Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  496
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

5 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB   

  Yujsiab,
  Wow koj zaj dabneeg no txaus ntshai thiab tsis txaus ntseeg kiag li os phoojywg.  tiamsis kuv ntseeg koj tias muaj tiag thiaj li coj tau tuaj qhia rau peb paub.  Yog vim li cas koj thiaj li ho tsis qhia tej laus txog cov teebmeem ntawd txog ntua hnub tus hluas nraug coj koj mus tua povtseg mas?  Koj aw!! tej lus koj hais nram qab no ces yeej muaj tseeb os.  Muaj ib tug pog hnub nyoog li ntawm 35 xyoos thiab yog neeg muaj txiv.  Muaj ib hnub peb ua haujlwm coobx uake peb tso dag nws txawm hais tias oh yo yog tias muaj neeg tuaj nyas quav txias ces kuv  ham tsim ntxob pawj kiag ntxiv xwb os hehehe.  Kuv thiaj tias nej cov niag pojniam ces yeej zoo li ko tsuas yog xyeej tsawg xwb peb thiaj li tsis xav hlub mas.  
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB   

  Tseemmoob & Yujsiab,
  Neb 2 cov lus puavleej yog tas huvsi.  Lub neej thaum ub yus tseem me thiab lub tebchaws tsis vammeej, tsis freedom ces tsis paub txog pojniam lub siab tias ua li lawv nyiam txivneej npaum li cas tiag.  Qhov yus hnov ces tsuas yog tej laus ua dabneeg piav rau yus mloog li peb pheej hnov los ntawm qee tus pojniam uas tsis txajmuag qhia paub xwb.  Nimno lub ntiajteb vammeej thiab muaj kev ywjpheej rau 2 tog neeg lawm tej pojniam tus xav ua li cas los tau thiab lawv mam li qhia ncaj los rau peb txivneej paub tias lawv ntshaw txivneej tshaj li txivneej ntshaw pojniam.  Vim li no luag cov ua research thiab survey tebchaws no thiaj paub tias SIZE DOES MATTER.  
  Tiamsis txawm li cas losxij cov pojniam coj zoo ces txawm 1 week-1 hlis tau ib zaug xwb los nws yeej ok nrog tus txiv kubsiab lug ua neej.  Hos cov tus tuaj hais thiab muab zaj dabneeg no ces yog cov pojniam Liamx xwb.  Hom pojniam zoo li no mas txawm 1 hmos ua 2-3 teg los nws yeej tsis zoo siab thiab txawm tau yav loj kom ua nws ceev npaum li yug menyuam los yeej tsis txaus vim ua 2-3 teg xwb ces xoob lawm yuav tsum nrhiav yav tshiab kom loj dua qub.  Tsis tag li hom pojniam coj tus cwjpwm zoo li no nws lub neej yeej poob qab, yam lawv ua tau ces yog deev hluas, ua pojnrauj, raws tus no ib ntus ho mus rau tus ped, tus nrad.  Dhau li lawm ntuj yeej tsis foom koobhmoov pub rau, txawm ntuj muab los koobhmoov tsis kam nrog cov neeg zoo li no nyob.  Vim li no tus pojniam twg mus deev hluas los lawm tus txiv rov yuav dua nkawv lub neej thiaj tsis ntseg.
  Tej dabneeg no kuv pom kiag ntawm qhovmuag 2-3 tug los thiab kuv ntseeg tias nej los yuav pom ib yam nkaus.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  POJNIAM LIAM XUAB LUB NEEJ THIAJ TSIS TSHEEJ CUAB
   kwvtij Hmoob,d
  Tos peb tuaj nyob lub tebchaws no tej neej liam tag thiab Pojnrauj Yawg Nrauj coob txog 10 tawm phav tus los twb yog vim muaj tej pojniam Qiasneeg/xuab npaum li no thiaj ua rau peb tej txivneej TXIAS SIAB thiab TUSIAB es muab tej pojniam nrauj los yog tej pojniam thiaj li muab tej txiv nrauj coob tag npaum li.  Luag tej laus yeej ib txwm tham tias pom q.a.u loj txhob qhia pojniam.  Tus hais thiab tus muab zaj dabneeg xuab ib yam nkaus.  Yog nej paub yuav tau nrog tham kom txhob hais ntxiv lawm.
   
