Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Nywjlaus

Members
 • Content count

  20
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

0 Neutral

About Nywjlaus

 • Rank
  New Member

Nywjlaus's Activity

 1. Nywjlaus added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  Txojkev loj hlob nthuav fwjchim ntawm cov neeg npoj coob kuj ua rau cov neeg npoj tsawg zog tab poob fwjchim kev tswj tebchaws kav kujcuab haiv lawm, tiamsis nyob hauv koomhaum ntiajteb muaj cai tsobfwm txhua nywjsim cag neeg los sis txuabsim kom muaj kev uaneej raws li nyias ib txwm nyiam ua los lawm hauv thaj av cheebtsam nws ib txwm nyob.  Cai koomhaum ntiajteb yeej povpuag tag nrho noob neej kom muaj cai ciajsim nyob raws li lujsim tsawb tsim xeeb lawv rau thaj chaw ntawv.
  Txawm yuav tu tau ciam dej-av pub npoj neeg tsawg los lawv yeej kav tsis tau vim lawv lub fwjchim thiab lub zog povpuag me dhau.  Yog lino Cas Hmoob thiaj ho ntshaw muaj tebchaws maj?  Yog Hmoob muaj kujcuab tebchaws los yuav kawg rov nce rau cov haiv kujcuab loj li Suav, Rusia, USA kom muab lawv lub Fwjchim nrog pov-puag xwb no ho zoo dabtsi tuaj?
  Txhob tusiab mog Hmoob, tsis muaj tebchaws los vim Hmoob tseem poobqab deb dhau lawm od.  Yog piv rau Japaneses uas luag tseem tos cov tebchaws haiv neeg coob nrog povfwm xwb ces pebhmoob txhob tham txog tebchaws nawb...Nyob deb dhau qhov Hmoob yuav mus txog lawm. 
  • 0
 2. Nywjlaus added a post in a topic Cov lus no koj xav li cas?   

  Uantej 1 yam dabtsi yuav nthuav tawm tau ua xovtxom mas nws yeej muaj keeb, tabsis muaj ntxaws meej tseeb npaumtwg yog yuav tsum muaj kev tshawb-txheeb qhov tseeb xwb.  Txhua yam phem VS Zoo dhau mus pausvleej yog keebkwm hauv Hmoob txojkev kawm tagnrho.
  • 0
 3. Nywjlaus added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  Kuv yog cov tswv cuab hauv Hmong Tebchaws ntshai kuv yuav txajmuag rau kuv tus kheej nakus xwb, kuv yuav tsis muaj cai cem Xeeb Xyooj nawb.  Yus yog txivneej yawg nplaub dub sib xws cas ho yuav lam haistias luag dag tau yus maj lod
  Txhua yam vim txiv quavkws yeej qab tsis sib xws ces luag dag 1 hos yus dag yus 100.  Hom zoo li Hmong Tebchaws cov tswv cuab mas xav ua thawj coj tab sis nws twb coj tsis tau tus kheej kom pom meej qhov yuav mus tau thiab tsis tau es yuav ua cas ua tau thawj Hmoob maj.  Nws kuj zoo nkaus li cov muab nyiaj yuav naiphoo, cobmoos nyob tim USA mus kav tim Nplog lawm xwb.
  Tej xwmtxheej no yog nyuj ua nyuj thauj, nees ua nees ris xwb tug txhob pov quav rau tug ris yuav zoo dua.
  Tsis paub Hmoob keebkwm ces tsis pom txog Hmoob tej fai kumxeeb nyob livxwm 1000 xyoo dhau mus lawm.  Yog Hmoob muaj tebchaws li koj hais tiag ntshai lub npe yuav yog Meo xwb.  
  Tab txawm ho muaj Hmoob li tebchaws los yuav yog txawj ntse txawv cov Nplog thiab Thaib mus rau Khabmeem od. Yog poobqab li Hmoob thiab cov hais los no ces txhob nrog luag muaj tebchaws zoo dua.
  • 0
 4. Nywjlaus added a topic in Culture & Religion   

  Xav paub tsus tsim tswvntuj
  Leej twg Paub Tswvntuj, Yawmsaub, Vajtswv etc tshwmsim licas  no thov piav qhia peb nrog kawm saib cov kwv-tij.
   
