Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  441
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

4 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Xovxwm Phem Tshwm Rau Hmoob Ua Ntuv Zus Vim yog Dabtsi
  Yog vim li cas rau 2 txiv Tub Hmoob no thiab. 
  http://shrdo.com/three-dead-and-one-wounded-at-east-central-fresno-home/
   
  Khub Niamtxiv no yog vim li cas yuav tsis muaj hmoo li thiab.  
  http://shrdo.com/jogger-killed-by-suv-was-father-of-five-ages-toddler-to-teen/
  • 2 replies
  • 67 views
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ywjsim,
  Koj noj ib leeg tsis qab npaum li peb coob leej noj uake hos.  Tawv plab ci yog dabtsi na?  Tawv nploos, tsaug, los yog npuateb na? Los yog Mos Ab Naib  na?  Kuv li tseem khov kawg thiab nyaj yuav kav 10 xyoo tom ntej no yog tias tsis muaj mob yuam dabtsi tej hehehe.  Kuv tseem exercise khiav saum machine 7-9 miles/hr li 3 miles 3-4 times/week thiab.  Tuaj peb mus sib twv thiaj nquag thiab thiaj khov nawb.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM   

  Khamvookham & Tseemmoob,
  Muaj tseeb li koj hais nawb Khamvookham.  Lub homphiaj/idea ntawm ntawm Hmong Culture/18 Xeem no ces tsuas yog los TXEEB & RHUAV kom tau Hmong Internation nkaus xwb.  Qhov yuav tau thiab tsis tau peev/profit lawv tsis tau k txog.  Yog li no kuv thiaj hais rau nej tias tej no yog cov Hmoob Cuamtsoov lub NIAM TSWV8 los rhuav Hmoob kom SIB TAWG thiab TXHOB VAMMEEJ nkaus xwb.  Thaum peb twb pom li no lawm es peb tseem mus txhawb thiab no peb puas yog ib cov Neeg totaub.  Yog peb ua luam tsis NTSU PEEV no puas make sense los yog tsimnyog peb NQIS PEEV ua?  No nws yeej tsis tsimnyog ua thiab peb tsis kam ua li nawb puas yog?  
  Ib qhov kom nej NCO NTSOOV kuv cov lus uas pheej REMIND nej ua ua ntuv zus los mus tias HMOOB CUAMTSOOV CAIJ RAWV PEB CAJDAB.  Tej no tiag cov kwvtij, txhua yam Hmoob ua mas lawv yuav tsum muaj cov neeg tuaj KOOM/UA MEMBER NYOB RAU HAUV THIAB LAWV TSEEM YOG TUS NQIS PEEV NTAU TSHAJ VIM TIAS LAWV MUAJ TUS NEEG TXHAWB.  Tej no yog luag muaj plan/homphiaj nawb, tsis yog ua li peb Hmoob QIMUAG XUAS os. Vim li no txhua qhov Hmoob nyob thiaj li TSUAS POM HMOOB MUAJ TEEBMEEM UA NTUV ZUS rau txhua yam Hmoob ua ntawd kom Hmoob sib tawg nyob koom tsis taus ua 1 PAB TXOOS TSIS TAUS UA 1 PAWG.  Thaum Hmoob sib tawg lawm ces Hmoob ua tsis tau ib yam dabtsi TSEEMCEEB.  Nej pom kuv hais no lawm po?  Tej kasmoos no luag hu hais tias COLD WAR los yog peb hu ua muab CWJMEM UA TSOVROGG. Nyob hauv Hmongza no los ib yam nkaus yeej muaj cov tuaj nrog peb sib do txaus nkaus thiab ho hehehehe.  Kuv paub tias muaj qee tus yav dhau los kov tsis yeej peb tseem mus ncaws pojniam tom tsev lawm thiab lawv thiaj li chim siab ua luaj mas hehehe.  
