Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

KEV CAI QUB & KEV CAI TSHIAB

4,929 posts in this topic

Posted · Report post

Kuv pom peb sib tham ntau heev txog kev ntseeg. Tiamsi peb kuj muaj cov tsis totaub txog Vajlugkub zoo.

Yog nej leejtwg ho xav Nug los xav Teb cov lus Nug txog sab VAJLUGKUB no. Los peb sawvdaws teb thiab nug tau rau lub topic no.

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom peb sib tham ntau heev txog kev ntseeg. Tiamsi peb kuj muaj cov tsis totaub txog Vajlugkub zoo.

Yog nej leejtwg ho xav Nug los xav Teb cov lus Nug txog sab VAJLUGKUB no. Los peb sawvdaws teb thiab nug tau rau lub topic no.

Txawj Tuantaj,

txawjtuantaj tsis paub 2 lo lus nyob rau ntawm phau khia dim tshooj 13 nqe 17-18. tus ncej huab thiab tus ncej nplaim taws thov koj qhia zaj no rau peb, kom suav daws paub hais tias muaj nuj nqis npaum cas rau txoj kev cai ntseeg tshiab.

Lwm zaus koj mam qhia tsob txiv txhaum hauv plawv vaj rau peb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

txawjtuantaj tsis paub 2 lo lus nyob rau ntawm phau khia dim tshooj 13 nqe 17-18. tus ncej huab thiab tus ncej nplaim taws thov koj qhia zaj no rau peb, kom suav daws paub hais tias muaj nuj nqis npaum cas rau txoj kev cai ntseeg tshiab.

Lwm zaus koj mam qhia tsob txiv txhaum hauv plawv vaj rau peb.

Nyob zoo Vamtxawg,

Uantej no kuv thov txim ntau ntau, vim kuv busy zog lawm thiab tsis tau los teb koj nqe lus nug no. Cia kuv teb koj lino. Nqe Vajlugkub koj hais no, yog Mauxes rovqab muab coj los qhia ntxiv (remind) cov neeg Ivxayees. Kom nco txog thaum Vaj tswv ua ib tug ncej huab thiab ib tug ncej nplaimntaws qhov no tsua yog coj lawv kev vim lawv tsis paub tias lawb yuav mus qhov twg xwb. Raws li kuv opinion thiab VLK hais thiab mas.

-Tus ncej huab coj lawv kev rau nruab Hnub, Vajtswv yuav roos lawv kom tshav txob kub...

-Tus ncej nplaimtaws kuj yog coj lawv kev rau hmontuj...rau lawv pom kev mus kev...Tshooj13nqe 20

Ob yam no vim yog Vajtswv tsis pub lawv so los nre li, Vim muaj cov tubrog Isziv caum lawv thiab...

-Kuj tsis muaj VLK txhais VLK. tiamsi muaj cov hais txog ob tug ncej no nyob rau:

1. Kevcai 1:33

2. Nehemyas 9:12-19

3. Gauj qhuas Vajtswv 78:14

4.I Kaulithau 10:1

5. Yasxasyas 4:5

Mus nyeem, Lino xwb,

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyobzoo sawvdaws, Yog leej twg xav teb los kuj teb tau. Tsis yog kuv yuav teb xwb. Sawvdaws sib pab teb kuj tau thiab nawb...

Txawj tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo Vamtxawg,

Uantej no kuv thov txim ntau ntau, vim kuv busy zog lawm thiab tsis tau los teb koj nqe lus nug no. Cia kuv teb koj lino. Nqe Vajlugkub koj hais no, yog Mauxes rovqab muab coj los qhia ntxiv (remind) cov neeg Ivxayees. Kom nco txog thaum Vaj tswv ua ib tug ncej huab thiab ib tug ncej nplaimntaws qhov no tsua yog coj lawv kev vim lawv tsis paub tias lawb yuav mus qhov twg xwb. Raws li kuv opinion thiab VLK hais thiab mas.

-Tus ncej huab coj lawv kev rau nruab Hnub, Vajtswv yuav roos lawv kom tshav txob kub...

-Tus ncej nplaimtaws kuj yog coj lawv kev rau hmontuj...rau lawv pom kev mus kev...Tshooj13nqe 20

Ob yam no vim yog Vajtswv tsis pub lawv so los nre li, Vim muaj cov tubrog Isziv caum lawv thiab...

-Kuj tsis muaj VLK txhais VLK. tiamsi muaj cov hais txog ob tug ncej no nyob rau:

1. Kevcai 1:33

2. Nehemyas 9:12-19

3. Gauj qhuas Vajtswv 78:14

4.I Kaulithau 10:1

5. Yasxasyas 4:5

Mus nyeem, Lino xwb,

Txawj Tuantaj,

Txawjtuantaj koj zaj los yeej zoo lawm thiab nawb tsuas yog mausxej muab rab ntaj tseem tsis tau muab hov rau koj xwb, vim rau qhov rab ntaj uas mausxej muab rau koj ntawd tseem tshiab tshiab, muab hov kom ntse thiaj siv tau tsis hov siv tsis tau nawb, tab si tsis ua li cas neeg txheej thaum yeej siv hmov pob sib tua xwb raug neeg tuag dua.

Kuv yuav muab ib qhov nug koj me me li no es thiaj hov tau koj rab ntaj: Ua li tam sim no cov cob fab yog tus ncej plaim taws ncig lawv los yog tus ntej huab ncig lawv? Kuv muab lub zeb hov tso rau hauv qab no

es koj muab hov koj rab ntaj.

