Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

Nyob zoo os ib tsoom me phooj ywg kwv luag uas sawv laws tuaj hauv no kuv xav mas tej zaum nej puav leej yog tub txawj ntxhais ntse txhua leej lawm kuv tus kheej xav kom 1 tus txhob thuam ib tus li ntawd mog vim tiam no peb sawv daws los yug ua hmoob lawm txawm li cas los peb twb tsis muaj av nrog luag lwm haiv neeg nyob muab los xav txaus tu siab kawg.

kuav ua tij xav thov kom nej cov tub txawj ntxhais ntse tig los peb tawm tswv yim seb yuav ua li cas hmoob thiaj yuav sib haum xeeb tau es peb tsis muaj teb chaw los kom luag lwm haiv neeg ho saib taus peb mog cov me phooj ywg vim kuv ntsia li nej tuaj hauv no mas nej hais lus sib cav xwb tsis muaj tus yuav los hais txog kev sab laj los daws tso peb cov hmoob uas tab tom raug kev tsim txom li ua rau kuv tu siab heev li os" cov phooj yewg Nujtoog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thawj kauj tsis ntse peb yuav tau ua tamsis no yog tig los hais lus hmoob thiab tsim kom muaj ib diam software lus hmoob rau peb Hmoob siv tso (Kawm peb cov lus, cev peb cov culture).

Dua ntawd, nyob qhov twg los nyob kom muaj chaw txhob khiav zoo li pab tshiaj uas nhnov qhov twg tau noj ces khiav qhov ntawd. Ua li no yes peb hmoob yuav ua lubneej khiav thiab khiav xwb nyob tsis muaj chaw, yuav ua licas muaj av nrog luag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tshuav ib qhov ntxiv kuv rov qab los teb koj nqe lus koj hais tias yog Hmoob USA li peb muaj txujci zoo cas tsis los cob qhia nej. Qhov no cia kuv teb rau koj paub hais tias lub sijhawm no tsis tau txog caij vim tseem muaj cov neeg zoo li koj ko. Txawm los kho los yeej tsis kav ntev thiab yuav raug luag muab txeeb mus. Yog hnub twg peb tau rov los kho lub tebchaws ko lawm yuav kho kom kav mus ib txhiab ib txhis kom ruaj cuag zeb khov cuag tsua mas peb thiaj li ua. Peb yuav tsis ua li Nyablaj thiab lwm haiv neeg kho lub tebchaws Nplog kho tau 31 lub xyoo no es tseem siv tej nyuag qub choj thiab qub kev lem lem puag thaum ub txiv Huabtais laus lawv ua tseg ntawd. Kuv tus no twb los 2 zaug tim ko lawm kuv paub nej lub qe zoo heev li, tej kev lawv tuaj ua tshiab rau nej ces yog lawv tuaj muab nyiaj, kub, tooj, hlau, yajthem, thiab zebntsuam xwb tsis yog lawv tuaj kho rau nej kom zoo los nej twb tsis paub dabtsi hlo li.

Txoj kev loj hauv Vias Cas Vientiane mus rau qaum teb ntawd twb tsim nyog ua kom zoo heev thiab dav, tiamsis mas leem yas tuab li 3 nti rau hauv plawv kev thiab xwb twb tsis kav ib xyoos nag twb muab lawb tag lawm hos pejxeem tseem nqa hlau tuaj npoog kev ntau ntu rau kuv pom.

Nej puas tusiab thiab paub tias txhua tus pej xeem nyob lub tebchaws Nplog ko muaj feem cuam los tawm suab cia cov nyiaj kub thiab lwm yam uas yog muag tau nyiaj los coj mus siv li nej nyiam no tiamsis nej ces tau xoom los yog (zero) xwb, tej khoom tseem ceeb li kuv hais los ces niaj hnub hais ua bye bye rau nej thiab quaj seev yees mus rau Nyablaj Teb thiab lwm lub tebchaws lawm xwb tsis yog coj los kho tebchaws rau nej mog. Tomqab lawv muab nej lub tebchaws noj tsuag tag, tej toj roob hauv pes yuav qhuav ua tsis tau noj zoo li lub tebchaws Africa, hos dej yuav nyab nej loj tshaj vim toj roob hauv pes loj siab thiab qhuav tag tsis muaj xyoob ntoo lawm nws cov av yuav tawv tsis nqus dej thaum lub caij los nag.

Txhob tsaug zog mas kwv tij Hmoob, niaj hnub niam no nej tej tub kiv kawm ntawv tag coob kawg twb tsis muaj haujlwm ua hos cov tau ua los twb tsis txaus noj li. Me tub me ntxhais yog nej lub neej yav pemsuab lawv niaj hnub quaj seevyees muab lawv lub cev muag noj coob zujzus tuaj hos kab mob los kis ntau coob zujzus tuaj thiab. Tej teebmeem no yog tej yam yam peb tsis tau pom dua ntxhais Hmoob los ua niam ntiav coob li niaj hnub niamno, txhua txoj kev tws tag lawm cas nej tseem nyob kaj siab puag poj niam pw sov ua luaj li.

Thov caw ib tsoom phoojywg tuaj nyeem nrog koj thiab qhia rau txhua tus txog cov kuv qhia rau nej hnub no.

Uatsaug koj lub sijhawm los nyeem kuv cov lus no.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Tseemmoob,

Koj txawj xav tag les. Kuv lug xav les koj xav hab vim tas peb moob twb nej nub nuav siv ntawv moob tag les xwb ua cas peb tsis muaj ib tug tuab neeg thawj coj lug pab peb le. Peb mus twg tag lawm nas.

