej tam sim no hloov mus deb heev lawm, txhua hnub txhua hmo tsoom tub ntxhais hluas lawv hloov lawv tus kheej tsis hais tsoos tsho, plaub hau, cuj pwm kev hais lus, thiab kev xav.  puav leej hloov lawm ntau heev, cov nyob pev yaj sab los txav los rau nram nroog, cov muaj peev xwv los tig los ua lag ua luam, mus ua nom ua tswv lawm thiab.

txawm li cas los kom peb tsoom tub ntxhais hluas nyob laos paub zoo hais tias:  kev vam meej muaj, txoj kev tsis zoo los muaj nrog thiab.  cov ho tsis tau kawm ntaub kawm ntawv siab, tsis muaj neeg txheeb neeg ze nyob meskas, cov ho niam qhuav nqis pem roob los xwb los xij.  nej sawv daws yuav tsum tau los nrhiav tej yam kom ho tsis txob puas mus txog nej lub neej thiab txoj sia.  tus ho yeem lawm los ho tsis txhob thuam thiab.  tus ho zoo lawm los ho tsis txhob luag thiab.  

kev khwv noj khwv haus muaj ntau yam, nws nyob rau ntawm txoj kev txawj ntawm tus tib neeg ntawv xwb.  ua dab tsi los tsuav hais tias PAUB LAWM MAM UA, tsis yog tias UA TAS MAM PAUB, yog zoo li no yuav tu siab rau yus tus kheej lub neej thaum yav lig.

cov ho muaj niam muaj txiv ua nom ua tswv, ua lag ua luam los ho tsis txhob tso cov uas tsis muaj ib tug txheeb ib tug ze nyob hauv nroog pov tseg thiab.  ib tug yuav tau pab ib tug, yog tias koj tseem muaj lub sij haum los pab tau ib tug tib neeg.  nws yog ib qhov dua li koj coj koj cov nyiaj muas puab ib lub tsev 7 tshooj nawb.  kev pab tib neeg yog ib qhov zoo.  yog lawv tsis thov txog koj los tseg, yog lawv thov txog koj tus muaj zoo niam tau zoo txiv, muaj lub neej zoo lawm los koj yuav tau pab tus ntawv thiab.

thov tswv ntuj foom koob hmoo rau sawv daws.

ua tsaug.

#17
feem coob

feem coob

  New Member

 • Members
 • 41 posts
Reputation: 0
Neutral

View PostGuest, on Mar 1 2007, 12:20 AM, said:

yog lawm hmoob nplog lub neej tam sim no hloov mus deb heev lawm, txhua hnub txhua hmo tsoom tub ntxhais hluas lawv hloov lawv tus kheej tsis hais tsoos tsho, plaub hau, cuj pwm kev hais lus, thiab kev xav.  puav leej hloov lawm ntau heev, cov nyob pev yaj sab los txav los rau nram nroog, cov muaj peev xwv los tig los ua lag ua luam, mus ua nom ua tswv lawm thiab.

txawm li cas los kom peb tsoom tub ntxhais hluas nyob laos paub zoo hais tias:  kev vam meej muaj, txoj kev tsis zoo los muaj nrog thiab.  cov ho tsis tau kawm ntaub kawm ntawv siab, tsis muaj neeg txheeb neeg ze nyob meskas, cov ho niam qhuav nqis pem roob los xwb los xij.  nej sawv daws yuav tsum tau los nrhiav tej yam kom ho tsis txob puas mus txog nej lub neej thiab txoj sia.  tus ho yeem lawm los ho tsis txhob thuam thiab.  tus ho zoo lawm los ho tsis txhob luag thiab.  

kev khwv noj khwv haus muaj ntau yam, nws nyob rau ntawm txoj kev txawj ntawm tus tib neeg ntawv xwb.  ua dab tsi los tsuav hais tias PAUB LAWM MAM UA, tsis yog tias UA TAS MAM PAUB, yog zoo li no yuav tu siab rau yus tus kheej lub neej thaum yav lig.

