Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  470
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

4 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  kHAMVOOKHAM,
  Kuv hais rau koj thiab ib tsoom Hmoob tias muaj ntau yam tshwmsim tsis zoo nyob rau hauv kuv lub neej los yog ib puag ncig kuv yuav zam tau los tso tseg tau tiamsis nyob li yam teebmeem peb tham hauv lub topic no kuv yuav tso tsis tau tseg.  Vim yog li cas?  Vim tias qhov teebmeem no yog ib tug VIJ SUB VIJ SW loj thiab phomsij tshaj plaws uas muab peb Hmoob lub neej RHUAV ua ntuv zus los mus tau 600 tawm xyoo no lawm yeej tsis tso Hmoob tseg.  Niajhnub no koj twb pom, twb hnov tseem ua qujqee ntxiv. 
  Peb POM MEEJX THIAB TSEEBX lawm hais tias tos peb Hmoob lub neej TSIS NTSEG THIAB TEJ NOMTSWV RAUG TUA TXHEEJ DHAU TXHEEJ TIAM DHAU TIAM los yog ib tug KABMOB no nkaus xwb.  Kuv tsis yog hais Hmong Tebchaws nkaus xwb tiamsis hais TXHUA TUS HMOOB UAS MUAJ LUB ZEEMMUAG ZOO ces yuav tsum raug cov Neeg Phem no muab lawvTUA TUAG tas nrho .  Kuv tuskheej yuav tso tsis taus tseg tej yam no cia li koj hais.  Kuv yeej paub lawm tias kuv yog ib tug menyuam neeg xwb ua tsis tau dabtsi tiamsis kuv yuav  RUA QHOVMUAG Los saib thiab TSA POB NTSEG LOS MLOOG kom kuv paub tias tej Neeg phem no mus rau txoj kev twg thiab paub zam kom dhau los sis qhia rau menyuam Hmoob kom lawv paub lawv tias yog leejtwg.
  Nej sim muab cov Hmoob Phem no los suaj ntsuam raws li keebkwm kom zoo seb puas yog li kuv hais nram no.   Lub tebchaws Lostsuas (Laos) thiab Khabmeem(Cambodia) puav leej yog tau Independent (kev Ywjpheej) los ntawm France (Fabkis) xyoo 1953.  Tom qab Fabkis muab Independent/kev ywjpheej rau 2 lub tebchaws no thiab lawv cov neeg lawm, luag recognize (LEES TXAIS) 2 lub tebchaws hais los thiaj li muaj tebchaws nrog lwm haivneeg nyob los mus lawm.  Tiamsis tus Hmoob muab ntse dhau lawm Hmoob thiaj li tsis kam Lees uas li pe txhua tus cov Laus zog no yeej hnov txhua tias FABKIS muab Xeev Khuam rau Phabnyas lawv ua  Muang Meo/Moos Miab hos muab yav qabteb thiab lwm thaj chaw rau Nplog hu ua Moung Lao/Moos Lao nyob rau ib lub sijhawm ntawd.  Vim txoj kev ib txhia Hmoob Ruammm uas niajhnub no peb tseem hnov cem Hlob Vaj Popv ua ntuv zus los mus tias Vaj Pov thiab lwm tus Hmoob uas ua Nom Loj tsis yog HMOOB TSA, yog LWM HAIVNEEG TSA xwb ces yog ua  NOM thiab UA HAUJLWM rau lwm haivneeg xwb.  Tej no tiag Hmoob muab NTSE DHAU QHOV NTSE TSHAJ LWM HAIVNEEG NYOB HAUV LUB NTIAJTEB NO LAWM HMOOB THIAJ LI KHIAV MUS NYOB THOOB HAUV LUB QAB NTUJ NO TSIS NROG MUAJ IB TUG NOM THIAB IB DAIM AV LUAJ XIBTEG LI LAWV NIAJHNUB ROV CEM LAWV NO.  TSuas yog pom lawv niajhnub ua Liaj Da Ya ya sib tsuab xwb.   
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  Phoojywg Tswvriam,
  Cov Hmoob koj hais uas xav kom txhob muaj cai LOS TSWJ thiab KAV yog cov uas TUAJ TAWM TSAM Keeb Thawj Xeeb os nawb.  Yog vim li cas kuv thiaj li hais li ntawd?  Rau qhov cov no yog cov uas NYOB TXOG TWG LOS XAV MUS UA NEEJ THAWJ THIAB  THIAB RAWS NOJ RAWS HAUS, XAV TAUG KEV KHAWS TAWS QHUAV THIAB LWM YAM UAS TSIS PAUB TXAJMUAG RAU LUAG LWM HAiVNEEG LI.   Cov neeg hais los no ces zoo nkaus li tej tus Neeg uas koj thiab peb pom tuaj cuav zos txog yim twg ces ciali tuaj nrog nyob Noj luag mov tsis paub mus tsev lawm.  Luag tej laus neeg thiaj li tis npe cov neeg no tias TUBSAB NCAUJ NCAB TUB NKEEG NCAUJ NTEV.   Hos cov xav kom Hmoob muaj neej ua thiab muaj lub npe nyob xws li lwm haivneeg hauv lub ntiajntej no yog cov uas tuaj tawmtsam kom Nomtswv muab kev ncaj ncees rau Keeb Thawj Xeeb.
   