Qhov kws yuav kom peb muaj teb chaws nuav yauv tsum yog hnub twg peb mus thov suav kom ua les Former Soviet es cas cov me nyuav teb chaws nyob sab Eastern Europe lawv rov khu lawv nyas dlaim av thiab tab muaj nyas president ces tej chaws txhuas tsav neeg nyob Europe muaj nom tswv kav rau txhuas tsav tuab neeg lawm. Peb moob los yauv tsum ua tuab yam li hab. peb huav tsum thov suav kom muab ib qho av rau peb hmoob moob ua peb tug es peb muaj peb nom president kav ces peb tsis mus txeeb leej twg av le nawb. Yog tsi le ces Suav yuav tsum leeg paub peb thiab peb yuav tsum muaj cai thov peb cov tub hluas moob suav mus ua tub puv lawm nplog teb mus tiv thaiv peb cov roob cov hav kom tas. Peb yuav tsum hais rau peb cov moob kws nyob tog nplog es kom puab cas le ua npua tsej muag lag dlig tsis txhob pab nplog yog nplog tsis daws teeb meem thiab ca peb cov moob mus nyob peb tej qub teb qub chaw Hab mus kav puab tej zej zog ua nom ua tswv muaj thab ham tas luaj saib nyias thoob av ces peb cov tub hluas suav yauv tsum qes tes pab mas txhaj les muaj yeej nawb puab nyuag.

Peb cov tub hluas kws nyob sab USA mas tsawg hab peb yauv pab tau puab tej yam kws zoo le technology hab thov nom tswv ntiaj teb leeg paub moob xwb. Tsim nyog kawg lawm las puab nyuag. Peb muaj tuab neeg thab ham moob nyob suav teb txaus lawm nas me tsha tus dlab tsi.

Log peb mus ua teb ua chaw

sib puag xwb pw tuag rau peb haiv moob

peb mus ua teb ua chaw thov kom muaj yeej

thov cov nom tswv suav tso lus rau peb

kom peb moob muaj kev sib pab

kom tsug rau nub kws ntaj teb leeg paub peb

peb moob muaj ntawm lawm

los peb mus ua puv lawm nplog teb

mus zov peb tej qub zej qub zog

lug khag khag puab nyuag

moog peb moog nyias nuav

tuag los tseg tsuav peb moob muaj toj roob hauv pes kav

Hais zaum nuav thov kom suav tso cai rau peb moob

peb thov cov tub hluas moob nyob suav tuaj pab peb

pab kom kawg tswv yim hab lub sab lub ntsws

pab kom muaj yeej siab nuav moog zaum nuav moos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tseemmoob,

Koj txawj xav tag les. Kuv lug xav les koj xav hab vim tas peb moob twb nej nub nuav siv ntawv moob tag les xwb ua cas peb tsis muaj ib tug tuab neeg thawj coj lug pab peb le. Peb mus twg tag lawm nas.

Qhov kws yuav kom peb muaj teb chaws nuav yauv tsum yog hnub twg peb mus thov suav kom ua les Former Soviet es cas cov me nyuav teb chaws nyob sab Eastern Europe lawv rov khu lawv nyas dlaim av thiab tab muaj nyas president ces tej chaws txhuas tsav neeg nyob Europe muaj nom tswv kav rau txhuas tsav tuab neeg lawm. Peb moob los yauv tsum ua tuab yam li hab. peb huav tsum thov suav kom muab ib qho av rau peb hmoob moob ua peb tug es peb muaj peb nom president kav ces peb tsis mus txeeb leej twg av le nawb. Yog tsi le ces Suav yuav tsum leeg paub peb thiab peb yuav tsum muaj cai thov peb cov tub hluas moob suav mus ua tub puv lawm nplog teb mus tiv thaiv peb cov roob cov hav kom tas. Peb yuav tsum hais rau peb cov moob kws nyob tog nplog es kom puab cas le ua npua tsej muag lag dlig tsis txhob pab nplog yog nplog tsis daws teeb meem thiab ca peb cov moob mus nyob peb tej qub teb qub chaw Hab mus kav puab tej zej zog ua nom ua tswv muaj thab ham tas luaj saib nyias thoob av ces peb cov tub hluas suav yauv tsum qes tes pab mas txhaj les muaj yeej nawb puab nyuag.

Peb cov tub hluas kws nyob sab USA mas tsawg hab peb yauv pab tau puab tej yam kws zoo le technology hab thov nom tswv ntiaj teb leeg paub moob xwb. Tsim nyog kawg lawm las puab nyuag. Peb muaj tuab neeg thab ham moob nyob suav teb txaus lawm nas me tsha tus dlab tsi.