cov ho muaj niam muaj txiv ua nom ua tswv, ua lag ua luam los ho tsis txhob tso cov uas tsis muaj ib tug txheeb ib tug ze nyob hauv nroog pov tseg thiab.  ib tug yuav tau pab ib tug, yog tias koj tseem muaj lub sij haum los pab tau ib tug tib neeg.  nws yog ib qhov dua li koj coj koj cov nyiaj muas puab ib lub tsev 7 tshooj nawb.  kev pab tib neeg yog ib qhov zoo.  yog lawv tsis thov txog koj los tseg, yog lawv thov txog koj tus muaj zoo niam tau zoo txiv, muaj lub neej zoo lawm los koj yuav tau pab tus ntawv thiab.

thov tswv ntuj foom koob hmoo rau sawv daws.

ua tsaug.

  koj cov lus yog kawg lis lawm,   txawm peb yuav muaj thiab txom nyem,  vam meej txawj ntse thiab ua liaj ua teb nyob hauv hav xwb los peb yuav tau sib pab  sib ua zoo hais.   kuv xav tias koj yog ib tug hmoob uas txawj sib hlub lawm.

#18
Davdub

Davdub

  Master Degree 3

 • Members
 • 1,561 posts
Reputation: 18
Good

View Postfeem coob, on Mar 1 2007, 02:32 AM, said:

koj cov lus yog kawg lis lawm, txawm peb yuav muaj thiab txom nyem, vam meej txawj ntse thiab ua liaj ua teb nyob hauv hav xwb los peb yuav tau sib pab sib ua zoo hais. kuv xav tias koj yog ib tug hmoob uas txawj sib hlub lawm.
#19
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on Jan 28 2007, 02:05 AM, said:

yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...Phooj ywg koj tsis paub li los, muaj ntau level ntawm peb cov hmoob kev khwv nojhaus.  

1.  cov laus tsis muaj khuashub ces ua liaj teb.  
2.  cov muaj khuashub txawm siab/qis los lawv mus ntxias lagluam ib hnub xam ib hnub.  
3.  Cov muaj lag luam zoo tshaj ces yog ua luam ntxais rau hmoob nyob txawv tebchaws.
4. tseem muaj ib feem yog feem tsawg mus ua niam ntiav hauv bars nyob 52k xwb.  

Txawm lawv yuav khwv noj haus li cas los kuv tsis thuam vim rau qhov laos lub teb chaws yeej txom nyeem es pej xeem thiaj txom nyem nrog.

#20
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on Mar 6 2007, 12:06 AM, said:

Phooj ywg koj tsis paub li los, muaj ntau level ntawm peb cov hmoob kev khwv nojhaus.  

1.  cov laus tsis muaj khuashub ces ua liaj teb.  
2.  cov muaj khuashub txawm siab/qis los lawv mus ntxias lagluam ib hnub xam ib hnub.  
3.  Cov muaj lag luam zoo tshaj ces yog ua luam ntxais rau hmoob nyob txawv tebchaws.
4. tseem muaj ib feem yog feem tsawg mus ua niam ntiav hauv bars nyob 52k xwb.  

Txawm lawv yuav khwv noj haus li cas los kuv tsis thuam vim rau qhov laos lub teb chaws yeej txom nyeem es pej xeem thiaj txom nyem nrog.
txawm yog tsis paub thiaj nug nej, ib txhia hais tias lawv lub neej zo heev lawm.  yug los ces niam txiv yeej muaj muaj nyiaj lawm, ces lawv tsis paub txog qhov kev txom nyem ntawm lawv li.  

tiam sis feem coob kuv xav hais tias lawv tseem txom nyem heev, vim tsis muaj ib tug txheeb ib tug ze nyob rau teb chaws thib 3, tsis tas li ntawv xwb tsis pom qab yuav mus pib los yog khw li cas es lawv thiaj yuav tau nyiaj los yug tsev neeg.  

yog piv txwv li tias teb chaws nplog vam meej lawm, es tsis ua liaj ua teb lawm no los mav, seb peb ib tsoom hmoob sawv daws yuav mus ua dab tsi thiaj tau nyiaj los yug tsev neeg, them nqi vaj nqi tsev, nqi telephone, fai fab thiab lwm yam.

