Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Tebchaws Moob

493 posts in this topic

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

12 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Nyob zoo phoojywg Tseemhmoob

Zoo siab ntau qhov koj xav kom Hmoob nrog luag muaj ib lub tebchaws thiab os. Qhov yuav kom Hmoob muaj ib lub tebchaws kheej los ua Hmoob tug mas yuav ua tsis tau li ntawd, tiamsis yog Hmoob txawj sib hwm sib hlub li kuv tau hais sab nraum ( Culture & Religious ) uas yog Vajkuamxeeb posted qhov topic hu ua KEV HAUM XEEB ntawd ces muaj ib hnub twg luag lwm haiv neeg yeej yuav txhawb kom Hmoob muaj cai los nrog luag sib twv ua nom txheej siab lav thab npas (president) thaum no yeej cuag li Hmoob muaj ib lub tebchaws lawm mas.

Yog s/d coj li niaj hnub niamno xwb ces tu siab ntau os. Vim hais tias luag lwm haiv neeg yeej paub Hmoob lub siab phem txawm pab tau ib lub tebchaws rau Hmoob los yuav zoo li tamsim no nyob rau Iraq xwb. Thov caw mus nyeem kuv cov lus tau yog koj txaus siab thiab.

Uatsaug nawb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

uatsaug hmoobusa,

tseebtiag yog saib hmoob txojkev siab phem. limhiam, qia dub losis siab heev mas txawm muaj tebchaws los ntshai yuav txajmuag rau luag lwm tebchaws xwb. tabsis yog saib txhua lub tebchaws mas yeej muaj cov neeg zoo li neb hais ntawm. yog yuav hais ces mekas los yeej muaj cov neeg siab phem limhiam. thiab yog yuav hais kom meej meej ces nplog los tseem hab ham limhiam rau hmoob, hmoob thiaj li khiav tuaj rau mekas no. qhov kuv hais mas yog peb nrhiav the few good hmong men and women uas muaj lub siab yuav los coj hmoob mus lawm ib kaujruam rau yav tomntej kom nrog luag muaj tebchaws.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog, peb txhua txhua tus Hmong yeej noog lawv tus kheej tias, cas Hmong tsis muaj teb chaws, kuv los yog 1 tug ntawd thiab, thiab kuv yog Hmong USA. Tabsi tseem muaj tej tug neeg nws lam sau qhov lus nug no xwb nws yeej tsis saib nws tus kheej tias nws yog leej twg li, haj tseem muab peb Hmong cais ua pab pawg, ua rau muaj kev sib tawg, nkag siab yuam kev, tsis haum xeeb. Tus neeg no yog tus ua sau nqi lus nug no ntag-Moob USA. Xws li:

1."Hmong" nws sau ua "Moob" (official yog Hmong)

2. 1 tug "a" nws sau ua "aa"

Peb cov kwv tij Hmong sib hlub, txawm tias peb yuav yog cov Hmong twg, nyob qhov twg, yuav sau hais licas los 1 tug "a" yeej sau tau lo lus lawm tsis tas yuav siv 2 tug "aa", tsis yog yuav sau nyuaj xwb, haj tseem qhia tau tias kuv txawv nej, txawm tias yuav yog Hmong Leeg, Hmong Dawb, Hmong Liab, Hmong Paj los 1 tug "a" yeej siv tau lawm.

Thiab lo lus "HMONG" tau muab register rau hau UN nyob GENEVA lawm, yog leej twg tsis sau li ntawd, ces yog nws muab nws tus kheej cais tawm ntawm peb "HMONG" lawm xwb, thiab neeg nriaj teb yuav tsis lees paub. Yog leej twg tsis txaus siab los ho qhuas email rau

Vangch@netzero.net. Los ntawm tub Hmong Txos Vaj, ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

tus phooj ywg, cas koj sau ntawv cem cov kwv tij hmoob nyob meskas mob ua luaj na! kav liam mas phooj ywg, lawv yuav los ua khws lis cas los xij lawv, muaj cov los ua khws khws thiab peb thiaj lom zem, koj sim saib seb.... txhua txhua xyoos thaum txog peb caug lawv los coob coob mas peb thiaj lom zem tshaj txhua lub caij tiag, txawm leej twg yuav ua tej yam tsis tshua zoo rau koj lawm los zam txim rau lawv thiab lwm zau nws yeej yuav ua zoo pauj yam phem ntawv. kuv yog hmoob nplog ib yam lis koj thiab, kuv nyob vientiane capital.

hmoob meskas, yam twg peb hais tau dhau zog lawm los thov txim thiab nawb, cias xav tias vim peb pom cov hmoob mekas lau nrog tej hluas nkauj hluas hluas es mob siab lam hais xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

Zoo hmoov heev uas tau ntsib koj thiab tuaj koom peb Hmoob USA rau hauv.

Zoo siab tus phoojywg Hmoob cuamtsoov los yog 100% Nyablaj.

Txhob chim mog vim koj yeej yog Hmoob cuamtsoom kuv thiaj hais li rau koj, raws li koj cov lus hais rau peb Hmoob USA ntawd. Rau qhov peb twb tsis tau hais licas rau nej cov Hmoob cuamtsoov ko koj ciali cem peb lawm. Ntshe koj ntshaw Hmoob lub npe koj lam muab peb lub npe los rau koj thiab koj yog tuaj ua neeg xwjqhoj peb Hmoob Plog xwb.