Log peb mus ua teb ua chaw

sib puag xwb pw tuag rau peb haiv moob

peb mus ua teb ua chaw thov kom muaj yeej

thov cov nom tswv suav tso lus rau peb

kom peb moob muaj kev sib pab

kom tsug rau nub kws ntaj teb leeg paub peb

peb moob muaj ntawm lawm

los peb mus ua puv lawm nplog teb

mus zov peb tej qub zej qub zog

lug khag khag puab nyuag

moog peb moog nyias nuav

tuag los tseg tsuav peb moob muaj toj roob hauv pes kav

Hais zaum nuav thov kom suav tso cai rau peb moob

peb thov cov tub hluas moob nyob suav tuaj pab peb

pab kom kawg tswv yim hab lub sab lub ntsws

pab kom muaj yeej siab nuav moog zaum nuav moos

vim li cas es nej cov miao no yuav mus vwm ua luaj li? yog vam txog suav npaum li nej no ces rov mus nyob suav teb chaws xwb los pob? tsis paub tias, suav twb yog nplog thiab nyab laj tus txha nqaj qaum ntag es peb cov hmoob thiaj txom nyem li no ntag los sav.

cas miao lub siab yuav tsis yog siab neeg li. luag tej laus twb qhia tseg kom txhob vam txhob pe suav los cas nej yuav ua tej tug niag taus ris hle zab hle zuav li no os? misshmoob pab nej txaj muag dhau lawm lau.

yog nej xav yog hmoob li peb no thiab ces kaw nej tej qhov ncauj hnub no mus txhob hais lus lawm. vim misshmoob tsis xav hnov nej tej niag lus thov suav khawv no li. tseg kiag nawb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

kuv zoo siab kawg ua peb cov hmoob sawv daws tseem nco ntsoov tias peb tseem yog hmoob thiab, kuv xav hais ib los txawm tias tsis yog los thov zam lub txim pub thiab, kuv xav kom peb hmoob leej twg ua muaj lub peev xwm hai tau peb ib tsoom hmoob mloog thiab yuav ntawv hos hai thiab xws li peb cov kwv tij hmoob ua tseem pheej nyob tom hav zoov hav tsuag niaj hnub no luag tej vam meej tag lawm, luag tej txawj ntse tag lawm tsua yog tseem tshuav peb cov hmoob ua nyob puag tom hav zoo ntsuab lawm xwb yog tias lawv xav tias lawv yuav ua kom peb nrog luag muaj ib lub teb chaws kiag no ma thiaj lis tsim nyog, hos yog tsis li ntawv ces kav tsij tawm los peb los sib tws nrog luag kawm ntaub kawm ntawv kom peb tsis txhob tsis ntse tsis ntse li luag es luag thiaj li saib tau peb os mog peb ib tsoom hmoob ntsuag no es.................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vim li cas es nej cov miao no yuav mus vwm ua luaj li? yog vam txog suav npaum li nej no ces rov mus nyob suav teb chaws xwb los pob? tsis paub tias, suav twb yog nplog thiab nyab laj tus txha nqaj qaum ntag es peb cov hmoob thiaj txom nyem li no ntag los sav.

cas miao lub siab yuav tsis yog siab neeg li. luag tej laus twb qhia tseg kom txhob vam txhob pe suav los cas nej yuav ua tej tug niag taus ris hle zab hle zuav li no os? misshmoob pab nej txaj muag dhau lawm lau.

yog nej xav yog hmoob li peb no thiab ces kaw nej tej qhov ncauj hnub no mus txhob hais lus lawm. vim misshmoob tsis xav hnov nej tej niag lus thov suav khawv no li. tseg kiag nawb?

tsis ua li cas cias yog tsis sib cas yuav tsis muaj chaws tawm, kuv xav li no tam sim no peb tseem ua tsis tau tau peb ib lub teb chaw li vim tias peb haiv hmoob tseem txawj thiab paub tsis tau txau, yog nyob li USA ma kuj tsis paub tias sis nyob li hauv LAOS no mam peb hmoob tseem txom nyem thiab ntaub ntawv tsis tau txawj siab, peb moob tseem noj nyob li peb niam peb txiv ib txwm coj los xwb, thiab peb tseem sib hlub tsis tau txau, peb hmoob tsis hai nyob qhov twg los peb yeej xav ntsoov tias cas peb yuav ntsuag no ua luaj peb tsis muaj peb ib lub teb chaws peb tsis muaj ntaub tsis muaj ntawv ua yog peb tug tiag tiag li xyov yuav txog thaum twg peb li ma muaj teb muaj chaws los sis peb cov lus li mam muaj nuj nqis li luag thov sawv daws ua twb zoo xav seb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis ua li cas cias yog tsis sib cas yuav tsis muaj chaws tawm, kuv xav li no tam sim no peb tseem ua tsis tau tau peb ib lub teb chaw li vim tias peb haiv hmoob tseem txawj thiab paub tsis tau txau, yog nyob li USA ma kuj tsis paub tias sis nyob li hauv LAOS no mam peb hmoob tseem txom nyem thiab ntaub ntawv tsis tau txawj siab, peb moob tseem noj nyob li peb niam peb txiv ib txwm coj los xwb, thiab peb tseem sib hlub tsis tau txau, peb hmoob tsis hai nyob qhov twg los peb yeej xav ntsoov tias cas peb yuav ntsuag no ua luaj peb tsis muaj peb ib lub teb chaws peb tsis muaj ntaub tsis muaj ntawv ua yog peb tug tiag tiag li xyov yuav txog thaum twg peb li ma muaj teb muaj chaws los sis peb cov lus li mam muaj nuj nqis li luag thov sawv daws ua twb zoo xav seb

txawj ntaub ntawv siab? cov peb sau sau no ntag lau yog peb teej thiab peb tug uas tsis muaj leej twg txeeb tau ntawm peb mus. yog koj tsis pom tej no tseem ceeb ces, kawg tuag lwm tiam es koj mam nqa dua koj ib co ntawv tshiab los rau koj kawm xwb os nawb? txhua tus hmoob txawm tsis ntse npaum li cas los xav kom paub tus ntawv "peb sau nov" tag nrho xwb ces misshmoob yeej qhuas tias, peb hmoob kawm ntawv siab heev lawm os mog?

