Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

tswv hlwb qauj, tsis paub xav hais tias, nej mus tua yeej hauv vees cam los nej tsuas nyob tau tsis dhau 3 hnub xwb, ces tub puv nyaj laj tuaj muab nej hlais caj dab , nej yuav khiav mus tim thaib los thaib yuav hlais nej, nej mus amelikas los amrlikas yuav hlais nej ib yam, dev vwm phov sia tuag, tsam no mag ntes tas phab tas pheev.

luag thov kom tsum los tseem ntxub ua yeeb ncuab rau luag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ua neeg nyob tau tshwm sim los ruas lub qhov muag rau Daim Av nod " Hmong" yog ib haiv neeg ua tsis muaj teb muaj chaws nrog luag tuav los lawm ntev, vim txoj kev hmong rov tsis hlub hmong, es hmong hos rov tig tuav hmong tus thawj coj, lub caij ntawd yog hmong tig taws tuam ntuj lawm thiaj li raug luag tsim txom los lawm txheej dhaus txheej.

Peb cov hmong nyob teb chaws nplog tus twg los xav khiav raws Hlob VangPao, tiam sis vim nyob rau Nplog lub xib teg hais lus tsis muaj nqis thiab ua tsis tau ib yam tshwm sim hlos li.

Ua ntej duas ntais yog peb txawj sib hawm txawm ib leeg nyob ib Lab Npauj los txob (System) sib txov txoj sia vim yog ib tsev neeg, yuav tau nqa tes tswj siab hlos los hlub yus haiv neeg, txawm yus yog pej xeem, ua nom los ua tswv loj los yuav tau ua lub siab ncaj ncees (yoj koob xov los nyog) tsis ntev tom ntej txhuav haiv neeg nyob thoob ntuj yeej yuav tsum pom tias muaj ib haiv neeg Hu Ua Hmong ua tseem txawj sib hlub kawg nkaus lawv kuj yuav Hum haiv neeg ntawd thiab.

Kuv tsuas yog ib twg tub hluas tseem kawm xwb es txoj kev xav tau li nod. Muaj ntau ntau yam xav piav tiam tsam hlos daig nplaig ces sau tseg li nod. Muaj caij mam li hos rov tuaj ntsib rau hauv website nod ntxiv mog.

Me nyuam Hmong Los Tsuas. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

PEB SAWV DAWS HAIS LUS NTSHE RHUAV TAB SIS LUB TSWV YIM ZOO SO QUAV XWB , YOG PEB TSIS PAB YAWG HLOB VAJ POV LOS THOV HO TXHOB RHUAV THIAB KUV YEEJ TSIS THUAM VP THIAB QHUAS VP LI NAWJ TAB SIS KUV YUAV MUS NROG LAWV NQA PAIB RAU TIM TSEV HAIS PLAB VIM KUV YOG HMOOB , KUV YUAV NROG KUV HAIV HMOOB NYOB VIM LUAG LWM HAIV NEEG YEEJ HU KUV TIAS HMOOB , YOG LEEJ TWG TSIS MUS LOS TAU TAB SIS THOV TXHOB CEM THIAB VIM KOJ THIAB KUV WB TSIS ZOO TXAUS WB THIAJ TSIS TAU UA TUS COJ HMOOB ,YOG WB UA TUS COJ TEJ ZAUM TSEEM YUAV PUAS LOJ TSHAJ NOV , VIM KEV UA HMOOB TUS COJ YOG QHOV NYUAJ SIAB TSHAJ PLAWS RAU HMOOB .

***XAV NUG TIAS KOJ PUAS KAM NYOB TXIM RAU LWM TUS QHOV CHAW?

*** PUAS TAU MUAJ DUA LWM HAIV NEEG PAUB KOJ LUB NPE ? THAUM KOJ TAU ZOO LAWM KOJ PUAS PAB COV NEEG TXOM NYEM ?

*** KOJ PUAS TAU UA DAB TSI RAU HMOOB POM TIAS YOG KOJ UA?

YAM KUV UA TAU HNUB NO RAU KUV TUS KHEEJ THIAB ZOO SIAB RAU KUV TUS KHEEJ YOG MUS NQA PAIB XWB ,, HOS NTAWM NEJ KAV TSIJ MUS RAWS NEJ TXOJ KEV XAV TIAS NEJ NTSE HEEV LAWM .HAHAHAHA.....RAB RIAM NTSE HEEV TAB SIS TSIS TAU CEEM YUAV TSIS TAUS POB TXHAS ...TUS NEEG NTSE HEEV TAB SIS UA TSIS TAU TSIS TSIM NYOG QHUAS,,,,,, VP LAUS LAWM TAB TSEEM XAV NROV RAU HMOOB TAU KAWM TSEG UA DAB NEEG TIAS ,,,KUV YOG HMOOB TSIS TAU NTSHAI TXOJ KEV TUAG . HMONG YEEM UA CUAB RAUG KHI TSIS YEEM CIA LWM TUS UA PHEM RAU YUS HAIV NEEG ,,,,QHOV NOV YOG QHOV LUAG HU TAU TIAS TUS COJ UAS KOJ THIAB KUV WB UA TSIS TAU , TXHOB CHIM LAM HAIS RAWS TXOJ KEV tsis ntse XWB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

PEB SAWV DAWS HAIS LUS NTSHE RHUAV TAB SIS LUB TSWV YIM ZOO SO QUAV XWB , YOG PEB TSIS PAB YAWG HLOB VAJ POV LOS THOV HO TXHOB RHUAV THIAB KUV YEEJ TSIS THUAM VP THIAB QHUAS VP LI NAWJ TAB SIS KUV YUAV MUS NROG LAWV NQA PAIB RAU TIM TSEV HAIS PLAB VIM KUV YOG HMOOB , KUV YUAV NROG KUV HAIV HMOOB NYOB VIM LUAG LWM HAIV NEEG YEEJ HU KUV TIAS HMOOB , YOG LEEJ TWG TSIS MUS LOS TAU TAB SIS THOV TXHOB CEM THIAB VIM KOJ THIAB KUV WB TSIS ZOO TXAUS WB THIAJ TSIS TAU UA TUS COJ HMOOB ,YOG WB UA TUS COJ TEJ ZAUM TSEEM YUAV PUAS LOJ TSHAJ NOV , VIM KEV UA HMOOB TUS COJ YOG QHOV NYUAJ SIAB TSHAJ PLAWS RAU HMOOB .