  Yog lub koomhaum Hmong Culture no ho tso tseg li hais lawm los hajyam zoo, yog tseem ua tsheej thiab no sawvdaws yuav tau hais rau tej txheebze thiab tsoom Hmoob Vaj Pov kom tseg txhob mus txhawb lawv ces TSHUAV TEJ NIAG TOG NQI THAUM NTAWD LAWV ROV SIB DOB PLAUBHAU rau peb saib xwb ma.  Tiamsis muaj cov Hmoob tseem yog Hmoob ZOV TEB thiab QIMUAG UA NEEJ xwb ces peb hais los lawv tsis mloog thiab.
  Lub July 4th los ib yam nkaus os nawb.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM   

  Vahuam & Ywjsim,
  Txij no lawm tod UA NTEJ peb yuav pab thiab mus koom ib pab Hmoob twg peb yuav tau xyuas kom zoo saib kom tseeb tso.  Hmoob lub neej coj li tej peb pom no tsis muaj QABHAU dabtsi rau peb Hmoob mus ntxiv lawm.  Tej yam lawv ua no tsis yog TXHAWB HMOOB tiamsis yog los RHUAV HMOOB lub npe thiab Hmoob lub meejmom kom sawv tsis ciaj haivneeg xwb.  Yog ua Nom li tej peb pom no xwb ces hais cuag li yus ho khav thiab qhuas yus tuskheej, yog yus ua no tseem yuav coj tau zoo dua.  
  Tej kev phem, kev coj li no tsis yog peb nyuam qhuav pom no xwb, ua li kuv hais rau nej dhau los yeej pom ua ntuv ntuv zus los mus nyob hauv Hmoob lub neej thiaj li ua rau muaj kev sib tawg tas phab tas pheev.  Tsis hais yam dabtsi yog tias yus ntsuas zoj ua tsis muaj qab ntxhiab los sis nyob li ua Lag luam yog tsis ntxim tsis TAU PEEV ces tseg kiag txhob ua.  Txoj kev coj los ib yam nkaus li kev ua lagluam thiab.  Yog tias feem coob pom zoo li cas phem thiab zoo los yuav tau yoog feem coob peb thiaj li siv tau uas zoo li tej tebchaws vammeej no.
  Tseemmoob,
  Koj hais dabtsi li ko mas phoojywg?  Koj yuam kev zaum no lawm lau!!!
  Luag cov neeg tebchaws no luag NTSE thiab POM DEB tshaj tsis zoo li peb Hmoob es pom ntawm kotaw xwb os nawb.  Tej yam uas ua li pab Hmong 18 xeem (Hmong Culture) no ua yog los rhuav Hmoob lub meejmom kom puas tsuaj ntag hos.  Kuv  hais koj tias ib tug Neeg/ib tug Thawj coj twg thaum los pib xwb twb ua tej yam tsis zoo li no yog thaum nws tau los ua tus Thawj coj lawm mas tseem hajyam coj phem tshaj.  Tej no yog kev rhuav haiv os nawb.  Tej yam no yog li kuv hais nej tias HMOOB KHAV UA PHEM RAU TUS HMOOB xwb.  
  Vim tej cov Hmoob pheej coj li no thiaj li ua rau PEB LUB NEEJ TSIS VAMMEEJ THIAB LUAG LWM HAIVNEEG SAIB TSIS TAU YUS. 
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Xa bai di aib oy.  Cob vaut thue leo.  yang dai ko tam na vaut tay khuam cheng thao nan.
   
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  THAWJ COJ R.U.A.M RAUG AMELIKA UA LAG UA LUAM
  Nej xav licas rau lub Tsiab 30 nyob Fresno?  Yuav tos tav twg thiab thiab tiam twg Hmoob mam li ras xeev thiab pauv los mus ua ib haivneeg txawj sib hlub.  Raws li kuv pom los tau 40 xyoo tom qab Hmoob poob tebchaws tuaj txog tebchaws no txoj kev sib hlub ntawm Hmoob tsuas muaj tsawg zujzus hos kev sib tawg ua pab ua pawg include los ntawm tej kwvtij kiag los zoo ib yam nkaus thiab.  Hmoob tej Thawj Coj yog cov uas xub muaj teebmeem thiab sib tawg ua ntej tshaj mam li kis los rau tej Pejxeem thiab tej yau tom qab no ua ntuv zus los mus.  Ib xyoos lawm dhau zus tej Hmoob Laus, tej qub Nom qub Tswv ncaim ib pab rov mus ntuj qub qab yam tsis tig rov qab los.  Ua neej nyob peb tsuas muaj yug los, hlob ces laus thiab tag txoj sia xwb tsis muaj tus nyob tag ib txhis. Yog vim ii cas peb tsis tig los sib hlub?  Koj ho tau dabtsi?  Kuv ho tau dabtsi? Raws li kuv saib tej neeg uas los ua tej no mas lawv saib lawv tej ntsejmuag LOJ thiab COJ TAU YAM MUAJ TSIM kawg.  Tiamsis luag lwm haivneeg saib yus ces zoo li tej TSIAJ xwb vim tsis paub txaj qhovmuag li.