misshmoob rau koj xwb, txhob chim, yog muaj zoo tswv yim, kav tsij sib cog qhia cov ntawv no rau txhua tus hmoob, laus hluas, me nyuam yaus tag nrho. nco ntsoov txhob muab coj mus sau ua si kom* hma ceeb thiab tig los tom nej thiab peb nawb mog?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tsis ua li cas cias yog tsis sib cas yuav tsis muaj chaws tawm, kuv xav li no tam sim no peb tseem ua tsis tau tau peb ib lub teb chaw li vim tias peb haiv hmoob tseem txawj thiab paub tsis tau txau, yog nyob li USA ma kuj tsis paub tias sis nyob li hauv LAOS no mam peb hmoob tseem txom nyem thiab ntaub ntawv tsis tau txawj siab, peb moob tseem noj nyob li peb niam peb txiv ib txwm coj los xwb, thiab peb tseem sib hlub tsis tau txau, peb hmoob tsis hai nyob qhov twg los peb yeej xav ntsoov tias cas peb yuav ntsuag no ua luaj peb tsis muaj peb ib lub teb chaws peb tsis muaj ntaub tsis muaj ntawv ua yog peb tug tiag tiag li xyov yuav txog thaum twg peb li ma muaj teb muaj chaws los sis peb cov lus li mam muaj nuj nqis li luag thov sawv daws ua twb zoo xav seb

Tus ntawv tseem ntawv Hmoob peb muaj lawm os, tsuas yog sawv daws tsis yeem lees txais kawm xwb, tab sis kuv twb kawm kawm paub sau paub nyeem tag lawm os, thiab tsuas yog tsis tau kawm mus rau phab fai theem siab xwb.

Tus ntawv Latin no mas tsuas yog peb hmoob li ntawv phooj ywg xwb nws tsis yog peb li ntaub ntawv tiag tiag yuav los nres peb Haiv Hmoob tsis tau.

Tus ntawv yuav nres tau peb Hmoob mas yog tus ntawv Phab Haub KEEB lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tus ntawv tseem ntawv Hmoob peb muaj lawm os, tsuas yog sawv daws tsis yeem lees txais kawm xwb, tab sis kuv twb kawm kawm paub sau paub nyeem tag lawm os, thiab tsuas yog tsis tau kawm mus rau phab fai theem siab xwb.

Tus ntawv Latin no mas tsuas yog peb hmoob li ntawv phooj ywg xwb nws tsis yog peb li ntaub ntawv tiag tiag yuav los nres peb Haiv Hmoob tsis tau.

Tus ntawv yuav nres tau peb Hmoob mas yog tus ntawv Phab Haub KEEB lawm.

cas koj tus neeg no es tseem mus tsim tau ib co ntawv vwm rau koj nyeem twm thiab los cas naj? tseg kiag thiab lau. cas yuav mus vwm loj lug li ko os. tej peb sau sau no thiaj yog tej yuav ua rau peb hais lus sib to taub ntag los mas. es koj tseem yuav mus taug koj ib txog niag kev xu doj xu das mus tsis ncaj kab kev tag nrho li ntag los?

koj tsis suav tus ntawv no tseem ceeb, tab sis tej koj muaj koj xav siv ntawd yuav raug sawv daws muab so quav xwb nawb mog? cas yuav pab hmoob vwm txaj muag ua luaj li tiag. misshmoob tsis paub yuav hais li cas li lawm os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cas koj tus neeg no es tseem mus tsim tau ib co ntawv vwm rau koj nyeem twm thiab los cas naj? tseg kiag thiab lau. cas yuav mus vwm loj lug li ko os. tej peb sau sau no thiaj yog tej yuav ua rau peb hais lus sib to taub ntag los mas. es koj tseem yuav mus taug koj ib txog niag kev xu doj xu das mus tsis ncaj kab kev tag nrho li ntag los?

koj tsis suav tus ntawv no tseem ceeb, tab sis tej koj muaj koj xav siv ntawd yuav raug sawv daws muab so quav xwb nawb mog? cas yuav pab hmoob vwm txaj muag ua luaj li tiag. misshmoob tsis paub yuav hais li cas li lawm os.

misshmoob xav paub ces kawm xwb los mas.... tsis kawm ces tsis paub...tsis ua ces tsis txawj.

Txhob chim chim thiab txhob thuam thuam os, kib teem neej koj yuav xav txog lig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Xav muaj tebchaws? Cov tub ntxhais Hmoob rau rau siab kawm ntawv kom muaj doctors, Ph.D coob baum li yuav coob tau, muab tus mlom huabtais Hmoob uas Suav muab puab cia rau Suavteb ua chaw tiag taw hais lawm hauv UN ces 100 xyoo tom ntej no tejzaum Hmoob muaj tebchaws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

misshmoob xav paub ces kawm xwb los mas.... tsis kawm ces tsis paub...tsis ua ces tsis txawj.

Txhob chim chim thiab txhob thuam thuam os, kib teem neej koj yuav xav txog lig.

koj ces ntshe yuav kawm kawm es rov mus rau suav hlais caj pas xwb os. misshmoob yuav tsis kawm koj tej niag ntawv vwm ko li os mog? neeg vwm es thiaj tsis nyob twj ywm kawm yam twb ua tau zoo rau hmoob paub thoob paub tag lawm. koj tej ces ntshe yuav ua rau nej puas hlwb tag xwb os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

Hmoob luangphabang, yog koj chim rau tus puav hmoob meska los tim koj es ho los tham koj tus hluas nkauj lawm los ua cas koj yuav cem peb cov hmoob meska no sab ua luaj. Tus phooj ywg, koj txhob chim nawv. Peb sawv daws tseem yog ib cov kwj tij hmoob. Tus tau ua koj chim ntawv tsuas yog tus puav ua tsis paub qab haus xwb. Thov koj hais tias peb cov hluas tau kawm nyob lub teb chaws vam meej no yuav tsis coj li koj tau hais los saum no. Tus puav ua los tim koj es ua tau siab koj los tsuas yog cov tsis muaj kev kawm thiab neeg laib xwb.