Yog koj yog Hmoob tiag koj tseem muaj cuabkav cem peb li ko los tsis ua cas peb siab loj thiab peb nyob tim no lawm tus nyablaj yuav tsim tsis tau peb. Cia ib hnub twg luag muab koj coj mus tsim, xuas ntoo cuab kotaw,kaw tsau dej, muab mov xyaw xuabzeb rau koj noj, chaw tso quav thiab chaw pw yog tib qho hos cia koj rau yoov tom koj mam li quaj thov ntuj thov teb xam ncig pes lees nrhiav Hmoob los pab koj mam paub mog. Ziag no tseem yog lwm tus thib tsis tau los txog koj ces koj qhuas qhuas thiab ntxub ntxub peb cov Hmoob uas yog tsis cuamtsoov li koj.

Koj tseem pom lub ntuj siab siab thiab lub ntiaj teb dav dav li kavtsij mus ua* raws nqaij rau luag lwm haiv neeg lawv yuav muab nom loj heev rau koj ua nawb. Peb Hmoob raug lwm haiv neeg tsim txom tsis mob thiab tsis khaus koj ib nyuag qhov li* mub tom los tsis ua li cas. kuv ntseeg lawm hais tias peb feem coob yog cov hnov peb Hmoob lub suab quaj suab nyiav thiab quajqw thov lub ntuj daim av kom pab los cawm uas yog raug luag lwm haiv neeg muab tsimtxom rau qab roob qab hav thiab mus thoob lub qabntuj.

Peb yeej nco qab ntsoov tias tshuav peb ib cov Hmoob tsis cuamtsoov tseem ua lub neej nrog kua muag nyob rau lub teb chaws Nplog peb thiaj li los txhua lub xyoo. Tsis tag li ntawd xwb txawm peb tsis muaj nyiaj los peb yeej qee ntawm peb lub qhovncauj xa los cawm lawv txoj sia thaum lawv txomnyem.

Kuv paub lawm hais tias muaj ib txhia Hmoob USA los tim ko yeej tau los ua tej yam tsis raug ntsej raug muag rau nej sawv daws pom xwsli tham hluas nkauj. Qhov teebmeem no tsis txhob chim twb tsis yog peb yuav ntxias lawv nyias yeej zoo nyias siab thiab. Tsis tag li hais rau cov hluas nraug txhua tus tshwjxeeb yog cov lawv ho los tham nej cov hluas nkauj, nej tsis txhob chim thiab yog nej tus hlub yeej hlub nej tiag luag yeej ntxias tsis tau. Yog tus lawv los ntxias tau mus lawm koj yuav los lwm hnub nws yeej yuav ua li rau koj yav neej pemsuab thiab mog cov me kwv.

Peb Hmoob tsis cuamtsoov lub qhov rooj tseem qhib tsis tau kaw, xyeej tsawg xwb tsis xyeej coob, yog hnub twg koj hloov siab tig rov los nrog peb uas yog koj tsa taus tes rau lub ntuj thiab daim av lawm peb tseem txais tos.

Uatsaug ntau mam li sib ntsib dua lwm zaus.

HmoobUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ua caag es tseem has le npau suav xwb ne thab tseem hais le kws tseem tsw tau pem tsheej pis tsawg le ni....ua caag es tseem hais zoo le kws nyob tsua nruab yeeb ni....yog leej xaa kaav tebchaw nuav email tsua kuv tau..kuv yuav muab tug ntawm coj lug ua Huab Tais Kaav Tebchaws Hmoob tag tag le nawb...

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntuj es...ua cas es kuv twb hais tias kuv yog npua no es ua cas hmoob tseem tsuam tshaj kuv lawm thiab lauj.....ua cas pheej hais txog txuj ci tag npaum li tiam sis tseem ua qab ntawm tus npua lawm 1000% li es yuav hais ua luaj li lauj....Peb tseem tsi paub thiab los, peb cov nyias hmoob ces tsi txob muab coj los piv tsau Txiv kuv phem los yog Maum kuv phem los yog tej tsiaj hlo li os nawb...peb ces twb tsi npaum li tej tsiaj li os...hmoob es....tsi hais peb yuav nyob tsau qhov twg hlo li..txua tus uas nyob tsau hauv lub ntiaj teb no ntag nawb....

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

tus phooj ywg, cas koj sau ntawv cem cov kwv tij hmoob nyob meskas mob ua luaj na! kav liam mas phooj ywg, lawv yuav los ua khws lis cas los xij lawv, muaj cov los ua khws khws thiab peb thiaj lom zem, koj sim saib seb.... txhua txhua xyoos thaum txog peb caug lawv los coob coob mas peb thiaj lom zem tshaj txhua lub caij tiag, txawm leej twg yuav ua tej yam tsis tshua zoo rau koj lawm los zam txim rau lawv thiab lwm zau nws yeej yuav ua zoo pauj yam phem ntawv. kuv yog hmoob nplog ib yam lis koj thiab, kuv nyob vientiane capital.

hmoob meskas, yam twg peb hais tau dhau zog lawm los thov txim thiab nawb, cias xav tias vim peb pom cov hmoob mekas lau nrog tej hluas nkauj hluas hluas es mob siab lam hais xwb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo tus phooj ywg Txos Vaj:

Koj yeej hais yog kawg lawm. Hais txog ntawm qhov uas siv ib tug "a" thiab ob tug "aa" no, yeej tsis tas yuav mus siv "aa" li vim tias lub suab tsuas yog sis xwb tseem yog tib lo lus thiab.

Tab sis ib qhov kuv tsis pom zoo nrog koj mas yog qhov uas koj tau plov meej tias kom peb txhua tus yuav tsum tau siv "Hmong" no xwb, tsis pub siv "Hmoob" no. Lo lus "Hmoob" no mas koj tsis tau muab sau rau ntawm koj cov lus tias sis raws li kuv pom koj siv mas koj tsuas siv "Hmong" xwb, tsis pom koj siv "Hmoob" li.