***XAV NUG TIAS KOJ PUAS KAM NYOB TXIM RAU LWM TUS QHOV CHAW?

*** PUAS TAU MUAJ DUA LWM HAIV NEEG PAUB KOJ LUB NPE ? THAUM KOJ TAU ZOO LAWM KOJ PUAS PAB COV NEEG TXOM NYEM ?

*** KOJ PUAS TAU UA DAB TSI RAU HMOOB POM TIAS YOG KOJ UA?

YAM KUV UA TAU HNUB NO RAU KUV TUS KHEEJ THIAB ZOO SIAB RAU KUV TUS KHEEJ YOG MUS NQA PAIB XWB ,, HOS NTAWM NEJ KAV TSIJ MUS RAWS NEJ TXOJ KEV XAV TIAS NEJ NTSE HEEV LAWM .HAHAHAHA.....RAB RIAM NTSE HEEV TAB SIS TSIS TAU CEEM YUAV TSIS TAUS POB TXHAS ...TUS NEEG NTSE HEEV TAB SIS UA TSIS TAU TSIS TSIM NYOG QHUAS,,,,,, VP LAUS LAWM TAB TSEEM XAV NROV RAU HMOOB TAU KAWM TSEG UA DAB NEEG TIAS ,,,KUV YOG HMOOB TSIS TAU NTSHAI TXOJ KEV TUAG . HMONG YEEM UA CUAB RAUG KHI TSIS YEEM CIA LWM TUS UA PHEM RAU YUS HAIV NEEG ,,,,QHOV NOV YOG QHOV LUAG HU TAU TIAS TUS COJ UAS KOJ THIAB KUV WB UA TSIS TAU , TXHOB CHIM LAM HAIS RAWS TXOJ KEV tsis ntse XWB

txog awb tkb,

zoo siab uas koj tau expess koj txoj kev hlub hmoob tej thawj coj. cia kuv nug koj tias thaum vp tsi tau raug txhom, koj ho pab nws npaum li cas, losis pab hmoob npaum li cas?. vim li cas hnubno koj ho zoo siab hlo los ua li koj hais. hmoob mas yog hmoob tsi raug txomnyem ces hmoob yeej tsi sib pab. nimno hmoob tus thawj raug kaw lawm ces txhuatus yeej mosiab li koj. qhov no yog hmoob txhua tus ua tau li koj ua ces yeej zoo, tabsis hmooob yeej ibtxwm tsi hwm hmoob tej nom tej tsw. hmoob yeej tsi pab txoj kev ua teb ua chaw, yog hmoob txhua tus pab kev ua teb chaws nrog vp ces vp twb tsi rau gntes. vim li no nws thiaj li nrhiav txhua txoj kev los nrhiav saib txojkev twg thiaj yooj yim, yog li no nws thiaj raug ntes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

nyobzoo suavdlawg:

ntevloo lug lawm kws tseemmoob tau ncaim mej moog kev dleb lawm. thaum tseemmoob rov lug tsev nua na has tau nov xuvxwm phem ntauyaam xws le peb yl. gvp tau nraug nteg lug ntawm nomtswv mekas.

vim le ntawm, peb yuav ua le caag es moob lub neej txhajle yuav kaaj kuas lug rua yaav tomntej? moob txujkev ntshaw, muaj tebchaws, puas yuav lug txug lawm tag?. hab moob tej thawj coj yuav hloov dlua cov tshab lawm los yog cov qub?

tawm tswvyim saib peb yuav ua le caag rua moob yaav tomntej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

XAV PAUB YUAV TAU NQIS TES PAB KOJ THIAJ PAUB ZOO TSIS TXHOB TUAJ OB CAG HAIS UB HAIS NO TSAM MUAJ HNUB KOJ HO TXAJ MUAG...

kev hmoob yuav muaj teb chaws, yog ib lub tswv yim impossible dream, zoo li ib tug neeg nyob tom kev tsis muaj kev kawm lam xav tau lam hais kom muaj teeb meem rov rau yus haiv neeg.

yog ib yam kev thab plaub, thaum kawg yuav daws tsis tau, thiab pooj ntseg muag kawg, dag kom ib co nyob nkaum hav zoov hav tsuag, tuag tas, pab tsis tau ib yam dab tsi mus rau lawv, tau tau zoo nyob tim

no dag xwb, yuav tsum ris lub txim no mus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo phooj ywg Meej,

Yog koj tsis tau paub lo lus Moj Them no ces kuv mam qhia rau koj los tau.

Moj Them txhais tias koom siab.

Yog koj xav paub ntau tshaj nov no, mus nyeem lo lus Moj Them no tau ntawm MOJTHEM.COM.

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,

Zoo li lub topic no twb tsis tham txog Hmoob Moj Them los sav?

Ua li cas nej lam los tham txog Hmoob Moj Them Lub Xov Tooj Cua rau ntawm no, ntshe tsis rau kev cai thiab hais tsis yog chaw lawm poj?

Yog nej leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus ntawm qhov page kuv muab rau nej no:

MLOOG HMOOB MOJ THEM

Lub topic nov, zoo li tham txog teb chaws Moob los sav. Kuv xav tsis txog tias ua li cas yuav mus ua zog qeeg thiab hais tau zoo ua luaj no, tseem muaj tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua thiab.

Los yog nej muab Hmoob Moj Them lub xov tooj cua coj los hais lus ua feem xyaum nyob rau hauv Kev Tsav Xwm ne.

Li cas los tham ntxiv, tiam sis yog tias leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus rau ntawm qhov LINK kuv muab rau nej ntawd.