  http://shrdo.com/hmong-cultural-new-year-celebration-inc-takes-over-hmong-new-year-at-fresno-fairgrounds/
  • 22 replies
  • 263 views
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob aw!!!
  Rov qab tuaj wb mus noj Pho dua xwb os.  Koj puas tseem nco qab tus uas nrog koj mus noj Pho lawm na phoojywg aw!!
  Zaum no yog tuaj no ces wb yaum kom tau Ywjsim thiab Txawjlem nrog mus uake peb mam li mus tham kasmia thiaj li haum os.  Tham kasmoos los ntev dhau lawm yuav tau pauv mus tham kasmia vim tias Sillyme lawv dhuavx peb li lawm thiab hehehe.
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic XOVXWM TSHIAB TXOG TUA TSWV YUAV KHOOM   

  Hais txog tej xovxwm tshwm tsis zoo li no nyob Lostsuas ua thaum xub pib yog lwm tsavneeg xwb tiamsis tau ib ntus los no yog tshwm peb tsev Hmoob lawm thiab.  Peb cases sib lawv sib liag dhau los uas li 1 lais nyab thaj tshaj li 1 hlis no xws li cov ua Quav txiaj sib tua nyob Lav 52, tus ntxhais muaj 14 xyoo raug mos deev nyob pem lub zos Pham Xaam thiab tus Yawg Vwm es siv tshuaj nees no tua nws tsevneeg 6 tus mas txawv kawg nkaus.  
  Nyob li case no kuv tsuas pom thawj zaug nyob hauv peb lub neej uas yog txawv tshaj plaws.  6 tus neeg no cov taubhau yeej muab tsoo tawg mos taas thiab hle ris tsho txhua tus.  Law tseem hais tias muab tej  hlwb thiab nhyuv noj huv tibsi lawm thiab.  
  Lawv hais yog mus kawm tas Vaj TSwv txoj lus zoo yuav los ua Xibhwb ces ciali vwm xwb no tiamsis raws li kuv saib tus neeg lub meejmom cev ntaj ntsug mas zoo li yog Neeg Quav tshuaj Nees 90% lawm.  Txoj kev haus yeeb haus tshuaj ces thaum xub pib mas yog yus haus lawv thiab yus tswj tau os tiamsis ntev mus ntev tuaj ces yeeb tshuaj ho HAUS YUS.  Thaum Yeebtshuaj haus yus lawm ces yus tswj tsis tau lawm ces yus ua li Yawg kwvtij Hmoob ntag.
  Cov neeg tua neeg uas nws tsevneeg zoo li no muaj ntau cases nyob Nplog, Thaib, Nyablaj, thiab Khabmeem lawm tiamsis tsis tau tua coob tus npaum li no xwb.   Nyob Nplogteb yuav tau coj tus cai li yawg Thawj Pwmtshav nyob Fivlipeej coj thiaj li yuav muab tej yeebtshuaj txwv tau, yog tsis li ces kawg s/d yeej yuav pom tej teebmeem zoo li no ntau ntxiv nyob rau lub neej yav pemsuab.
