Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Ntsujhlub

Members
 • Content count

  7
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

0 Neutral

About Ntsujhlub

 • Rank
  New Member

Ntsujhlub's Activity

 1. Ntsujhlub added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Hnoob zoonkauj
   
   
  • 3 replies
  • 141 views
 2. Ntsujhlub added a post in a topic Nco tau tiam tas los   

  Tibneeg npausuav muaj ntau hom nawb.
  Cov npausuav raws nws tej haujlwm niaj hnub ua los yeej muaj. cov no yog nws lub hlwb rov nco txog yam nws ua thaum nws tsaugzog
  Cov nws muaj kev ntshai, muaj kev txhawj losis muaj kev zoo siab, nws kuj yeej npausuav pom tej yam phem, zoo losis nightmare ua rau nws ntshai
  Cov npausuav pom xwmtxheej kuj yeej muaj tsheejxeeb tshoj nws thaum pw thiaj npausuav pom tej txheejxwm li koj hais.
  1 koj cog tshuaj hlob-hlav zoo ces yog koj muaj qhuaneeb-tshuaj tibsi.  Lwm tus muab yam tshuaj ntawv tsis zoo los koj muab yam ntawv yeej zoo, tabsis koj yuav tau saib koj cov tshuaj tsimtxiaj.  Txawm yog luag thov koj pab muab tshuaj pub-cawm tibneeg mob. koj tsis yuav nyiaj los koj yuav tau mus thov koj tsob tshuaj txhua txhua zaus koj yuav de mus cawm neeg.  Tsob tshuaj yog tus qauv xwb kev zoo tshuaj nyob ntawm lub yeejhuam qhua tshuaj lawm.
  2 Yog koj ready lawm ces txo koj li qhuaneeb los cawm pab tibneeg.  Yog koj tsis ready ces thov xwb koj thiaj nyabxeeb.  Ntawm kev npausuav mas koj cov qhua yeej yuav qhia xwm ntau ntau rau koj nawb.  Yog koj tsis ceevfaj koj yuav tsis meejpem thiab yuav sawv-saub ua ntej koj tsheej neeb cawmseej.  Yog li koj thiaj yuav tau txo thiab cais koj cov qhuas kom meej koj thiaj li yuav tsis ntxooj-vwm.
  Tsujhlub yog tibneeg muagdawb kwvyees xwb, tabsis kuj muaj kev pab tau ntau leej txheebze dim kev ntxhov siab "nightmare" lawm thiaj lam tham ua kev xav rau koj xwb.
  • 0
 3. Ntsujhlub added a post in a topic Nco tau tiam tas los   

  Raws li koj cov lus sais koj yeej muaj qhuaneeb tiag.
   
  • 0
 4. Ntsujhlub added a post in a topic Nco tau tiam tas los   

  Koj puas yog mob neeb tiag ?
  Tej neeg mob neeb mas lawv muaj qhua ua kom lawv pom tej yam txawv txawv .    Qhov zoo yuav tau ntsib kws khomob ua ntej saib yog dabtsi tiag tso.
  Yog koj yeej muaj qhuaneeb tiag; tiamsis, vim yog koj tseem hlua hluas tsis tau xav ua neeb.  Koj mus de peb lub paj dawb coj los tso rau ib lub phaj dawb dawb tsis muaj txaij.  Txuas ntawv, koj taws ib tug tswmciab rau hauv lub phaj muaj 3 lub paj ntawv.  Tus tswnciab no mas koj yuav tau txhos rau sab pev hos 3 lub paj yuav nyob ua ib leej puab koj xubntiag uake rau hauv lub phaj.
  Koj kimcaug tuav lub phaj thov tswv Ntuj tus uas tso qhuaneeb los rau koj "tsis yog thov Vajtswv ov, Vajtswv yog tib neeg tsa xwb".  [thaum koj thov tswv Ntuj ces koj hais kiag li koj kev xav kom meej thiab thov kom Tswv Ntuj thim lawv rovqab " hnub twg koj muaj tus kam lees teev-tiam chawj-fwm lawm, kojli ceebtoom rau tswv Ntuj thiab li mam lees txais qhuaneeb rov los teev-tiam no xwb ces tiav lawm"].
  Raws li Ntsujhlub tau qhia rau tej txheeb-ze sais yeej tsis sav thiab yog qhuasneeb tiag tiag.
  Yog koj ntseeg kuj sim, tabsis yog tsis ntseeg txhob sim yeej tsis pab koj
  • 0
 5. Ntsujhlub added a post in a topic Rau cov neeg sib nco... lolz.   

  Vim kev hlub nruab siab, koj yug los ua kuv tus hlub nyob txhua tiam
   
   
  • 0