Tom ntej tsau ntuj nti muaj kev sib tau sib tua cig plaim tsw lawj faj ntsig, tom qab taj yeeb nyob kaj siab lug. es kuv mus lawm nawb tab si koj tshuav txob txiv txhaum nyob hauv pawv vaj koj yuav tau muab los qhia peb paub es kom peb txhob noj noj lawm, noj thaum twg ces tab txhaum xwb, thov qhia nawb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

yog tias txhais los ntawm lo lus Bible ces kuj yog cov txhais thaum ub tsis txawj ntawv tsis paub lus es lawv txhais tsis yog ces nej ho paub ntawv thiab paub lus lawm nej kuj muab kho kom yog rau cov tom qab thiaj paub.vim lus mes kas yog Bible lus hmoob ho vajlugkub ob lo lus no txawv deb heev lawm nav.

koj sim xav seb=Vaj yog king lus yog speak kub yog gold.

Vaj lus kub=king speak gold

vaj tswv txhais qhov twg los?puas yog txhais lo lus God no los mas?yog tias yog los ntawm lo lus God no ces twb tsis yog lawm thiab ne.

Tsav Pibpib,

Ib qho reason, lawv muab txhais tias:VAJLUGKUB NO MAS yog los ntawm lus Thaib thiab NPlog los. Yog los ntawm los lus: PRA-KHAM-PEE. thiab lino nyias muaj cais muab txhais kom rau yias yam lus es haivneeg ntawd thiaj totaub...Vim muaj ntau lo lus peb yeej txhais tsis tau ncaj ncaj... yog koj muab txhais ncaj kha ces peb Hmoob kuj tsis totaub lawm thiab. Ib yam li peb nij hnub txhais lus Askiv ua lus Hmoob...

Nyobzoo,

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawjtuantaj koj zaj los yeej zoo lawm thiab nawb tsuas yog mausxej muab rab ntaj tseem tsis tau muab hov rau koj xwb, vim rau qhov rab ntaj uas mausxej muab rau koj ntawd tseem tshiab tshiab, muab hov kom ntse thiaj siv tau tsis hov siv tsis tau nawb, tab si tsis ua li cas neeg txheej thaum yeej siv hmov pob sib tua xwb raug neeg tuag dua.

Kuv yuav muab ib qhov nug koj me me li no es thiaj hov tau koj rab ntaj: Ua li tam sim no cov cob fab yog tus ncej plaim taws ncig lawv los yog tus ntej huab ncig lawv? Kuv muab lub zeb hov tso rau hauv qab no

es koj muab hov koj rab ntaj.

Tom ntej tsau ntuj nti muaj kev sib tau sib tua cig plaim tsw lawj faj ntsig, tom qab taj yeeb nyob kaj siab lug. es kuv mus lawm nawb tab si koj tshuav txob txiv txhaum nyob hauv pawv vaj koj yuav tau muab los qhia peb paub es kom peb txhob noj noj lawm, noj thaum twg ces tab txhaum xwb, thov qhia nawb.

Vamntxawg,

Vam, raws li kuv nyeem koj cov lus hauv no mas: Kuv totaub tias koj muaj ntsis ua pajlug hais. Kuv kuj tsis totaub zoo tiag tiag. Licas los puas txhawj, kuv yuav teb raws li kuv totaub nawb. li 3 nqe nramno:

1.Hais txog ntawm Mauxe rab ntaj ua muab rau kuv ntawd. koj kuj xav haistias: Nws muab tshiab tshiab rau kuv coj los hov. Yeej muaj tseeb li koj hais: Kuv los yeej nijhnub hov tag zoo seb kuv yuav paub ntau npaum licas...Vim Vajtswv txoj lus yeej kawm tsis paub tag li.

Kuj muaj coob leej ntau tus hov hov rov ua rau yus rabntaj bub tag lawm thiab kuj muaj....

2. Hais txog cobfab: Muab piv Cobfab zaj rau Vajtswv zaj . Nyias muaj nyias zaj. Cobfab tsis paub txog tus Vajtswv ua nyob hauv VLK zoo. Muab sib piv tsis tau. Yog lawv muaj Power npaum Vajtswv ua yog tus ncej huab ncej nplaim ntaw li koj hais ces . Lawv twb tsis khaub hlab, yoo tshaib yoo qni nyob havzoov li nijhnub no. Tsis tag lino xwb lawv yeej tau tebchaws coj los kav lawm.

Yog peb los muab piv rau cov Israelites ua Mauxe tau coj los hla tiaj suab p.u.am, es Vajtswv ua tus coj lawv kev. Yug lawv muaj mov noj, Mauxe ntau pobzeb tawm dej rau lawv hau... Tejno muab piv rau Cobfab mas txawv lawm deb heev... Nyaj koj yuav totaub zoo.

3. Los hais txog ntawm tsob txiv. Nyob rau Chivkeeb 3:3-7. Txhuav yam txiv noj tau tag. Tsuas yog tsis pub noj tsob txiv ua nyob hauv plawv vaj xwb...Vim tsob txiv no yog tsob txiv noj tag es yuav tuag mus...Thiab paub phem paub zoo.

Licas los Isvas twb tsis mloog lus, Nab los ntxia tau nws noj lawm. Vim Isvas xaiv txojkev tuag rau peb noobneej lawm, ces peb sawvdaws koom nrog nws rau txoj kev tsis mloog lus thiab txoj kev tuag. Koj tsis nijhnub noj los koj yeej koom txoj kev tuag. Ib qho, Vajtswv muab txoj kev phem kev zoo tso ntawd, seb koj yuav xaiv txoj twg xwb...

Thov txim ib kab lus koj ua paj lug hais ,ces kuv tsis tshua nkag siab zoo.Kuv thiaj tsis teb.

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lus Meskas phau BIBLE no yog txhais li cas kiag?

Zoo li Hmoob muab txhais yuam kev lawm pob?

Thov nrog kuv kwv xyuas thiab seb qhov tseeb yog li cas tiag. :D

BIBLE:

–noun

1. the collection of sacred writings of the Christian religion, comprising the Old and New Testaments.

2. Also called Hebrew Scriptures. the collection of sacred writings of the Jewish religion: known to Christians as the Old Testament.

3. (often lowercase) the sacred writings of any religion.