Ua tsaug ntau. :)

Hmoob lo lus hais tias, "Moj them nqag kab" no ces txhais hais tias "conspiracy" no los yog mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

. <_< <_<

<_<

Hmoob lo lus hais tias, "Moj them nqag kab" no ces txhais hais tias "conspiracy" no los yog mas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob lo lus hais tias, "Moj them nqag kab" no ces txhais hais tias "conspiracy" no los yog mas.

vajhuamsibluag thiab meej,

txawm lolus mojthem yuav thxais tias kommsiab losis conspiracy los yeej tsi matter vim neb txojkev ntse pom li ntawm, tiamsis ua li hauv neb ob lub siab nev neb ho yog leejtwg, hmoob 100% losis tsuamtsoov.

hnmoob yuav raug txomnyem npaum li cas ntixv yog tseem tshuav cov neeg uas muab lolus yog txhais ua lolus phem. hmoob yuav ua cas sibhlub yog tseem tshuav cov neeg uas hais tau ua tsi tau.

tseeb tiag lub topic no have nothing to do with hmoob mojthem, tabsis vim lub neej coj ncaj coj ncees uas mothem tau tshajtawm los nws applied rau peb kev ua teb ua chaw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

:D Nyob zoo Tsoom Hmoob zoo phoojywg,

Kuv tau nyeem ntau sob lus zwm rau lub vojloog( Website) no lawm mas kuv pom tau tias peb muaj ntau

cov xeeb ceem. Hom zoo li cas los muaj. Tabsis, kuv hais rau sawv daws, kwv tij Hmoob paub

tias tus dej ntshiab yeej ib txwm yeej tus dej nro. Peb yuav tau xav tias cov laus yeej ib txwm piv lus tias

UA ZOO PHOOJ YWG CES TAU KEV DAV; UA YEEB NCUAB TAU KEV NQAIM. Peb yuav tau ua neeg thim

xav, siab ntev,siab loj thiaj li yuav txawj sib hlub. Txawm tus Hmoob hom twg los yeej yog kwv tij Hmoob.

Hom lus twg los yeej yog Neeg Hmoob, Leej loj siab zoo nkauj zoo nraug los yog Hmoob, leej phem pluav

caj los yog Hmoob. Yog yuav muab ua tib zoo saib, peb Hmoob yog ib caj hlab ces ncau los xwb. Peb ib leeg

yuav tau sib hwm, sib hlub, sib pab, sib txoos los ua ib npoj. Peb txhob sib cais, sib ceg, sib tawg.

Ib tug pas yeej llov tau yooj yim, 10 tus pas los ua ke nws los nyuaj.

Yog li, ib tsoom npoj yaig kwv luag, nej yuav tau ua tib zoo xav tias ib haiv neeg twg los yeej muaj cov nee zoo txuam cov phem tab sis luag txawj sib daws teeb meem, txawj sib zam txim, txawj thov txim thaum ua

txhaum lawd. Peb twb muaj hmoo kawg li. Peb twb yug los nyob rau tiam uas muaj kev vam meej lawm. Peb sawv daws yuav tau yaum ua zoo, sib tw taug txoj kev zoo xwb. Thaum peb feem coob nyob rau lub neej txawj ntse lawd, peb mam li tham txog lub teb chaws Hmoob. Tsoom phooj ywg kwv tij Hmoob, yuav ua ib lub teb chaws rau Hmoob nws yeej ua tau kawg li tab sis peb yuav tsum paub taug txoj kev yuav ua teb chaws peb thiaj li yuav mus txog. Kuv hnov peb ib txhia phooj ywg hais tias, peb hmoob tsis muaj cai ua, txhob nyuaj siab. Nej sim ua tib zoo muab nws xav saib; yog vim li cas thaum xyoo 1945

nws nyuam qhuav muaj li 145 tawm lub teb chaws nyob rau hauv daim world map xwb. Es tam sim no ho nce txog 192 lub lawm. Ua nws puas yog tswv ntuj rov puab cov teb chaws no rau cov haiv neeg tshiab no los saawv daws muab sib faib xwb? Cov haiv neeg tshiab no lawv yeej ib txwm nyob tooj teb koom chaw nro

cov teb chaws uas lawv cais tawm mus ua lawv ib Haiv xwb tam li kuv tau pom. Rov los tham txog ntawm peb Hmoob, peb yeej ib txwm muaj teb chaws tau 5000 tawm xyoo ua ntej yug YESUS, tab sis vim peb tsis txawj pov puag xwb niam no peb thiaj li plam ua neeg thoj nam li niaj hnub no.

Thaum kawg no, kuv thov nqua hu peb ib tsoom Hmoob thoob ntiaj teb. Peb txom nyem txaus lawm.

Peb yuav tsum thim xav, hloov siab, sib zam txim, lees txais kev thov txim, es tig ntiag rov los txoos ua

Ib haiv Hmoob xwb; tsis hais Hmoob Lees, Hmoob dawb, Hmoob tsoos txaij. Peb puav leej yog kwv yog tij.

Ib caj hlab ces ncau. Tus qauv ntawv, txawm yuav sau li cas los yeej zoo. Nws tsis ua lub rwj lub awas ncus.

Thaum peb muaj lub neej ua lawd, peb mam li kho, nws tsis lig. Nej sim muab xav saib vim li cas kkuv thiaj hais li, lub teb chaws USA no thau lawv twb siv tus ntawv Yes lab mas thiab tus ntawv Askiv. Thaum kawg, Tsoom laj mej pej xeem mam li muab nws coj los xwv xam thiab coj los XAIV (vote) hom twm neeg pom zoo lawd sawv daws mam li muab los Zwm ua tus ntawv rau Lawv haiv neeg siv. Nws yeej yuav tsis lig li.

Ua tsaug ntau rau NraugZA tseem cia kuv los tso kuv txoj kev xav thiab pom zoo.