   
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic Cov Xav Ua Teb Chaws Kom Mloog Nov.   

  Nyob zoo ib tsoom phoojywg txhua tus.
  Hnub no tuaj pom nej tham txog Hmoob Tebchaws tau lomzem heev li thov los tawm suab me ntsis thiab.  Qhov kuv pom teebmeem ntawm peb Tsevneeg Hmoob LOJ TSHAJ plaws peb tsuas yog lam KOOM IB LUB NPE HMOOB xwb tiamsis peb TSIS YOG IB TSEVNEEG lawm.  Qhov kuv hais li no kuv tau SOJNTSUAM Hmoob tau li 30 tawm lub xyoo no kuv tsuas pom tau tias Hmoob tej teebmeem tsuas muaj LOJ HLOB zujzus tuaj xwb uas zoo nkaus li tus NEEG MUAJ MOB CANCER SUAV HNUB SUAV HMO LOJ ZUS UAS DR. MUAB CAIJNYOOG RAU NYOB LAWM XWB.  Thaum yus POM MEEJ TSEEB/IDENTIFY tau li no lawm txoj kev SIB HLUB thiab SIB NTSEEG SIAB los ntawm yus TSAVNEEG tsuas muaj hnub NRUG DEB lawm zujzus uas txhais tau tias Hmoob lub neej yuav tsis muaj HNUB ZOO LOS SIB SAU TAU UA IB HAIVNEEG ZOO LOS NYOB HAUV LUB NTIAJTEB NO MUS NTXIV LAWM PESTSAWG TIAM ROV TOM NTEJ NO.
  Txoj kev PHOMSIJ PUAS NTSOOG ntawm TSAVNEEG HMOOB los tau ntau 100 tiam no TSIS YOG luag lwm haivneeg ua rau Hmoob tiamsis YOG TUS HMOOB ROV UA RAU TUS HMOOB li tej action/xwmtxheej peb pom LAWV UA HAUV VDO no thiab peb tuaj SIB THAM hauv no ntau tshaj li lwm haivneeg ua, luag lwm haivneeg ua los tsuas yog TUAJ KUMXIM NTXIV xwb.  Vim li no TSAVNEEG Hmoob lub neej thiaj li SAWV TSIS TAUS LOS UA IB HAIVNEEG PEEMTSHEEJ THIAB MUAJ TEB MUAJ CHAW KOM XWS LI LUAG LWM HAIVNEEG LOS TAU 600-700 XYOO NO.   Yog tias peb Hmoob sawvdaws txawj ntse npaum li niajhnub no Hmoob sib foob, sib ceg, koj khav koj txawj, kuv khav kuv ntse tiag ua cas peb TSIS TIG SAIB QAB MUAB HMOOB TEJ DABNEEG/HISTORY los kawm kom paub thiab los nrhiav txoj kev DAWS?  Yam kuv pom tsuas yog TAU LUB NCAUJ KHAV THEEB THIAB IB TUG XAV UA KOM IB TUG PLOJTUAG xwb es yog zoo li no yuav ua cas muaj hnub DAWS TAU Hmoob tej teebmeem ma?  Ua li Hlob Vaj Pov hais tseg 100 leej los 100 lub tswv8 sib txawv es yuav ua tau dabtsi?  Qhov no yog Neeg RUAMM los yog Neeg NTSE ma?  Kuv xav tias yog ruamm kawg nkaus li os nawb.  
  Nej NCO NTSOOV  tias peb yug los ua neeg nyob TXOJ SIAV LUV kawg nkaus. Ib ntsais muag mus 1 phaum rov Paj Tawg Lag, Suav teb lawm.  Lub caij tsis tos llub nyoog tsis ntev xyov hnub twg koj kuv peb twb yuav lawv lawv qab mus thiab.  Thov muab peb tej sijhawm thiab txoj kev hlub los HLUB HMOOB li qhov peb ua tau.  Txoj kev SIB NTXUB thiab SIB TXOV yog TSUJPUAM TAS LAS NYAG TAG NRHO xwb os.
  Ib tsoom kwvtij Hmoob uas TSEEM ROJ NTSHAV HMOOB 100 % yuav tau ua zoo los zaum xav nawb mog.  Lub caijnyoog tsis tos, Hmoob  tsis hlub Hmoob  tsis muaj leejtwg yuav los hlub Hmoob lawm os.  Nej ib txhia twb hais tias TSIS MUAJ TSWV NTUJ/HUABTAIS HMOOB nyob qhov twg los lawm, tej ntawd yog kev VWM xwb.  Yog thaum yus TWB POM thiab PAUB ZOO li no lawm ua cas PEB HO TSIS TIG LOS SIB HLUB THIAB SIB KHO?  Peb ho pheej xav kom ib tug tuag mus es cia yus ciaj?  Txawm li cas losxij lub SIJHAWM nkaus xwb thiaj li yuav qhia tau peb yav tom ntej no tias LEEJTWG yog tus TSEEB, TUS CUAV thiab tus YOG.  Lub ntiajteb no ib xyoos NQAIM LAWM ZUJZUS, tus phem tus zoo thiab yam phem yam zoo pib tshwmsim tawm los lawm.  Qhov tseeb thiab cuav phem thiab zoo yuav tsum muaj hnub los xaus thiaj li tag.
  Kawg no thov ua tsaug koj lub sijhawm los nyeem
   