Ib qhov teeb meem kuv tau muab qhov no cov los hais lus nyom koj no mas, yog tias koj siv "Hmong" no rau ntawm cov Ntawv Hmoob Las Tees no mas yuav tsis zoo nkauj thiab tsis tshua rau kev sau ntawv lawm. Vim tias lo lus thiab lub npe "Hmoob" no twb yeej sau tau nyob rau fab kev siv cov Ntawv Hmoob Las Tees no thiab. Yog tias koj muab lo lus "Hmong no coj los siv xyaw nrog no mas yuav tsis tshua zoo nkauj lawm, txawm tias "Hmong" no yog lub official npe uas tau muab register rau hau UN. Los fab kev sau ntawv thiab siv ntawv, yog thaum sau Ntawv Hmoob Las Tees lawm, qhov kom tsim nyog, zoo nkauj thiab raug kev raug cai mas yuav tsum yog sau ua "Hmoob" no, tsis txhob muab "Hmong" uas yog lus As Kiv coj los xyaw nrog rau. Yog tias koj yeej sau tsis tau lo lus "Hmoob" no mas koj mam li siv thiab sau "Hmong" no.

Raws li kuv pom zoo thiab paub txog kev sau ntawv mas tsis txhob muab siv li ntawv. Yog thaum twg peb sau lus As Kiv lawm los peb mam sau li koj sau ua "Hmong" no. Yog peb muab cais li no mas peb thiaj li muaj kev sib haum xeeb thiab thiaj li mus taus, yog tias yuav kom peb siv "Hmong" no nrog cov ntawv Hmoob Las Tees no mas yuav ua tsis tau thiab tsis zoo nkauj li.

Txawm yog neeg Suav, Thaib, thiab lwm haiv neeg los thaum luag register los luag yeej sau ua lus As Kiv li koj tau hais ko. Tiam sis luag tus ntawv kiag mas nws yeej muaj nws ib lub npe thiab ib tug ntawv rau, tsis yog yuav tau siv As Kiv tus ntawv coj los tuav lub npe tas mus li.

Qhov no yog ib qhov kuv tsis pom zoo thiab kev txhaum ntawm koj tau siv sau ua Ntawv Hmoob Las Tees.

Koj muaj qhov twg tsis txaus siab thiab tsis pom zoo no los sau tuaj, kuv mam li nrog koj xav thiab nrhiav chaw mus.

Ua tsaug ntau.

yog, peb txhua txhua tus Hmong yeej noog lawv tus kheej tias, cas Hmong tsis muaj teb chaws, kuv los yog 1 tug ntawd thiab, thiab kuv yog Hmong USA. Tabsi tseem muaj tej tug neeg nws lam sau qhov lus nug no xwb nws yeej tsis saib nws tus kheej tias nws yog leej twg li, haj tseem muab peb Hmong cais ua pab pawg, ua rau muaj kev sib tawg, nkag siab yuam kev, tsis haum xeeb. Tus neeg no yog tus ua sau nqi lus nug no ntag-Moob USA. Xws li:

1."Hmong" nws sau ua "Moob" (official yog Hmong)

2. 1 tug "a" nws sau ua "aa"

Peb cov kwv tij Hmong sib hlub, txawm tias peb yuav yog cov Hmong twg, nyob qhov twg, yuav sau hais licas los 1 tug "a" yeej sau tau lo lus lawm tsis tas yuav siv 2 tug "aa", tsis yog yuav sau nyuaj xwb, haj tseem qhia tau tias kuv txawv nej, txawm tias yuav yog Hmong Leeg, Hmong Dawb, Hmong Liab, Hmong Paj los 1 tug "a" yeej siv tau lawm.

Thiab lo lus "HMONG" tau muab register rau hau UN nyob GENEVA lawm, yog leej twg tsis sau li ntawd, ces yog nws muab nws tus kheej cais tawm ntawm peb "HMONG" lawm xwb, thiab neeg nriaj teb yuav tsis lees paub. Yog leej twg tsis txaus siab los ho qhuas email rau

Vangch@netzero.net. Los ntawm tub Hmong Txos Vaj, ua tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

Tshuav ib qhov ntxiv kuv rov qab los teb koj nqe lus koj hais tias yog Hmoob USA li peb muaj txujci zoo cas tsis los cob qhia nej. Qhov no cia kuv teb rau koj paub hais tias lub sijhawm no tsis tau txog caij vim tseem muaj cov neeg zoo li koj ko. Txawm los kho los yeej tsis kav ntev thiab yuav raug luag muab txeeb mus. Yog hnub twg peb tau rov los kho lub tebchaws ko lawm yuav kho kom kav mus ib txhiab ib txhis kom ruaj cuag zeb khov cuag tsua mas peb thiaj li ua. Peb yuav tsis ua li Nyablaj thiab lwm haiv neeg kho lub tebchaws Nplog kho tau 31 lub xyoo no es tseem siv tej nyuag qub choj thiab qub kev lem lem puag thaum ub txiv Huabtais laus lawv ua tseg ntawd. Kuv tus no twb los 2 zaug tim ko lawm kuv paub nej lub qe zoo heev li, tej kev lawv tuaj ua tshiab rau nej ces yog lawv tuaj muab nyiaj, kub, tooj, hlau, yajthem, thiab zebntsuam xwb tsis yog lawv tuaj kho rau nej kom zoo los nej twb tsis paub dabtsi hlo li.