  • 6 replies
  • 137 views
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TSUAS UA HEEV TAU RAU TUS HMOOB XWB   

  Yujsiab,
  Koj hais yog mas phoojywg. Nyiaj kub tsuas yuav tau phoojywg temporary li xwb tsis permanent vim li no thaum nyiaj tas lawm ces kev phoojywg thiaj haujlwm los tsis khiav rau hom neeg uas saib nyiaj MUAJ NUJNQIS.  Txoj kev ua neej yog sib pab tawm hauv NRUAB SIAB, TAU KEV TWS THIAB LOS NTAWM KEV SIB HLUB mas nws thiaj li yuav ruaj khov mus ib txhis.  Yog li no nyiaj kub nws muaj nujnqis rau yuav luag txhua yam TIAMSIS qee yam nyiaj kub yuav los pauv tsis tau DEJ SIAB DEJ NTSWS THIAB KEV SIB  HLUB.
   
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  Phoojywg Nywjlaus, 
  Zoo siab pom koj tuaj koom peb kev tso pa hauv no thiab.  Koj cov lus yeej hais yog lawm os.  Tus d.e.v dag no cuab ntse kawg tiamsis ntse rov tog qwb xwb ib tsam nws tseem yuav rov ua riam hlais nws.   Hom neeg zoo li no tsis muaj dabtsi os.  Qhov tiag mas cov Hmoob cuamtsoom no txog lub caij khaum lawm ces lub ntuj yuav muab txhua yam uas nws ua phem thiab mom tej hlob li tej txiajntsim tshem tawm kom tag.  Yog li no lub ntuj twb muab nws pojniam Laura Xiong nkawv sib faib cuab lawm ces tsis ntev tom ntej ntuj yuav muab nws tsimtxom os nawb..  Cov neeg momtxheej thiab siab phem li no tsis tau ntuj ntoo li os. 
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic Xovxwm Hmoob Nplog Mus Yos Hav Zoov Tua Tau Nab Zaj   

  Vajhuam & Yujsiab,
  Neb tsis tau mus mloog zaj Neej Neeg po neb thiaj hais li ntawd.  Zaj Neej Neeg no raws li hais nyuam qhuav tshwmsim tau muaj 2-3 lub xyoo no xwb hos.
  Neb mus mloog mas muaj qabhau kawg kuv thiaj coj tuaj tso rau peb tau sib hloov tswv8 xwb.  Kuv tsis totaub hais tias nimno nyob Nplogteb peb Hmoob nyiam mus noj Nab yog coob kawg nkaus thiab noj D.e.v yog li 95 percent lawm.  Luag tej laus ib txhis hais tias NROG TUS NEEG TSIMTXIAJ YUS YUAV XYAUM TAU KEV ZOO HOS YOG MUS NROG TUS NEEG LIAM HAUS YEEB HAUS TSHUAJ THIAB UA TUBSAB CES YUS YUAV MUS UA LI LAWV THIAB NO ntshe yog li lawm lau.  Vim Nplogliab thiab Nyablaj ib txhis noj D.e.v. ces tom qab 1975 los tsoom neeg thiaj li noj d.e.v yuav luag txhua lawm ne.
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Xovxwm Hmoob Nplog Mus Yos Hav Zoov Tua Tau Nab Zaj
  Dabneeg mas xam tias yog dagneeg thaum ub lawm tiamsis niajhnub no tej xwmtxheej uas yav dhau los yog dabneeg tseem muaj tshwmsim los thiab.  Lub tebchaws Nplog yog yuav muab coj los tham mas yeej muaj dab tiagx li.  Mloog zaj dabneeg no yeej txaus ntshai kawg kiag. 
  Tus yawg Hmoob uas zaj tos nws mus tshuab qeej ntawd ua cas ho yuav tsis paub qabhau hlo li tom qab nws pojniam los cuamtshuam nws tsim rov los ntawd nws ho tsis muab cov yeej khaum los hlawv them rau tus Zaj dab ces nws twb tso tau nws tus Niam Dablaug rov los lawm.  Lam muab tso rau nej cov ho tsis tau hnov ua kev kawm xwb.
  • 3 replies
  • 91 views
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TSUAS UA HEEV TAU RAU TUS HMOOB XWB   