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic TRUMP PAUV TSEV DAWB UA TSEV DAWB MUAJ PAUG LAWM   

  Oh yau, tim Tsev Dawb ces niajhnub SIB LIAM thiab SIB CEG zoo nkaus li peb Hmoob lawm thiab tiag.  Kuv ntshe lawv kawm tau Hmoob lub mavtais lawm thiab ho.  TSis tas li los Russia thiab Amelika niajhnub sib liam sib ntxo li thiab ces ntshe yawg Trump thiaj li  ntshai tam paim q.uav nws thiaj li muab Comey hlawv ua ntej nws tshawb tej yam tseemceeb ntawm Trump los tsis paub li lau!!!.  Tau 2-3 hnub no mas lawv cov ua haujlwm tim TSev  Dawb ntxhi zomzaws xwb thiab os.  Cia mam li mloog mus seb.
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Thov txim ntau ntawm koj tus ua tij thiab ib tsoom phoojywg s/d.  Vim Hmoob tawv ncauj dhau lawm ces tos nco xwb thiaj li cem Hmoob yam tsis nco txuag lawm os.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Txawjlem,
  Hmoob ua neej tsis pom tom ntej, sib deev kom zoo mloog thiab zoo nqhis xwb tsis yog xaiv caij nyoog deev kom zoo caij mam li cia muaj menyuam.  Vim li no Hmoob thiaj Yug tau menyuam los cov txawj ntse muaj tsawg tus heev li.  Luag lwm haivneeg thaum deev uasi los daws nqhis luag muab tso ywg nyom, thaum deev kom muaj menyuam luag tso rau hauv yog li no yug tau menyuam los thiaj li tsimtxiaj. 
  Tsis paub hais lawm os.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob,
  Yog kuv phov ntau ces kawg lub neej xaus li Xeeb thiab Hmong Tebchaws xwb mas phoojywg.  Kuv twb hais rau nej tias hnub twg peb tshem tau tus Dab tsis npag uas caij peb Hmoob xwb qwb haus peb Hmoob ntshav lawm mas yuav ua dabtsi los mam ua no ne.  Koj pheej NKAG QIS XWB TSIS NKAG SIAB LI hehehe.  Txhua tus Hmoob muaj zeemmuag ces kawg lub neej yuav xaus li XX xwb mas nawb.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  Cwj,
  Txoj kev QIMUAG UA NEEJ ces zoo li no mas.  Koj saib peb cov tuaj nyob cov tebchaws vammeej no kiag los yeej tseem coj li qub ne.  
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  TL,
  Lub homphiaj tso tej duab no raub peb saib seb Hmoob puas ris siab txog txoj kev uas neej tsis muaj zeemmuag.  1 qho 2 qhov 3 qho los Hmoob tias yus nyob lub tebchaws twg ces lub tebchaws yog YUS LUB.  Ua li ne cov Hmoob Cobtsib no lawv txawm yog Koos Paj Cai lawv cov uas nrog Ho Chiminh lawv tuaj tua Hmoob Vaj Pov heev thiab tawv tshaj uas muaj txiajntsim ntau kawg nkaus rau lub tebchaws Cobtsib.  Tiamsis tej yam Hmoob Cobtsib ua ntawd tsis muaj ib qhov txiajntsim dabtsi li.  Hauv Nplogteb xws li Faiv Ntaj, Nyiaj Vws, Lauj Foom lawv los zoo ib yam nkaus.  Thaum lub tebchaws ua tau los lawm luag Mab Suav muab Nom, liaj ia sib faib nroos ua hos yus ces ua yoov ntxuav tes.  Npaum li no los Hmoob yeej tseem QIMUAG NTI ua neej tsis pom tej teebmeem ntawd hlo li.  Qhov no yog qhov NTXUB thiab DHUAV HMOOB tshaj plaws tsis muaj ib yam dabtsi kuv dhuav tshaj saud lawm os.
  Cov Hmoob ntseeg Yexus/Jesus tsis hais hom twg.  Yam kuv hais yog qhov Hmoob ru.am. Hmoob tua Hmoob twb tsis yog luag lwm haivneeg tua uas zoo nkaus li kuv hais los saud txoj kev ua neej qimuag.  Yog yam uas lawv ua dhau li yuav mus rau seem kasmoos ces tej Nomtswv ua lawm  kuv tsis hais tiamsis yam zoo li tus kwvtij saum no thiab lwm tus tsuas yog mus ntseeg Vaj Tswv xwb cia li muab yus neeg ntaus kom tuag thiab raug mob.  Tej no Hmoob yog ib haivneeg R.UAM tiagx.