#21
Guest_Ywj Siab_*

Guest_Ywj Siab_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on Mar 6 2007, 12:06 AM, said:

Phooj ywg koj tsis paub li los, muaj ntau level ntawm peb cov hmoob kev khwv nojhaus.  

1.  cov laus tsis muaj khuashub ces ua liaj teb.  
2.  cov muaj khuashub txawm siab/qis los lawv mus ntxias lagluam ib hnub xam ib hnub.  
3.  Cov muaj lag luam zoo tshaj ces yog ua luam ntxais rau hmoob nyob txawv tebchaws.
4. tseem muaj ib feem yog feem tsawg mus ua niam ntiav hauv bars nyob 52k xwb.  

Txawm lawv yuav khwv noj haus li cas los kuv tsis thuam vim rau qhov laos lub teb chaws yeej txom nyeem es pej xeem thiaj txom nyem nrog.


Cov npawg kuv pom mas muaj li nov xws li;

1. Sau ntawv thov tej txheeb ze nyob txawv teb chaws pab
2. muag khoom me me raws ke
3. tso tej tub tej ntxhais mus khwv raws tej tsev haus dej haus cawv los si tej tsev tos qhuas,  niam no peb hmoob muaj niam ntiav nyob hauv 52 thiab Vientiane lawm pawg pes lug.
4. yog cov siab rov taws tuam yus haiv neeg   yuav nyiaj nplog ntiav mus caum tua cov tom hav zoov  thiab cov nplog tsis nyiam hauv zos.

Raws li hais nov yog kuv paub thiab pom ntawm yus tus kheej kiag,  tsis yog lam hais

#22
Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostYwj Siab, on Mar 8 2007, 06:56 AM, said:

Cov npawg kuv pom mas muaj li nov xws li;

1. Sau ntawv thov tej txheeb ze nyob txawv teb chaws pab
2. muag khoom me me raws ke
3. tso tej tub tej ntxhais mus khwv raws tej tsev haus dej haus cawv los si tej tsev tos qhuas,  niam no peb hmoob muaj niam ntiav nyob hauv 52 thiab Vientiane lawm pawg pes lug.
4. yog cov siab rov taws tuam yus haiv neeg   yuav nyiaj nplog ntiav mus caum tua cov tom hav zoov  thiab cov nplog tsis nyiam hauv zos.

Raws li hais nov yog kuv paub thiab pom ntawm yus tus kheej kiag,  tsis yog lam hais

npawg koj hais li ko, koj nyob laos lov? qhia puas tau.  yog koj nyob laos no, tej zaum yuav ua tiag nrog xav thiab..

#23
Guest_tsheej_*

Guest_tsheej_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostGuest, on Mar 8 2007, 03:21 AM, said:

txawm yog tsis paub thiaj nug nej, ib txhia hais tias lawv lub neej zo heev lawm.  yug los ces niam txiv yeej muaj muaj nyiaj lawm, ces lawv tsis paub txog qhov kev txom nyem ntawm lawv li.  

tiam sis feem coob kuv xav hais tias lawv tseem txom nyem heev, vim tsis muaj ib tug txheeb ib tug ze nyob rau teb chaws thib 3, tsis tas li ntawv xwb tsis pom qab yuav mus pib los yog khw li cas es lawv thiaj yuav tau nyiaj los yug tsev neeg.  

yog piv txwv li tias teb chaws nplog vam meej lawm, es tsis ua liaj ua teb lawm no los mav, seb peb ib tsoom hmoob sawv daws yuav mus ua dab tsi thiaj tau nyiaj los yug tsev neeg, them nqi vaj nqi tsev, nqi telephone, fai fab thiab lwm yam.

