Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  662
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

7 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 4

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Tseemmoob,
  Lub ncauj hais tau lub siab yeej xav mus tau nrog tiamsis XAV TSIS NROG XAV os nawb.  Peb Hmoob ua roj qeeb hneev lig ces peb lub tebchaws twb dhau mus ua Pojmab Yawm SuavLiab tus nyab nyob mus ciaj yig.  Ziag no luag haj yam khov tshaj li 50 xyoo dhau los lawm os.  Koj mus saib nram no seb mas.  Russia nyuam muab tau 30 lub tanks tshiab coj tuaj pauv lawv cov qub uas yog hom Tank qub txheej lawv sib tua WW2 thiab muab tau 1 cov davhlau tua puv tshiab ntau lub pub rau Nplog.  Peb Hmoob ces tes li tes taw li taw xwb es yuav ua cas khij tau ciam mas????  
  https://www.youtube.com/watch?v=FUzP7_MiWPw
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Koj kuj hais tau raug kawg li nawb yom, ua ib haiv neeg nyob yog tais caus npaum li hmoob es tseem niaj hnub hais tias luag tsis hlub yus, ces yus yuav kom luag faib teb chaws xwb no, kuv tsis txhais hais tias ntxub hmoob, tab sis kuv hais tias hmoob ces ua neej tsis muaj lub hom phiaj, thaum txom nyem ces quaj qw kom luag hlub, thaum luag hlub yus lawm ces txawm siv pib ua koj luag ntxub, lub neej yog tseg tsis tau txoj kev no ces txawm muaj teb chaws rau hmoob los, hmoob yeej yuav muab nchuav xyaw av kom tas mas hmoob lub siab thiaj yuav nqig.
  Tsis paub xyov yuav ua li cas eshmoob thiaj yuav txawj txhim kho txog hmoob lub neej li lau?
  Sim cia saib lub neej tom ntej no hmoob puas yuav ras xeev, good luck for 2019
  Tswv Riam,
  Xyov koj ho pom thiab xav li cas koj thiaj li hais tau li ntawd rau Hmoob?  Yog tias kuv totaub koj tsis yuam kev no puas yog koj hais tias Nplog yeej HLUB HMOOB TXAUS lawm no.  Phoojywg, kuv tsis paub hais tias koj ho yog tau kev hlub npaum li cas los ntawm tus Nplog xwb lau!!!  Tsis hais Hmoob nyob tog Vaj Pov thiab Hmoob Faiv Ntaj Nlogliab puavleej raug tus Nplog tsimtxom ti txha nkaus.  Nqaij luag noj tag, kua luag hau dua hos yus ces ua Yoov Ntxuav Tes lawm xwb os.  Nyob rau tog Nplog Dawb Vaj Pov coj Hmoob tivthaiv lub  tebchaws Nplog tau 15 xyoos hos nyob rau tog Nplogliab Faiv ntaj coj Hmoob tua Vaj Pov thiab Nplog Dawb tau 30 xyoo xam puv Cobfab nrog thiab.  Thaum lub tebchaws zoo los Nplog muab Nom faib rau Nplog ua Leej Hlob dhau tus yau rau lawv phaum uas lawv NOJ SIAV NOJ NYOOS SAWV UAKE LI COV NTIV TES los ntaus lub tebchaws Yeej.  Hmoob tau dabtsi?  Lawv tsuas lam muab Nyiaj Pov Hawj thiab Tooj Ntxawg Thoj nkawv los sawv ua Nom Mojzeej rau Pejxeem Hmoob kom Hmoob zoo siab xwb tiamsis lawv tsis muaj power 1 qhov hlo li.  Niajhnub nim no Nplog xav tua tus twg ces tua pov tseg li khub Niamtxiv  Hmoob tua nyob rau pem Roob Nyuj thiab 1 tug kwvtij nyob ze rau sab Xeev nws mus teb los.  Cov raug tua no puavleej yog mus teb los thiab taug kev do xwb.  Dhau li lawm tseem muaj ntau ntau yam phem uas Hmoob twb tsis tau luag tham tej lo lus nchav li.  Tej Hmoob muaj meejmom twb tsis tau luag ua neej nyob lawm os.  
   