4. (lowercase) any book, reference work, periodical, etc., accepted as authoritative, informative, or reliable: He regarded that particular bird book as the birdwatchers' bible.

19 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Lus Meskas phau BIBLE no yog txhais li cas kiag?

Zoo li Hmoob muab txhais yuam kev lawm pob?

Thov nrog kuv kwv xyuas thiab seb qhov tseeb yog li cas tiag. :D

BIBLE:

–noun

1. the collection of sacred writings of the Christian religion, comprising the Old and New Testaments.

2. Also called Hebrew Scriptures. the collection of sacred writings of the Jewish religion: known to Christians as the Old Testament.

3. (often lowercase) the sacred writings of any religion.

4. (lowercase) any book, reference work, periodical, etc., accepted as authoritative, informative, or reliable: He regarded that particular bird book as the birdwatchers' bible.

Koob Pheej,

Yog yuav muab hais los ces tag nrho cov description li koj 4 nqe no= los Ua tib los lus tias: "BIBLE" no xwb.

Qhov tseeb tiag los lus Bible no tsis muaj nyob rau hauv PHAUNTAWV VAJTSWV TXOJLUS. Tiamsi muaj los lus "TESTAMENT thiab COVENANT".

-Hebrews 8:6,7 Kev coglus tshiab ntawm Tswv Yexus, Vim kev coglus qub ntawm Mauxe tsis zoo npaum txoj tshiab.

Masthais 26:28, I Kauslithaus 11:25, Heblais 7: 22... LI NO COV CHRISTIANS thiaj los coj New TESTAMENT LAWM XWB...

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamntxawg,

Vam, raws li kuv nyeem koj cov lus hauv no mas: Kuv totaub tias koj muaj ntsis ua pajlug hais. Kuv kuj tsis totaub zoo tiag tiag. Licas los puas txhawj, kuv yuav teb raws li kuv totaub nawb. li 3 nqe nramno:

1.Hais txog ntawm Mauxe rab ntaj ua muab rau kuv ntawd. koj kuj xav haistias: Nws muab tshiab tshiab rau kuv coj los hov. Yeej muaj tseeb li koj hais: Kuv los yeej nijhnub hov tag zoo seb kuv yuav paub ntau npaum licas...Vim Vajtswv txoj lus yeej kawm tsis paub tag li.

Kuj muaj coob leej ntau tus hov hov rov ua rau yus rabntaj bub tag lawm thiab kuj muaj....

2. Hais txog cobfab: Muab piv Cobfab zaj rau Vajtswv zaj . Nyias muaj nyias zaj. Cobfab tsis paub txog tus Vajtswv ua nyob hauv VLK zoo. Muab sib piv tsis tau. Yog lawv muaj Power npaum Vajtswv ua yog tus ncej huab ncej nplaim ntaw li koj hais ces . Lawv twb tsis khaub hlab, yoo tshaib yoo qni nyob havzoov li nijhnub no. Tsis tag lino xwb lawv yeej tau tebchaws coj los kav lawm.

Yog peb los muab piv rau cov Israelites ua Mauxe tau coj los hla tiaj suab p.u.am, es Vajtswv ua tus coj lawv kev. Yug lawv muaj mov noj, Mauxe ntau pobzeb tawm dej rau lawv hau... Tejno muab piv rau Cobfab mas txawv lawm deb heev... Nyaj koj yuav totaub zoo.

3. Los hais txog ntawm tsob txiv. Nyob rau Chivkeeb 3:3-7. Txhuav yam txiv noj tau tag. Tsuas yog tsis pub noj tsob txiv ua nyob hauv plawv vaj xwb...Vim tsob txiv no yog tsob txiv noj tag es yuav tuag mus...Thiab paub phem paub zoo.

Licas los Isvas twb tsis mloog lus, Nab los ntxia tau nws noj lawm. Vim Isvas xaiv txojkev tuag rau peb noobneej lawm, ces peb sawvdaws koom nrog nws rau txoj kev tsis mloog lus thiab txoj kev tuag. Koj tsis nijhnub noj los koj yeej koom txoj kev tuag. Ib qho, Vajtswv muab txoj kev phem kev zoo tso ntawd, seb koj yuav xaiv txoj twg xwb...

Thov txim ib kab lus koj ua paj lug hais ,ces kuv tsis tshua nkag siab zoo.Kuv thiaj tsis teb.

Txawj Tuantaj,

Txawjtuantaj kuv yuav txhais lo lus tus ncej huab thiab tus ncej lpaim taws nawb hauv bible hais mas lawv hais ua paj lug xwb. Qhov tseeb tiag yog li no: Yus ua ib pab neeg yuav tau koom siab txhob ntshai tuag, kev tuag yeej tsis muaj leej twg zam dhau tsis tuag hnub no los yeej yog tuag tag kis xwb, tab si yus yeem tuag rau yus txoj kev ywj pheej, yus txoj kev cia siab txoj kev ntshaw, tsis yeem tuag rau txoj kev tsim txom raug cuab raug khi, raug luag hlais ib daim zuj zus. Mausxej lawv nia tsam los xwb tom hauv ntej tsau ntuj nti kev sib ntaus sib tua muaj ntsu rhawv, tom qab thaj yeeb lug poj niam me nyuam nyob kaj siab lug tsis muaj kev ntxov siab. Tus ncej huab thiab tus ncej plaim taws yog tus kuv hais no xwb nawb. Hauv bible lawv tsis xav muab sau kom meej meej vim lawv xav muab dab neeg los ua piv txwv nrog thiab xwb ces lawv thiaj muab sau ntseev mus li no lawm kom muaj phim rau lwm qhov, hauv bible muaj qee sob lus mas txhais tau ntau yam(lub zeb ho kuv muab koj yog lub nov xwb) Hais txog ntawm cov cob fab. yog dab tsi ncig lawv? Lus teb: Yog tus ncej plaim taws lawm xwb vim lawv tsis koom siab seb txeeb nom tswv, tus twg los xav ua tus coj, nyias xia nyias ua tus loj, koj muaj koj pab kuv muaj kuv pawg, koj tsis ntseeg kuv kuv tsis ntseeg koj, nyias khav nyias heev txiv, thaum hnov lus cuav hais tias yuav muaj teb chaws xwb koj pab tua kuv tus thawj kuv tua koj pab tus thawj, yog li tsam no tus ncej plaim taws thiaj ncig lawv tag.

