Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

yog lawm tus phooj ywg koj cov lus yog ib cov muaj nqi rau hmong sawv daws hos yog li cov lus khav txiv sau ua ntej mas kuv xav tias tus neeg ntawd yeej tsis paub qab haus dab tsi tsuas yog paub khav theeb xwb hos yog hais li koj hais no yog ib cov lus muaj nuj nqi leej twg tau nyeem lawm thov kom pab tawm tsw yim raw li tus phooj ywg no nawj mog tom ntej no sen hmong lub neej yuav mus tau li cas mog hmong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum twg hmoob thiaj muaj teb chaws?

Qhov hmoob yuav taus teb chaws mas yauv tsum paub txog:

  1. Nai phoo thiab cov tub txawj tswv yim hmoob politic yuav tsum mus nrog cov nom tswv Washington sib tham.

  TSEEMMOOB TEB LI NO: NAI PHOO YOG HISTORY RAU NTIAJTEB LAWM XWB, NWS UA TSI TAU KAS MOOS LAWM. HMOOB MUAJ NTAU PHAV KAS MOOS, HMOOV COV POLITICIANS YUAV LOS UAKE TSI TAU. PHAV TWG HEEV CES PHAV NTAWM TAU NOJ NKAUS XWB.

  2. Hmoob yuav tsum mus nrog tag nrho cov teb chaw SE-ASIA sib tham vim hmoob muaj hmoob li kev cai dab qhuas yeej txawv tshaj luag lwm haiv neeg ib txheej dhau ib txheej.

  TSEEMMOOB TEB LI NO: YUAV IMPOSSIBLE MUS NROG COV S.E.A. COUNTRIRES THAM TXOG UA TEBCHAWS RAU HMOOB. VIM NPLOG YOG LAWV LI PHOOJ YWG. DAIM TEB TWB TSI TAU LUAJ TXAWM YUAV MUS COV DIB COG TAUB MAS NTSHAI PLAUB QAIB YUAV TSI CIAJ NCAIG. HNUB TWG DAIM TEB NTAWM YUAV MUS UA TAU MAS YOG PEB COV HMOOB UAS MUS TXEEM NYOB HAUV, RAUV TAWS NCHO PA LUG, TSI NTSHAI NPLIS NTSHAI TSOV TOM LAWM MAS PEB MAM LI LUS NTAUS KEV PHOOJ NROG COV NEIGHBORS TEBCHAWS.
  3. Hmoob yuav tsum mus hais txog cov av thaum ub ua ntej 35 xyoo hmoob yeej ib txwm ua puv tiv thaiv daim av nplog rau nplog nyob dawb dos tsis pub poob mus rau tog twg.

  TSEEMMOOB TEB LI NO: TSI MUAJ KEV THAAS. SIB HAWM NTAWM HMOOB NROG NPLOG UA NROG TUA NPLOG TUS YEEB NCUAB, HNUBNO KOJ YUAV MUS NTXHAV QHOV NTAWM NTSHAI YUAV TSI TXOB NPLOG TAWV. NPAU SUAV NTSHAI YUAV POM TSEEB DUA. QHOV PEB YUAV HAIS TAU MAS YOG PEB HMOOB TAU MUAB PEB HMOOB LUB NEEJ TXOJ SIA, ROJ NTSHA LOS PUA LUB TEBCHAWS NPLOG NTAWM TAU LOS NTAU CAUM XYOO. CIA HMOOB MUAJ AV UA HMOOB TUG LOSIS KAWG SIB TUA NTIAJTEB MAM NROG HAIS.

  4. Hmoob cov av hmoob raug nplog thiab lwm teb chaws ntiab hmoob tawm lawm tav no hmoob tej zos hav zoov ciaj txwv yeem tag tsis muaj leej twg kov hlo li.
  SEE# 3 FOR ANSWER
  5. cov hmoob nyab laj thiab hmoob thoob ntiaj teb tsuas thov yuav cov av txij hmoob ob tog nyob thaum ub hmoob raug ncaws tawm mus txawv teb chaws xwb.
  SEE #3 FOR ANSWER
  6. hmoob muaj ntaub muaj ntawv lawm thiab hmoob tsis muaj av faus hmoob cov neeg laus vim nplog hlawv nplog cov neeg hmob tsis hlawv hmoob cov neeg.

  7. thaum hmoob muaj teb chaws lawm cov hmoob suav, nyab laj, thaib, thiab thoob ntuj leej twg xav los nrog hmoob nyob hauv hmoob daim av los tau. Lawv ua tau ob qho chaw nyob li Israel cov neeg mus nyob thoob ntuj tib yam.

  ZOO, YUAV LI KOJ HAIS

  8. Hmoob cov nom tswv sawv daws yuav tsum tso cai rau cov ntseeg ntuj thiab coj dab qhua nyias kov nyhias yam raws siab ncaj ncees.