  peb hmoob nplog teb  txhua txhua yim yeej muaj tsev nyob ua yog yus tug lawm,  tsis tau mus ntiav luag tej tsev nyob lis nej, tsis tau them nqis tsev.
    peb txhuas yim neeg nyias yeej muaj nyias av ua noj, peb tej av cog dab tsis los zoo    txawm peb tsis ua liaj ua teb los yeej cog ua lwm yam tau noj,  kev khwv nyiaj yooj yim xwb   yuav mus ua zog hnub twg los tau  tab sis peb hmoob tsis kam mus ua luag zog.

#24
Guest_tsheej_*

Guest_tsheej_*
 • Guests
Reputation: 0

View PostYwj Siab, on Mar 8 2007, 06:56 AM, said:

Cov npawg kuv pom mas muaj li nov xws li;

1. Sau ntawv thov tej txheeb ze nyob txawv teb chaws pab
2. muag khoom me me raws ke
3. tso tej tub tej ntxhais mus khwv raws tej tsev haus dej haus cawv los si tej tsev tos qhuas,  niam no peb hmoob muaj niam ntiav nyob hauv 52 thiab Vientiane lawm pawg pes lug.
4. yog cov siab rov taws tuam yus haiv neeg   yuav nyiaj nplog ntiav mus caum tua cov tom hav zoov  thiab cov nplog tsis nyiam hauv zos.

Raws li hais nov yog kuv paub thiab pom ntawm yus tus kheej kiag,  tsis yog lam hais

         kuv teb koj cov lus 4 nqis ntawv.

  1.  kuj muaj cov thov nyiaj thiab tab sis tsis yog txhuas tus,  khwv yees tias tsuas muaj lis 40% ntawm cov hmoob nyob deb nroog tsis paub khwv nyiaj xwb.
  
  2.  cov muag khoom me me raws kev muaj tsawg heev,   muab suav tag nrhos nyob teb chaws nplog  xyov puas muaj txog 20 leej thiaj muag khoom me me raws kev lis koj hais.
    
3.  txhob xyaum dag lis koj npawg,   kuj muaj tus puav thiab tab sis tsawg heev,  cov poj laib hmoob ua tsis mloog niam txiv lus tsis muaj txog 50 leej  xam 52& vientiane,  cov ua poj laib tsis yog niam txiv kom ua,  lawv yog neeg niam txiv hais tsis tau lawm xwb, thiab kev ua laib  txawm nyob lub teb chaws twg, haiv neeg twg,  muaj nyiaj ntau lawm los lawv yeej ua,  vim tej ntawv yog nyob ntawm lawv siab nyiam,  thiab 1  qhos ntxiv ces yog vim nej 1 txhias txiv neej tim meskas ntag,  dag tias yuav  tab sis tsis tos lawv thaum kawg tsis muaj leej twg yuav lawm  thiaj lis mus ua laib lawm xwb.

4.  cov rov taws tuaj ntuj ces yog koj ntag,  koj txhob xav tias lwm tus yuav xav lis koj,  kuv ntseeg hais tias tus pheej hais tias lwm tus tuas hmoob ces yog nws ntag,  nws thiaj pheej xav tias luag yuav phem lis nws,  kuv qhia koj tias tsuas yog koj thiaj xav lis kos xwb,  hauv ntiaj teb no tsis hais haiv neeg twg,  nyias yej hlub nyias haiv neeg,  tsuas yog muaj qees zaus luag pheej ua kom yus rov tsis sib nkag siab yus xwb,  yog koj muab ua zoo tshawb qhov tseeb koj thiaj paub,  yam hnov xwb yeej ntseeg tsis tau 100%.


          kuv tseem muaj ntau yam yuav hais rau koj tab sis kuv muaj hauj lwm yuav mus,  tseg lwm zaus mam hais ntxiv.