Muaj sij hawm kuv mam txhais tsob txiv rau koj, tab si kuv qhia me me ua ntej tso, txhua tus tib neeg muaj tsob txiv thiab tus nab santa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawjtuantaj kuv yuav txhais lo lus tus ncej huab thiab tus ncej lpaim taws nawb hauv bible hais mas lawv hais ua paj lug xwb. Qhov tseeb tiag yog li no: Yus ua ib pab neeg yuav tau koom siab txhob ntshai tuag, kev tuag yeej tsis muaj leej twg zam dhau tsis tuag hnub no los yeej yog tuag tag kis xwb, tab si yus yeem tuag rau yus txoj kev ywj pheej, yus txoj kev cia siab txoj kev ntshaw, tsis yeem tuag rau txoj kev tsim txom raug cuab raug khi, raug luag hlais ib daim zuj zus. Mausxej lawv nia tsam los xwb tom hauv ntej tsau ntuj nti kev sib ntaus sib tua muaj ntsu rhawv, tom qab thaj yeeb lug poj niam me nyuam nyob kaj siab lug tsis muaj kev ntxov siab. Tus ncej huab thiab tus ncej plaim taws yog tus kuv hais no xwb nawb. Hauv bible lawv tsis xav muab sau kom meej meej vim lawv xav muab dab neeg los ua piv txwv nrog thiab xwb ces lawv thiaj muab sau ntseev mus li no lawm kom muaj phim rau lwm qhov, hauv bible muaj qee sob lus mas txhais tau ntau yam(lub zeb ho kuv muab koj yog lub nov xwb) Hais txog ntawm cov cob fab. yog dab tsi ncig lawv? Lus teb: Yog tus ncej plaim taws lawm xwb vim lawv tsis koom siab seb txeeb nom tswv, tus twg los xav ua tus coj, nyias xia nyias ua tus loj, koj muaj koj pab kuv muaj kuv pawg, koj tsis ntseeg kuv kuv tsis ntseeg koj, nyias khav nyias heev txiv, thaum hnov lus cuav hais tias yuav muaj teb chaws xwb koj pab tua kuv tus thawj kuv tua koj pab tus thawj, yog li tsam no tus ncej plaim taws thiaj ncig lawv tag.

Muaj sij hawm kuv mam txhais tsob txiv rau koj, tab si kuv qhia me me ua ntej tso, txhua tus tib neeg muaj tsob txiv thiab tus nab santa.

Vamtxawg,

Ib qho ,kuv xav kom koj toatub kuv, Vim kuv yog ib tug neeg ntseeg VLK. Kojyuav tsum muaj cov lus los

support kuv thiaj ntseeg. Yog yuav kom koj txhais raws li koj siab xav mas kuv tsis pom zoo li ntawd. Vim peb nyias muaj nyias opinion rau kev txhais VLK. Koj hais tias VLK tsis sau cia, es koj ho mus ntxiv rau. Haistias yog li koj hais no. Kuv kuj tsis paub tias koj mus kawm qhov twg los?

Koj rov qab mus nyeem cov nqe VLK kom zzoo. Thiab koj yuav nrhiav evidences support koj cov lus kuv thiaj yuav ntseeg tau... Kuv xav tias nyaj yuav totaub...Kom koj paub tias kuv tsim lam yuav neeg opinion, thiab muab ntxiv tias VLK tsis sau...Mus nyeem Tshwmsim 22:18-19, Kevcai 4:2.

Txawj Tuantaj,

Nyob zoo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Zoo mas. Yog li koj xam pom tias Hmoob lo lus twg yuav zoo los phim siv kom thooj li Meskas lo lus BIBLE no?

Zoo li kuv pom koj hais rau ob peb lo lus tiam sis kuv tsis paub meej, yog li thov koj qhia qhov yog thiab qhov tseeb.

Ua koj tsaug.

Koob Pheej,

Yog yuav muab hais los ces tag nrho cov description li koj 4 nqe no= los Ua tib los lus tias: "BIBLE" no xwb.

Qhov tseeb tiag los lus Bible no tsis muaj nyob rau hauv PHAUNTAWV VAJTSWV TXOJLUS. Tiamsi muaj los lus "TESTAMENT thiab COVENANT".

-Hebrews 8:6,7 Kev coglus tshiab ntawm Tswv Yexus, Vim kev coglus qub ntawm Mauxe tsis zoo npaum txoj tshiab.

Masthais 26:28, I Kauslithaus 11:25, Heblais 7: 22... LI NO COV CHRISTIANS thiaj los coj New TESTAMENT LAWM XWB...

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamtxawg,

Ib qho ,kuv xav kom koj toatub kuv, Vim kuv yog ib tug neeg ntseeg VLK. Kojyuav tsum muaj cov lus los

support kuv thiaj ntseeg. Yog yuav kom koj txhais raws li koj siab xav mas kuv tsis pom zoo li ntawd. Vim peb nyias muaj nyias opinion rau kev txhais VLK. Koj hais tias VLK tsis sau cia, es koj ho mus ntxiv rau. Haistias yog li koj hais no. Kuv kuj tsis paub tias koj mus kawm qhov twg los?

Koj rov qab mus nyeem cov nqe VLK kom zzoo. Thiab koj yuav nrhiav evidences support koj cov lus kuv thiaj yuav ntseeg tau... Kuv xav tias nyaj yuav totaub...Kom koj paub tias kuv tsim lam yuav neeg opinion, thiab muab ntxiv tias VLK tsis sau...Mus nyeem Tshwmsim 22:18-19, Kevcai 4:2.