  Yujsiab,
  Ua cas koj yuav piav tau tej dabneeg haib ua luaj li thiab.  Vim li koj hais no feem ntau tej neeg npluanuj nyob tebchaws vammeej thiaj li pheej sib nrauj thiab tsis sib yuav es mus vacation heevx xwb ma..  Lawv mus ncig cov tebchaws txomnyem ces rho nyiaj nplawm luag tej me ntxhais mos ab thiab luag tej pojniam me tiab ciali hle zomzawm cia xwb.  Nyob ntiajteb no nyiaj kub yuav tau txhua yam os tsuas yog yuav tsis tau kev  hlub permanent xwb. 
  Koj aw!! peb ua neeg nyob ces feem ntau yeej noj taus nyoos li koj hais.  Tiamsis nyob li kuv ces niag neeg xaiv2 qav thiab txawj xav dhau es tuaj tsis taus tej niag zoo li ntawd.  Yog tus hluas nkauj thiab ntxim nyiam lawm no mas thaum tshaib plab lawm tejzaum yuav sim thiab.  Peb kev uasi mas muaj ntau lub caij os phoojywg. Yog thaum peb mus ncig teb ncig chaw uasi xwb no ces uasi tham hluas nkauj los ok thiab safe rau yus.  Hos yog yus mus kasmoos es tseem mus kasmias li koj hais thiab ces ib chim kasmias tua tau yus ntag hos hehhehe.  Nyob ntiajteb no luag siv psychological los sib tua yeej tebchaws hos phoojywg.
   
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic NYOB HAUV LUB QAB NTUJ NO TSIS MUAJ KEV NCAJ NCEES NYOB TXHUA LUB TEBCHAWS   

  Yujsiab thiab Tseemmoob,
  Tej teebmeem koj hais ko ces nyias laus nyias lawm.  Tij hais los kwv tsis mloog kwv hais los tij tsis yuav, nyuj ua rau nyuj thauj nees ua rau nees ris os nawb.  Luag qhia tsis npaum li yus rov qhia yus ua li Hmoob tej laus hais cia pom dej dag siab thiaj li yuav nqhis.  Peb ua neej nyob yeej muaj ib homneeg nyiam ua qhov yoojyim kom tau ntau.  Tiamsis ua li nplog hais MAV NGAIJ DAIB NYAJ nawb. 
  Yog yuav muab Hmoob lub neej coj los xav ces peb tsis zoo ua neeg nyob lawm thiab tsis xav kom menyuam yug menyuam ntxiv lawm.  Lub ntiajteb no txoj kev taug mus ciaj haiv tsuas muaj pos thiab hmab hlav tuaj ntau tuaj vov lawm xwb yus tseem nyob qhov qub xwb es yuav ua cas.  
   
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmong State/Tebchaws tawg tag.   

   Tseemmoob,
  Tej teebmeem ko ces peb tsis pom qab txiav txim siab rau leejtwg vim tias 2 pab neeg no kuv puavleej tau nrog siv cav dhau los lawm tsis hais pab twg yeej muaj tus coj kub, coj nruj, thiab coj lus tsis tus.  Yog li no kuv tsis pom qab txiav txim rau leejtwg tiam cia lub SIJHAWM mam li los qhia peb xwb os nawb.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TSUAS UA HEEV TAU RAU TUS HMOOB XWB   

  Yujsiab,
  Wow!!! koj zaj dabneeg txaus tusiab thiab tsis txaus ntseeg li.  Thawj zaug kuv hnov koj piav no xwb os nawb.  Yog leejtwg qhia koj ho paub mus noj tej khoom txawv npaum lintawd thiab.  Txawm li cas losxij koj twb rov zoo los nyob normal lawm ces pab koj zoo siab heev li.  Qee zaus ntshe kuv twb pom lawm thiab raws li koj piav no ntxim peb yeej uake qee zaus tsuas yog tsis paub tias yog tus twg xwb.  
  KUv tuskheej mas yeej ceevfaj heev txog khoom noj vim peb Hmoob muaj ntshav phem li koj hais txawm tus yuagx los yeej muaj ntshav siab thiab ntshav roj.  Yog li kuv los kuj muaj ntshav roj me ntsis us tshaj li luag tus scale me ntsis li 15-20 tej thiab.  Qhov no yog ib  qho ua rau kuv txhawj xeeb thiaj li saib xyuas kev noj zaub mov kom zoo hos dej cawv ces txiav tu nrho xy00 2000 los tsis haus ib pas hlo li lawm.  1 week mus ua exercise tom gym li 3-4 zaug thiab kuj ua rau kuv tus scale nyob rau qhov range thiab xwb.  Xav tias yog yus ua tau li niajhnub saib thiab tuskheej no tej zaum yuav nyob ntev thiab.
  Vim Hmoob paub qhov tseeb tias tej khoom no tsis yog TOY los yog lwm yam es txawm sib qiv siv los tsis luaj twg tiamsis yog leejtwg tau siv thiab saj tau lawm ces tso tsis taus tseg xav saj dua.  Yog li no Hmoob thiaj tsis pub cia rau lwm tus sab nraud tau siv.  Luag lwm haivneeg luag siv tau tsis khib los luag ua neej yeej tsis ruaj, tsis ntseg, xav yuav ces yuav tsis xav yuav ces nyias mus nyias thiab tsis cia muaj menyuam coobx li Hmoob.  Lwm haivneeg cov Neeg ua neej Khov thiab muaj meejmom luag yeej coj nruj npaum nkaus li Hmoob thiab tsis lam yuav ua dogdig rau luag ntiajtog qaum pem hais.  Yog nej ua tib zoo saib nej yeej pom tej teebmeem no meej kawg kiag.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic NYOB HAUV LUB QAB NTUJ NO TSIS MUAJ KEV NCAJ NCEES NYOB TXHUA LUB TEBCHAWS   