  ZOO, YUAV LI KOJ HAIS

  9. Hmoob yuav tsum tsis rov taw tuaj ntuj ib zaug ntxiv lawm.

  QHOV NO YUAV TSUM YOG HMOOB MUAJ KEVCAI ZOO, CONSITUTION.

  10. Leej twg yog neeg phem tus neeg ntawm yuav tau nyob txim raws kev cai lij choj. Tab sis, yuav tsis piav thiab liam rau xeem neeg twg kom hmoob puas siab ntsws.

  11. Hmoob yuav tsum muaj hmoob tub puv ceev hmoob daim av vim hmoob paub lawm tias nplog yeej tsis nyob pem roob tsuas yog hmoob thiab pub thawj xwb.

  12. thaum nej mus tauj xub tau tej no lawm. lub ntiaj teb yuav rov kho nplog daim map dua tshiab. Txij thaum ntawm us nplog lub teb chaws yav qaum teb yuav tsis nyob ze npuab sab nyab laj lawm tsuas yog hmoob lawm xwb.

  13. thaum ntawm mus hmoob muaj xiv ua cov tsev dawb ua muaj ntau xab rau neeg ua huaj lwm thiab tsim kho hmoob cov technology rau me tub me ntxhais kawm ntawv hmoob tiag tiag lawm xwb. Thaum ntawm peb cov hmoob thoob ntuj yuav tsum muaj qhov sib hlub txog peb lub teb chaws hmoob lawm xwb tiag li.

  14. Hmoob yuav tsum muaj hmoob international airport ya mus rau txawv teb chaws ntsuab ze thiab hmoob tej zej zos txhua nrho thiab mus rau lwm teb chaws yog hmoob muaj taus rab pheev xwm tsav tau cov dav hlau loj loj.

  15. Hmoob kev lag luag yuav tsum yog hmoob los pab hmoob lawm xwb.

  16. cov neeg nplog thiab lwm hom neeg nyob hmoob daim av yuav tsum royal thiab saib tau hmoob.

  17. hmoob muaj xiv mus thov peb cov hmoob suav los nrog peb nyob kom coob txog li ib lab tus neeg mas peb thiaj kov yeej thaum lub teb chaws rov muaj tsov puv zaum tshiab.

  18. hmoob thoob qab ntuj yauv tsum koom siab tuag thi rau peb hmoob daim txij zaum no mus rau txheej tshiab kom hmoob muaj av mus tag sim neej nyob lub ntiaj teb no mus. Hmoob txoj national anthem yuav tsum seev txog hmoob lub neej toj roob hauv pes thiab kev pab teb chaws rau luag lwm haiv neeg nyob li nplog. kom tsis txhob plam mus ua luag lwm haiv neeg ua tus tswj hmoob li qub lawm. Txawm cov hmoob nplog uas lawv nyob nrog nplog lawm los lawv yeej zoo siab tias hmoob muaj teb chaws hmoob ces lawv yeej zoo siab tib yam. Tsis haiv peb cov mus nyob thoob ntuj los tib yam peb tsis yog neeg hmoob nyob hmoob lub teb chaws lawm los peb yeej zoo siab tias peb hmoob muaj teb chaws lawm tib si.

  19 hmoob tej av zoo ua noj yuav tsum mus nrhiav hmoob los nyob los tu thiab los tuav mus kom khov kho.

  20. hmoob tej av yuav tsum muaj mus ntsuam xyuas kom paub txog tej av thiab chaw nyob kom tag nrho lub zo me los kom muaj map saib tau tib yam li cov zos loj thiab lub teb chaws hmoob tib yam.

  21. etc......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kuv xav hais tias tau 32 lub xyoo los no cov coj yl vp lawv yeej mus hais tsis raug ib los li rau tim tsev dawb thiab un yog li ntawv lawv thiaj li tsis tig ntsej los nrog hmoob hais li, vim lawv xuas tsis raug lub ntsiab qhov yuav hais yeej. li cas los xij seb puas muaj tus twg mus hais raug lawm xwb...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daws,

guest,

niajhnub no koj puas tseem xav tias mojthem tej lus ntawm puas tseem muaj nujnqis maj?. lub hom phiaj tsi kam qhia rau hmoob, tsuas yog thuam thiab tshev nplog liab tias phem li ub li no xwb es puas yuav mojthem nqagkab tau?. yuav kom nqagkab tau rau ib tsoom hmoob yuavtsum hloov lawv kev hais lus, lawv lub tswvyim kom zoo tshaj no ntxiv. tsi li no hmoob tseem yuav tuag ntxiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

guest,

niajhnub no koj puas tseem xav tias mojthem tej lus ntawm puas tseem muaj nujnqis maj?. lub hom phiaj tsi kam qhia rau hmoob, tsuas yog thuam thiab tshev nplog liab tias phem li ub li no xwb es puas yuav mojthem nqagkab tau?. yuav kom nqagkab tau rau ib tsoom hmoob yuavtsum hloov lawv kev hais lus, lawv lub tswvyim kom zoo tshaj no ntxiv. tsi li no hmoob tseem yuav tuag ntxiv.