Peb cov tub ntxhais muaj kev kawm vam meej. Peb yeej yuav tsis cais peb ib tus hmoob pov tseg li. Peb tseem npaj siab yuav pab txim kho nej sawv daws kom peb hmoob sib hlub thiab vam meej ib yam.

Nqe lus qhia koj: koj twb hais tias koj yog ib tub kawm ntawv siab lawm thiab no ne, puas yog? Koj hais koj cov lus mas kuv saib zoo li koj tsis tau muaj kev kawm siab dab tsis kiag li. Koj tsuas hais raws kev khib siab ntawm koj tus kheej xwb. kuv xav hais tias coob tus cov hmoob nplog tim koj yuav tsis xav li koj xav thiab chim li koj chim rau hmoob meska.

Qhia koj tias yog tseem pheej muaj cov neej ua tsis qab haus li koj es hais kev chim tsis zoo rau hmoob meska li koj mas peb cov tub txawj ntxhais ntse yuav tsis tau nqe tes los pab thiab cob qhia nej. Vim nej tsis tau poj kev dav pes tsawg. Ib tug ua rau chim xwb los koj yuav muab liam tag nrog rau hmoob meska mas tsis yog lawm. koj chim rau tus twm koj tuav nws npe thiab hais nws xwb yeej tau kawg, tsis txhaum peb sawv daws li. Yog li peb los pab thiab cob qhia nej los nej yuav tsis tau txais peb kev pab. koj xav puas yog. npawg, ua zoo coj kuv cov lus no mus pwv xa nawv. Es ho thim xav thiab txhob chim chim rau hmoob meska. kuv tsuas qhia koj li no xwb..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Nam yawm, yog xaav muaj teb chaws ces peb nqeg lawm ntsaag keesyas, es peb moog kuas coob coob ces, peb nyob ntev ces peb txhim khuv lub teb chaws keesyas kuas vam meej ces peb tau lub chaws keesya lug ua peb moob lub teb lub lawm los mos,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua zoo tsam havzoov nkisyas tsis txaus hmoob nkaum....

Nam yawm, yog xaav muaj teb chaws ces peb nqeg lawm ntsaag keesyas, es peb moog kuas coob coob ces, peb nyob ntev ces peb txhim khuv lub teb chaws keesyas kuas vam meej ces peb tau lub chaws keesya lug ua peb moob lub teb lub lawm los mos,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua zoo tsam havzoov nkisyas tsis txaus hmoob nkaum....

Hahaha....leej twg tseem yuav xav mus ua teb chaws rau nram nrav thiab?

Tseg kiag tsam tuag os, nram tej nram Hmoob twb tsis muaj phooj ywg li, thiab phooj ywg los nyob deb deb li tsam nram Nkias Yas ua Hmoob lub ntuj tib 2 os.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yawg Vaj Hmoob Sawv *****

Mar 24 2007, 11:22 AM

]Kuv hais tas nrho rau tsoom hmoob nyob thoob hauv MESKAS no, nej twb paub tias peb haiv hmoob raug lwm haiv neeg tsim txom ua ntu zus los tau 4000 xyoo no lawm !! vim li cas nej tuaj rau luag teb chaws no nej cov hmoob no tseem yuav mus nrhiav teeb meem kom luag tua yus haiv neeg thiab !!

Nyob Suav teb haiv hmoob raug suav tua khiav nkaum qab roob qab ha txhua nrho los tau ntau tiam!! nyob nyab laj teb puav leej raug luag tua, nyob nplog teb niaj hnub no raug nplog tua, tus teem muaj txoj sia khiav mus nkaum hav zoov hav tsuag!!

Peb cov tuaj teb chaws no los tseem mus nrhiav kom luag tua yus thiab !! qhov no nej sawv daws sim xav saib !!! hmoob yog neeg dab tsi ?

Kuv thov sawv daws tseg txij hnub no mus tsis txhob mus nrhiav teeb meem nrog luag cov MESKAS ib zaug ntxiv lawm! peb cov nyuag hmoob no zoo nkaus li tus neeg loj leeb xwb es luag cov tub ceev xwm Tawv Dawb no yuav ua cas thiaj pab nej !!

Nej tsis txhob xav tias nej muaj tus puav nyuag kawm txawj ntse lawm es txawm nej tus twg mus thab plaub los nej yuav muaj cov nov mus daws thiab thev khes no !! nej puas paub tias luag yog ib co neeg ntse heev, nrab chais chais hwj txwv twb ntse tsis npaud nav !! nej no es nyuam qhuav tshwm sim zoo li tus nyuag nkawj tuag no es ntxeem ntxeem sawv tshee nuj na los noj taus mov me ntsis xwb es pheej yuav mus nrog luag ua txij tog txij peg !!

Kuv thov nej tiag tiag !! thov tas los thov thiab !! tseg txij hnub no mus tiag tiag nawb mog !! tsam ces thaum luag hais tias tus hu ua hmoob no tsis txhob pab ntxiv lawm no ces peb hmoob yuav tau txais lub neej ( noj qhauv ntxuag kua muag, nce ntuj tsis muaj kev nkag av tsis muaj qhov nawv !!) nej puas to taub txog kuv cov lus ?