Txawj Tuantaj,

Nyob zoo

Yog nyeem bible es nyeem tag ces tag xwb ces tsis tas yuav mus muab ib pob nyiaj mus ntiav tus xibfwb ntawd, tus xibfwb ntawd tseem ua ib qhov leg rau nej xwb, nyiaj los poob lawm 30-40 phav rau tus xibfwb dawb dawb, qhov no puas yog nej khwv rau ib tug yawg noj, qhov no txhais tau hais tias nej yug ib tug yawg dab lawm. Tus xibfwb yuav tsum txhais kom tau cov lus hauv bible no txhua txhua nqe thiaj tsim nyog nej the ib teg nyiaj, tab si kuv yeej ntseeg hais tias cov mus kawm tiav Dr xibfwb lawm cov no yuav tsum txhais tau tiam sis lawv tsis kam qhia vim neeg nyiam ntseeg lus tsis txhais, neeg nyiam ntseeg li paj lug xwb. Qhov tag los koj txhai nyuab hwv lawm koj txhais qhov no seb. Yesxus foom tsob ntoo txiv cev, nyob malakaus tshooj 11 nqe 12-14. Kuv ntsee hais tias koj muaj phau bible lawm.

Tagkis thaum yesxus thiab cov thwjtim rov qab tom lub zos Npethanias lo yesxus tshaib tshaib plab. Nws pom ib tsob txiv cev nyob puag tom nws hauv ntej. Tsob cev ntawd muaj plooj ntau ntau, yesxus txawm mus xyuas seb puas txi txiv. Tiamsis thaus nws mus txog tsis pom muaj ib lub txiv li, muaj plooj xwb rau qhov tseem tsis tau txog lub caij txi. Yesxus txawm hais rau kuv phem txiv cev ntawd hais tias, txij no mus yuav tsis muaj leej twg tau noj koj cov txiv ib zaug li lawm. Cov thwj tim hnov yesxus hais li ntawd rau kuv phem ntoo.

Kuv xav kom koj txhais zaj no seb yog tus dab tsi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Yog nyeem bible es nyeem tag ces tag xwb ces tsis tas yuav mus muab ib pob nyiaj mus ntiav tus xibfwb ntawd, tus xibfwb ntawd tseem ua ib qhov leg rau nej xwb, nyiaj los poob lawm 30-40 phav rau tus xibfwb dawb dawb, qhov no puas yog nej khwv rau ib tug yawg noj, qhov no txhais tau hais tias nej yug ib tug yawg dab lawm. Tus xibfwb yuav tsum txhais kom tau cov lus hauv bible no txhua txhua nqe thiaj tsim nyog nej the ib teg nyiaj, tab si kuv yeej ntseeg hais tias cov mus kawm tiav Dr xibfwb lawm cov no yuav tsum txhais tau tiam sis lawv tsis kam qhia vim neeg nyiam ntseeg lus tsis txhais, neeg nyiam ntseeg li paj lug xwb. Qhov tag los koj txhai nyuab hwv lawm koj txhais qhov no seb. Yesxus foom tsob ntoo txiv cev, nyob malakaus tshooj 11 nqe 12-14. Kuv ntsee hais tias koj muaj phau bible lawm.

Tagkis thaum yesxus thiab cov thwjtim rov qab tom lub zos Npethanias lo yesxus tshaib tshaib plab. Nws pom ib tsob txiv cev nyob puag tom nws hauv ntej. Tsob cev ntawd muaj plooj ntau ntau, yesxus txawm mus xyuas seb puas txi txiv. Tiamsis thaus nws mus txog tsis pom muaj ib lub txiv li, muaj plooj xwb rau qhov tseem tsis tau txog lub caij txi. Yesxus txawm hais rau kuv phem txiv cev ntawd hais tias, txij no mus yuav tsis muaj leej twg tau noj koj cov txiv ib zaug li lawm. Cov thwj tim hnov yesxus hais li ntawd rau kuv phem ntoo.

Kuv xav kom koj txhais zaj no seb yog tus dab tsi.

Vam, Kev kawm Bible tsis yog yuav nyeem li koj hais xwb... Tiamsi kev kawv tsis yog kev Thej xab-nam. Kev kawm koj yuav tsum muab Vajtswv cov lus los tshawb fawb kom tseeb , thiaj meej. QHov no yog commentary.

Ho, Kev thej xab-nam , Koj yuav muab tau Illustration ua lus piv txwv kom ze VLK tshaj plaws thiaj yuav siv tau. Tsis yog koj lam hais tomtej es tsis muaj Bible support...

Qhov koj txhais nqe VLK Khiavdim 13:17-18. Ua yog ob tug ncej huab , thiab Ncej NPlAIM NTAWV .

Kuv xav nug koj haistias koj txhais koj xwb los? Koj muab ntawm ib qho COMMENTARY qhov twg los. Los ntiajteb no tshua yog koj tib leeg thiaj txhais li koj xwb, Los tseem muaj lwm leej lwm tus pom zoo li koj txhais thiab?

Koj Paub kev txhais VLK yuav tsum muaj tus pom zoo li koj hais tias yog...Thiaj siv tau, tsis yog lam txhais qw lom vab vab... kom khaus pobntseg, los nraug neeg siab ces koj haistias siv tau lawm...Yog koj ua zaj no ces koj yuav coj neeg yuam kev heev...

Ib qho ntxiv, Kuv pom koj yog ib tug nyiam nyeem VLK lawm thiab... Tiamsi kuv pom koj hais ib qho statement I quote:" Vajtswv thiab dab ces yog tib tug". Kuv thov nug koj soj VLK hais nyob rau nqe twg?

Txawj Tuantaj,

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vam, Kev kawm Bible tsis yog yuav nyeem li koj hais xwb... Tiamsi kev kawv tsis yog kev Thej xab-nam. Kev kawm koj yuav tsum muab Vajtswv cov lus los tshawb fawb kom tseeb , thiaj meej. QHov no yog commentary.