Ua tsaug

Kav-Keeb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:D Nyob zoo Tsoom Hmoob zoo phoojywg,

Kuv tau nyeem ntau sob lus zwm rau lub vojloog( Website) no lawm mas kuv pom tau tias peb muaj ntau

cov xeeb ceem. Hom zoo li cas los muaj. Tabsis, kuv hais rau sawv daws, kwv tij Hmoob paub

tias tus dej ntshiab yeej ib txwm yeej tus dej nro. Peb yuav tau xav tias cov laus yeej ib txwm piv lus tias

UA ZOO PHOOJ YWG CES TAU KEV DAV; UA YEEB NCUAB TAU KEV NQAIM. Peb yuav tau ua neeg thim

xav, siab ntev,siab loj thiaj li yuav txawj sib hlub. Txawm tus Hmoob hom twg los yeej yog kwv tij Hmoob.

Hom lus twg los yeej yog Neeg Hmoob, Leej loj siab zoo nkauj zoo nraug los yog Hmoob, leej phem pluav

caj los yog Hmoob. Yog yuav muab ua tib zoo saib, peb Hmoob yog ib caj hlab ces ncau los xwb. Peb ib leeg

yuav tau sib hwm, sib hlub, sib pab, sib txoos los ua ib npoj. Peb txhob sib cais, sib ceg, sib tawg.

Ib tug pas yeej llov tau yooj yim, 10 tus pas los ua ke nws los nyuaj.

Yog li, ib tsoom npoj yaig kwv luag, nej yuav tau ua tib zoo xav tias ib haiv neeg twg los yeej muaj cov nee zoo txuam cov phem tab sis luag txawj sib daws teeb meem, txawj sib zam txim, txawj thov txim thaum ua

txhaum lawd. Peb twb muaj hmoo kawg li. Peb twb yug los nyob rau tiam uas muaj kev vam meej lawm. Peb sawv daws yuav tau yaum ua zoo, sib tw taug txoj kev zoo xwb. Thaum peb feem coob nyob rau lub neej txawj ntse lawd, peb mam li tham txog lub teb chaws Hmoob. Tsoom phooj ywg kwv tij Hmoob, yuav ua ib lub teb chaws rau Hmoob nws yeej ua tau kawg li tab sis peb yuav tsum paub taug txoj kev yuav ua teb chaws peb thiaj li yuav mus txog. Kuv hnov peb ib txhia phooj ywg hais tias, peb hmoob tsis muaj cai ua, txhob nyuaj siab. Nej sim ua tib zoo muab nws xav saib; yog vim li cas thaum xyoo 1945

nws nyuam qhuav muaj li 145 tawm lub teb chaws nyob rau hauv daim world map xwb. Es tam sim no ho nce txog 192 lub lawm. Ua nws puas yog tswv ntuj rov puab cov teb chaws no rau cov haiv neeg tshiab no los saawv daws muab sib faib xwb? Cov haiv neeg tshiab no lawv yeej ib txwm nyob tooj teb koom chaw nro

cov teb chaws uas lawv cais tawm mus ua lawv ib Haiv xwb tam li kuv tau pom. Rov los tham txog ntawm peb Hmoob, peb yeej ib txwm muaj teb chaws tau 5000 tawm xyoo ua ntej yug YESUS, tab sis vim peb tsis txawj pov puag xwb niam no peb thiaj li plam ua neeg thoj nam li niaj hnub no.

Thaum kawg no, kuv thov nqua hu peb ib tsoom Hmoob thoob ntiaj teb. Peb txom nyem txaus lawm.

Peb yuav tsum thim xav, hloov siab, sib zam txim, lees txais kev thov txim, es tig ntiag rov los txoos ua

Ib haiv Hmoob xwb; tsis hais Hmoob Lees, Hmoob dawb, Hmoob tsoos txaij. Peb puav leej yog kwv yog tij.

Ib caj hlab ces ncau. Tus qauv ntawv, txawm yuav sau li cas los yeej zoo. Nws tsis ua lub rwj lub awas ncus.

Thaum peb muaj lub neej ua lawd, peb mam li kho, nws tsis lig. Nej sim muab xav saib vim li cas kkuv thiaj hais li, lub teb chaws USA no thau lawv twb siv tus ntawv Yes lab mas thiab tus ntawv Askiv. Thaum kawg, Tsoom laj mej pej xeem mam li muab nws coj los xwv xam thiab coj los XAIV (vote) hom twm neeg pom zoo lawd sawv daws mam li muab los Zwm ua tus ntawv rau Lawv haiv neeg siv. Nws yeej yuav tsis lig li.

Ua tsaug ntau rau NraugZA tseem cia kuv los tso kuv txoj kev xav thiab pom zoo.

Ua tsaug

Kav-Keeb

Kuv xav tias peb yuav tau xav txog lwm haiv neeg thiab peb thiaj nyob ua neej nrog lub ntiajteb. haiv neeg co yog cov coob kawg nyob suav teb, cov pub thawj yog cov coob tshaj nyob nplog teb, tab sis lawv tsis niaj hnub yuav txeeb av, lawv tsis yog tsis ntse, tab sis lawv nyiam nyob thaj yeeb, tsis nyaim sib ntaus sib tua li peb hmoob.

Kuv thov nug peb cov uas yuav txeeb av ua hmoob lub tebchaw saib peb yuav mus txeeb qhov twg? Peb yuav mus txeeb av tim suav teb, thiaj yog peb lub teb chaws origin tiag thiab peb cov hmoob tseem nyob coob tshaj plaws hauv ntiajteb txog 6 million tus?

Peb yuav mus txeeb av nplog uas peb nyiam qhuav los nyob tau li 200 xyoo xwb. Los sis peb yuav mus txeeb av lub tebchaws twg los ua peb lub tebchaws. Thov qhia kiag rau Hmoob sawvdaws paub meej meej.