tus kwv tij, ua li cas ho yuav kom lawv qhia lawv lub hom phiaj rau niam txiv pej xeem paub ma? kev yuav ua dab tsi, tsis tas yuav yog sawv daws yuav tsum paub lub hom phiaj thiaj li yuav mus taus, yog koj tseeg kuv, kuv ntseeg koj, sib txhawb thiab paub rau hauv nruab siab xwb, thiaj li yuav mus taus. yog leej twg tseem yuav kom paub lub hom phiaj tso mam li koom thiab txhawb nqa ces qhia rau koj tias nyob twj ywm tom tsev ntshe yuav zoo dua lawm. hos yog koj ho xav nrog lawv ua nom ua tswv thiab no, yuav tau ua twb zoo nqis tes nrog lawv mas thiaj li yuav paub nawb.

kuv xav tias cov muaj tswv yim zoo li koj yuav tau mus tshwm tom lawv thiab, hais tias lawv yuav tsum tau sib hloov neeg mus hais xov tooj cua rau tov rau neeg ntiaj teb tau mloog. vim ib leeg muaj ib lub tswv yim, koj hais kuv txhawb me me ntxiv, kuv hais koj txhawb me me ntxiv, li no sawv daws thiaj li yuav mus taus. hos yog tham ntawm ntug cub xwb tsis tswm tov ces tas dawb xwb, txhob hais hais laj laj mloog li lawm lau....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus kwv tij, ua li cas ho yuav kom lawv qhia lawv lub hom phiaj rau niam txiv pej xeem paub ma? kev yuav ua dab tsi, tsis tas yuav yog sawv daws yuav tsum paub lub hom phiaj thiaj li yuav mus taus, yog koj tseeg kuv, kuv ntseeg koj, sib txhawb thiab paub rau hauv nruab siab xwb, thiaj li yuav mus taus. yog leej twg tseem yuav kom paub lub hom phiaj tso mam li koom thiab txhawb nqa ces qhia rau koj tias nyob twj ywm tom tsev ntshe yuav zoo dua lawm. hos yog koj ho xav nrog lawv ua nom ua tswv thiab no, yuav tau ua twb zoo nqis tes nrog lawv mas thiaj li yuav paub nawb.

kuv xav tias cov muaj tswv yim zoo li koj yuav tau mus tshwm tom lawv thiab, hais tias lawv yuav tsum tau sib hloov neeg mus hais xov tooj cua rau tov rau neeg ntiaj teb tau mloog. vim ib leeg muaj ib lub tswv yim, koj hais kuv txhawb me me ntxiv, kuv hais koj txhawb me me ntxiv, li no sawv daws thiaj li yuav mus taus. hos yog tham ntawm ntug cub xwb tsis tswm tov ces tas dawb xwb, txhob hais hais laj laj mloog li lawm lau....

yawg 111011109,

ua ib tug tibneeg, ib tsev neeg, ib lub koomhaum, ib lub company, losis ib lub tebchaws yog tsi muaj ib lub hom phiaj zoo coj los coj ces yeej yuav mus tsi deb. thaum ub peb hmoob ua yam dabtsi mas xav ntawm taubhau xwb, tsi muab coj los qhia rau suavdaws, thaum luag ua tsi yog li yug xav ces cem luag tias luag tsis ntse li ub li no, losis tawmtsam tus neeg ntawm. tiam hmoob nimno tsi coj li ntawm lawm, yuavtsum muab lub hom phiaj ntawm tso kiag rau ntawm qhia rau hmoob tias qhov no yog lub hom phiaj us yuav coj hmoob mus lawm yav tomntej. li mojthem hais "lub tshav, ntawm. ua no lub tshav ntawm yog dabtsi, thiab yuav coj hmoob mus li cas peb kuj xav paub thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yawg 111011109,

ua ib tug tibneeg, ib tsev neeg, ib lub koomhaum, ib lub company, losis ib lub tebchaws yog tsi muaj ib lub hom phiaj zoo coj los coj ces yeej yuav mus tsi deb. thaum ub peb hmoob ua yam dabtsi mas xav ntawm taubhau xwb, tsi muab coj los qhia rau suavdaws, thaum luag ua tsi yog li yug xav ces cem luag tias luag tsis ntse li ub li no, losis tawmtsam tus neeg ntawm. tiam hmoob nimno tsi coj li ntawm lawm, yuavtsum muab lub hom phiaj ntawm tso kiag rau ntawm qhia rau hmoob tias qhov no yog lub hom phiaj us yuav coj hmoob mus lawm yav tomntej. li mojthem hais "lub tshav, ntawm. ua no lub tshav ntawm yog dabtsi, thiab yuav coj hmoob mus li cas peb kuj xav paub thiab.