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic Neeg tsis totaub mas hais nyuaj.   

  Raws li saib cov dabneeg ntawm Yawg Vam Ntxhais los mus no nws kuj yog peb li ib tug txheebze thiab.  Tsevneeg no tau ploj los ntev tsis tau hnov moo los txog rau hnub pom tej dua tshwm hauv youtube mam li paub xwb.
  Qhov xwmtxheej Yis thiab Yis txiv nrog rau Yis niam lawv ua rau Yawg Vam Ntxhais mas kuv xav tias yuam kev loj heev lawm, qhov yuam kev loj tshaj ntawd yog tus Nyab tseem los mus khaws qws ntaus tus Yawg.  Yog tias yawg Vam Ntxhais tseem meej pem thiab muaj zog mas ntshe tus nyab kavceg los ntho los tas dawb.  Dhau li lawm ib tug hlwb tsis zoo koj tseem mus thab ces yus raug mob los sis raug tuag dawb do. 
  Kuv pab tusiab uas tej xwm tsis zoo li no tseem muab tso tawm rau tebchaws tau pom tau paub ua ib qhov chaw txajmuag rau rov rau yus tuskheej.  Peb totaub rau qhov lawv chim thiab npautaws tiamsis lawv twb tsis totaub tias lawv yawg Vam Ntxhais no yog ib tub neeg hlwb tsis zoo lawm, txawm koj yuav hais pem ntuj poob pem teb los nws yeej tsis totaub koj li.  Qhov nws nco tau ces yog muab txoj kev chim siab thiab npau taws uas lawv muab nws cov nyuj muag tas thiab nws tus tub tau mus ploj lawm KAW TSEG rau hauv nws lub hlwb lawm xwb.  
  Tsevneeg no raws li nco tau xyoo 1972 lawv nyob rau lub zos Poom Mub, lawv Yawg los yog Yawg Vam Ntxhais txiv hu ua Paj Yias Vaj no.  Yog nej leejtwg nyob ze rau thaj tsam ntawd tej zaum nej yuav paub lawv thiab.
  Pab tusiab ntau 
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Tub Ceevxwm Tua Hmoob Tag Txoj Sia Nyob St. Paul MN
  Xovxwm tsis zoo tawm dua tshiab nyob rau St. Paul MN txog peb Hmoob dua.  Raws li muaj neeg nyob ze rau thaj tsam qhov xovxwm tshwmsim nram no hais qhia rau kuv paub mas yog Hmoob raug tua tuag.  Tej lus nram no raws li nyeem yog los ntawm tus pojniam thiab cov tub Ceevxwm xwb tseem tsis tau paub txog ntawm tus txivneej no zoo seb yog vim li cas tiag.  Raws li kuv xav xwb yog muaj tseeb li tus pojniam hais tus txiv tua nws 2 phom lawm no mas ntshe ho yog tua hem xwb lau hos yog tua tiag mas Niam pog yuav tsis muaj txoj sia nyob lawm.  Tus pojniam thiaj li hu rau 911 tuaj muab tus txiv tua tuag lawm. 
  Pab tusiab ntau rau peb tsevneeg Hmoob uas tej xwm txheej zoo li no muaj tshwm ua ntuv zus los mus vim yog tim tej pojniam qhovnyuag luaj 3 nti 95% nkaus xwb.  Cia peb mam li mloog mus ntxiv seb yog li cas tiag.
  1 man killed by St. Paul police investigating domestic violence report
  IssuesMPR News Staff · St. Paul · Oct 5, 2017Investigators set up a tent along Euclid Street in St. Paul near where the shooting happened. Peter Cox | MPR News 
  Updated: 11:30 p.m. | Posted: 7:10 p.m.
   
