Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Search the Community

Search Filters


 Search Filters

Content tagged 'Rov tuaj tso dua'

Found 0 results


Results

 1. Nyob zoo ib tsoom Hmoob thoob qab ntuj sawv daws,

  Tus ntaw no ib txhia hu ua “ntawv hmoob tsa hwj chim”, ib txhia hu ua “ntawv hmoob 2500” tab sis kuv xav tias muab hu ua “ntawv hmoob 92” ntshe yuav zoo dua. Vim tus ntawv no yog tshwm sim los thaum xyoo 1992, uas yog muaj ib pab hmoob hu ua “noob hmoob xov tshoj” ua cov sab laj tshawb nrhiav thiab txhim kho los.

  Lub hauv paus pib thaum xyoo 1968 mas muaj ib tug txiv neej hmoob tau ua ib zaj npau suav yog toog muaj neeg qaum ntuj coj nws mus txog lub tiaj rhawv zeb yog ib zog neeg tsev ncee ai, muaj tag txhua tsav neeg hauv qab ntuj no. Muaj ib tug neeg qaum ntuj nqis los muab xo rau txhua haiv neeg. Thaum hais rau tus txiv neej hmoob no nws kuj hais txog ntau yam, thaum kawg mas nws hais ib lo tias noob ntaub noob ntawv hmoob mas poob rau teb chaws los tsuas lawm tiam sis tsis muaj neeg mus khaws tau los siv, yog li ntawd mas cov neeg hmoob nyob rau teb chaws los tsuas yuav vwm sau ntaub sau ntawv yuav muaj txog 12 yam ntawv hmoob, yog li mas kom tus txiv neej hmoob no npaj mus nrhiav tus ntawv hmoob no kom tau, thaum nrhiav tau lawm mas kom muab kho los rau hmoob siv

  Tus neeg qaum ntuj tau hais ib co lus zais ntsiab ua rau tus txiv neej hmoob no txhais tsis tau tias xyov yuav ua cas thiaj li mus muab tau, mas twb los txog xyoo 1990 lawm nws mam li txhais tawm lub ntsiab, tom qab xyoo 1990 nws mam muab lub luag hauj lwm no rau ib pab hu ua “noob hmoob xov tshoj” sab laj tshawb nrhiav los txog xyoo 1992 mam muaj tus ntawv no tshwm sim los.

  Tus txiv neej hmoob no mam npau suav rov pom tus qub neeg thaud los hais rau nws tias txij no lawm tod ces yuav tsis muaj neeg hmoob vwm sau ntawv lawm, vim "noob hmoob xov tshoj" mus khaws tau tus cag txuj lawm, mas tsuas tshav cov hmoob uas xub vwm sau ntawv ua ntej xyoo 1992 thiaj li tsim ntawv xwb hos tom qab xyoo 1992 ces tsis muaj lawm

  mas lawv thiaj li muab nws txhim kho raws 3 nqe lus xws raug teeb tim, yooj yim thiab vam meej los tau 10 lub xyoo 2002 mam li zoo li cov no

  Mas zaj dab neeg no nws ntev heev kuv kuj piav tsis tau ntxaws, tiam sis kuv yuav muab cov Consonant, vowel, tone marker, numbers los tso nod rau nej tau pom ua ntej tso yog muaj leej twg ho xav txawj los yog xav paub peb mam li sib tham mus ntxiv.
  Cov zauv xeem yog siv raws li Niam ntawv Yaj Soob Lwj cov li hauv qab no