Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Nywjlaus

Members
 • Content count

  46
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

3 Neutral

About Nywjlaus

 • Rank
  New Member

Nywjlaus's Activity

 1. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Mloog tus Hmoob no tham txog kev coj hmoob lub caij no @ 46 minutes to 1:08 minutes vim nws hais li kuv xav, kuv nyiam lawm.
   
   
  • 0
 2. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Nyob zoo os Phoojywg Nywjlaus,
  Zoo siab ntau tuaj sib ntsib hauv no.  Koj aw!!! yog li koj hais no mas thiaj li ua rau peb zog ntaug tag tsis xav tuaj hauv tej no lawm os.  Hmoob lub niag neej ces xyov yuav mus xaus li cas.  Kuv ntseeg tias yog muaj tebchaws thib 4 los ntshe Hmoob tseem yuav khiav mus qees os.  Txhua yam yog vim tib qhov tias Hmoob ntse dhau hwv lawm ib leeg hais los ib leeg thiaj li yuav.  Qhov Hmoob heev thiab nyiam tshaj ces yog nram Funeral thiab tom Club sib tw tsa khob xwb os koj.
  Tsis xav tham ntxiv lawm os.  Nyobx lam tuaj tso pa uasi xwb.   
  Zoo siab ntsib koj os lod.
   
  Kwv...
  Peb cov siab Hmoob tseem twmzeej, twmxeeb thiab xav noj kheev li cov npoj neeg tsis paub txog kev ciaj haiv xwb...Tsis yog Hmoob xwb, yog peb mus tshawbfawb saib kom pom cov npoj neeg uas tsis ciaj haiv ces yeej coj lub hlwb twmxeeb, khavtheeb li peb Hmoob kiag. 
  Tus tibneeg nws yeej tsis paub txog kev thawjcoj los nws yeej khavtheeb muaj xyuamxem ntxiag tias nws yuavtsum ua tus coj xwb thiaj kam.  Koj saib kom meej meej ces koj yeej pom tias Hmoob tseem ntshaw kom tus kheev muaj meejmom tuav fwjchim npaum licas. Ntsiab tseeb tiag vim peb txojkev tsis paub txog tias lub hlwb haiv yog dabtsi.
  Tej xeebceem, cwjpwm no yeej tseem niajhnub noj Hmoob lub hlwb ces koj thiaj pom sib tw rau kev khavtheeb hauv tej tees/tej club uas yeej tsis tsimnyog tham politic los yeej niajhnub sib khavtheeb...
  Qhovtseeb pebhmoob yeej tsis paub qabhau txog kev ciaj haiv kiag li, tej yam no yus tus Hmoob yuav tau xyaum lees yam tsis zoo, tsis txawj thiab yuavtsum xyaum yam ntiajteb ua saib luag ciaj haiv tau licas.
  • 0
 3. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

   
  • 0
 4. Nywjlaus added a post in a topic Nco Hlub   

  Me nkaujhmoob, koj mcaim mus tov ntuj no
  kuv tseem niajhnub nco koj pw tsis tsaugzog
  Ntuj taghmo kuv yeej hnov txhua lub lwg nrog
   
  Nkaujhmoob, kuv nco koj tsis tuaj dabntub
  Ntuj taghmo ob sab plhu kuamuag ntws ntub
  Tus neeg kuv hlub hauv koj siab puas muaj kuv
   
   
   
   
   