Thov txij hnub no mus kom haiv neeg hmoob tus hlob tus yau, tus laus tus hluas, tus ntse tus tsis ntse, yeem meem nrog tus MESKAS ntaus phooj ywg kom zoo npaum li zoo tau, tej teeb meem tas los tus neeg Hmoob yeej tsis muaj yuav hais yeej luag ib zaug !!! nej yuav tsum paub tias hmoob tus thawj coj yog leej twg ? tus twg tus xav mus tauj xub luag kom luag xav tias yus haiv hmoob muaj cov ntse, tiam sis sawv daws tsis paub, tej no yog ib qho ua rau luag paub tias haiv neeg hmoob tsis ntse tshaj plaws, tsis yuav ib tug hais, tsis yuav ib tug coj !!

Thov hmoob sawv daws tiag tiag nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uatsaug kuv cov kwvtij nkaujmuam txhuatus,

uantej tshaj no tseemmoob thov txim uas tseemmoob tus ne niam yau, misshmoob, tsi paub qab paub hau es thiaj li lam tau lam hais lus cuam tshuam nej txhuatus lawm los thov nej txhob saib kuv me niam yau, nej saib ntawm kuv mus xwb mog.

nej tej tswvyim txhim kho hmoob lub neej, thiab ntshaw kom muaj ib hnub tomntej no kom hmoob muaj tebchaws xws li luag es nej thiaj li nrhiav txhua txoj kev los qhia rau suavdaws saib txoj me kev twg thiaj li taug yoojyim rau peb taug.

yog hnubtwg hmoob mob siab rau hmoob li peb cov no, tshwj kuv me niam yau misshmoob xwb, lawm ces tsi ntev peb hmoob yeej yuav mojthem nragkab ib hnub xwb xwb li.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me kwv tij hmoob thoob qab ntuj nej puas paub hais tias tam sim no peb hmoob zoo nkaus cov qaib phas uas luag muab ntes kaw tej niag tawb twb yuav coj mus muag lawm los tseem sib ncaws tas zog li tsis tas li los ntses loj tseem niaj hnub noj ntses me tsis tu ncua cov tsis ntse tseem raug cov ntse muab hlwb kaus los tuav kua txob ntsw nqaij

ua rau muaj tus puav cov tsis to taub zoo tseem niaj hnub hais tias yuav muab cov neeg txawj kaus hlwb ntawd tshem tso sab nraud thiab no.

es peb yuav ua li cas hmoob thiaj yuav tig tau rov los kho hmoob os' cov me phooj ywg. Tam sim no raws li kuv ntsia mas tus neeg to taub luag nyob twj ywm lawm tus neeg tsis to taub tseem niaj hnub ntxias noj ntxias haus tsis tu ncua li thiab mas ntshe hmoob lub neej ceeb laj lawm os hmoob cuas luad.

niaj hnub twb tsis muaj av nyob los peb tseem zoo nkaus li* thiab miv xwb yuav ua li cas tswm sim tau yog tau nyem lawm thov nco ntsoov mog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me kwv tij hmoob thoob qab ntuj nej puas paub hais tias tam sim no peb hmoob zoo nkaus cov qaib phas uas luag muab ntes kaw tej niag tawb twb yuav coj mus muag lawm los tseem sib ncaws tas zog li tsis tas li los ntses loj tseem niaj hnub noj ntses me tsis tu ncua cov tsis ntse tseem raug cov ntse muab hlwb kaus los tuav kua txob ntsw nqaij

ua rau muaj tus puav cov tsis to taub zoo tseem niaj hnub hais tias yuav muab cov neeg txawj kaus hlwb ntawd tshem tso sab nraud thiab no.

es peb yuav ua li cas hmoob thiaj yuav tig tau rov los kho hmoob os' cov me phooj ywg. Tam sim no raws li kuv ntsia mas tus neeg to taub luag nyob twj ywm lawm tus neeg tsis to taub tseem niaj hnub ntxias noj ntxias haus tsis tu ncua li thiab mas ntshe hmoob lub neej ceeb laj lawm os hmoob cuas luad.

niaj hnub twb tsis muaj av nyob los peb tseem zoo nkaus li* thiab miv xwb yuav ua li cas tswm sim tau yog tau nyem lawm thov nco ntsoov mog

guest,

yuav tseem ntev li cas ntxiv thiab uas hmoob tseem yog qaib pha. hnubno hmoob tsi yog qaib pha li koj hais ko lawm. tau li 30 tawm xyoo los no koj tseem yog qaib pha thiab lov?. txoj kev uas yuav ua tau ib haiv neeg tsim txiaj yuavtsum yog muaj cov teeg uas khav theeb khav txiv li nos mas thiaj li zoo.

cov neeg ntse uas koj hais tias nyob twbywm ntawm lawv tsi kov tsi quavntsej, thaum twg lawv sawv los qw mas peb hmoob mam zoo. tiamsis kuv hais rau koj tias cov ntawm ntag yog cov uas yuav los txiav hmoob lub neej vammeej. tsuav lawv tau noj ces lawv tsi care leejtwg, lawv tau ua nom loc lawc yeej tsi care koj thiab kuv. tiamsis tus us niajhnub khav tias yog nws tau ua nom ua tswv nws yuav hlub yuav pav hmoob, tus no nws thiaj qhia siab dawb paug, thaum nws tau nom lawm nws thiaj li hlub hmoob.