Lub tebchaws nplog tsis yog lub uas hmoob yuav mus txeeb ua hmoob lub tebchaws li sawvdaws npau suav pom. Vim cov pub thawj yog cov tswv uas lawv nyob los tau ntau txhiab xyoo los lawm, ua ntej nplog los nyob, tej keeb kwm no yeej muaj pov thawj tas nyob rau ntiajteb lawm; tsis tas yuav tsim tshiab los npog cov qub. Yog peb yuav mus txeeb av nplog los ua peb lub tebchaws, thaum kawg tsis yog peb yuav ua yeeb ncuab rau tus nplog liab xwb, tab sis tas nrho nplog dawb thiab 60 haiv neeg nyob lub tebchaws nplog yuav yog peb tus yeeb ncuab thiab yuav sawv tawm tsam peb ib yam nkaus, lub sijhawm ntawm peb yuav tsis tau kev khia. So be respect other and build peace and stabilize for the country we are living.

If you want to change the system in Laos you have to think about the whole nation, not for our hmong, otherwise you against the people of that country.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias peb yuav tau xav txog lwm haiv neeg thiab peb thiaj nyob ua neej nrog lub ntiajteb. haiv neeg co yog cov coob kawg nyob suav teb, cov pub thawj yog cov coob tshaj nyob nplog teb, tab sis lawv tsis niaj hnub yuav txeeb av, lawv tsis yog tsis ntse, tab sis lawv nyiam nyob thaj yeeb, tsis nyaim sib ntaus sib tua li peb hmoob.

Kuv thov nug peb cov uas yuav txeeb av ua hmoob lub tebchaw saib peb yuav mus txeeb qhov twg? Peb yuav mus txeeb av tim suav teb, thiaj yog peb lub teb chaws origin tiag thiab peb cov hmoob tseem nyob coob tshaj plaws hauv ntiajteb txog 6 million tus?

Peb yuav mus txeeb av nplog uas peb nyiam qhuav los nyob tau li 200 xyoo xwb. Los sis peb yuav mus txeeb av lub tebchaws twg los ua peb lub tebchaws. Thov qhia kiag rau Hmoob sawvdaws paub meej meej.

Lub tebchaws nplog tsis yog lub uas hmoob yuav mus txeeb ua hmoob lub tebchaws li sawvdaws npau suav pom. Vim cov pub thawj yog cov tswv uas lawv nyob los tau ntau txhiab xyoo los lawm, ua ntej nplog los nyob, tej keeb kwm no yeej muaj pov thawj tas nyob rau ntiajteb lawm; tsis tas yuav tsim tshiab los npog cov qub. Yog peb yuav mus txeeb av nplog los ua peb lub tebchaws, thaum kawg tsis yog peb yuav ua yeeb ncuab rau tus nplog liab xwb, tab sis tas nrho nplog dawb thiab 60 haiv neeg nyob lub tebchaws nplog yuav yog peb tus yeeb ncuab thiab yuav sawv tawm tsam peb ib yam nkaus, lub sijhawm ntawm peb yuav tsis tau kev khia. So be respect other and build peace and stabilize for the country we are living.

If you want to change the system in Laos you have to think about the whole nation, not for our hmong, otherwise you against the people of that country.

phooj ywg Guest_SamxUSA koj tau hais lawm hais tias muaj tej lub sij hawm los yog tej lub caij rov tig saib yus tus kheej zoo li " tsis ntse tsis ntse" no tej zaum muaj tiag thiab nawb npawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias peb yuav tau xav txog lwm haiv neeg thiab peb thiaj nyob ua neej nrog lub ntiajteb. haiv neeg co yog cov coob kawg nyob suav teb, cov pub thawj yog cov coob tshaj nyob nplog teb, tab sis lawv tsis niaj hnub yuav txeeb av, lawv tsis yog tsis ntse, tab sis lawv nyiam nyob thaj yeeb, tsis nyaim sib ntaus sib tua li peb hmoob.

Kuv thov nug peb cov uas yuav txeeb av ua hmoob lub tebchaw saib peb yuav mus txeeb qhov twg? Peb yuav mus txeeb av tim suav teb, thiaj yog peb lub teb chaws origin tiag thiab peb cov hmoob tseem nyob coob tshaj plaws hauv ntiajteb txog 6 million tus?

Peb yuav mus txeeb av nplog uas peb nyiam qhuav los nyob tau li 200 xyoo xwb. Los sis peb yuav mus txeeb av lub tebchaws twg los ua peb lub tebchaws. Thov qhia kiag rau Hmoob sawvdaws paub meej meej.

Lub tebchaws nplog tsis yog lub uas hmoob yuav mus txeeb ua hmoob lub tebchaws li sawvdaws npau suav pom. Vim cov pub thawj yog cov tswv uas lawv nyob los tau ntau txhiab xyoo los lawm, ua ntej nplog los nyob, tej keeb kwm no yeej muaj pov thawj tas nyob rau ntiajteb lawm; tsis tas yuav tsim tshiab los npog cov qub. Yog peb yuav mus txeeb av nplog los ua peb lub tebchaws, thaum kawg tsis yog peb yuav ua yeeb ncuab rau tus nplog liab xwb, tab sis tas nrho nplog dawb thiab 60 haiv neeg nyob lub tebchaws nplog yuav yog peb tus yeeb ncuab thiab yuav sawv tawm tsam peb ib yam nkaus, lub sijhawm ntawm peb yuav tsis tau kev khia. So be respect other and build peace and stabilize for the country we are living.

If you want to change the system in Laos you have to think about the whole nation, not for our hmong, otherwise you against the people of that country.

Nyuob zoo SmaxUSA,

Nov tsuas yog peb tuaj tawm tsam tswv yim rau kev to taub thiab yug los ua hmoob xwb tsis tau txhais hais tias peb muaj ib co neeg nyob sab ntuj twg yuav rov mus txeeb daim av nplog li cas. Cia kuv teb koj cov lus li kuv xav xwb yog hais tias peb hmoob tseem tsis tau sawv lig. Yog hais tias kuv hais muaj lo haum siab thiab tsis haum siab los thov zam lub txim rau kuv nawb.....hahahaha.