  Raws li kuv taug qab keebkwm kev tshwmsim nyob ntiajteb xwb mas txhua yam yog tawgpleb tawm los nkaus xwb.  Txawm yuav yog Tswvntuj, Yawmsaub, Vajtswv thiab dabtsi los yeej tshwmsim tsis txawv li ntag.  Nej puas muaj tus ho taug tau meej tshaj ntawv ?
   
  • 2 replies
  • 32 views
 5. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Txij wb tau sib ncaim sib nrug mus, kuv tawm rooj ncig txog qhovtwg los zoo li me nroj tsuag hmab ntoo txawj hais txawj seev wb tej me lus.  Sim me neej no  cas kho kuv siab ualuaj tiag, ntuj tshavnrig me toj roob hauvpes kaj huvsi, thiab kuv xav tuav koj tes wb mus ncig seev wb tej me lus sib nco lus qabzib nyob wb lub neej hlub.  Vim licas wb thiaj sib ncaim mus deb zujzus li tus dej ntws kem roob nrug kem ntu, kuv nco nco koj khosiab zim thiab mloog txojsia yau zujzus twb yuav tu.
   
  • 0
 6. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Txij thaum wb tau sib nrug
  Not bad at all...Thx
  • 0
 7. Nywjlaus added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  Yog kawg, pab Hmong Tebchaws hais raws kev npausuav xwb, TIAMSIS "Pab twg ho tseeb tshaj Hmong Tebchaws" . Zooli txhua pab hajtseem tsis pom Hmong Tebchaws qab, thiab lwm pab haj tseem muab tsis tsum Hmoon txojcai npaum cov npausuav ntawv
  • 0
 8. Nywjlaus added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  Npausuav xwb lod tseem yuamkev qees, yog li ntawv, yuav ua licas thiaj peem tsheej haiv lub neej.
  • 0
 9. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Txoj kev hlub kev nco koj zoo li tus dej nro tsis muaj hnub ntshiab
  Txojkev hlub kev nco koj zoo li lub khaubzeeg cua mus tsis txawj dhau
  Txojkev hlub kev nco koj zoo li tus kanmob maj mam noj kuv nplooj siab
  Txojkev hlub kev nco koj yog hajmob tsis xaiv caij  thiab kho tsis tau
   
   
  • 0
 10. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Ib hmo dhau ib hmo kuv tseem tos vim koj yog tus kuv hlub puag thaum ntxov. 
  Koj dua twg tsis hnov koj xov lawm los kuv lub siab tseem hlub koj. 
  Vim txojkev hlub,kuv tseem tshem tsis tau koj tawm hauv kuv txoj kev ua hnub ua hmo nco.
  Ib hnub dhau ib hnub kuv tseem tos koj li qub vim koj yog tus kuv hlub puag thaum ub.
  Koj ploj ntsiag ntuj tsis hnov koj ib lolus xa ib tsab moo tuaj qhia rau kuv.
  Vim txojkev hmov kev ncawg, kuv tseem tshem koj tsis tawm hauv txojkev txhawj thiab lub siab hlub
   
   
  • 0
 11. Nywjlaus added a post in a topic NTIAJ TEB TSIS THAJ YEEB   

  Nws yog lujsim kev pauv hloov ntawm noob neej od.  Nyuj laus nrau txaus zog ntaug ces nws tos tuag, nyuj hluas hlob tuaj cuab tsis tim lub zog nws thiaj xav nrog lwm tus heevnyuj sib nraus saib nws heev npaum twg xwb.
  Tibneeg thiab tsiaj 4 tes-taw yog tib-tug meejxeebkeeb. Cov laus uarog moblaus ces so, thiab lawv cuabtim kev uarog phem VS zoo licas lawm ces lawv cheem rogg.  Cov hluas hlob tsis paub tsis pom kev mob kev puastsuaj piamsim ntawm kev tsov-rogg ces lawv xav sim khavtheeb nrog lwm haiv, lwm hom neeg koom ntiajteb saib lawv heev npaum twg.
  Kev ntse tsis nto, paub tsis tshab thiaj li khavtheeb vim nws lub siab hlob siab phem xav muab lwm tus txojsia mus siv kev phomsij.  Vim nws yeej paub meej haistias txawm tibneeg yuav tuag lwjdhi los yeej yuav tuag tsis txog nws no lau.
  Thaum ntiajteb yug tau hom neeg twmxeeb no ciajsim nyob tiam twg ces tiam ntawv tsis muaj kev thajyeeb od
   