Raws li nyuag yaus to taub mas xov toojcua Hmoob Mojthem tsuas yog tsis tsa los nqua hu Hmoob kom Hmoob hlub Hmoob thiab qhia Hmoob txog Hmoob li keebkwm thiab kom Hmoob sib haum xeeb xwb, nws tsis yog ib phav kasmoos dabtsi. Yog nej leej twg ho paub tob dua li nyuag yaus hais saum no thov zam xeeb thiab nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Raws li nyuag yaus to taub mas xov toojcua Hmoob Mojthem tsuas yog tsis tsa los nqua hu Hmoob kom Hmoob hlub Hmoob thiab qhia Hmoob txog Hmoob li keebkwm thiab kom Hmoob sib haum xeeb xwb, nws tsis yog ib phav kasmoos dabtsi. Yog nej leej twg ho paub tob dua li nyuag yaus hais saum no thov zam xeeb thiab nawb.

lam tuaj saib nej xwb,

yog yuav saib los ntawm sab uas koj pom ces yeej yog li koj hais, tiamsis yog ntsia mus rau sab kev kasmoos ces mojthem yog ib phav kasmoos uas coj hmoob rov los ua tau ib haiv ib pab kom ua tau ib lub siab thiaj li nrog luag muaj tebchaws. mloog lawv tej lus hauv xovtoojcua ces yog kev lwj siab, kev ntsim siab, kev ntshaw kom hmoob rov los sis hlub sis pab ua tau ib lub siab hmoob thiaj li yuav nqagkab tau.

why lawv pheej hais tej kev uas nplog liab tau tsim txom hmoob? why lawv pheej kom hmoob ua ib pab ib pawg kom ua tau ib lub tshav? why kom hmoob ua siab tawv, kom hmoob rov paub hmoob tias hmoob yog leej twg?. tej no ntag yog lus kasmoos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MOJTHEM yog dabtsi na?

lam tuaj saib nej xwb,

yog yuav saib los ntawm sab uas koj pom ces yeej yog li koj hais, tiamsis yog ntsia mus rau sab kev kasmoos ces mojthem yog ib phav kasmoos uas coj hmoob rov los ua tau ib haiv ib pab kom ua tau ib lub siab thiaj li nrog luag muaj tebchaws. mloog lawv tej lus hauv xovtoojcua ces yog kev lwj siab, kev ntsim siab, kev ntshaw kom hmoob rov los sis hlub sis pab ua tau ib lub siab hmoob thiaj li yuav nqagkab tau.

why lawv pheej hais tej kev uas nplog liab tau tsim txom hmoob? why lawv pheej kom hmoob ua ib pab ib pawg kom ua tau ib lub tshav? why kom hmoob ua siab tawv, kom hmoob rov paub hmoob tias hmoob yog leej twg?. tej no ntag yog lus kasmoos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

MOJTHEM yog dabtsi na?

Nyob zoo phooj ywg Meej,

Yog koj tsis tau paub lo lus Moj Them no ces kuv mam qhia rau koj los tau.

Moj Them txhais tias koom siab.

Yog koj xav paub ntau tshaj nov no, mus nyeem lo lus Moj Them no tau ntawm MOJTHEM.COM.

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,

Zoo li lub topic no twb tsis tham txog Hmoob Moj Them los sav?

Ua li cas nej lam los tham txog Hmoob Moj Them Lub Xov Tooj Cua rau ntawm no, ntshe tsis rau kev cai thiab hais tsis yog chaw lawm poj?

Yog nej leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus ntawm qhov page kuv muab rau nej no:

MLOOG HMOOB MOJ THEM

Lub topic nov, zoo li tham txog teb chaws Moob los sav. Kuv xav tsis txog tias ua li cas yuav mus ua zog qeeg thiab hais tau zoo ua luaj no, tseem muaj tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua thiab.

Los yog nej muab Hmoob Moj Them lub xov tooj cua coj los hais lus ua feem xyaum nyob rau hauv Kev Tsav Xwm ne.

Li cas los tham ntxiv, tiam sis yog tias leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus rau ntawm qhov LINK kuv muab rau nej ntawd.

Ua tsaug ntau. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo phooj ywg Meej,

Yog koj tsis tau paub lo lus Moj Them no ces kuv mam qhia rau koj los tau.

Moj Them txhais tias koom siab.

Yog koj xav paub ntau tshaj nov no, mus nyeem lo lus Moj Them no tau ntawm MOJTHEM.COM.

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,

Zoo li lub topic no twb tsis tham txog Hmoob Moj Them los sav?