Kuv hais tias peb hmoob yog cov muaj zog tshaj hauv sab SE-ASIA peb thiaj los txeem thiab tawm tsam nyob daim av nplog nrog nplog thooj txij los nyob ua ke. Peb yeej paub lawm hais tias nyob daim av nplog pub thawj yog cov neeg xub xub nyob daim av nplog. Tab sis, lawv tsis muaj ntaub muaj ntawv lawv tsis tuav kaum dej kaum hav muaj prove. Lawv nyiam nyob ib ntav roob xwb vim lawv tsis muaj cuab kav los yog dab pheem xwm yuav nqes mus nyob rau thaj tsam chaw nqis los yog toj siab.

Muaj ib nrab hmoob pheej xav tias yog yuav kom peb muaj teb muaj chaws ces yuav tsum yog muaj ib coj neeg nyob rooj teb twg mus tuag nplog es peb thiaj hais tau tias muaj teb chaws nej xav wrong lawm. Qhov ntawm yuav tsum yog last chance thiab result sab puas muaj xwb vim peb hmoob yeej hais tseeb rau nplog lawm hais tias peb tsis mus txeeb nplog zos nas. Qhov kuv hais tias peb yuav kom peb muaj teb muaj chaws tam sim no peb twb muaj cov tub txawj tub ntse coob tshaj suav lawm qhov hais tias peb plain kom muaj peb lub teb chaws hmoob no tsis yog siv kev ua puv lawm kom nej paub li no. Peb yuav tsum siv cai mus nrog nplog sib tham hais txog peb yeej yog neeg hmoob nplog thov kom nplog yuav tsum cia peb muaj peb ib lub state hmoob nyob hauv daim av nplog txawm yuav mus koom nrog nplog los yog ua peb kheej los tau. Qhov no peb yuav siv li lub neej pem suab mus rau fab kev txawj kev ntse thiab kev sib xeem ua neej kom mus caum cuag nplog tib yam. Qhov no peb yuav tsum paub tias txij thaum peb poob teb chaws los txog rau tav no peb tej av toj siab yeej yog rau nag noog nyob tag lawm xwb vim nplog yuav cia cov av qis ua nplog tej zej zos thiab liaj muaj nplog npe xwb peb hmoob tsis muaj ib lub zos capital city nyob qhov twg ua hmoob xauv xuav li. Yog peb soj ntsuam xyuas tej no nplog yuav tsum hlub hmoob ib yam li Fabkis hlub nplog es cia peb hmoob muaj kev sib pab ces txhais tau tias peb cov nyob thoob ntiaj teb yuav xa peb cov tub txawj tub ntse rov mus pab hmoob kom peb cov me nyuam txheej tshiab kom muaj kev vam meej ib yam li peb cov nyob rau txawv teb chaws thoob ntuj los tau.

Koj hais tias nyob daim nplog peb muaj 60 hom neeg kuv xav tias yauv tsis muaj npaum li koj hais nawb. 6 hom neeg (hais lus rau hom neeg) including nyab laj nplog ces tsuas muaj li ntawm hom neeg xwb. Yog tias peb hmoob tsis muaj power nyob peb av ces thaum nplog lub teb chaws muaj businesses tag thiab muaj fais fab los peb tsis tau nrog luag siv luag cov nyiaj thiab cov neeg mus ua hauj lwm rau congress thiab txawv teb chaws los yog nplog xwb ces peb kawg qhuav qa xwb. Nplog muaj ntau tus saj tham thuj mus nyob thoob ntiaj teb lawm hais txog cov teb chaws txhais hmoob yuav tsum yog sab tham thuj hmoob nplog hauv nplog mus saib mas thiaj yog cai. Peb ua tsis tau quav dab tsi hlo li. Peb tsuas ntsia lub hnub tawm tim npoo ntuj tuaj es poob rov tim npoo roob lawm xwb yeej tsis yog cai li tam kuv xav vim hmoob ob tog yeej tau pab nplog lub teb chaws rau tsov puv hauv nplog tuag thi lawm suav tsis txheeb.

Yuav pas ciam dej ciam av li cas?

  • Choice 1 - Cab hlua rau tej zos muaj hmoob nyob kom thoob daim av nplog.

    Choice 2 - Muab lub province Xayabury rau Hmoob thiab hmoob mam thov Huab Tais Thaib seb nws puas kam av me me ntxiv hmoob....hahaha.

    Choice 3 - Muab lub province Xieng Khouang thiab Houaphan rau Hmoob.

    Choice 4 - Muab lub province Xieng Khouang thiab Borikhan rau Hmoob.

Thaum hmoob muaj teb chaws lawm yog hmoob neeg tsis txaus hmoob muaj xiv mus thov hmoob suav los nrog hmoob nyob kom coob txaus hmoob thiaj yuav muaj taus businesses etc.....

Yog plain (zim txwv los tsis txog) tsis work los rau hmoob lawm hmoob yuav tsum pib nyiam no mus saib hmoob av hauv internet thiab ua nom ua tswv hauv internet mus saib hmoob tej av ces hmoob mam kom cov hmoob nplog mus nyob ua zej ua zos zuj zus mus rau hmoob daim hom phiaj kom txog rau thau suav thiab nyab laj muaj democracy los sib yoog nrog neeg ywj pheej tau ces peb hloov kiag thaum ntawm yog peb muaj zog. Peb learn peb lesson thaum peb tawg Looj Ceeb es peb hla dhau plaws nab khoom mus rau sab thaib teb. Txij nov mus peb tsis muaj khiav lawm peb yuav tsum khiav ib sas nres nyob qhov chaw ntawm tiv thaiv peb tus yeej ncuab leej twg nyob thaj chaw ntawm hauv daim av nplog mus. Thaum ntawm mus peb yuav tsum sib tua ib yam sab middle east lawm xwb mas thiaj tau hauj lwm. Txhais tau hais tias nplog tsis hlub hmoob los nplog yeej tsuas nyob tau chaw nqis xwb. Leej twg lam nce mus av siab ces pom kiag xwb. Sim soj ntsuam mus kom txog rau thaum xyoo 2100 saib puas muaj tau teb chaws hmoob. Hahahahaha.... Thaum ntawv peb cov neeg hmoob txheej yug los thaum lub xyoo 2007 no twb mus ntuj ceeb tsheej tag lawm tib si. Yo li no peb yuav tsum muaj plain talking about hmoob teb chaws mus kom txog thaum ntawm.