  • 0
 5. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Nyob zoo Roob Phwvlis
  @ tsamthawj ntawm 1975 tsuas muaj Hmoob li 0.1% xav haistias kom Hmoob yuavtsum ciaj haiv, tomqab 2000, pebhmoob kwv yees ze li ntawm 50% xav kom Hmoob ciajhaiv lawm.
  Teebmeem mus tsis txog qhovtwg yog los ntawm kev txawj-ntse kom txaus thiab pom meej kev ciaj tsheej haiv nontawm tsoom Hmoob tseem tsawg dhau.
  Tamsim no kiag los tseem yog cov xeebceem qub thiab tus cwjpwm qub uas Hmoob yeej rov qhau kom Hmoob tsis muaj kev tswnsim haiv tau "Hmoob rov swb Hmoob", vim cov neeg li koj-li kuv-li peb kiag los nyias tseem khav nyias tuskheej zaj yog xwb ces tsis tag tham ntxiv li ov. 
  Thaum wb sibntsib ib zaug hauv koj uakwv tsev.  Kuv hais lawm tias hnub twg Hmoob tseem muaj ntau pab faib ntau pawg thiab muaj ntau lub tswvyim sib covnyom ces Hmoob tsis muaj kev ciaj haiv, tsis muaj kev yeej dabtsi kiag no.  Kuv txojkev ntseeg, kev pom tseem yog li qub xwb od nawb.
  • 0
 6. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Qhov kuv haistias WRONG Mission no ces yog HNO tsa koomhaum nyob USA mus sau kom Hmoob sib koom ntag lau.  VIM HNO yeej yuav tsis muaj tsab peevxwm ua tau raws li lawv lub MISSION.  Lawv li Vision mas kuv tsis paub vim tsis muaj tus lajtxheej ntxaws rau kuv nrog lawv pom.  Lawv li Tactic los kuj wrong vim ua li ntawv xwb yuav mus tsis txog qhovtwg.
  Xeeb Xyooj thiab npojneeg Hmong Tebchaws los yeej wrong Mission tib yam thiaj mag teebmeem lau.  Koj zaj sau Hmoob cov xeem sib koom ua "koomhaum" nyob USA no li mam sawv mus sau Hmoob kom muaj tebchaws Kuj WRONG Mission tib yam.
  Koj tsa koomhaum nrhiav noj cawm tibneeg xwb mas tsa qhovtwg thiab ua dabtsi lostau.  Yog tsa koomhaum nrhiav tebchaws ces koj tsa nyob qhovtwg txawm txhaumplaub qhov ntawv ntag.  Thaum koj me ces luag qimuag rau koj qw, tabsis hnub koj sawv zujzus luag txawm nrhiav txim tsub koj ntag.  "pejxeem lossis nom tswv lub tebchaws ntawv liam tias koj yuav txheeb tebchaws vim koj tsa muaj koomhaum sawv tawmtsam nyob hauv lub tebchaws no los koj yeej mag txim kom tau".
  Yog koj xav tsa koomhaum tuav povhwm Hmoob xwb ces mus raws zaj human right xwb thiajmuaj kev mus taus vim nws raug raws international cai lawm.
  Tham li no xwb yog neeg paub ces yeej nkagsiab lawm.
  • 0
 7. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Yam yuav ua kom muaj yeej tsis yog lus thampem li koj qw qw  no...tsuas yog cov xav li koj xwb thiaj ua li XX lawv ... Koj kavtsij ua li koj lub vision thiab mission ntag saib siab puas nqig. 
  Koj muab ib yam me me no ua keyword mus xav ov.  HNO pib yog, tabsis wrong mission and tactic...yog koj yuav tsa koomhaum nyob USA ces mus pab HNO xwb.  Pib lintawv uantej.
  • 0
 8. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

   
  • 0
 9. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Hmoob yuav tsum koom siab thoob ntiajteb Hmoob thiaj yuav ciaj nyob taus mus ntxiv, tabsis tsis yog nyias mus tsa nyias xeem kom khov khov mam sib koom nawb.  Txojkev ntawv yuav tsis muaj hnub tshawmsim vim nws tib xeem xwb yeej tseem tsis haum, tsis kam sib koom.  Teebmeem yog cov neeg txawjntse lawm lawv tsis muab cuabxeem coj lod suav rau nyias xebntiag-ntiagtug rau kev tswjkav tebchaws-haiv lawm.
  Tibneeg tiam twg los yeej txawv tsis deb, thaum nws xeem khov lawm ces nws yeej yuav muaj tus sawv lod tawmtsam caijtsuj lwm xeem. Nws yuav rov yog repeating history dua xwb od " vim neeg lub hlwb ntse tsis nto level haiv thiaj siv cuabxeem".
  Hmoob yuav koom tes sib hlub sib sau haumxeeb yog Hmoob yuav tsum nkagsiab kev ciajsim ntawm lub npe Hmoob xwb, pebhmoob yuav tsis tau hais txog xeem los sis pab pawg ntxiv mus.  Peb yuav haumxeeb raws txojcai kev coj uas tsavneeg Hmoob txaus siab thiab lwm haiv neeg los koom tau.
  • 0
 10. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

   
  • 0
 11. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Coob tus neeg siv ib cov lus xwb
  • 0
 12. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  GOOD LUCK
  • 0
 13. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Shamefully speaking of tseemmeow releasing the outline reveal his agenda "neither visions nor missions". 
  Should anyone help out fine his proposal documents in this site? 
  I would be proud to thank for the efforts.   
  Indeed, majority of the maturity adults totally awareness of what appropriately being share, and they are logically representing the vision and the course of achievement mission in a certain condition wisely. 
  Honestly, the mature wisdom leader won't deliverer the so-call "failure visions or missions" which was being done testing once or more in life and yet-still want to prove that quality work to public - "except for an immature follower who has never learn living in reality world".
  • 0
 14. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Good-LUCK
  In the next 2-3 decades, I am pretty sure still being around, and then you now are freely act up-on your desire.  I pledge to you that I will not involve nor interfere your mission for sure; therefor, you do not worry any tiny thing about me.  I am completely fine to listen and watch your leadership unifying Hmong to a clans country.
  Hopefully, you will act differently from those you have been blasted
  • 0
 15. Nywjlaus added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  Yog muaj lwm tiam rau koj rov nco los khaws koj txojkev ntshaw mas posible thiab ov.  Tiamsis yog tiam no xwb ces lig lig tsausntuj nti tsis muaj ibnyuag kab duab ci li lawm....It's tooo late!
  • 0