Txoj kev loj hauv Vias Cas Vientiane mus rau qaum teb ntawd twb tsim nyog ua kom zoo heev thiab dav, tiamsis mas leem yas tuab li 3 nti rau hauv plawv kev thiab xwb twb tsis kav ib xyoos nag twb muab lawb tag lawm hos pejxeem tseem nqa hlau tuaj npoog kev ntau ntu rau kuv pom.

Nej puas tusiab thiab paub tias txhua tus pej xeem nyob lub tebchaws Nplog ko muaj feem cuam los tawm suab cia cov nyiaj kub thiab lwm yam uas yog muag tau nyiaj los coj mus siv li nej nyiam no tiamsis nej ces tau xoom los yog (zero) xwb, tej khoom tseem ceeb li kuv hais los ces niaj hnub hais ua bye bye rau nej thiab quaj seev yees mus rau Nyablaj Teb thiab lwm lub tebchaws lawm xwb tsis yog coj los kho tebchaws rau nej mog. Tomqab lawv muab nej lub tebchaws noj tsuag tag, tej toj roob hauv pes yuav qhuav ua tsis tau noj zoo li lub tebchaws Africa, hos dej yuav nyab nej loj tshaj vim toj roob hauv pes loj siab thiab qhuav tag tsis muaj xyoob ntoo lawm nws cov av yuav tawv tsis nqus dej thaum lub caij los nag.

Txhob tsaug zog mas kwv tij Hmoob, niaj hnub niam no nej tej tub kiv kawm ntawv tag coob kawg twb tsis muaj haujlwm ua hos cov tau ua los twb tsis txaus noj li. Me tub me ntxhais yog nej lub neej yav pemsuab lawv niaj hnub quaj seevyees muab lawv lub cev muag noj coob zujzus tuaj hos kab mob los kis ntau coob zujzus tuaj thiab. Tej teebmeem no yog tej yam yam peb tsis tau pom dua ntxhais Hmoob los ua niam ntiav coob li niaj hnub niamno, txhua txoj kev tws tag lawm cas nej tseem nyob kaj siab puag poj niam pw sov ua luaj li.

Thov caw ib tsoom phoojywg tuaj nyeem nrog koj thiab qhia rau txhua tus txog cov kuv qhia rau nej hnub no.

Uatsaug koj lub sijhawm los nyeem kuv cov lus no.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

tus phooj ywg, cas koj sau ntawv cem cov kwv tij hmoob nyob meskas mob ua luaj na! kav liam mas phooj ywg, lawv yuav los ua khws lis cas los xij lawv, muaj cov los ua khws khws thiab peb thiaj lom zem, koj sim saib seb.... txhua txhua xyoos thaum txog peb caug lawv los coob coob mas peb thiaj lom zem tshaj txhua lub caij tiag, txawm leej twg yuav ua tej yam tsis tshua zoo rau koj lawm los zam txim rau lawv thiab lwm zau nws yeej yuav ua zoo pauj yam phem ntawv. kuv yog hmoob nplog ib yam lis koj thiab, kuv nyob vientiane capital.

hmoob meskas, yam twg peb hais tau dhau zog lawm los thov txim thiab nawb, cias xav tias vim peb pom cov hmoob mekas lau nrog tej hluas nkauj hluas hluas es mob siab lam hais xwb.

Nyob tus phoojywg Ze hlaus

Zoo siab ntau tau ntsib koj nyob hauv internet no os.

Uatsaug ntau rau koj cov lus zoo, txhua lo lus yeej yog li koj hais lawm, peb yeej paub zoo tias muaj cov Hmoob siab zoo li koj ko peb thiaj li nias siab tsi rov los xyuas nej txhua lub xyoo. Thov foom koob hmoov rau koj kom lub xyoo tshiab tuaj mus koj tsuas ntsib kev noj qab nyob zoo ua txhua yam kom tau raws li koj kev npausuav. Vam hais tias ib hnub twg peb tau rov los nyob uake dua phoojywg.

Nyob zoo mam li sib ntsib dua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ha ha ha ha ua cas yuav mob siab ua luaj li naj los, kuv los kuv tsis yog tub hmoob cuamtsoov nyab laj li nej hais kuv los kuv yog ib tus tub kawm tiav muaj hauj lwm zoo ua lawm thiab tab sis vim tsuas hnov nej hais txoj me kev hlub nkaus xwb kuv thiaj li qhuab qhia nej me ntsis xwb cas yuav chiam ua luaj li. yog tias chim heev no ces ho los nrog kuv tham kom zoo siab nawb, kuv los kuv tsis xav hais thiab tab sis yog vim li cas thaum nej txog tim no nej thiaj li tsis ua tej yam kom tsim nyog nej yog hmoob merikas. tsuas yog nrhiav txoj me kev hlub xwb. nyob rau hauv nplog teb no yeej txom nyem thiab pluag tiag tab sis tsis yog 100 leej los yog poj laib tas nawb. tseem tshuav peb cas uas tseem yog neeg tsis xav txoj kev ua si li ntawv nej thiab tsis txhob hais ua lwj ua liam thiab nawb yog tias tsis xav hnov tej lus phem.

ua tsaug ntau rau koj cov me lus uas tau sau tab sis tu siab qhov uas qhov peb twb tau sib ceg tas lawm. mam li sib ntsib dua.bye. heheeeeeeeeeeeeeeeeee

:blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Ntuj es...ua cas es kuv twb hais tias kuv yog npua no es ua cas hmoob tseem tsuam tshaj kuv lawm thiab lauj.....ua cas pheej hais txog txuj ci tag npaum li tiam sis tseem ua qab ntawm tus npua lawm 1000% li es yuav hais ua luaj li lauj....Peb tseem tsi paub thiab los, peb cov nyias hmoob ces tsi txob muab coj los piv tsau Txiv kuv phem los yog Maum kuv phem los yog tej tsiaj hlo li os nawb...peb ces twb tsi npaum li tej tsiaj li os...hmoob es....tsi hais peb yuav nyob tsau qhov twg hlo li..txua tus uas nyob tsau hauv lub ntiaj teb no ntag nawb....