Kuv lus xav muaj li no xwb

laos-map02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Lub teb chaws Yuav muab tis npe hu li cas?

Npe Teb chaws Hmoob: (Xaiv ib lub xwb)

1. Hmoob Xov Txhob.

2. Hmoob Hnub Tuaj Qab Teb.

3. Hmoob Toj Siab.

4. Hmoob Haum Vag.

5. Hmoob Xyuam Yaj.

6. Tsis yog cov npe teb chaws hmoob haiv los lawm saum no ib lub li.

Zos Hmoob:

1. Zos Kiab Toom

2. Zos Lyfoung.

3. Zos Vang Pao.

4. Zos Paj Kaub.

5. Zos Ntxoov zuag.

6. Zos Faiv Dang

7. Zos Lauj Foom.

8. Zos Cob Fab.

9. Tsis muaj cov npe zos hais los lawm saum no ib lub li.

Npe toj roob hauv pes thiab dej:

1.

2

3.

4.

etc.....

Npe kev tsheb:

1.

2.

3.

4.

5.

etc.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tis ua: TXOM FAV.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hmoob Lub teb chaws Yuav muab tis npe hu li cas?

Npe Teb chaws Hmoob: (Xaiv ib lub xwb)

1. Hmoob Xov Txhob.

2. Hmoob Hnub Tuaj Qab Teb.

3. Hmoob Toj Siab.

4. Hmoob Haum Vag.

5. Hmoob Xyuam Yaj.

6. Tsis yog cov npe teb chaws hmoob haiv los lawm saum no ib lub li.

Zos Hmoob:

1. Zos Kiab Toom

2. Zos Lyfoung.

3. Zos Vang Pao.

4. Zos Paj Kaub.

5. Zos Ntxoov zuag.

6. Zos Faiv Dang

7. Zos Lauj Foom.

8. Zos Cob Fab.

9. Tsis muaj cov npe zos hais los lawm saum no ib lub li.

Npe toj roob hauv pes thiab dej:

1.

2

3.

4.

etc.....

Npe kev tsheb:

1.

2.

3.

4.

5.

etc.....

Kuv xav tias peb Hmoob muab xav mus deb dhau heev lawm lub caij no, tabsis tig rov los kho peb cov Communities nyob meskas kom sib haum ua ntej tso vim ua ib lub teb chaws tsis yooj yim li peb cov npau suav li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tej neeg no ces lam tau lam vwm xwb, xav tej yam niag uas siv tsis tau ua tsis tau li. Thov kom xav txog tias yuav ua li cas yus lub neej thiaj li caum cuag luag xwb ntshe yuav muaj nuj nqi dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias peb Hmoob muab xav mus deb dhau heev lawm lub caij no, tabsis tig rov los kho peb cov Communities nyob meskas kom sib haum ua ntej tso vim ua ib lub teb chaws tsis yooj yim li peb cov npau suav li.

hmoob lub npe tebchaws tomntej no mas ntshai yuav hu ua mongland, miao, losis hmongland.

ntawm cov zos mas yuavtau hu ua lislwm, vajpov, kiabtoom, lisfoom, tubnpis, tubliab, pajcai, losis cov hmoob nomtswv uas muaj koob muaj npe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Incredible hadrcore action!

URL=http://%70i%73s%69%6eg-s%6bi%6cls-a%76i%2e%69%6e%66%6f/%35%3426%316%2d%61%76%69.htm%6c]Click here to watch online for free!

lust, rau siab ntsia tej ntawm es koj thiaj li muaj zog nrog koj pojniam, sub neb thiaj li yuav produce mor menyuam hmoob rau peb hmoob tau siv rau yav tomntej. vim koj tsi tseemceeb dabtsi rau hmoob ntxiv lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

tus phooj ywg, cas koj sau ntawv cem cov kwv tij hmoob nyob meskas mob ua luaj na! kav liam mas phooj ywg, lawv yuav los ua khws lis cas los xij lawv, muaj cov los ua khws khws thiab peb thiaj lom zem, koj sim saib seb.... txhua txhua xyoos thaum txog peb caug lawv los coob coob mas peb thiaj lom zem tshaj txhua lub caij tiag, txawm leej twg yuav ua tej yam tsis tshua zoo rau koj lawm los zam txim rau lawv thiab lwm zau nws yeej yuav ua zoo pauj yam phem ntawv. kuv yog hmoob nplog ib yam lis koj thiab, kuv nyob vientiane capital.

hmoob meskas, yam twg peb hais tau dhau zog lawm los thov txim thiab nawb, cias xav tias vim peb pom cov hmoob mekas lau nrog tej hluas nkauj hluas hluas es mob siab lam hais xwb.

Nyob zoo ob tus Phooj ywg Hmoob Nplog Saum no thiab peb cov Phooj ywg Hmoob Mekas,.

Yog leej twg yuav liam tias txoj kev nkauj nraum nyob Nplog teb tsi zoo yog Hmoob Mekas no, Nej tawm mus soj sai thaum yav raus ntuj saib tso puas yog lawv taws teeb ci liab vog mus nrhiav nyuj tso sib raus? No yog peb Hmoob kablig kev cai. Tsi muaj lwm txoj kev tav lawv ces tej zaum Hmoob Mekas los pom lom lom zem thiab lawv los kuj hlub hlub nej tim ko thiab pom tus puas zoo txom txom nyem ces thiaj xav tau. Cov hluas tim ko los tsi hlub cov ntshais txaus ,nej kawm ntawv siab ces hais kaas muang xwb lawv tsi nyiam. txij no mus txhob hais kev nkauj nraum liam tsi zoo li nej hais saum no rau Hmoob Mekas lawm, Hmoob Mekas los nej hais rau Hmoob Nplog ces txhob tham txog Nyiaj kuv phem lawm, lawv tsi muaj tiag tiag li nej hais txog nyiaj txhiag ces mob mob lawv siab ces yuav tu ncua kev phooj ywg, yog nej muaj yuav cev rau lawv los cia li cev xwb txhob yuav ib yam dabtsi thiab txhob hais dabtsi li.