  St. Paul police shot and killed a man Thursday after responding to a violent domestic situation at a home in the Dayton's Bluff neighborhood on the city's east side.
  It started when a woman called police around 6 p.m., saying that the suspect had shot at her twice. The woman wasn't hurt, but as many as five children were inside the home during the shooting, said Sgt. Mike Ernster, who described it as a "very dangerous situation."
  After talking with the woman down the block, officers made sure the children were safe, then began searching for the man.
  Kevin Banks, who lives nearby, said he saw officers in SWAT gear — shields, assault rifles, helmets — approach a house and yell for a man to "come out with your hands up."
  Banks said he heard one shot, then a spurt of gunfire, followed by a few more rounds.
  BCA personnel on the scene of the shooting Peter Cox | MPR NewsParamedics immediately gave the suspect aid, but he was pronounced dead at the scene. Ernster said a gun was found in the area.
  No officers were injured. Several involved were wearing body cameras that were activated. It's not clear how many officers shot at the man.
  Neighbors reported seeing the man's body lying in front of a home on the 1100 block of Euclid Street. Bridget Krieglmeier said bullets hit her car and a dog kennel in her husband's truck, parked in front of their home.
  "My husband and I were in the kitchen, and we were just talking, and we weren't paying attention to what was going on outside," she said. "And there was like eight shots, and our dog was outside, and we heard him yelp, and we thought he got shot, because we didn't know what was going on."
  Minnesota Bureau of Criminal Apprehension investigators were on the scene Thursday night.
  The Ramsey County Medical examiner will identify the man.
   
   
  Peter Cox, Tim Nelson, Nancy Lebens and Cody Nelson contributed to this story.
  Stay Informed
  https://www.mprnews.org/story/2017/10/05/st-paul-police-shooting-shots-fired-report
  • 3 replies
  • 118 views
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic Cov lus no koj xav li cas?   