Phoojywg Menyuam npua

Tsuas yog koj 1 leeg yog npua xwb os. Txhob tusiab rau koj tus kheej nawb, peb tsis tau muab koj hu ua npua los yog npua no. Yog koj los lees lub npe hu ua npua thiab kam ua npua li koj hais ko rau lwm haiv neeg hu lawm ces kuv xav hais tias koj xum tuag ua ntej tsam luag lwm haiv neeg ho tias yog peb kam nrog koj thiab no os phoojywg. Nyob los ntshe yuav nkim mov hos tuag los ntshe nhyav av xwb tsis muaj nuj nqis dabtsi rau yus tus kheej thiab yus haiv neeg nas.

Tusiab ntau heev uas tseem muaj tej tug kwv tij Hmoob zoo li ko nyob hauv daim av no thiab. Yog tiamno koj yeej kam ua npua li koj hais no ces nco ntsoov lwm hnub tuag no tuag 3 tiam los ua npua rau luag tua seb koj puas nyiam. Yog tias tsis nyiam no koj mam rov los thawj ua kwv tij Hmoob dua os nawb.

Yog muaj sijhawm no thov teb rau kuv paub seb yog vim li cas koj ho kam mus ua npua os phoojywg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias txawm peb yog Hmoob nyob rau lub teb chaws twg los thov peb tsis txhob muab tej teeb meem no coj los liam rau tus ub tus no. Qhov kom tsim nyog ces cia peb los sib kho thiab hais lus daws cov teeb meem no. Yog tias peb tsis hais, es pheej hais lus ib leeg ntxo ib leeg ces yeej yuav tsis txawj tag. Tiam sis peb yuav tau muab coj los tham kom sib to taub, thiab nrhiav qhov teeb meem kiag coj los hais. Tsis txhob muab ub muab no coj los hais yam li tsis muaj pov thawj thiab tsis raug cai. Yog tias peb pheej lam tau lam hais ub hais no ces peb sawv daws tsuas zoo li me nyuam yaus xwb.

Txawm tias zoo thiab phem twb ua dhau thiab yuav muaj ntxiv los qhov kom zoo ces tsuas yog sib txhim kho lawm xwb, tsis txhob muab tej teeb meem no coj los liam thiab hais lus sib ceg kom muabkev cib nyeej.

Raws li kuv pom zoo thiab saib raws li kev ncaj ncees rau neegntiaj teb taug mas yog nyob ntawm yus tus kheej kev tswj hwm xwb. Thiab nyob rau lub teb chaws kev ua neej muaj li cas xwb. Kev teb chaws ua neej mas yuav muaj ntau txoj thiab qhov phem, qhov zoo. Tiam sis nyob ntawm yus xaiv txoj twg xwb, qhov no yog qhov loj.

Txawm tias yam twg thiab leej twg tau xaiv tau rau qhov tsis yog lawm los kawg pab tsis tau, qhov yuav pab tau ces kawg hloov thiab pauv coj/ua dua qhov tshiab xwb. Qhov no yog qhov yuav pauv tau thiab kho tau kom tom ntej no zoo mus ntxiv thiab tsis txhob muaj teb teeb meem ntawv.

Tsis yog tias twb muaj teeb meem tseem daws tsis tau los pheej tseem sib ceg lam li tsis muaj kev sib to taub thiab haum xeeb. Qhov muaj twb yeej dhau lawm ces cia tas dhau mus, qhov zoo thiab yuav kom vam meej yuav tsum yog xyauv thiab pauv kho dua qhov tshiab mus rau lawm yav tom ntej kom zoo xwb. Tsis txhob muab tej qub teeb meem coj los ua chaw cij nyeej.

Ua tsaug ntau.

ha ha ha ha ua cas yuav mob siab ua luaj li naj los, kuv los kuv tsis yog tub hmoob cuamtsoov nyab laj li nej hais kuv los kuv yog ib tus tub kawm tiav muaj hauj lwm zoo ua lawm thiab tab sis vim tsuas hnov nej hais txoj me kev hlub nkaus xwb kuv thiaj li qhuab qhia nej me ntsis xwb cas yuav chiam ua luaj li. yog tias chim heev no ces ho los nrog kuv tham kom zoo siab nawb, kuv los kuv tsis xav hais thiab tab sis yog vim li cas thaum nej txog tim no nej thiaj li tsis ua tej yam kom tsim nyog nej yog hmoob merikas. tsuas yog nrhiav txoj me kev hlub xwb. nyob rau hauv nplog teb no yeej txom nyem thiab pluag tiag tab sis tsis yog 100 leej los yog poj laib tas nawb. tseem tshuav peb cas uas tseem yog neeg tsis xav txoj kev ua si li ntawv nej thiab tsis txhob hais ua lwj ua liam thiab nawb yog tias tsis xav hnov tej lus phem.

ua tsaug ntau rau koj cov me lus uas tau sau tab sis tu siab qhov uas qhov peb twb tau sib ceg tas lawm. mam li sib ntsib dua.bye. heheeeeeeeeeeeeeeeeee

:blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

hehehe miss hmoob puas yog koj ua txhaum kuv lawm thiaj li ua rau koj mob siab heev li puas yog? kuv mas twb tsis ib nyuag qhov me me li os nawb. yog tias koj mob siab heev no kam tsij hais kom zoo koj siab nawb. kuv vam thiab cia siab uas tau paub ib tug npawg siab npua lam hais tej yam uas tsis muaj tseeb tseeb hahahaha. txhob chiam mas hmoob mekas siab loj ua luaj li nes hais me me xwb los ua cas yuav chim ua luaj li os. he he he qhov uas koj tias kuv yuav mag nplog tua mas ntshe koj tseem yog tus yuav tuag ua ntej xwb yog tias koj pheej los tham hluas nkauj ua dog ua dig rau hauv tej zej zog nyob nplog no yav tsis saib qab hau li. xyuam xim nawb yog tias nej tseem yuav los tham dua thiab naj, ua ntej yuav tham tus twg noog tso mam li tham nawb. ha ha ha ha

tsis txhob chim tej zaum tus neeg no tseem yuav yog koj li phooj ywg zoo hos. sib ntsib dua,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

ha ha ha ha ua cas yuav mob siab ua luaj li naj los, kuv los kuv tsis yog tub hmoob cuamtsoov nyab laj li nej hais kuv los kuv yog ib tus tub kawm tiav muaj hauj lwm zoo ua lawm thiab tab sis vim tsuas hnov nej hais txoj me kev hlub nkaus xwb kuv thiaj li qhuab qhia nej me ntsis xwb cas yuav chiam ua luaj li. yog tias chim heev no ces ho los nrog kuv tham kom zoo siab nawb, kuv los kuv tsis xav hais thiab tab sis yog vim li cas thaum nej txog tim no nej thiaj li tsis ua tej yam kom tsim nyog nej yog hmoob merikas. tsuas yog nrhiav txoj me kev hlub xwb. nyob rau hauv nplog teb no yeej txom nyem thiab pluag tiag tab sis tsis yog 100 leej los yog poj laib tas nawb. tseem tshuav peb cas uas tseem yog neeg tsis xav txoj kev ua si li ntawv nej thiab tsis txhob hais ua lwj ua liam thiab nawb yog tias tsis xav hnov tej lus phem.

ua tsaug ntau rau koj cov me lus uas tau sau tab sis tu siab qhov uas qhov peb twb tau sib ceg tas lawm. mam li sib ntsib dua.bye. heheeeeeeeeeeeeeeeeee

:blink:

Tus phoojywg zoo siab koj teb kuv cov lus rov qab rau kuv. Uatsaug ntau ua koj thov txim li ko ces zoo los mas. Kuv xav hais tias yog koj yog ib tug tub kawm ntawv siab li koj hais ko mas ntxim yuav paub hais lus saib yus tus kheej mentsis. Koj puas paub hais tias yog yus hais lus phem npaum li cas ces yus lub ntsej muag phem npaum li ntawd no. Yog koj tseem yog Hmoob thiab no txij hnub no mus lawm yav tod coj kom zoo txhob lam hais raws li yus lub siab nyiam.

koj puas paub hais tias neeg muaj ntau hom, cov coj zoo los muaj hos cov coj phem los muaj yog li cov los tim ko tus ua li cas los thiaj muaj. Tsis txhob xav hais tias ntshe txhua tus Hmoob USA zoo ib yam nkaus no, yog koj xav li ko mas koj tsis ntse dhau lawm os phoojywg.

Phoojywg qhov koj hais tias cov ntxhais ua laib ntawd tsis yog 100%. Kuv hais rau koj tias yog tseem yog 100% lawm thiab ces xyov nej lub neej tim ko yuav mus xaus rau qhov twg os. Txhob rawm zoo zoo siab luag hahahaha yog koj txawj xav ces kav tsij muab kuv cov lus kuv hais rau koj ntawd kaws coj mus kawm ua neej thiab qhia rau tej txheeb ze kom nej paub npaj nej lub neej tom ntej no.

Nej tsuas pom kuv tib leeg thiaj yuav qhia tej lus no rau nej lawm xwb yuav tsis muaj leej twg qhia nej ntxiv lawm os menyuam Hmoob.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

!!!! kuv saib nraug zaj mas ntxim yog ib tug tub kawm ntawv, vim txawj hais lus tau zoo tab tom, cov lis no thiaj yog neeg muaj phooj ywg...

!!!! saib tus misshmoob no mas cas yuav tsis paub dab tsi kiag lis hahahahaha.... hais tau tej lus tsis ntse tsis ntse .....kawg lis xwb, hahahah tab sis ntshe nws cav tseem qhua tias nws ntse kawg thiab no ho..hahahahaha... kuv xav mas ntxim nws yog txiv neej xwb, hos yog poj niam tiag tiag ntshe yuav txau ntshai heev, thiab ntshe yuav tsis muaj tus txiv neej twg kam yuav lis lau.... los yog poj niam hmoob nyob meskas feem coob yej zoo lis no, txau ntshai ua luaj!!!!!!!!!!.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav mus sib ceg ua li ub li no. Nej thiab peb los yog Hmoob tib yam xwb, tsis tsim nyog nej thiab peb yuav sib ceg sib thuam li ub li no. Txawm peb sib ceg thiab sib thuam los tsuas zoo li peb rov qab sib thuam peb xwb.

Yog tias leej twg xav sib ceg thiab sib thuam no, kuv twb tsim tau ib lub TOPIC rau neeg tuaj sib ceg lawm. Nej mus sib ceg rau tom tov, nej leej twg muaj lus tsis sib haum no los mus rau tom tov mam li sib ceg thiaj li zoo nkauj rau tus uas tsim qhov page no thiab thiaj li zoo nkauj rau lwm cov neeg uas tuaj ncig xyuas qhov site no.