#25
Guest_tus nrhiav_*

Guest_tus nrhiav_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttsheej, on Mar 12 2007, 04:23 AM, said:

kuv teb koj cov lus 4 nqis ntawv.

  1.  kuj muaj cov thov nyiaj thiab tab sis tsis yog txhuas tus,  khwv yees tias tsuas muaj lis 40% ntawm cov hmoob nyob deb nroog tsis paub khwv nyiaj xwb.
  
  2.  cov muag khoom me me raws kev muaj tsawg heev,   muab suav tag nrhos nyob teb chaws nplog  xyov puas muaj txog 20 leej thiaj muag khoom me me raws kev lis koj hais.
    
3.  txhob xyaum dag lis koj npawg,   kuj muaj tus puav thiab tab sis tsawg heev,  cov poj laib hmoob ua tsis mloog niam txiv lus tsis muaj txog 50 leej  xam 52& vientiane,  cov ua poj laib tsis yog niam txiv kom ua,  lawv yog neeg niam txiv hais tsis tau lawm xwb, thiab kev ua laib  txawm nyob lub teb chaws twg, haiv neeg twg,  muaj nyiaj ntau lawm los lawv yeej ua,  vim tej ntawv yog nyob ntawm lawv siab nyiam,  thiab 1  qhos ntxiv ces yog vim nej 1 txhias txiv neej tim meskas ntag,  dag tias yuav  tab sis tsis tos lawv thaum kawg tsis muaj leej twg yuav lawm  thiaj lis mus ua laib lawm xwb.

4.  cov rov taws tuaj ntuj ces yog koj ntag,  koj txhob xav tias lwm tus yuav xav lis koj,  kuv ntseeg hais tias tus pheej hais tias lwm tus tuas hmoob ces yog nws ntag,  nws thiaj pheej xav tias luag yuav phem lis nws,  kuv qhia koj tias tsuas yog koj thiaj xav lis kos xwb,  hauv ntiaj teb no tsis hais haiv neeg twg,  nyias yej hlub nyias haiv neeg,  tsuas yog muaj qees zaus luag pheej ua kom yus rov tsis sib nkag siab yus xwb,  yog koj muab ua zoo tshawb qhov tseeb koj thiaj paub,  yam hnov xwb yeej ntseeg tsis tau 100%.
          kuv tseem muaj ntau yam yuav hais rau koj tab sis kuv muaj hauj lwm yuav mus,  tseg lwm zaus mam hais ntxiv.
ua tsaug ov.. hnov koj cov lus no kuj ua rau los siav zog lawm thiab.  cia siab tias hmoob txawm nyob qhov twg los yeej yuav sib hlub mus lawm yav tom ntej.

#26
Guest_J SX_*

Guest_J SX_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttsheej, on 11 March 2007 - 09:23 PM, said:

kuv teb koj cov lus 4 nqis ntawv.

  1.  kuj muaj cov thov nyiaj thiab tab sis tsis yog txhuas tus,  khwv yees tias tsuas muaj lis 40% ntawm cov hmoob nyob deb nroog tsis paub khwv nyiaj xwb.
  
  2.  cov muag khoom me me raws kev muaj tsawg heev,   muab suav tag nrhos nyob teb chaws nplog  xyov puas muaj txog 20 leej thiaj muag khoom me me raws kev lis koj hais.
    
3.  txhob xyaum dag lis koj npawg,   kuj muaj tus puav thiab tab sis tsawg heev,  cov poj laib hmoob ua tsis mloog niam txiv lus tsis muaj txog 50 leej  xam 52& vientiane,  cov ua poj laib tsis yog niam txiv kom ua,  lawv yog neeg niam txiv hais tsis tau lawm xwb, thiab kev ua laib  txawm nyob lub teb chaws twg, haiv neeg twg,  muaj nyiaj ntau lawm los lawv yeej ua,  vim tej ntawv yog nyob ntawm lawv siab nyiam,  thiab 1  qhos ntxiv ces yog vim nej 1 txhias txiv neej tim meskas ntag,  dag tias yuav  tab sis tsis tos lawv thaum kawg tsis muaj leej twg yuav lawm  thiaj lis mus ua laib lawm xwb.