Ua li cas nej lam los tham txog Hmoob Moj Them Lub Xov Tooj Cua rau ntawm no, ntshe tsis rau kev cai thiab hais tsis yog chaw lawm poj?

Yog nej leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus ntawm qhov page kuv muab rau nej no:

MLOOG HMOOB MOJ THEM

Lub topic nov, zoo li tham txog teb chaws Moob los sav. Kuv xav tsis txog tias ua li cas yuav mus ua zog qeeg thiab hais tau zoo ua luaj no, tseem muaj tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua thiab.

Los yog nej muab Hmoob Moj Them lub xov tooj cua coj los hais lus ua feem xyaum nyob rau hauv Kev Tsav Xwm ne.

Li cas los tham ntxiv, tiam sis yog tias leej twg xav tham txog Hmoob Moj Them lub xov tooj cua no mus rau ntawm qhov LINK kuv muab rau nej ntawd.

Ua tsaug ntau. :)

vaj nruab ntug,

qhov peb muab mojthem los cuamtshuam rau hauv no vim yog kis mus txog kev ncajncees, kev ua teb ua chaw. mojthem yog ib tug qauv zoo uas peb yuavtau coj los siv, txawm tsi yog koj qhov link los xav tias nyaj koj yuav tsi xav li cas.

tseeb tiag yog yuav muaj tau tebchaws, hmoob yuavtsum muaj siab ntsws li mojthem tej lus ntuas. peb cov tuaj hauv no kuj xav tias mojthem mob siab hmoob npaum li ntawm ua li mojthem lub "tshav" rau hmoob ntawm tsim tau lawm los tseem tsi tau tau, losis lam ci ncuav rau hmoob zov xwb, losis tsuas yog mojthem thiaj li yog tus tau noj xwb. cov lus no yog tej lus uas peb tham tau ntev loo. xav tias nyaj koj tus me kwv yuav kag siab zoo. uatsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vaj nruab ntug,

qhov peb muab mojthem los cuamtshuam rau hauv no vim yog kis mus txog kev ncajncees, kev ua teb ua chaw. mojthem yog ib tug qauv zoo uas peb yuavtau coj los siv, txawm tsi yog koj qhov link los xav tias nyaj koj yuav tsi xav li cas.

tseeb tiag yog yuav muaj tau tebchaws, hmoob yuavtsum muaj siab ntsws li mojthem tej lus ntuas. peb cov tuaj hauv no kuj xav tias mojthem mob siab hmoob npaum li ntawm ua li mojthem lub "tshav" rau hmoob ntawm tsim tau lawm los tseem tsi tau tau, losis lam ci ncuav rau hmoob zov xwb, losis tsuas yog mojthem thiaj li yog tus tau noj xwb. cov lus no yog tej lus uas peb tham tau ntev loo. xav tias nyaj koj tus me kwv yuav kag siab zoo. uatsaug.

ncu ntsoov tas txawm yuav yog leejtwg lub link los peb tseem thaam tau nyob rua huv nuav txhua qhov.

mej puas nuc moob tebchaws yeej tseemceeb heev rua moob. yog muaj ibnub moob muaj tebchaw lawm moob yuav tau coj cai txhajle caj taug ib haiv tuabneeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vaj nruab ntug,

qhov peb muab mojthem los cuamtshuam rau hauv no vim yog kis mus txog kev ncajncees, kev ua teb ua chaw. mojthem yog ib tug qauv zoo uas peb yuavtau coj los siv, txawm tsi yog koj qhov link los xav tias nyaj koj yuav tsi xav li cas.

tseeb tiag yog yuav muaj tau tebchaws, hmoob yuavtsum muaj siab ntsws li mojthem tej lus ntuas. peb cov tuaj hauv no kuj xav tias mojthem mob siab hmoob npaum li ntawm ua li mojthem lub "tshav" rau hmoob ntawm tsim tau lawm los tseem tsi tau tau, losis lam ci ncuav rau hmoob zov xwb, losis tsuas yog mojthem thiaj li yog tus tau noj xwb. cov lus no yog tej lus uas peb tham tau ntev loo. xav tias nyaj koj tus me kwv yuav kag siab zoo. uatsaug.

Nyob zoo tus tij laug,

Koj hais yo gkawg lawm. Kuv qhov lus los cuam tshuam nej kev sib tham ntawd, kuv tsuas yog xav muab qhov link ntawd coj los nrog nej xav, thiab kom nej muaj teeb meem dab tsi txog Moj Them Radio los nej mus tham tau tom tov no xwb.

Kuj tsis muaj dab tsi ntau, muaj qhov twg tsis sib to taub los peb mam li tham ntxiv.

Nyob zoo nej suav daws. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

WEBMASTER YOG HMOOB THAIB

Hmoob Meskas thiab Hmoob nplog ua tau dabtsi?