  Yujsiab,
  Zoo siab koj muab zaj dab neeg no los tham pub rau peb mloog.  Yuav chim ua dabtsi mas tej no kev sib tham tso daj tso luag xwb, muaj dabtsi kavtsij muab los tham tsam lub sijhawm dhau  mus lawm os.
  Koj zaj dabneeg no kuj yog ib qhov tusiab thiab.  Txhua yam vim yog peb Hmoob txoj kev tsis ntse thiaj ua tau li xwb.  Ua neeg nyob poob kev kawm txawj ntse ces lolus zoo thiab zoo tau zoo mloog los tsis txawj thiaj li muab los tsis zoo coj los hais tawm.  Hos ib txhia Hmoob mas yeej nyiam coj tus yam ntxwv li ntawd thiab.
  Tseemmoob,
  TSwv8 tswv9 muaj ntau tiamsis txoj kev twg los tws tas vim tias li ntawm 70% Hmoob lub hlwb tsis xav li yus xav uas zoo nkaus li thooj mov nplaum koj puab pestsawg los cov mov tsis kam los sib lo ua ib thooj li.  1 txhia tseem yog cov uas soj ntsoov yus yog ib nyuag nti ces yus NTSIB XAU thiab.  Yog li no thiaj li ua neeg khuav ntab khuam ntuv es tuaj tso pa hauv Hmongza no xwb ma.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic Neeg tsis totaub mas hais nyuaj.   

  Yujsiab'
  Koj tuaj seev2 li ko es koj paub Yawg Paj Yias tsevneeg zoo thiab lod.  Tus kwvtij no ze kuv ho tsuas yog thaum ub peb tseem tsis tau nyob uake xwb hos tej laus yeej sib khiav mus los nawb.  Tsuas yog tom qab lub tebchaws puas lawv tsevneeg no ciali ploj ntsiagto los txog nimno pom Yis tso youtube thiaj muab saib mus los thiab mloog tej lus tham mam paub tias yog peb tsevneeg no xwb.  Xyoo 1972 koj tham los saud peb tseem nyob rau  zos Tiaj Zoo Me los yog lus Nplog hu ua zos Paj Doos (Pa Dong Noy).
  Zoo siab koj paub lawv tsevneeg no thiab.
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic NYOB HAUV LUB QAB NTUJ NO TSIS MUAJ KEV NCAJ NCEES NYOB TXHUA LUB TEBCHAWS   

  Tsoom phoojywg,
  Xyov hnub twg Hmoob thiaj li yuav paub muab tej XWMTXHEEJ PHEM no coj los khaws zwm cia hauv Hmoob tej hlwb kom txawj RAS XEEB los SIB HLUB os.  Hais txog Hmoob hnub twg ces kuv siab luv hnub ntawd.  Leejtwg txawj ntse zog ces muab cov tsis ntse thiab tsis kawm siab yus saib qis kiag lawm.  Qhov no yog Hmoob ua neej poob qab raws tsis cuag lwm haivneeg.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TSUAS UA HEEV TAU RAU TUS HMOOB XWB   

  Yujsiab, koj zaj dabneeg txaus luag kawg li.  Tsis yog koj puv2 xwb hos koj los zoo nraug txaus li Thaib thiab Mabsuav lawm pojniam Hmoob Thaib thiaj li xav li ntawd.  Qhov tiag ntshe lawv twb xav muab koj tsuav ntsuag kawg po hehhehe.
  • 0