  Zeejneeg,
  Thov txim ntau tus phoojywg.  Kuv xav kom peb Hmoob yuav tau xyuamxim saib peb tej lus kom zoo ua ntej yuav hais thiab yuav pauv tej lus Saub no txhob muab los hais ntxiv li koj thawj kablus kuv muab zas kob liab ntawm no.  Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb oo li niaj hnub no poob chaw.
  Koj kab ntawv no hais tsis yog lawm!!!.  Tej no tsis yog lub ntuj hais thiab tsis muaj povthawj.  Tej lus koj hais no yog peb tus YEEBNCUAB cob qhia Hmoob hais xwb.  Yog cov lus uas tua Hmoob kom sawv tsis tsheej haiv thiab qaug zog rau txoj kev ua neej.  Vim Hmoob ib feem xav li koj xav no thiaj li muaj tej tswv8 poob qab thiab lub zeemmuag uas tsis zoo los coj Hmoob mus YUAM KEV. Koj cov lus nram qab no yog lawm os thiab kuv agree mas phoojywg.  Hmoob yeej coj li koj hais no Hmoob mus nyob qhov twg los thiaj li muaj teebmeem.  Tiamsis nej nco ntsoov os, qhov Hmoob ua li no vim nws muaj tus COB, TUS NTXIAS kom Hmoob ROV UA LI NO Hmoob thiaj ua.  Txawm li ntawd los feem ntau ntawm Hmoob tsis paub txog ces lawv pheej cem tias Hmoob txhua tus, qhov tiag nws yog muaj cov Hmoob cuamtsoov nyob hauv kom ua os nawb.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV
  1 TSOOM HMOOB NYOB HAUV LUB QAB NTUJ TXHUA TUS,
  Thaum nej mus saib thiab pom cov xovxwm nram no tag lawm nej ho zaum xav thiab nej xav li cas rau Hmoob lub neej tsis hais nyob rau ces kaum ntuj twg.  Hmoob lub neej TSIS TXAWJ SIB HLUB thiab UA NEEJ XAV TAUG KEV KHAWS TAWS QHUAV, THAUM LUAG MUAB YUS SIV TAG LUAG TSIS XAV YUAV ces yog zoo li no.
  Tej TSWV8 los yog MASTERMIND uas Tsoomhwv Cobtsib tsis kam los ua passport (ntawv hla tebchaws) rau Hmoob li lawv hais hauv daim vdo no ces yog qhov luag ua kom Hmoob tsis muaj hnub vammeej thiab raug txomnyem tag mus  lub neej.  Tab txawm hais tias peb Hmoob pom tej xwmtxheej phem li no ua ntuv los mus los peb Yeej tsis KAM PAUV thiab TSIS TXAWJ LOS SIB HLUB hlo li.  Cov kwvtij Hmoob Cobtsib no  tseem yog cov uas SIAB PHEM tshaj thiab xws li 2 kwvtij kiag los tus kwv mus coj kev cai TSHIAB tus tij tseem muab tus kwv ntaus kom TUAG thiab muab vajtsev hlawv kom puas tsuaj.  Thov peb Hmoob UA NEEJ RUA MUAG SAIB LUB NTIAJTEB NO thiab mog kwvtij Hmoob.  
  Nej nco ntsoov kuv cov lus tiias NEEG TXAWJ YUG tiamsis AV TSIS TXAWJ HLOB, yog li no lub ntiajteb no Neeg tsuas muaj loj hlob COOB ZUS TUAJ hos AV TSUAS MUAJ TSAWG/NQAIM ZUS xwb.  Lub neej yav pemsuab peb tseem yuav raug tsimtxom sab tshaj no ntxiv.
  Tham li no ua ntej tso.
  • 6 replies
  • 81 views