Dhau no lawm, yog tias leej twg hais lus phem thiab sib thuam rau ntawm nod no kuv pom thiab kuv yuav muab lwv.

Lub TOPIC nyob no SIB CAV SIB CEG, SIB THUAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav mus sib ceg ua li ub li no. Nej thiab peb los yog Hmoob tib yam xwb, tsis tsim nyog nej thiab peb yuav sib ceg sib thuam li ub li no. Txawm peb sib ceg thiab sib thuam los tsuas zoo li peb rov qab sib thuam peb xwb.

Yog tias leej twg xav sib ceg thiab sib thuam no, kuv twb tsim tau ib lub TOPIC rau neeg tuaj sib ceg lawm. Nej mus sib ceg rau tom tov, nej leej twg muaj lus tsis sib haum no los mus rau tom tov mam li sib ceg thiaj li zoo nkauj rau tus uas tsim qhov page no thiab thiaj li zoo nkauj rau lwm cov neeg uas tuaj ncig xyuas qhov site no.

Dhau no lawm, yog tias leej twg hais lus phem thiab sib thuam rau ntawm nod no kuv pom thiab kuv yuav muab lwv.

Lub TOPIC nyob no SIB CAV SIB CEG, SIB THUAM

npawg Ntsuj Huab Xyw,

koj hais yog kawg lis lawm nawb. kuv tsau siab raus qhov koj hais no. thov txim uas kuv taus hais tej qhov tsis zoo. yav nov lawm tov kuv yuav saib xyuas kuv tus kheej kom zoo. kuv yuav tsis nrog cov neeg hais phem sib twv lawm. kuv tsua nrog cov zoo hais lawm xwb vim cov neeg phem ntawv tseem uas taus yus zoo lis lawv thiab yog tsis ceev faj..

uas koj tsaug os npawg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

1."Hmong" nws sau ua "Moob" (official yog Hmong)

2. 1 tug "a" nws sau ua "aa"

Tus Phoojywg TXOS VAJ

Raws li nyeem koj lub tswv yim mas zoo li koj ntse heev tejzaum yav pemsuab no koj kuj yuav tau ua Hmoob tus coj, tabsis thov plovmeej ib los rau koj paub tias peb muaj ntau hom Hmoob tabsis peb muaj ob hom lus hais xws li lus Hmoob Dawb thiab lus Hmoob Lees yog koj yuav kom peb siv tib tug "A" los sis "HMOOB" xwb mas kuv xav tias tsis raug lawm vim nyias muaj nyias lub suab hais lus. Thov kom koj txhob siv hwjchim los yuam ib pab neeg twg kom lawv ua li koj siab nyiam. Lwm haivneeg quabyuam peb xwb twb txaus dhau lawm ua cas hnubno koj xav li cas koj hos muaj tsab peevxwm los thuam koj tus Hmoob thiab? puas yog koj ntxub pabneeg uas siv ob tug "AA" thiab "Moob" heev li? Kev hais lus,kev sau no yuav sau yuav hais li cas los yeej tau tsuas yog hais thiab sau kom raug lawv li lub suab hais xwb ne es ho mob koj qhov twg mas yom? Hais rau koj paub tias thaum kuv pom koj thuam lus pabneeg zoo li no mas kuv yeej mob siab thiab chim heev li nawb vim tsis ncaj ncees lawm nas. Lwm zaus yuav hais dabtsi thov xav tso mam hais os mog.

Ua tsaug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

cov me phooj ywg hmoob merikas ua cas nej tsis txaj muag es pheej yuav hais tej yam niag yuav tsis muaj hnub tswm sim li. yog tias nej muaj txuj muaj ci ntau ces ho los pab cob qhia rau peb cov nyob teb chaws txom nyem no thiab. tab sis kuv saib nej mas zoo nkaus li cov me txiv kuv phem es tsuas yog nrhiav maum tshov tas li xwb. los txog rau hauv lub nroog twg mas niam ua khws khws tab sis mas qhov nyuag tseeb tiag yeej yog hmoob nplog ib yam xwb. tsis txhob xav tias nyob rau teb chaws loj lawm ces yuav hais dab tsi los hais tau thiab thuam leej twg los tau tsis txhob siav nej lub me tswv nyim qias neeg ntawm koj nawb

tub hmoob luangprabang

hais rau tus hmoob Luangprabang no kom koj ua zoo xav koj cov luv ua ntej koj yuav ntaus rau hauv no os koj paub puas tag hmoob nyob rau tim meskas no ma qhia rau koj paub tias hmoob nplog ib yam li koj xwb os ma tab sis tus neeg zoo ces koj twb caum tsis cuag luag li os hos tus koj pom ces yeej yog tus txiv* nrhiav maum tshov xwb las mas. qhov zoo tshaj ces koj rov mus saib cov uas tseem nyob rau tom qab seb lawm ho tswj tau lawv tus kheej li cas lawm os vim nyob rau tom qab los yeej muaj maum* thiab es thiaj li muaj txiv* los tshov maum thiab os, tsis tas li los tseem muaj ib co uas yog txiv* nyob rau tom qab thiab ne koj paub puas txog qhov kuv hais no thiab os vim muaj tej txhia ces yeej nrhiav maum ntshov tas li thiab xwb os nej nyob rau tom qab los nej yeej zoo tsis tag li thiab es hais li no rau koj xwb thov xwb sib thuav lawm mog hmoob ib yam xwb. seb tus twg nyiam li cas los nyob rau ntawm nws xwb tsis mob yus siab kiag li os ntxawm tias yuav tshov tshov tuag kiag los kam liam tsuav yus tsis tuag xwg os nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov phoojywg hmoob meskas nej tsis txhob hais lus vwm ntsuav li nej. Peb hmoob nplog ntsib kev noj qab nyob zoo thiab niaj hnub nyob kaj siab lug lawm. peb tsis yuav nej niag neeg vwm li nej los qhia peb. peb txawj thiab ntse txaus lawm nawj mog.