Ho, Kev thej xab-nam , Koj yuav muab tau Illustration ua lus piv txwv kom ze VLK tshaj plaws thiaj yuav siv tau. Tsis yog koj lam hais tomtej es tsis muaj Bible support...

Qhov koj txhais nqe VLK Khiavdim 13:17-18. Ua yog ob tug ncej huab , thiab Ncej NPlAIM NTAWV .

Kuv xav nug koj haistias koj txhais koj xwb los? Koj muab ntawm ib qho COMMENTARY qhov twg los. Los ntiajteb no tshua yog koj tib leeg thiaj txhais li koj xwb, Los tseem muaj lwm leej lwm tus pom zoo li koj txhais thiab?

Koj Paub kev txhais VLK yuav tsum muaj tus pom zoo li koj hais tias yog...Thiaj siv tau, tsis yog lam txhais qw lom vab vab... kom khaus pobntseg, los nraug neeg siab ces koj haistias siv tau lawm...Yog koj ua zaj no ces koj yuav coj neeg yuam kev heev...

Ib qho ntxiv, Kuv pom koj yog ib tug nyiam nyeem VLK lawm thiab... Tiamsi kuv pom koj hais ib qho statement I quote:" Vajtswv thiab dab ces yog tib tug". Kuv thov nug koj soj VLK hais nyob rau nqe twg?

Txawj Tuantaj,

Txawj Tuantaj,

Kuv pom zoo li vamntxawg hais yog yuav kom cov meej zeeg nkag siab thiab coj tau ncaj ncees ces txhob ua lus piv txwv es muab puag tom tej kom related rau VLK ces muab qhia, cov xibhwb paub los mas, tab si lawv muab tej yam related rau kab lus hauv VLK los qhia, thaum qhia tag lawm ces lawv ua txuj nyeem 1-2 nqe VLK tab si twb yog nws read kab uas related ntawd ntag. Vamntxawg qhov txhais los yog thiab nws twb hais tias lawv ua dab neeg kom los phim qhia lwm yam thiab no ces kuv thiaj kag siab hais tias thaum i muaj ib tug xibhwb twb qhia zaj no rau peb lawm, koj paub hais tias tsis yog tus ncej huab thiab tus ncej plaim tawd ntawd siv los ua tsov r.o.g xwb nawb siv rau hauv ib pawg ntseeg twg li peb thiab hov. 2 lo lus ncej huab thiab ncej plaim taws no ces hais tau hais tias UA SIAB KHOV KHO thaum tshai lawm txhob thim, yus yuav pom qhov kev zoo tshwm sim tom qab yus tiv dhau. Vamntxawg kuv ntseeg koj, tsis muaj tus ntseeg los kuv ntseg li koj hais.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sawvdaws,

-Kuv ntseeg tias tus dig muag coj tus dig muag ces ob leeg yeej poob qhov Mathais`15: 14

-Tus tias ua xibfwb qhias tsis yog, tus ntawv yuav raug txim loj tshaj lwm tus. Yaskobo3:1,2

NTAWM VAJLUGKUB QUB thiab VAJLUGKUB TSHIAB

1.Ib qho, kom peb muab cai meej tias: Vajlugkub qub (Old Testament) yog History thiab cia rau peb qhuab ntuas lawm xwb. Tsis yog muab los rau cov CHRISTIAN COJ UA KEVCAI TUS VAJTSWV...

_ Yog muab rau cov Jews los yog cov Israels xwb. Hevlais(Hebrews) 8:7

2. Phau VLK tshiab(New Testament) yog Vajtswv muab los rau cov ntseeg thoob ntiajteb COJ, thiab yuav ua kevcai teev hawm Vajtswv licas(Yog rau Cov Christians) Masthais 28:18-20.

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

vaj lug kub ces hais li cas los tau tas huv si vim yog neeg sau xwb qhov tseeb ces tsis muaj lwm txoj kev taug mus cuag vaj tswv li.tsuas muaj tib txoj xws li 10% ntawm koj cov nyiaj nkaus xwb thiaj mus cuag tau vaj tswv.

Tsav Pibpib aws!

Koj puas ntseeg tias hauv VLK tshiab tsis muaj ib feem kaum (10%)no nad! Muab raws li koj muaj xwb nas...

I Kaulithau 16:1-3

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Tsav Pibpib aws!

Koj puas ntseeg tias hauv VLK tshiab tsis muaj ib feem kaum (10%)no nad! Muab raws li koj muaj xwb nas...

I Kaulithau 16:1-3

Txawj Tuantaj,

qhov tso nyiaj kuv tsis hais, tab si kuv xav kom cov xifwb txhob dag loj loj ua rau cov neeg hlwb tsawg yuam kev xwb, thaum cov neeg hlwb tsawg nyuam kev lawm no ces ho muab pov rau dab ris, hais tias yog dab kom ua. Yog mus tau saum ntuj thiab txawj thawj mas cov ntseeg tshuav txim loj heev nawb.

Ib lub yog ntawm kuv phem. neegs ua phem ua qias neeg tsis paub txaj muag los yog neeg ua neeg xwb, neeg tseem cem hais tias NTSEJ MUAG DECV, Hos lub txim thib 2 yog cov ntseeg nws ua nws txaum, cov ntseeg ua lim hiam siab phem xwb los cov ntseeg muab lub txim pov rau dab ris hais tias yog dab ntxhias. 2 lub txim no ua ke ces yog First degree lawm. yog li cov ntseeg thiaj tsis muaj txoj cai rov los thawj ua neeg ntxiv lawm. Hos cov coj qub kev cai poj yawm txhaum ib lub xwb ces yog second degree yog li lawv raug los them nuj them nqi los thawj ua tsiaj them nqis. thaum them nuj nqis tag lawm ces thiaj tau rov los thawj ua neeg.