"NIAJ HNUB TUAJ SIB CEG XWB"

Kuv mas txaj muag dhau heev lawm!

Hmoob nyob NC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo phou bia,

Ua koj tsaug rau koj tej lus zoo.

Yog txij li koj twb pom tias peb Hmoob Mes Kas thiab Hmoob Nplog ua tsis tau dab tsi, tsuas yog niaj hnub tuaj sib ceg xwb.

Yog li koj ho pom muaj tej yam Hmoob Mes Kas thiab Hmoob Nplog tseem ua tsis to tau zoo npaum li Hmoob Thaib?

Thiab yog tias koj muaj zoo tswv yim los thov pab qhia rau peb cov Hmoob Mes Kas thiab Hmoob Nplog?

Kuv mam ua koj tsaug thiab thov Tswv Ntuj lo lus swm yeej rau koj.

Ua tsaug. :)

WEBMASTER YOG HMOOB THAIB

Hmoob Meskas thiab Hmoob nplog ua tau dabtsi?

"NIAJ HNUB TUAJ SIB CEG XWB"

Kuv mas txaj muag dhau heev lawm!

Hmoob nyob NC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

neeg swb lawm lawm, tsis kam swb, ces ua neeg puas hlwb, ces zoo li no ntag lauj, tus npawg phubia aw!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

tus phooj ywg, cas koj sau ntawv cem cov kwv tij hmoob nyob meskas mob ua luaj na! kav liam mas phooj ywg, lawv yuav los ua khws lis cas los xij lawv, muaj cov los ua khws khws thiab peb thiaj lom zem, koj sim saib seb.... txhua txhua xyoos thaum txog peb caug lawv los coob coob mas peb thiaj lom zem tshaj txhua lub caij tiag, txawm leej twg yuav ua tej yam tsis tshua zoo rau koj lawm los zam txim rau lawv thiab lwm zau nws yeej yuav ua zoo pauj yam phem ntawv. kuv yog hmoob nplog ib yam lis koj thiab, kuv nyob vientiane capital.

hmoob meskas, yam twg peb hais tau dhau zog lawm los thov txim thiab nawb, cias xav tias vim peb pom cov hmoob mekas lau nrog tej hluas nkauj hluas hluas es mob siab lam hais xwb.

zoo kawg, phooj ywg tus nyob tsev nqeeb. Los nag ces ntub koj pab niam tub. Noj mov kuam txhua hmoo, tsuas nrhiav kev dag li ub li no hu xov tooj tuaj ntxias hmoob mis kas nyiaj. cov neeg uas paub koj ces yuav ua neej cuag li tau ib tug phem dab. Nyob li koj ces nyob txom nyem ntsuav vim lub siab phem es yog li ntawd lub ntuj thiaj qee tau koj los nyob txoj kev phem. Yug ntxhais los yug peb cov neeg los nrhiav kev tso pa tim ko thaum peb muaj kev nyuab siab puas yog. Peb cov laus 70-80 xyoo los tseem hais tias kuj tau nrog koj tus ntxhais pw thiab. Peb laus laus lawm los los txog tim ko koj tus ntxhais tseem ua rau tus mob zoo taus. Koj poj niam ces kuj rau hmoob mes kas xyuas ua ntej thaum nyuam qhuav los txog. Tsis txim txiaj li koj ces koj poj niam twb rau koj txiv xyuas ib zaug lawm thiab. :( <_< :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hmoob yuav muaj teb chaws, yog ib lub tswv yim impossible dream, zoo li ib tug neeg nyob tom kev tsis muaj kev kawm lam xav tau lam hais kom muaj teeb meem rov rau yus haiv neeg.

yog ib yam kev thab plaub, thaum kawg yuav daws tsis tau, thiab pooj ntseg muag kawg, dag kom ib co nyob nkaum hav zoov hav tsuag, tuag tas, pab tsis tau ib yam dab tsi mus rau lawv, tau tau zoo nyob tim

no dag xwb, yuav tsum ris lub txim no mus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

kev hmoob yuav muaj teb chaws, yog ib lub tswv yim impossible dream, zoo li ib tug neeg nyob tom kev tsis muaj kev kawm lam xav tau lam hais kom muaj teeb meem rov rau yus haiv neeg.

yog ib yam kev thab plaub, thaum kawg yuav daws tsis tau, thiab pooj ntseg muag kawg, dag kom ib co nyob nkaum hav zoov hav tsuag, tuag tas, pab tsis tau ib yam dab tsi mus rau lawv, tau tau zoo nyob tim

no dag xwb, yuav tsum ris lub txim no mus.

me kwv losis me muam quest,

koj puas rov totaub koj lolus uas koj hais tias" kev hmoob yuav muaj tebchaws, yog ib lub tswvyim

impossible dream".

koj nyoobnyoog tsawg xyoo lawm?

koj yug hauv mekas no losis refugee ib yam li kuv thiab?