yog nej muaj kev txawj ntse kav tsij cia qhia nej xwb. peb muaj noj muaj haus, muaj vaj muaj tsev nyob, muaj liaj muaj teb ua. peb muaj nom muaj tswv hmoob nrog nom tswv nplog ua haujlwm nyob hauv qib siab. peb tsis ntshaw nej lawm nawj mog.

nej tej lus ces yog lus vwm xwb. ntse li nej xwb txhob khav khav tsam nej ho poob ntsej muag rau peb. peb yeej txawj ntse txaus lawm. peb tsis yuav nej los qhia peb lawm os.

Hmoob xeev khuam

Nyob zoo phoojywg Nraug hmoob lav 20

Koj twb yog kuv niag npawg los sav. Koj txhob dag li ko os, koj niaj hnub hu xov tooj tuaj thov peb nyiaj xa los pab nej them ub no nej thiaj nyob taus las sav. Koj lub tsev los twb yog peb pab them thiab koj thiaj tau nyob los hos Npawg aw.

Nej yuav cas los xij nej os tsuav txhob tuaj thov thov peb li nyiaj xwb ces peb tsis thab nej li. Peb mas haj yam dhuav nej heev li vim tsis muaj nyiaj xa los rau nej ces txawm chim chim heev li tias yog tsis hlub nej lawm no. Tsuav yog nej ua tau li koj hais lawm ces zoo heev li nawb, tsuav txhob dag peb xwb mas.

Uatsaug ntau koj ho xa xov tuaj pub rau peb paub peb thiaj li tsis txhawj txhawj nej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Cov nus hmoob nplog nej yuav tsum hais lus kom siv tau mas nawj. Ua cas nej yuav lam tau lam hais li. Tej yam muaj li hais tej yam tsis muaj mas txhob lam tau lam hais. Peb yeej zoo lawm tab peb yeej tseem yuav hais zoo rau peb txhua tug hmoob. Tsis hais cov nyob lub teb chaws twg.

Nkauj Sua - Vientiane.

Nyob zoo tus muam Nkauj Sua

Kuv ua nus zoo siab heev uas tau ntsib koj tus ua muam nyob hauv no. Koj yog ib tug muam ua kuv paub tias koj muaj lajlim plab plawv zoo. Thov qhuas koj rau koj cov lus koj hais nws yeej yog lawm os.

Peb ua neeg nyob tus yuav coj licas los yeej muaj. Peb tsis txhob muab ib tug coj los piv tag rau txhua tus, nws tsis yog lawm na. Tus phem cia nws phem hos tus zoo cia nws zoo peb thiaj li yuav muaj kev sib hlub thiab sib pab hos. Tsis ua li cas os peb yeej totaub zoo tej no lawm koj ua muam txhob nyuab siab txog. Kavtsij rau rau siab kawm ntawv lwm hnub peb thiaj li sib pab tau nawb.

Nyob zoo koj wb mam li sib ntsib dua lwm zaus.

Saunpe tus nus HmoobUSA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Puas tshuav av rau peb mus kav lawm os? Vim tias lwm haiv neeg twb muab txeeb mus ua luag tus tas lawm ne. Yog peb yuav mus kav mas ntshe tseem tshuav tsov puv zaum peb pob. Yog hais tias muaj tsovrog no es puas yuav muaj leej twg nrog peb tua ma? Vim tias pheej muaj cov thawj coj ua coj tsis ncaj xwb na. Tos kuv hais li los vim tias tam sim no es cov niag thawj coj pheej tsis ua haujlwm zoo li es tsuas tab nrhiav tswv yim muab cov nyiaj kuv phem ua peejxeem pab ntawd coj mus nraws lawm hnab tsos thiab tsuas tab sis tshum tas mus li xwb. Qhov kev peb cia siab puas yuav muaj lawm ma cov yawg? Kuv xav tias yog yus nyob lub teb chaws twg lawm ces yuav tau xyaum hlub lub tebchaws ntawd lawm xwb os. Qhov ntawd thiaj li yuav ua rau peb tau chaw nyob nav. Kuv thov txim uas tau hais lus siab nej leej twg lawm los tsuas yog peb sib tham txog peb lub me hom phiaj hmoob xwb nav. Yog tias leej twg tseem muaj peevxwm tawv qhawv yuav kho hmoob lub neej kom zoo no los yeej meem ua nawb. Thaum twg kuv pom tias hloov lawm tiag tiag kuv mam li pab.

:) yog peb tig rovlug saib ua tuabzoo mas ntxim txaus tusab kawg le vim yuavlaug txhua haivtuabneeg nyob huv qaabntuj nuav muaj tebchaws lug tswj lug kaav, tabsis Moob tsi muaj. Moob yeej ibtxwm muaj teb mu chaw puag thaum ntuj tsim teb raug lug lawm, tabsis lwm haiv tuabneeg lug txeeb tau. Moob muaj kwvyees le ntawm 9-10 miilions tug tuabneeg nyob thoob nplajteb. yog Moob muaj cov thawj coj zoo lug pum Moob lub neej, kuv ntseeg hatas muaj ibnub pb yeej yuav tau nrug luas muaj tebchaws kaav.

qha koj txuj kev xaav kev ntshaw lug rua peb Moob txhuatug tau nov tau paub hab tau pum txug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now