Saub vamntxawg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Nyob zoo sawvdaws,

-Kuv ntseeg tias tus dig muag coj tus dig muag ces ob leeg yeej poob qhov Mathais`15: 14

-Tus tias ua xibfwb qhias tsis yog, tus ntawv yuav raug txim loj tshaj lwm tus. Yaskobo3:1,2

NTAWM VAJLUGKUB QUB thiab VAJLUGKUB TSHIAB

1.Ib qho, kom peb muab cai meej tias: Vajlugkub qub (Old Testament) yog History thiab cia rau peb qhuab ntuas lawm xwb. Tsis yog muab los rau cov CHRISTIAN COJ UA KEVCAI TUS VAJTSWV...

_ Yog muab rau cov Jews los yog cov Israels xwb. Hevlais(Hebrews) 8:7

2. Phau VLK tshiab(New Testament) yog Vajtswv muab los rau cov ntseeg thoob ntiajteb COJ, thiab yuav ua kevcai teev hawm Vajtswv licas(Yog rau Cov Christians) Masthais 28:18-20.

Txawj Tuantaj,

Meej koj hais tias Phau VLK yog cov neeg midle east, neeg hebrews, neeg Israel sau nas, tsam no koj los saib seb, tsam no txawj tuantaj hais tawm li kuv hais lawm nes, yog cov scientist uas ntau lub teb chaws nyob sab western ua cov sau(txhais tau hais tias lawv sib pab sau) kuv yeej tsis dag zaum no seb yog lawm tiag los pob. Peb cov xibfwb qhia tawm tsam ntawd lawv yeej tsis lam dag. Phau tshiab thiab Phau qub los qhia tib yam, tsuas yog pauv qho me ntsis thiab lawv muab ua dab neeg txawv lawm xwb. Zaum no koj paub lawm los meej. Meej tsam no koj puas ntseeg kuv hais tias hmoob cov niag txiv neeb yog Mauxej cov dab qub thaus es yesxus muab rhuav tshem lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

qhov tso nyiaj kuv tsis hais, tab si kuv xav kom cov xifwb txhob dag loj loj ua rau cov neeg hlwb tsawg yuam kev xwb, thaum cov neeg hlwb tsawg nyuam kev lawm no ces ho muab pov rau dab ris, hais tias yog dab kom ua. Yog mus tau saum ntuj thiab txawj thawj mas cov ntseeg tshuav txim loj heev nawb.

Ib lub yog ntawm kuv phem. neegs ua phem ua qias neeg tsis paub txaj muag los yog neeg ua neeg xwb, neeg tseem cem hais tias NTSEJ MUAG DECV, Hos lub txim thib 2 yog cov ntseeg nws ua nws txaum, cov ntseeg ua lim hiam siab phem xwb los cov ntseeg muab lub txim pov rau dab ris hais tias yog dab ntxhias. 2 lub txim no ua ke ces yog First degree lawm. yog li cov ntseeg thiaj tsis muaj txoj cai rov los thawj ua neeg ntxiv lawm. Hos cov coj qub kev cai poj yawm txhaum ib lub xwb ces yog second degree yog li lawv raug los them nuj them nqi los thawj ua tsiaj them nqis. thaum them nuj nqis tag lawm ces thiaj tau rov los thawj ua neeg.

Saub vamntxawg

KOJ YUS LOS THAWJ UA TSIAJ THEM NUJ THEM NQIS TABSIS TIBNEEG HOS MUAJ KOJ TUA COJ LOS HAUJ NOJ LAWM NES... THAUM NTAWM KOJ PUAS THAWJ TAU LOS UA NEEG LAWM MAS?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

qhov tso nyiaj kuv tsis hais, tab si kuv xav kom cov xifwb txhob dag loj loj ua rau cov neeg hlwb tsawg yuam kev xwb, thaum cov neeg hlwb tsawg nyuam kev lawm no ces ho muab pov rau dab ris, hais tias yog dab kom ua. Yog mus tau saum ntuj thiab txawj thawj mas cov ntseeg tshuav txim loj heev nawb.

Ib lub yog ntawm kuv phem. neegs ua phem ua qias neeg tsis paub txaj muag los yog neeg ua neeg xwb, neeg tseem cem hais tias NTSEJ MUAG DECV, Hos lub txim thib 2 yog cov ntseeg nws ua nws txaum, cov ntseeg ua lim hiam siab phem xwb los cov ntseeg muab lub txim pov rau dab ris hais tias yog dab ntxhias. 2 lub txim no ua ke ces yog First degree lawm. yog li cov ntseeg thiaj tsis muaj txoj cai rov los thawj ua neeg ntxiv lawm. Hos cov coj qub kev cai poj yawm txhaum ib lub xwb ces yog second degree yog li lawv raug los them nuj them nqi los thawj ua tsiaj them nqis. thaum them nuj nqis tag lawm ces thiaj tau rov los thawj ua neeg.

Saub vamntxawg

Vamtxawg,

Kuv thov sugg[quote]est ib qho haistias. yog peb tham, kuv xav kom peb focus rau ib lub topic zujzu... Es sawvdaws thiaj yuav totaub cov lus peb sib tham... Vim peb tseem yuav sib taub-Vas-thi ntau heev lawm yab tomntej... Kuv xav haistias koj tus ua saub yuav pom li kuv thiab...uatsaug.

Kuv ho los teb koj txog ntawm, Koj hiastias cov Xibfwb txawj piav VLK dag noj dag haus... Kuv ho teb koj li no. Yog muaj tseeb li koj hais lawm ces tej zaum sawvdaws yuav los sib txeeb ua xibfwb tag tus lawm xwb...

Kuv xav tias cov los ua xifwb mas yog cov txomnyem tshaj lwm leej lwm tus...

Nqe no Koj hais txog dab, Peb ua neeg nyob, peb sawvdaws yeej paub lawm tias yam phem ces yog los ntawm dab los...Thiaj muab pov rau dab Vim:

-Dab ntxias neeg ua phem, thaum xub thawj.