koj puas pom luag tsimtxom koj niam koj txiv vim qhov lawv yog plaubhau dub?

koj puas pom cov jap rau gtsimtxom in the 40's?. today how lawv very successful, both in mekas thiab

in japan.

tseebtiag yeej muaj cov dag noj dag haus li koj hais ntawd. qhov teebmeem vim lawv tsi saib tsi xyuas zoo thiaj li raug neeg dag tau. tiamsis txhob rawm tag kev cia siab, tseem muaj cov tseemmoob li kuv no yuav taw hmoob kev mus kom tau raws li hmoob lub siab nyiam. thov caw koj mus mloog www.mojthem.com saib koj ho xav li cas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tseemhmoob. kuv tog me nyuam neeg, xav li me nyuam neeg xav xwb, kuv yog tseem hmoob ib yam li koj thiab. kev hmoob yuav mus tua kom yeej nplog thiab cov hmoob nplog thaib tus nyaj laj, kom hmoob muaj teb chaws, kuv xav tais mus tsis tau ib zaug, hmoob melikas yuav mus txeeb tau teb chaws nplog los txoj kev thaj yeeb tsis muaj rau hmoob, vim tag nrho txhua haiv neeg nyob sab teb chaws ntawm yuav tig ua puv rau hmoob, hmoob melikas tus yeej ncuab yuav tsis yog tus nplog thiab tus nyab laj xwb, tab sis yuav yog txhua haiv neeg yog hmoob melikas tus yeej ncuab. koj yog ib tus neeg US citizen koj tsis muaj cai niaj hnub yuav mus tsis teeb meem rau lwm lub teb chaws.

peb muab ib cov neeg mus nyob tim hav zoov, es peb yuav coj los hais tias yog luag tsim txom peb, tsis yog cai, siv tsis tau rau tiam neej no lawm nawb. yog thaum luag paub meej hais tias ib txhia hmoob melikas muaj connection nrog cov tuav riam phom nyob tim hav zoo no ces yeej yuav raug ntes.

teb chaws japan thiab amelikas luag ua puv txog siv atomic bomb tab sis luag twb ua phooj ywg, tig los nrhiav kev thaj yeeb rau lub ntiaj teb. ua cas peb ib txhia hmoob pheej yuav ua puv nrog nplog tas li xwb.

txoj niag kev txhub ntxawg, kev chim, thiab kev yuav txeeb teb chaws no yog kev tuag xwb, mus tsis tau txog kiag.

xov tooj cua moj them yeej hais txog tej keeb kwm ntawm hmoob zoo lawm, kuv yeej tau mloog ob peb zaum thaum cov phooj ywg muab post rau hauv lub site no lawm thiab. kuv tsis ntseeg tas vim hmoob tej keeb kwm no yog tsis tam sim no xwb, tsis yog muaj pov thawj li ntau pua xyoo tas los. thiab mus muab ntawm lwm haiv neeg los xwb, tsis yog hmoob tsim los tiag tiag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

WEBMASTER YOG HMOOB THAIB

Hmoob Meskas thiab Hmoob nplog ua tau dabtsi?

"NIAJ HNUB TUAJ SIB CEG XWB"

Kuv mas txaj muag dhau heev lawm!

Hmoob nyob NC

Tus aib npawg phoubia,

Koj hais li kos ces koj hais koj tus kheeb xwb...Es yus tseem thuam yus tus kheej, qhia rau lawv thiab lov..... Kuv xa mas koj yuam kev loj heev li....Peb hmoob mes kas yeej muaj Dr., Lawyer, business owners everywhere in the USA now lawm es koj tsis txhob lam hais lu li ko meb, yom? :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus aib npawg phoubia,

Koj hais li kos ces koj hais koj tus kheeb xwb...Es yus tseem thuam yus tus kheej, qhia rau lawv thiab lov..... Kuv xa mas koj yuam kev loj heev li....Peb hmoob mes kas yeej muaj Dr., Lawyer, business owners everywhere in the USA now lawm es koj tsis txhob lam hais lu li ko meb, yom? :(

Ibvuagduaxwb

Koj hais yog lawm, cov uas hais li no mas yuav tsum txhob tshwm mas thiaj yog, tab si yus tshwm hauv no thiab ces kuj yog yus rov hais yus xwb, hos Dr thiab law yer kuv tsis tau hais txog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ibvuagduaxwb

Koj hais yog lawm, cov uas hais li no mas yuav tsum txhob tshwm mas thiaj yog, tab si yus tshwm hauv no thiab ces kuj yog yus rov hais yus xwb, hos Dr thiab law yer kuv tsis tau hais txog.

uatsaug rov ntsib koj dua os vamntxawg,

hmoob tej dr. lawyer ntawm lawv tsuas nrhiav kev noj kev haus rau lawv lub tsev neeg xwb. tabsis tus uas nhrawv kev kom hmoob muaj tebchaws tus ntawm txawm yuav yog neeg zoo li cas los kuv yeej yuav support nws. tus ntawm yog neeg hais lus tseeb, coj txoj kev ncajncees mas thiaj li yuav haum hmoob lub siab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus tij laug,

Koj hais yo gkawg lawm. Kuv qhov lus los cuam tshuam nej kev sib tham ntawd, kuv tsuas yog xav muab qhov link ntawd coj los nrog nej xav, thiab kom nej muaj teeb meem dab tsi txog Moj Them Radio los nej mus tham tau tom tov no xwb.