Txog caij noj riab peb caug Hmoob Mekas mus los los kom yooj yim thiab yim fuab coob yim ua rau Hmoob Nplog muaj kev lom zem xwb.

Nej tuaj tsi txog Mekas es nej tsi paub Hmoob Mekas , lawv yeej muaj zoo neej tiag, lawv tej tub tej ntshais 17-18 xyoo tsov saum nyais yeej muaj nyias tsheb ntshiab ( sport car) khiav . leej twg tau ib tus txiv es cia li tau tuaj -tau tuaj lawv lub neej yeej pib zoo zuj zus li tiag. Yog kuv tseem poobqab es muaj tub muaj ntxhais los yeej xav kom muaj tus los yuav es coj tuaj li. Hmoob Mekas yuav tau ces lawvyuav tshiab tshiab rau hnav, yuav rau noj kom txaus txaus,ntaub ntawv tiav log ces coj nce loo ntav tooj ntav hlaus ya nto plaws saum peb txheej fuab ntuj nyob saum teb nyob hauv los tsi paub li lawm ,Raws kiag ces tsheb qoj yeem los tos kiag coj ncaj nraim mus tom Laab Ahaas noj tsau so txaus mam li mus tom tsev li lawv cov ntshais txoj kev tshaw tiag. Tabsi txhob ntsaw yuav tsum muaj kev lhub tus Hmoob Mekas thiaj nej thiaj tsi txhov siab tuaj tom qab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

post-752-1187747264_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tseemhmoob,

kuv ho xav txawv koj. Kuv zoosiab haistias hmoob tsis yog muaj 1 lub tebchaws xwb tabsis mas hmoob muaj ntau lub tebchaws. Txhua lub tebhcaws uas hmoob mus tsuj thiab mus nyob mas lawv cov tswvteb tswvchaw yeej muab offer ua hmoob tug huvsi. Qhov tusiab mas yog hmoob tsis kam lees yuav thiab txhimkho xwb. Hmoob pheej nco ntsoov lub niag tebchaws uas luag twb tsis xav yuav hmoob mus nyob. koj sim xav seb puas yog nawb...

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawm zoo npaum li cas los yog niag pojnrauj nkaujfa xwb kuv tsis KKK..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tseemhmoob,

kuv ho xav txawv koj. Kuv zoosiab haistias hmoob tsis yog muaj 1 lub tebchaws xwb tabsis mas hmoob muaj ntau lub tebchaws. Txhua lub tebhcaws uas hmoob mus tsuj thiab mus nyob mas lawv cov tswvteb tswvchaw yeej muab offer ua hmoob tug huvsi. Qhov tusiab mas yog hmoob tsis kam lees yuav thiab txhimkho xwb. Hmoob pheej nco ntsoov lub niag tebchaws uas luag twb tsis xav yuav hmoob mus nyob. koj sim xav seb puas yog nawb...

nyobzoo meej,

muaj qee yam yog li koj ua kwv hais, tiamsis ntau yam uas peb hais tau tabsis ho ua tsi tau los kuj muaj thiab.

qhov uas tseemmoob ntshaw kom hmoob muaj tebchaws nrog luag lwm haiv mas ho zoo txawv qhov koj uas kwv totaub ntawm ko. qhov uas hmoob pheej hais tias yug kotaw tsuj twg ces ntawm yog yug av, yug teb yug chaw ntag, ua cas tseem yuav vwm kom muaj teb muaj chaw. cov lus no yog lus txo hmoob tus zog, nrhuav hmoob lub neej tsi nrog luag muaj tebchaws ntag.

koj puas recall the jews. lawv poob tebchaws xyoo 70 AD, mus txog rau xyoo 1948, losis tau li 1059 lub xyoo lawv li mam rov nrog muaj teb muaj chaw. cov jews uas scattered around the world lawv mam tig rov los pom tias yog yus tsi muaj teb muaj chaw, es pheej hais tias yug taw nyob twg ces ntawm yog yug teb yug chaw, cov neeg losis tswvteb tswcchaw ntawm ntag luag yuav ntxub, yuav cem thiab yuav tua yug li* li npua thaumtwg los yeej tau. yog li no lawv thiaj tig rov los organized lawv cov neeg jews around the world, kom lawv los sis pab, sis hlub, thiab sib koomtes kom muaj ib hnub twg lawv nrog lwm haivneeg muaj teb muaj chaw. lawv lub jews national congress thiaj los ua lub tuav cov jews. ib lub xyoos twg lawv pab nyiaj rov mus rau lawv tebchaws li ntawm 100-200 usd/yr.

yog muab apply rau peb haiv neeg hmoob no peb hajyam tseem yuav ua tau zoo tshaj yog peb los sis pab, sis hlub, thiab sib koomtes. nyob rau peb lub ntuj qubqab, peb tseem muaj opportunity loj heev rau peb kev pab peb cov hmoob ntawm. yog lawv tau tebchaws lawm ces peb kuj nrog lawv tau ntsej muag.

lawv yuav ua cas ua tau yog peb tsi pab, tsi hlub thiab tsi koom tes nrog. tig mus ntsia koj cov kwv, cov muam, losis koj niam koj txiv thiab tej kwvtij. ntsia lawv zoo zoo es saib koj pom lawv atej kev ntshaw.

tseemmoob piav me me li no xwb, mam li rov ntsib koj dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now