cas koj lub qhov muag dig lawm los ua cas koj tseem tias peb hmoob tsi muaj ib thaj av. koj puas pom koj cov hmoob tuag ua phab ua phwv nrog nai phoo, niajhnub no los tseem tuag qees cov nyob nplog teb. lawv tej ntsav twb ntxaum av tag lawm es koj tseeem dig muag thiab lov. rua koj lub qhov muag kom loj me ntsis koj thiaj li pom hmoob txoj me kev ntshaw nrog luag muaj teb muaj chaw. muaj teb muaj chaw no txhais tau tias yog hmoob lub tebchaws, hmoob ua tus tswj tus kav. hos lub tebchas usa no tsi yog peb tebchaws, yog peb tuaj nyob xwb. mekas puas pub av dawb rau koj nyob, losis koj yuavtsum yuav. txawm koj yuav los koj tseem ua nuj ua nqi them, tseem them se tas koj txoj sia thiab.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus me phooj ywg koj yuav cem tias kuv dig muag lawm los ua cas koj qhov nyuag av koj hais ko koj tsuas pom hauv Internet xwb koj tsis paub tias tus xav tej ntaub ntawv no yog kuv ob txais tes nos xa ntag yog koj paub tsis meej kom koj hu nrog yaj tuam thoj uas tus tseem nyob tim ntuj qub nqab seb yog leej twg yog tus xa tej no mus hais daws tso hmoob.

koj nyuag ntawm ko tsuas khav theeb xwb zoo li koj twb tsis paub hauj lwm ib nyuag qhov luaj rau tes li pob yog koj xav paub tseeb koj tseem yuav hu tuaj nrog kuv tham kuv mam qhia qhov tseeb rau koj hais tias yog dab tsi no naj.

yus yog txiv neej yawg hais dab tsis yuav tsum hais kom xuv phaj me ntsis nawj koj xav tias kuv yog me yaus li koj no lov? tsis zoo li koj lub siab xav phem ntawm ko nawj tus me phooj ywg

tos tsis muaj av nrog luag nyob los nyuam qhuav pom tawm hauv Internet xwb xyoo tus siv dag siv zog yog leej twg twb paub tsis tseeb es twb khav txiv lawm mas yog kuv mas ntshe kuv twb tig rov los txaj muag rau kuv cov ntawv uas kuv sau rau hauv no lawm os" ua tsaug rau koj cov lus cem kuv nawj kuv tsis txaj muag tab koj yuav rov txaj muag rau koj tus kheej xwb yog paub li koj ko xwb xyuam xim mog tsam yuam kev nawj.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

tus me phooj ywg koj yuav cem tias kuv dig muag lawm los ua cas koj qhov nyuag av koj hais ko koj tsuas pom hauv Internet xwb koj tsis paub tias tus xav tej ntaub ntawv no yog kuv ob txais tes nos xa ntag yog koj paub tsis meej kom koj hu nrog yaj tuam thoj uas tus tseem nyob tim ntuj qub nqab seb yog leej twg yog tus xa tej no mus hais daws tso hmoob.

koj nyuag ntawm ko tsuas khav theeb xwb zoo li koj twb tsis paub hauj lwm ib nyuag qhov luaj rau tes li pob yog koj xav paub tseeb koj tseem yuav hu tuaj nrog kuv tham kuv mam qhia qhov tseeb rau koj hais tias yog dab tsi no naj.

yus yog txiv neej yawg hais dab tsis yuav tsum hais kom xuv phaj me ntsis nawj koj xav tias kuv yog me yaus li koj no lov? tsis zoo li koj lub siab xav phem ntawm ko nawj tus me phooj ywg

tos tsis muaj av nrog luag nyob los nyuam qhuav pom tawm hauv Internet xwb xyoo tus siv dag siv zog yog leej twg twb paub tsis tseeb es twb khav txiv lawm mas yog kuv mas ntshe kuv twb tig rov los txaj muag rau kuv cov ntawv uas kuv sau rau hauv no lawm os" ua tsaug rau koj cov lus cem kuv nawj kuv tsis txaj muag tab koj yuav rov txaj muag rau koj tus kheej xwb yog paub li koj ko xwb xyuam xim mog tsam yuam kev nawj.

tus kwv tij kuv saib koj yuam kev lawm os mog.. qhov koj raug tseemhmoob hais tau hnyav ntawv los vim yog koj twb tsis qhia koj tus kheej ua ntej ne. koj cov lus hais tau los ua rau lawv hais hnyav rau koj zog lawm los txhob muab hais rov tuaj li ko. vim leej twg yeej tsis paub tias koj yog leej twg? ua hauj lwm dab tsi? koj sau ntawv rau hauv no ces peb sawv daws teb koj li koj cov lus xwb.

tsis tsim nyog koj muab koj tus kheej qhia tuaj li no, yuav ua rau neeg luag koj heev...xav nawb.. bye bye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

zoo siab nej tseem qhia rau kuv zoo heev tab sis yog leej twg yuav hais dab tsis thov kom txhob hais lus phem li nej sau rau kuv no nawj peb yuav muaj tug yuav tsum yog peb yuav tua sib tawm tswv yim hais tias yuav ua li cas thiaj pab tau hmoong lub neej kom mus zoo raws li luag lwm haiv neeg thiab

yog peb muab peb lub tswv yilos sib ceg sibcav no los sib tawm tswv yim los ua kev tias yuav ua li cas thiaj yuav pab taucov neeg tseem nyob rau ntuj qub qab xwb no tab sis koj khav tias koj txawj kuv khav tias kuv tse ces ntshe peb yuav ceeb laj sib sau los tau ua ke os" hmong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Thaum twg hmoob thiaj muaj teb chaws?