4.  cov rov taws tuaj ntuj ces yog koj ntag,  koj txhob xav tias lwm tus yuav xav lis koj,  kuv ntseeg hais tias tus pheej hais tias lwm tus tuas hmoob ces yog nws ntag,  nws thiaj pheej xav tias luag yuav phem lis nws,  kuv qhia koj tias tsuas yog koj thiaj xav lis kos xwb,  hauv ntiaj teb no tsis hais haiv neeg twg,  nyias yej hlub nyias haiv neeg,  tsuas yog muaj qees zaus luag pheej ua kom yus rov tsis sib nkag siab yus xwb,  yog koj muab ua zoo tshawb qhov tseeb koj thiaj paub,  yam hnov xwb yeej ntseeg tsis tau 100%.


          kuv tseem muaj ntau yam yuav hais rau koj tab sis kuv muaj hauj lwm yuav mus,  tseg lwm zaus mam hais ntxiv.

Tus phooj ywg! xav kom peb ib tsoom hmoob paub thiab to taub txog peb lub neej hmoob nyob nplog teb, peb ib txhia kwv tij hmoob nyob rau sab meskas hais lus hiam thiab thuam peb cov hmoob nyob teb chaws nplog no kawg, kuv nyeem txog qhov twg los lawv kuj lam tau lam hais saib tsis taus peb,tab sis peb yog cov neeg to taub paub siab paub qis ib txwm nyob nrog nraim hmoob thiab pab hmoob ua ntu zus los lawm tsis tas li ntawv peb yog cov neeg tsis poob teb poob chaw thiab yog cov tau nrog Government ua hauj lwm txij tog txij peg peb tsis tau muaj lub siab xav phem2 li lawv.
kuv thov txhawb nqa koj cov lus teb rau lawv, vim lawv cov hais lus hiav2 thiab thuam2 peb hmoob nplog no mas nws yog cov neeg qub2 uas tsis paub txog kam teb kam chaw thiab yog cov neeg century 18th; 19th dhau los lawm es lawv tseem coj lub siab qub, es peb txhob thwm xas lawv, yog peb thwm xas lawv ces peb kuj phim lawv thiab xwb. raws li kuv mus pov thiab paub ces peb cov tub ntxhais hluas txawj ntse nyob meskas lawv yeej tsis zoo li cov sau2 ntawv tham hauv no nawb, lawv yeej yog neeg ntse neeg tsim txiaj, luag yeej tsis care cov niag hmoob qub2 no li os phooj ywg.  
Qhov tseeb yeej yuav dhau mus ua cuav tsis tau li.

#27
Guest_J SX_*

Guest_J SX_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttsheej, on 11 March 2007 - 09:23 PM, said:

kuv teb koj cov lus 4 nqis ntawv.

  1.  kuj muaj cov thov nyiaj thiab tab sis tsis yog txhuas tus,  khwv yees tias tsuas muaj lis 40% ntawm cov hmoob nyob deb nroog tsis paub khwv nyiaj xwb.
  
  2.  cov muag khoom me me raws kev muaj tsawg heev,   muab suav tag nrhos nyob teb chaws nplog  xyov puas muaj txog 20 leej thiaj muag khoom me me raws kev lis koj hais.
    