  Vajhuamsibluag,
  kev ua ke kawm os yus thiaj li ntse.  Nyob  li tus Nyuj yuav tau sib nraus ntau zaus mas thiaj li paub sib nraus os.  Cov Nyuj txawj sib nraus yuav tsum yog cov nyuj uas Cajdab Ntug2 xwb os nawb.  Nimno tsis yog Hmoob xwb luag muaj cov neeg sab nraud ua qhovntsej qhovmuag lawm thiab.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Tub Kawm,
  Kuv los yeej hnov Hmoob tham li ko thiab ces kuv tsis pom qab txiav txim siab tias tus twg yog tus twg tiag.  Feem ntau mas hnov tus Paj Cai Vwj tsis hnov tus Paj Cai Xyooj tsuas yog nyuam qhuav tau muaj li 4-5 lub xyoo no xwb.  Vim li no kuv thiaj tsis totaub zoo  thiab tsis pom qab ntseeg tus twg thiaj li yog tus hais tseeb.  Yog peb rov mus rau Cobtsib teb mus tshawb nrhiav los sis qee tus cov Hmoob txwj Hmoob laug seb lawv ho puas hais li nej hais no.  Thaum peb muab ntau tus cov lus los sib dhos ces thaum no Hmoob mam li txiav txim siab tias TUS TWG YOG TUS TWG tiag.  Tej keebkwm no peb tseemceeb heev peb yuav tau muab sau khaws cia ua history/dabneeg tseg rau tej menyuam kom nyob txheej dhau txheej tsis paub ploj mus.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic LIS CEEB RAUG BANNED MUS HAUV HMONG CULTURAL NEW YEAR   

  Mus sib tham rau tom kuv lub topic Hmoob Dej Dawb raug xa rov mus Nplog ma.
   
  Nco ntsoov koj MUS SAIB THIAB MUS KOOM LAWV ces yog koj mus TXHAWB LAWV LUB ZOG, koj mus TSA LAWV TW NTXIAB.  Vim li no kuv thiaj li tseg kiag tsis mus txhawb Hmoob cov Tsiab30 no lawm os.  Cov Thawj Tswj  Tsiab30 lawv muaj plhus heev li lawv tsis tau hlub leejtwg, qhov lawv ciasiab tshaj ces yog $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xwb.  Vim li no lawv thiaj li sib debate thaum kawg muab tus nqi nce ua Double txog $300,000.   Tej no yog 1 qhov teebmeem loj kawg nkaus thiab pab txajmuag uas ua rau Dajhau paub Hmoob lub qe tsw lwj uas phem tshaj plaws.  1 tug ua puas tag nrho yus 1 cuab tsavneeg yog li tsis tsimnyog mus txhawb lawm nawb phoojywg.  koj txawm mus thiab tsis mus los yeej pab tsis tau yus dabtsi.  TXhua lub xyoo tsuas yog ua zoo li qub xwb.
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Taw Qhia thiab Tseemmoob,
  Ua ntej  koj yuav mus luaj teb ntov ntoo koj yuav tsum muaj taus, txuas, muaj neeg coob txaus thiaj luaj tau.  Dhau li lawm tom qab luaj tag los yuav tau tos ntau hli kom teb qhuav txaus thiaj li hlawv kub nyhiab.  Neb xav tias peb Hmoob puas yuav npaj tau thiab sib koom siab los ua tau li mas?  Peb Hmoob Amelikan kiag xwb twb tsis sib haum niajhnub sib cav sib ceg.  Hos cov tim Nplog los niajhnub ua phem thiab cem Hmoob Txawv tebchaws txhua lub xyoo cov mus saib lawv.  Tej haujlwm no tsis yoojyim li peb kev tham uasi, yog thaum koj tuav tau Nab taubhau lawm koj tsis tuav ruaj ces mag Nab tom ntag.  Hmoob ua dabtsi ua tuaj saum daim tawv thiab Q.uav tawv thawj ya xwb.  Txij no lawm tod peb ua dabtsi yuav tau ua tuaj nruab txha, yog tau pib lawm yuav tsum ua kom tiav mas thiaj li.  
  Nej mus saib Dr. Lis Pov Yaj cov vdo hauv youtube kom tas nej thiaj li paub.   Ziag no nws kev pab heev li os. 1 leeg pab me ntsis ces 10 leej pab twb tau hov ntau. Peb Hmoob Amelika muaj coob txog 400, 000 tus atleast tsis pab kiag twb yuav tsum yog li 1 nrab 200,000 tus 1 leeg no 50$ xwb twb tau $10,000,000 lawm ne.  50$ koj yuav tsis tau dabtsi os nawb.  Yug los txhaum ua Hmoob lawm yuav tau sib pab tiagx kom luag lwm haivneeg thiaj li saib taus yus.  Yog tsis li ces tos thiab tos peb tuag tas nothing happen.  Life is too short my friends
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic LIS CEEB RAUG BANNED MUS HAUV HMONG CULTURAL NEW YEAR   