  Tej no yog KASMOOS (POLITIC) LUA NTXIAS KOM HMOOB SIB TOG CES THIAJ LI SIB TAWG. 
  Hmoob txoj kev sib tawg, sib ntxub, sib rhuav ces yog li no.  Ua ib tug Thawj Coj yuav tsis coj tau 100% haum sawvdaws siab tiamsis peb muab luj los mus nyob li VP qhov zoo yog feem ntau lawm Hmoob thiaj li los sib pab koom tes taus 1 ntsug tsovrogg uas muaj npe nrov nchav thoob hauv lub qab ntuj no.  Nyob li tej nyiaj hli uas VP txiav ntawd nws tsis yog coj mus noj tuskheej tag tiamsis nws coj mus tsim teb kho chaw kom Hmoob muaj kev vammeej.  Qhov no yog ib lub zeemmuag zoo uas nyob rau 14 lub xyoo xwb Hmoob thiaj li pib rua qhovmuag pom lub ntijateb no thiab muaj Xibhwb qhia ntawv ntau, tsev kawm ntawv, tsev kho mob, tub ya davhlau, muaj cov tub xa kawm txawv tebchaws thiab lwm yam ntau.  Yog lub tebchaws tsis puas nws yeej muab tej nyiaj ntawd los txhim teb kho chaw rau Hmoob zoo nyob thiab yuav tsis nkim povtseg.  Yog tias nws tsis muab tej nyiaj hli txiav es ciali muab rau Hmoob xwb xwb no xyov Hmoob feem ntau puas txawj coj mus txhim teb kho chaw li hais los saud.  Txawm yuav zoo los ntshe qee tus xwb.
  Ua Thawj Coj yuav tsis muaj ib tug los coj haum taus Hmoob 100% li vim Hmoob lub siab yeej tsis txawj xav, tsis nthuav ntxeev, siab twmxeeb uas tsis kam qee me ntsis rau luag thiab.  Txhua yam Hmoob xav kom Hmoob tau 100% rov los rau nws tuskheej los yog tseem xav kom tau TSHAJ 100% ROV LOS mas thiaj li yuav haum Hmoob lub siab.  Qhov kawg nws hais tias Vwj Paj Cai thiaj li yog tus zoo.  Vwj Paj Cai twb zoo tiamsis Lauj Kiab Toom thiab ib cov Hmoob tseem muab nws tua tuag lawm thiab ne.  Qhov no ces yog li kuv hais los saud.  Hos Hochi Minh zoo ua cas nws cov tubrogg mas nyob tau txomnyem tshaj Hmoob cov tubrogg, leejtwg tau tuaj lawm ces tsis muaj hnub rov mus tsev, yog leejtwg tawv tua povtseg.  
  Ua neeg nyob Pejxeem yuav tsum koom nrog tus Thawj Coj mas thiaj li zoo.  Hos yog ua li Hmoob ua thiab coj li Hmoob coj xwb ces kawg lub neej TSUAS YUAV ZOO NKAUS HMOOB LUB UAS TXOJ KEV KAUBHUAM THIAB QUABYUAM CAIJTSUM LOS NTAWM LWM HAIVNEEG YUAV TSIS MUAJ HNUB TSO HMOOB TSEG.  Kuv saib VP tso peb tseg nyuam qhuav tau 6 lub xyoo no xwb peb twb pom Hmoob lub neej yog Phem Tshaj thaum VP tseem nrog peb nyob los lawm ntau npaug.  Tom ntej no xyov Hmoob lub npe puas tseem yuav nrog Hmoob nyob lawm thiab.
  Tusiab ntau rau Hmoob txoj kev RUAMMM os Hmoob aw!!!
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic Bawg Nujtxeeg - World Pauslistiv   

  TIBNEEG TXAWJ YUG TIAMSIS AV TSIS TXAWJ HLOB,  tej xwmtxheej zoo li no peb twb pom ua ntuv zus los mus nyob rau ntau lub tebchaws haivneeg Me uas tsis muaj tebchaws raug lwm haivneeg muab QUABYUAM tawm zujzus mus rau tej chaw phem tsis zoo ua noj.  Cov teebmeem no tsuas muaj yuav LOJ HLOB thiab NTAU ZUS TUAJ vim lub ntiajteb no tsawg zujzus lawm ua rau txoj kev nrhiav noj nrhiav haus tsis txaus noj.  Tej no ces zoo nkaus li TUS TSIAJ LOJ NOJ TUS TSIAJ ME los yog NTSES LOJ NOJ NTSE ME.
  Luag lwm haivneeg txawj ntse luag ua neej POM  thiab PAUB yav tom ntej tias yuav zoo li cas luag twb npaj ua ntej tag lawm.  Hos lwm haivneeg Me thiab tsis muaj kev txawj ntse, tsis txawj sib hlub thiab lwm yam including/xam peb cov Hmoob huvsi tsuas yog paub yav tas xwb tsis paub tom ntej ces txoj kev ua neej poob qab, qhov twg yoojyim thiab tau noj ces khiav raws qhov ntawd uas zoo nkaus tej Ntses thaum dej hlob lub caij ntuj Nag 6-7 hli ces khiav raws dej nce toj SIB TW noj Kab noj Ntsaum tsis nco qab saib ib txhia mus poob rau pas dej Tws ces thaum Dej Nag tus pas dej Nqhuab kawg NTSAUM THIAJ LI HO NOJ NTSES.  Lub neej qimuag ua neej ces zoo li no xwb tiag kwvtij Hmoob.
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic POV HAWJ THIAB NWS POJNIAM (THAWJ COJ LOS YOG TUS TSWV) NTAWM LUB COMPANY P.S. RAUG NTES 9/11/17   