Kuj tsis muaj dab tsi ntau, muaj qhov twg tsis sib to taub los peb mam li tham ntxiv.

Nyob zoo nej suav daws. :)

post-513-1181105154_thumb.jpg

Ten charged with plotting to overthrow Laos government

By Denny Walsh and Ryan Lillis - Bee Staff Writers

Last Updated 3:48 pm PDT Monday, June 4, 2007

Print | E-Mail | Comments (35)| Digg it | del.icio.us

Vang Pao

Sacramento Bee/Manny Crisostomo

See additional images

Ten men -- including a prominent Hmong general who commanded the CIA's army fighting communists during the Vietnam War -- were charged in federal court in Sacramento on Monday with plotting to overthrow the government of Laos.

The men, including Harrison Ulrich Jack, a 1968 graduate of West Point who now lives in Woodland and operates a consulting firm, allegedly conspired to to obtain hundreds of AK-47s, Stinger missiles, anti-tank missiles, mines, rockets and C-4 explosive, as well as smoke grenades, to overthrow the Laotian government.

The charges stem from a six-month investigation, dubbed "Operation Tarnished Eagle," that included a series of meetings with undercover federal agents during which the plotters allegedly discussed moving weapons into safe houses in Thailand and Laos.

The defendants include Vang Pao, who is considered among the most respected Hmong leaders in the United States and who has vowed for more than 20 years to lead his followers back to Laos.

Pao, who splits his time between homes in Minnesota and the Fresno area, is accused with the eight others of violating the United States' neutrality act by plotting on American soil to invade a foreign country.

Jack, a former American infantry officer who retired in 1977 as a lieutenant colonel in the California National Guard, allegedly approached defense contractors seeking munitions for the plot, according to a criminal complaint unsealed a short time ago, and some of the suspects sought out former Army Special Forces and Navy Seal veterans to serve as mercenaries.

Jack allegedly took part in the plot at the same time he was being appointed as Yolo County's ombudsman, a $90-an-hour post designed to help county employees who are having problems with their supervisors. That appointment was announced March 22 and noted that Jack had recently "established the Hmong Emergency Relief Organization (HERO), a nonprofit organization committed to support of the Hmong community here and abroad."

The complaint charges that since January the suspects have inspected a wide variety of weapons, including AK-47s, Stinger missiles and Claymore mines. The group allegedly purchased "an initial installment of 125 AK-47 machine guns, 20,000 rounds of ammunition, and crates of smoke grenades for a purchase price of $100,000, to be delivered in Bangkok, Thailand, on June 12, 2007," the complaint says.

A $50,000 payment was to be made June 11, with the balance to be handed over the next day, when the weapons were to be received, the complaint says. A third payment of $50,000 was to cover the purchase of some Stinger missiles, the government contends.

Jack allegedly met and spoke with an undercover federal agent several times to discuss weapons procurement, and had budgeted $9.8 million for the desired munitions, the complaint alleges. The money was to come from "contributions from community leaders through the clan leadership," the complaint says.

Various discussions of the plot allegedly took place at Sacramento-area bars and restaurants, Doubletree and Hilton hotels in Sacramento and the parking lot of a K-Mart near Highway 99 in Stockton, the complaint says.

In May, the complaint says, the suspects had "intelligence operatives" in place in Vientiane, Laos, "conducting surveillance of military and government facilities in downtown Vientiane."

The suspects also "issued an operations plan to a contractor to conduct a military strike in downtown Vientiane," the complaint says, "against specifically identified military and civilian government personnel and buildings."

The suspects told their mercenary force "to reduce (the targets) to rubble, and make them look like the results of the attack upon the World Trace Center in New York on Sept. 11, 2001," the complaint says.

McGregor Scott, the U.S. attorney for the Eastern District based in Sacramento, is scheduled to discuss the case at a 3 p.m. press conference today with Michael J. Sullivan, the acting director of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, and Drew Parenti, special agent in charge of Sacramento's FBI office.

Harrison Jack

Courtesy of Yolo County

Unique content, exceptional value. SUBSCRIBE NOW!

Comments

There are 35 comments posted so far. Below is a sampling of the latest comments.

Add Your Comments | View All Comments

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now