3.  txhob xyaum dag lis koj npawg,   kuj muaj tus puav thiab tab sis tsawg heev,  cov poj laib hmoob ua tsis mloog niam txiv lus tsis muaj txog 50 leej  xam 52& vientiane,  cov ua poj laib tsis yog niam txiv kom ua,  lawv yog neeg niam txiv hais tsis tau lawm xwb, thiab kev ua laib  txawm nyob lub teb chaws twg, haiv neeg twg,  muaj nyiaj ntau lawm los lawv yeej ua,  vim tej ntawv yog nyob ntawm lawv siab nyiam,  thiab 1  qhos ntxiv ces yog vim nej 1 txhias txiv neej tim meskas ntag,  dag tias yuav  tab sis tsis tos lawv thaum kawg tsis muaj leej twg yuav lawm  thiaj lis mus ua laib lawm xwb.

4.  cov rov taws tuaj ntuj ces yog koj ntag,  koj txhob xav tias lwm tus yuav xav lis koj,  kuv ntseeg hais tias tus pheej hais tias lwm tus tuas hmoob ces yog nws ntag,  nws thiaj pheej xav tias luag yuav phem lis nws,  kuv qhia koj tias tsuas yog koj thiaj xav lis kos xwb,  hauv ntiaj teb no tsis hais haiv neeg twg,  nyias yej hlub nyias haiv neeg,  tsuas yog muaj qees zaus luag pheej ua kom yus rov tsis sib nkag siab yus xwb,  yog koj muab ua zoo tshawb qhov tseeb koj thiaj paub,  yam hnov xwb yeej ntseeg tsis tau 100%.


          kuv tseem muaj ntau yam yuav hais rau koj tab sis kuv muaj hauj lwm yuav mus,  tseg lwm zaus mam hais ntxiv.

Tus phooj ywg! xav kom peb ib tsoom hmoob paub thiab to taub txog peb lub neej hmoob nyob nplog teb, peb ib txhia kwv tij hmoob nyob rau sab meskas hais lus hiam thiab thuam peb cov hmoob nyob teb chaws nplog no kawg, kuv nyeem txog qhov twg los lawv kuj lam tau lam hais saib tsis taus peb,tab sis peb yog cov neeg to taub paub siab paub qis ib txwm nyob nrog nraim hmoob thiab pab hmoob ua ntu zus los lawm tsis tas li ntawv peb yog cov neeg tsis poob teb poob chaw thiab yog cov tau nrog Government ua hauj lwm txij tog txij peg peb tsis tau muaj lub siab xav phem2 li lawv.
kuv thov txhawb nqa koj cov lus teb rau lawv, vim lawv cov hais lus hiav2 thiab thuam2 peb hmoob nplog no mas nws yog cov neeg qub2 uas tsis paub txog kam teb kam chaw thiab yog cov neeg century 18th; 19th dhau los lawm es lawv tseem coj lub siab qub, es peb txhob thwm xas lawv, yog peb thwm xas lawv ces peb kuj phim lawv thiab xwb. raws li kuv mus pov thiab paub ces peb cov tub ntxhais hluas txawj ntse nyob meskas lawv yeej tsis zoo li cov sau2 ntawv tham hauv no nawb, lawv yeej yog neeg ntse neeg tsim txiaj, luag yeej tsis care cov niag hmoob qub2 no li os phooj ywg.  
Qhov tseeb yeej yuav dhau mus ua cuav tsis tau li.

#28
Guest_Txiv Neej USA_*

Guest_Txiv Neej USA_*
 • Guests
Reputation: 0

View Posttxawj xeeb, on 27 January 2007 - 08:36 PM, said:

hey phooj ywg nyob rau hauv los tsuas teb no mas muaj ntau yom neeg ntau txoj me kev nrhiav noj nrhiav haus heev li yog yuav muab piav mas piav tsis txhua li. tab sis feem coob yog tseem ua liaj ua teb nyob rau toj roob. tab sis lawv kuj tau hloov tej txhiam xws uas lawv cog lawm ntau yam thiab.
  hos nyob rau hauv nroog ces muaj ntau tus kuj muaj hauj lwm ua uas suav saum gorverner nqes los rau police, teacher, tourism, thiab ntau yam. tsis tag li ntawv tseem muaj cov uas nrog nplog muag khoom nyob rau hauv khw thiab.
  yog tias xav paub ntau tshaj no thiab no ces ho sau ntawv rau hauv no kuv mam li qhia koj.
sib ntsib dua
Txawj Xeeb, uacas koj ho tsis hais txog ntawm nej cov neeg uas txawj khwv nyiaj $$$ li nab.  Ntawm lub tswvyim uas pheej tso duab rau hauv tojsiab.com dag ntxias Hmoob Mekas li nyiaj $$$ ntawm ne ho zoo licas thiab?  Koj yog Hmoob Nplog koj sim teb lo lus no me ntsis thiab seb yog licas tiag.