  • 0
 12. Nywjlaus added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  Roob thiab tsoom phoojywg-kwv,tij.
  Peb txhob mus ntseeg thiab hnov hom neeg li tus Bon Xiong no tej lus maj. 
   
  Peb yeej pom nws lub npe tsis yog Hmoob.  Nej sim ua tibzoo saib nawb, cov uas tsis tis npe Hmoob ces kawm siab kawm paub npaum twg los yeej tsis ntse thiab yeej rov tig los txov Hmoob xwb.  Tus yuav hlub los sis txhawb Hmoob, los yog xav nrog Hmoob uaneej mas tabcuag nws yog Fabkis los tseem yuav tis Hmoob npe kom txheeb Hmoob naj.
  Tej teebmeem BX hais los no ces nws twb tsis paub qab-hau li.  Nws yeej paub tsis txog tias leejtwg tiag yog tus criminal war nyob rau nthwjrog Indochina.  Tus tsim tsa nthwjrog no yog Soviet Union "Communism" expended power, thiab tus sawv tuav-theem nthwjrog no yog USA.  Kev piamsim puastsuaj txhua yam tagnrho nyob nthwjrog no txij thaum pib los txog niajhnub no tseem yog 2 haiv neeg no kev thajtsob.  Cov tebchaws me tsuas yog raug quabyuam rau ntsia tswvyim haubntxias kom sawv nrog 2 haiv neeg xwsli USCC, USA sib tawmtsam raws li seem cai lawv nyiam xwb ov.
  Peb cov Hmoob tsis hais togtwg li yeej digmuag ntuv xam tsis pom kev raug kev txhaum ntawm txojcai ntiajteb.  Peb lam khavtheeb plhommoj xwb tej hlwb yog hlwb ua zog xwb thiaj tsis paub txojcai.  Tus nyuag BX no nws tag hauvris li ntawv lawm od nawb.
  • 0
 13. Nywjlaus added a post in a topic SAB NTUJ NO NQAIM ZUJ ZUS   

  Keebkwm qhia ntsees tias yog haiv neeg twg nws nrhuav nws txojcai lijchoj tsuamkab haiv, lub tebchaws ntawv yog qhib qhovrooj rau haivneeg ntawv faib cuab, thiab haiv neeg ntawv hloov dua kev kav tswj ntawm txheebmeem txhua kabtheem.  Hnub ntawv fim muaj kev qhib rau yus npoj neeg raws kev coob tsawg od.  50 xeev yuav rov mus ua ntau lub tebchaws. 
  Thaum USA tsis muaj peevxwm mus rhuav lwm haiv neeg loj kom tawgtshwj ua ntau lub tebchaws ces nws rov tig los rhuav nws ua ntej...Tej teebmeem no yog vim cov neeg tawvdawb tsis muaj cov ntse li thaum ub lawm thiaj cia tus Npujtawg sawv tswj tebchaws.
   
  • 0
 14. Nywjlaus added a post in a topic HMONG STATE/TEBCHAWS TAWG TAG LAWD   

  Tus tsis paub txojkev, txoj cai yuav yeej swb, ciaj tuag mas pib xwb yeej xaus tamsim ntawv lawm. Tus tsis pom, tsis paub txojkev ces swb uantej pib nws txoj haulwm lawm.  Tus muaj lub hlwb tsis pheejxeeb ces nyob ib leeg los tseem muaj teebmeem thiab yog tseem koom lwm tus mas hajyam yog teebmeem loj.
  • 0
 15. Nywjlaus added a post in a topic SAB NTUJ NO NQAIM ZUJ ZUS   

  Revolution yog kev puastsuaj ntawm tuam haiv kujcuab, tabsis yog kev ciaj haiv ntawm tsoom npoj neeg tsawg.
  • 0