  Hmoob tej Tsiab 30 no kuv tseg kiag los tau 4 lub xyoo lawm yeej tsis mus txhawb thiab saib 1 qhov li.  Tos cov Hmoob uas los tsa tej Tsiab 30 xws li Fresno,CA, Oshkosh, WI thiab MN pheej tseem muaj2 zog los sib txeeb los vim yog muaj 1 cov Hmoob tsis paub QABHAU dabtsi lawv tsuas hnov twg dhia twg xwb pheej mus txhawb lawv ua ntuv zus.  Vim li no Hmoob lub neej thiaj li zoo nkaus 2 pab neeg los sib rub hlua TSIS MUS TSIS LOS tsis muaj tus yeej thiab swb li. 
  Piav txog tej no mas kuv xav rho pas nplawm tej Neeg uas mus txhawb lawv cuag li tej laus rho qws nplawm menyuam yaus uas khiav nraim cuag qaib nraim dav.   Yog lawv txhob mus txhawb ces $300,000 kawg lawv ntog vim sau tsis tau nyiaj qhov twg los them li.
  Tom ntej no peb yuav tau sawv los mus tawmtsam kom tsis pub Hmoob mus saib lawv noj 30 ntxiv lawm mas thiaj li yuav pab tau.
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Tseemmoob & Taw Qhia,
  Kuv tsis yog 1 tug Nav Kaas Moueng thiab kawm tsis siab tiamsis peb pom luag play politic nyob rau niajhnub no thoob hauv qab ntuj.  Hmoob txoj kev yuav los ua teb ua chaw rau Hmoob THAWJ KAUM R.UAM ces kawg los hais NROG CAI li UHV ua ntej tso, tsis yog li neb hais yuav siv riam phom lawm os.  Nej nco ntsoov 1 tug Tibneeg yuav sawv taus ntseg yuav tsum muaj tus Txha nqaj qaum thiab tej tes taw pobtxha los pab.  Ua ntej koj yuav nrog 1 lub tebchaws ua tsovrogg koj yuav tsum muaj tus txhawb mas thiaj li tau.  Dhau li lawm yus yuav tsum muaj 1 lub tebchaws uas yog yus li yeej nyob txum tim los yog yus swb rau lwm lub tebchaws mas thiaj li muaj cai ua li neb hais.  
  Niajhnub nimno Neeg ntiajteb twb tsis tau lees txais thiab paub Hmoob tias yog Nation uas nyob muaj ciam dej ciam av qhov twg ne.  Yog li no UHV Hmoob yeej ua yog kawg lawm, peb tsuas tshuav txoj kev no thiaj li tseem yuav ua tau rau tus Nplogliab no ntshai nkaus xwb.  Hos yog peb tseem nti ntau lwm yam li neb hais uas ua pivtxwv li Yawj Loj lawv ua ces hnub twg peb nti hnub ntawd lub tebchaws peb nyob yeej muab peb ris tes ua ntej lawm os.  Yog xav kom Hmoob lub npe tsis ploj thiab muaj cai nrog luag sib do txoj kev luag tua Hmoob tau 40 tawm xyoo ces kavtsij pab UHV xwb
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic LIS CEEB RAUG BANNED MUS HAUV HMONG CULTURAL NEW YEAR   