-Dab tseem tawm tsam Vajtswv thiab, Dab los coj neeg ua phem.

-Vim licas thiaj hu tias Dab: luv Askiv: Evil, devil, Satan, Diable, Serpent etc..

Ho ib nqe kawg koj hais ram no: Kuv totaub tias, Tej zaum koj yuav txog kev theej txhoj: Hmoob twb tau ib tug q.auv tias: muaj kev theej txhoj, Xwsli muab tsiaj los theej neeg lub txhoj...Qhov no cov neeg Israel yeej muaj kev cai tua tsiaj los theej lawv lub txim txhaum rau txhua txhua Hnub Xya...

Txawj Tuantaj,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Kuv pom peb sib tham ntau heev txog kev ntseeg. Tiamsi peb kuj muaj cov tsis totaub txog Vajlugkub zoo.

Yog nej leejtwg ho xav Nug los xav Teb cov lus Nug txog sab VAJLUGKUB no. Los peb sawvdaws teb thiab nug tau rau lub topic no.

Txawj Tuantaj,

Uantej txhua yam, kom nej xav tias lo lus "Vajlugkub" tshwmsim thaumtwg los xwb mas. Kevcais dabqhuas ces yeej txawv tsis deb qhov no. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Txawj Tua Ntawj,

Zoo li koj tsis tau plov meej kuv nqe lus no. Thov koj ho los nrog piav thiab txhab txhais kom meej ru kuv nqe lus nug nov tso, koj mam li mus teb lwm tus pus tau os.:D

Zoo mas. Yog li koj xam pom tias Hmoob lo lus twg yuav zoo los phim siv kom thooj li Meskas lo lus BIBLE no?

Zoo li kuv pom koj hais rau ob peb lo lus tiam sis kuv tsis paub meej, yog li thov koj qhia qhov yog thiab qhov tseeb.

Ua koj tsaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Vamtxawg,

Kuv thov sugg[quote]est ib qho haistias. yog peb tham, kuv xav kom peb focus rau ib lub topic zujzu... Es sawvdaws thiaj yuav totaub cov lus peb sib tham... Vim peb tseem yuav sib taub-Vas-thi ntau heev lawm yab tomntej... Kuv xav haistias koj tus ua saub yuav pom li kuv thiab...uatsaug.

Kuv ho los teb koj txog ntawm, Koj hiastias cov Xibfwb txawj piav VLK dag noj dag haus... Kuv ho teb koj li no. Yog muaj tseeb li koj hais lawm ces tej zaum sawvdaws yuav los sib txeeb ua xibfwb tag tus lawm xwb...

Kuv xav tias cov los ua xifwb mas yog cov txomnyem tshaj lwm leej lwm tus...

Nqe no Koj hais txog dab, Peb ua neeg nyob, peb sawvdaws yeej paub lawm tias yam phem ces yog los ntawm dab los...Thiaj muab pov rau dab Vim:

-Dab ntxias neeg ua phem, thaum xub thawj.

-Dab tseem tawm tsam Vajtswv thiab, Dab los coj neeg ua phem.

-Vim licas thiaj hu tias Dab: luv Askiv: Evil, devil, Satan, Diable, Serpent etc..

Ho ib nqe kawg koj hais ram no: Kuv totaub tias, Tej zaum koj yuav txog kev theej txhoj: Hmoob twb tau ib tug q.auv tias: muaj kev theej txhoj, Xwsli muab tsiaj los theej neeg lub txhoj...Qhov no cov neeg Israel yeej muaj kev cai tua tsiaj los theej lawv lub txim txhaum rau txhua txhua Hnub Xya...

Txawj Tuantaj,

Hais txog kev theej txhoj thiab ua neeb ces hmoob khaws neeg dawb tawv qub tseeg qub teg qub qub plo plo los siv xwb, hmoob yog neeg dawb huav hmoob yeej tsis muaj ib tug dab uas hmoob teev es yuav muab tsiaj, muab neeg los txi ntuj,cov txiv neeb thiab kev cai theej txhoj nej hniaj hnub pom hmoob ua no Yog neeg dawb tawv cov qub kab li kev cais qub qub uas yog asplas lawv tsim tawm xwb, yesxus twb muab rhuav tshem thaum yesxus sawv saub lawm.

Tawj tuantaj koj tseem tsis tau txhais kuv tsob ntoo txiv cev nawb, yog tsis paub ces hais tias tias paub no xwb tau lawm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Hais txog kev theej txhoj thiab ua neeb ces hmoob khaws neeg dawb tawv qub tseeg qub teg qub qub plo plo los siv xwb, hmoob yog neeg dawb huav hmoob yeej tsis muaj ib tug dab uas hmoob teev es yuav muab tsiaj, muab neeg los txi ntuj,cov txiv neeb thiab kev cai theej txhoj nej hniaj hnub pom hmoob ua no Yog neeg dawb tawv cov qub kab li kev cais qub qub uas yog asplas lawv tsim tawm xwb, yesxus twb muab rhuav tshem thaum yesxus sawv saub lawm.

Tawj tuantaj koj tseem tsis tau txhais kuv tsob ntoo txiv cev nawb, yog tsis paub ces hais tias tias paub no xwb tau lawm.

Tejzaum koj yuav hais raug thiab. Tejzaum kuj tsis raug thiab. Xyov Hmoob muab dawbtawv li los siv los xyov dawbtawv muab Hmoob li los siv. Kuv nug nej tias yog vim licas Hmoob pheej hais tias Hmoob muab luag lwm haivneeg li los ua Hmoob tug xwb? Yog ua licas Hmoob tsis hais tias luag lwm haivneeg muab Hmoob li los siv? Vim Hmoob lub siab pheej xav li ntawd ib tiam dhau tiam ces Hmoob thiaj pheej tsis muaj tug li!! :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now