#29
Guest_hmoob sib_*

Guest_hmoob sib_*
 • Guests
Reputation: 0


#30
Guest_hmoob blog tojsiab_*

Guest_hmoob blog tojsiab_*
 • Guests
Reputation: 0

View Postthe finder, on 27 January 2007 - 07:05 PM, said:

yog koj yog hmoob nplog koj pab piav seb nej muaj pes tsawg yam kev uas yuav khwv tau nyiaj nyob rau tim ko? qhov no vim yog xav muab tswv yim rau nej...
peb cov hmoob blog ces nyiam dag ntxias nyiaj $ xwb, yog ib qhov khwv nyiaj yooj yim tshaj plaws li xwb lomos.  ho hais txog lwm yam ces yeej khwv nyuaj heev nawb.

#31
Guest_Ntsegthoj_*

Guest_Ntsegthoj_*
 • Guests
Reputation: 0
Nyob zoo cov npawg sawv daws zoo siab tau nyeem nej cov ntawv os nawb. Lam tham me me rau nej os nawb, tuam txhab khawb nyiaj khawb kub Panaustralia ( Phu Bia Mining ) yog ib lub company ua muaj peb kwv tij hmoob ua hauj lwm coob kawg nkau li nawb. Peb cov me nyuam hmoob ua hauj lwm hauv nov yuav muaj ntau dlua li ntawm 500 leej lawm os. Muaj nqib labour mus txog rau Senior Supervisor os dhau ntawm lawm ce tseem yog leej pua phooj ywg plog ua Superintendence, qeb siab dua ntawd ce yog neeg Australian thiab lwm haiv neeg lawm.
Tham rau neej kwv tij hmoob nawb yog neej kawm tag lawm es xav nrhiav hauj lwm ua no lo tuaj ncig saib lub tuam txhab nov seb nej pua nyiam ua os nawb. Nyiaj hli tau raw qeb hauj lwm os nawb, nqe kawg yog ib hli $200 mus txog rau  $ 5000.
Lub chaw nyob yog: http://www.panaustralian.com.au/
Kuv ua hauj lwm nyob rau fab kev txhai neeg rau lub tuaj txhab ( HR), yog neej leej twg ho xav tau kev pab dab tsi txog rau kuv nrhiav hauj lwm no lo ho sau ntawv tau rau kuv chaw nyob yog: ntsegthojlubchawcantawv@gmail.com
Vam tia kev paub me me ntawm nov yuav pab tau koj lub neej lawm yav tom ntej no os.
Txawm tam sim no peb haiv neeg tseem txom nyem me ntsi lo xob maj tag kev cia seb nawb peb lub neej yeej yuav tsum zoo xwb os yog tia peb rau siab kawm, ua hauj lwm, teeb lag luam, coj zoo-siab zoo, thiab nquag tiag tiag.
Ua tsaug,
Ntsegthoj

#32
Guest_VajNtsuv_*

Guest_VajNtsuv_*
 • Guests
Reputation: 0
Sorry Ntseg"

Have no time to read your comment, but iithink is no so important because this TOPIC 5 Years ago, I meat too old.  Who care.

#33
Guest_Ntsegthoj_*

Guest_Ntsegthoj_*
 • Guests
Reputation: 0
Sorry my friend, you right. I for got to read the date, oh my god.
But still good news because you still be here with me.