  Tej teebmeem koj hais no kuv yeej pom thaum xubx pib los lawm.  Txhua yam kev xub pib ua dabtsi yog tus coj hais lus KHAVTHEEB, SAIB TSIS TAUS LWM TUS, COJ MOJYAM SAIB TEJ THAWJ COJ TSIS MUAJ NQIS THIAB LWM YAM TSIS ZOO.  Yus ua 1 tug Thawj Coj yuav tau ua Hmoob tus Qhev rau luag txib thiab saib taus tej Niam tej Txiv tej Thawj Coj txawm yog yus twb pom lawv ua tsis zoo yus thiaj li sawv los tuav thiab coj tiamsis yus los yus tseem ua phem tshaj lawv. 
  Tej kev coj zoo li no tsis yog kev vammeej tiamsis yog kev sib rhuav Hmoob kom sib tawg, los sib txeeb hwjchim thiab huab noj huab haus xwb.  Nej muab xav tias lawv los sib TXEEB lub Fair Ground ntawd tus nqi nce ua DOUBLE lawm,  Tej no yog ua luam POOB PEEV thiab TSIS NTSE kawg nkaus.
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Nyob zoo Xyoo Tshiab Tseemmoob,
  Zoo siab pom koj ua tij tuaj hauv no thiab nrog kuv tham.  Kuv teb rau koj ua tij tias peb ua neej nyob tsuas XYEEJ TSAWG xwb tsis TSIS XYEEJ COOB.  1 lub Xeem xwb ua tsis tau los sis txheem tsis tau Haiv li teebmeem.  Yog li no kuv xaiv koj kab lus no HMONG LUB ZOG PUAS YOG LOS NTAWM TXHUA XEEM LOS.  
  Hais txog ntawm nqe no LOSIS HMONG LUB ZOG TSEEM NYOB NTAWM GVP.  LOSIS NTAWM NWS COV TUB.  Qhov twg zoo peb yuav khaws cia siv mus, qhov twg siv tsis tau peb yuav tau muab tso tseg.  Qhov no yog txoj kev ua neej NCE QIB. Hmoob yuav tau kub siab tiagx vim lub caij nyoog zoo yam nkaus li lub Tsheb ntog toj nyob ntawm NPOO/EDGE lawm xwb.  Yeb peb qeeb ces dhau tag rau peb tiam no.   Lub sijhawm no raws li yus pom xwb kuv xav tias Dr. Lis Pov txoj kev yog ib qhov yuav mus taus, ua li nws hais qhov yuav tau thiab tsis tau ntawd yog NYOB NTAWM HMOOB SEB PUAS SIB PAB NKAUS XWB.  Piv li tias daim teb xav kom tas sai ces sib npab nroos hos yog uasi khuj khuav thiab tsis xav ua ces tsis tiav xwb.  
  Ua tsaug ntau 
   
   
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic NYOB ZOO XYOO TSHIAB 2019   

 11. Roob Phwvlis added a post in a topic MENYUAM HMOOB NTSE 2018 thiab COV HMOOB CUAMTSOOV   

   Vajhuamsibluag,
  Kuv nyiag tom youtube los xwb tsis paub yog leejtwg li os.  Thawj lub week Kuv pom 1 qhov mas zoo li tsis hnov cov los nyob tom FB tiamsis thaum kuv ho los nyiag hauv youtube los no ho hnov 1 yawg pheej los cuamtshuam li koj hais.  Licas losxij peb tseem hnov nkawv cov lus zoox.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18
   Kwvtij Hmoob,
  Hmoob lub neej khiav Nab ntsib Qav thiab raug luag tsimtxog tsis muaj hnub xaus.  Peb muaj ntau hom Hmoob xws li nram no.
  1. 1 feem Hmoob dhau mus tau zoo noj hnav ces Hmoob li lus twb tsis kam hais lawm,
  2. 1 feem ces lawv tias lub tebchaws twg lawv nyob ces lub tebchaws yog lawv lub lawm,
  3. 1 feem ces lawv dhuav txoj kev nrhiav kev ncajncees rau Hmoob taug lawm
  4.  1 feem ces lawv niajhnub nrhiav lomzem haus dej haus cawv txhua lub  weekend
  5.  1 feem ces lawv Niajhnub tsa Pabthas nce toj nqi taug thiab lawv hais lawv tuskheej tias lawv yog Hmoob tej Thawj Coj
  6. 1 feem ces lawv niajhnub tuaj ua R.U.A.M TSAB ntse sib cav sib ceg hauv youtube thiab Facebook kom tau nyiaj los sis sib ceg kom siab nqhis.
  Tusiab ntau kwvtij Hmoob yog thaum muab tus kwvtij Hmoob Thaiv  Lauj cov lus hauv qab no mloog tas pw tsis tsaug zog vim zoo thiab phem los yus yog 1 tug Hmoob yus nrog lawv ris tej teebmeem ntawd tiam neej no yog tsis daws khiav tsis dhau tiagx li.  Muab peb cov Hmoob 6 hom los yog ntau tshaj saum li kuv muab sau los saum toj no los saib tag ces lub kuamuag los vim tusiab twjywm tias ntshe peb yuav mus nrog luag xuas tsis tau qhov cai txog txoj kev luag ua phem rau peb tus Hmoob.  Txawm li cas los xij tseem tshuav Dr. Lee Por Yang ua tus los nres ROOJ PLAUB nrhiav kev ncajncees rau Hmoob.  Thov peb sib pab 1 leeg me ntsis mus rau nws nawb kwvtij Hmoob.  Peb siv nyiaj laublug 1 xyoo tas ze lawm 50 -60 phav ua tsis tau dabtsi tseemceeb, thov peb 1 leeg pab li 50-100 los ntau tshaj hajyam zoo rau Dr. Lee Por seb yuav zoo li cas.  Yog peb tsis sib pab ces tag lawm os nawb vim peb cov laus tuag yuav tas, yog tag peb lawm ces Hmoob lub neej yuav rov mus pw li thaum ub Suav Liab raws peb tawm Suav Tuam Tshoj los tau ntau 100 xyoo no.
  Thov ua tsaug
  • 22 replies
  • 124 views
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic Ntees tuag Tulsa, OK   