Qhov hmoob yuav taus teb chaws mas yauv tsum paub txog:

 • 1. Nai phoo thiab cov tub txawj tswv yim hmoob politic yuav tsum mus nrog cov nom tswv Washington sib tham.

  2. Hmoob yuav tsum mus nrog tag nrho cov teb chaw SE-ASIA sib tham vim hmoob muaj hmoob li kev cai dab qhuas yeej txawv tshaj luag lwm haiv neeg ib txheej dhau ib txheej.

  3. Hmoob yuav tsum mus hais txog cov av thaum ub ua ntej 35 xyoo hmoob yeej ib txwm ua puv tiv thaiv daim av nplog rau nplog nyob dawb dos tsis pub poob mus rau tog twg.

  4. Hmoob cov av hmoob raug nplog thiab lwm teb chaws ntiab hmoob tawm lawm tav no hmoob tej zos hav zoov ciaj txwv yeem tag tsis muaj leej twg kov hlo li.

  5. cov hmoob nyab laj thiab hmoob thoob ntiaj teb tsuas thov yuav cov av txij hmoob ob tog nyob thaum ub hmoob raug ncaws tawm mus txawv teb chaws xwb.

  6. hmoob muaj ntaub muaj ntawv lawm thiab hmoob tsis muaj av faus hmoob cov neeg laus vim nplog hlawv nplog cov neeg hmob tsis hlawv hmoob cov neeg.

  7. thaum hmoob muaj teb chaws lawm cov hmoob suav, nyab laj, thaib, thiab thoob ntuj leej twg xav los nrog hmoob nyob hauv hmoob daim av los tau. Lawv ua tau ob qho chaw nyob li Israel cov neeg mus nyob thoob ntuj tib yam.

  8. Hmoob cov nom tswv sawv daws yuav tsum tso cai rau cov ntseeg ntuj thiab coj dab qhua nyias kov nyhias yam raws siab ncaj ncees.

  9. Hmoob yuav tsum tsis rov taw tuaj ntuj ib zaug ntxiv lawm.

  10. Leej twg yog neeg phem tus neeg ntawm yuav tau nyob txim raws kev cai lij choj. Tab sis, yuav tsis piav thiab liam rau xeem neeg twg kom hmoob puas siab ntsws.

  11. Hmoob yuav tsum muaj hmoob tub puv ceev hmoob daim av vim hmoob paub lawm tias nplog yeej tsis nyob pem roob tsuas yog hmoob thiab pub thawj xwb.

  12. thaum nej mus tauj xub tau tej no lawm. lub ntiaj teb yuav rov kho nplog daim map dua tshiab. Txij thaum ntawm us nplog lub teb chaws yav qaum teb yuav tsis nyob ze npuab sab nyab laj lawm tsuas yog hmoob lawm xwb.

  13. thaum ntawm mus hmoob muaj xiv ua cov tsev dawb ua muaj ntau xab rau neeg ua huaj lwm thiab tsim kho hmoob cov technology rau me tub me ntxhais kawm ntawv hmoob tiag tiag lawm xwb. Thaum ntawm peb cov hmoob thoob ntuj yuav tsum muaj qhov sib hlub txog peb lub teb chaws hmoob lawm xwb tiag li.

  14. Hmoob yuav tsum muaj hmoob international airport ya mus rau txawv teb chaws ntsuab ze thiab hmoob tej zej zos txhua nrho thiab mus rau lwm teb chaws yog hmoob muaj taus rab pheev xwm tsav tau cov dav hlau loj loj.

  15. Hmoob kev lag luag yuav tsum yog hmoob los pab hmoob lawm xwb.

  16. cov neeg nplog thiab lwm hom neeg nyob hmoob daim av yuav tsum royal thiab saib tau hmoob.

  17. hmoob muaj xiv mus thov peb cov hmoob suav los nrog peb nyob kom coob txog li ib lab tus neeg mas peb thiaj kov yeej thaum lub teb chaws rov muaj tsov puv zaum tshiab.

  18. hmoob thoob qab ntuj yauv tsum koom siab tuag thi rau peb hmoob daim txij zaum no mus rau txheej tshiab kom hmoob muaj av mus tag sim neej nyob lub ntiaj teb no mus. Hmoob txoj national anthem yuav tsum seev txog hmoob lub neej toj roob hauv pes thiab kev pab teb chaws rau luag lwm haiv neeg nyob li nplog. kom tsis txhob plam mus ua luag lwm haiv neeg ua tus tswj hmoob li qub lawm. Txawm cov hmoob nplog uas lawv nyob nrog nplog lawm los lawv yeej zoo siab tias hmoob muaj teb chaws hmoob ces lawv yeej zoo siab tib yam. Tsis haiv peb cov mus nyob thoob ntuj los tib yam peb tsis yog neeg hmoob nyob hmoob lub teb chaws lawm los peb yeej zoo siab tias peb hmoob muaj teb chaws lawm tib si.

  19 hmoob tej av zoo ua noj yuav tsum mus nrhiav hmoob los nyob los tu thiab los tuav mus kom khov kho.

  20. hmoob tej av yuav tsum muaj mus ntsuam xyuas kom paub txog tej av thiab chaw nyob kom tag nrho lub zo me los kom muaj map saib tau tib yam li cov zos loj thiab lub teb chaws hmoob tib yam.

  21. etc......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now