  Tseemmoob,
  Koj thawj kab ntawv kuv tsis agree tiamsis koj cov nram qab los cover tag lawm.  Nyob lub tebchaws Nplog thiab tsoom Hmoob  cov O.G. uas raug Cobtsib tswjhwm ces lawv tseem ua neej poob qab tsis pom lub neej tshiab tiam21 no os.  Ntshe lub neej yuav poob qab tag tiam no rau cov O.G. os koj.
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic Ntees tuag Tulsa, OK   

  Tub Kawm,
  Koj zaj dabneeg no kuj txaus xav thiab laiv yom.  Qee yam kuv kuj ntseeg thiab qee yam kuv ntseeg vim txoj kev vwm sib daj sib deev no nyob ntawm tus Neeg xwb thiab  tsis yog peb Hmoob thiaj li ua li ntawd hos lwm haivneeg los yeej ua li 1  yam nkaus.  Tej  kev phem no vim yog txoj kev nrhiav noj tsis yoojyim li txheej thaum ub lawm ces ua li tej laus hais DEJ HLOB ZOO DOV CAV ces sawvdaws ciali kav ua xwb os.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic Ntees tuag Tulsa, OK   

  Tos Hmoob Amelika thiab Hmoob Nplog pheej muajx teebmeem los yeej yog cov Hmoob Nplog muaj cov siab phem2 thiab limhiam li tus Hluas uas yuav tus Niamtais laus hauv no.  Nkawv zaj dabneeg no kuv nyuam qhuav pom tawm tsis ntev no.  Yog muaj tseeb li tus Niamtais cov lus nws hais rau no tiag mas tus hluas hauv no lub neej tom ntej no yuav tsis muaj kev kaj siab thiab yuav tau txais kev khaum/npam vim nws siab phem heev.  kev pab thiab kev siv nyiaj rau tus Hluas no tag li $40,000 tuaj nyob tau 4-5 lub xyoos ciali khiav yam ntsiag to tsis fi xov.  Peb ua neeg nyob cas muaj 1 cov Neeg tsis ntse thiab siab dawb siab zoo hlub txog lwm tus thaum pom lawv txoj kev txomnyem, hos muaj ib cov Neeg mas tsis paub hlub leejtwg, tsuas xav noj, xav kaus thiab ua phem rau luag lwm tus yam tsis paub ntshai lub ntuj tej kev khaum.  
  Muab nkawv daim duab thaum sib yuav los saib ntxim li tus Niamtais cov lus yuav muaj tseeb vim nws ntsoos heev hos tus tub Hluas mas ntsejmuag luag nyav dincauj twb tsis vov hniav vim tias nws muaj 1 lub siab txia ntshav zais tob heev tias zaum no lau kuv ntxias tau tus Niamtais pog Laus no yuav kuv lawm ces kuv yuav tau mus Amelika tiag.
  Ceevfaj nawb tiam21 no Neeg siab phem heev lawm os.
  • 0