  Tub Kawm,  p.h. yog ib tug Hmoob lawm yog Thaum raug teebmeem lawm pen Yeej hlub yawg tiamsis ua neeg nyob li kuv hais ua ntej los saumtoj saud yog yus coj tsis tus thiab tsis zoo cra 1 hnub twg Yeej yuav zam tsis dhau txojkev kev ntawd.  Hos ntawd Cablees Hawj ces twb raug hloov Nom lawm xyov nws puss muaj power lawm os.  Tsis tas li nyob tebchaws koojsam/communist ces kwvtij txivtub kiag los luag yeej pab yus tsis tau.  Feem npau raws li Pom los mas nyob tebchaws koojsam ces yus tus kwvtij tseem yog tus uas xub coj tus mus rau luag khi ntag.
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic POV HAWJ THIAB NWS POJNIAM (THAWJ COJ LOS YOG TUS TSWV) NTAWM LUB COMPANY P.S. RAUG NTES 9/11/17   

  Tej haujlwm Pov H ua no los yeej yog politic tag nrho uas zoo li tus Jim Vaj thaum i yuav pojniam Nplog nkawv ua lub hotel lojx li tim Nplog tom qab no raug pojniam muab laij ces Niamtais thiab nws pojniam tau noj dawb hos yawg ya ntsiagto rov los U.S. lawm.
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic CEEVFAJ RAU TXOJ KEV SIV COV XOVTOOJ TSHIAB NIMNO THAUM TAWS LUB TEEB   

  Oh lod.  Yog li ko ces tejzaum tau virus/kabmob lawm os phoojywg.  Ziag no muaj neeg phem coob heev tshwjxeeb yog lub tebchaws Russia lawv tso kabmob rau yuav luag txhua yam os nawb.  Lub caij no yog koj tsis paub neeg ces txhob lam teb lawm xwb nws yuav zoo dua.  kuv li ces ua li kuv hais koj lawm xwb os nawb.  koj muab koj lub xovtooj coj mus reset dua los yog tiamsis txhua yam information koj muaj nyob hauv nws yuav ploj tag nrho nawb.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  CEEVFAJ RAU TXOJ KEV SIV COV XOVTOOJ TSHIAB NIMNO THAUM TAWS LUB TEEB
  Ib txhia xovtooj nimno thaum koj taws lub teeb ces lawv nyiag koj Id thiab lwm yam information lawm.  yog li ceevfaj rau peb txhua tus.
  • 3 replies
  • 80 views
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmong State (Hmong Tebchaws) 9/2017 all the presidents   

  Zoo siab thiab os phoojywg Robot uas koj los nug kuv lo lus ntawd.  Kuv tsis yog ib tug Neeg muaj kev kawm siab tiamsis kuv teb li kuv teb tau xwb.  Txawm teb tsis raug siab xav thiab tsis yog los thov zam lub txheej pub nawb.
  Kuv tuskheej xav tias Hmoob muaj peevxwm tuav tau kawg.  Peb yog Neeg ib yam luag xwb ua cas peb thiaj li tuav tsis tau?  Yog leejtwg tsis kam tuav kuv thiab peb Qhabnab hauv Hmongza mam kam ua tus tuav kiag los tau mas hehehe.
  Luag tej laus hais tias tus TSiaj koj tsis muab tswb rau dai ces yeej tsis hnov tswb nrov tiamsis thaum koj muab tswb dai rau lawm tus twg los yeej coj nrov.  Kev ua teb ua chaw thiab txhua yam yeej nyuab thaum XUB PIB tiamsis thaum koj pib muaj hauv paus lawm mam los txhim kho.  Peb Hmoob yeej muaj tej neeg txawj ntse thiab siab dawb siab zoo uas tos zoo caij zoo nyoog yuav sawv los pab Hmoob kawg tiamsis cov Hmoob no luag nyob tus, coj tus tsis yog cov niajhnub no khav theeb khav txiv tias lawv yog Hmoob li Thawj Coj li peb niajhnub pom no ib txhia lawv khav.  Yus yuav tau muab yus haivneeg thiab yus tuskheej saib kom muaj nqis thiab mas nej na hehehe.  Kuv ua neej nyob tsis tau muaj ib yam kuv yuav ntshai li os nawb.  Yam yus tsis txawj yog yam yus tsis tau kawm xwb.  Nej muab xav li lub tebchaws Nplog yog tsis muaj Hmoob tivthaiv ces lub tebchaws Nplog twb dhau mus ua communist ua ntej xyoo 1940 tawm ntawd lawm.  Yog thaum muaj ib thaj av ua Hmoob tug kiag thiab mas ntshe hajyam yuav ua tau zoo tshaj ntawd os nawb.
  Puas muaj kev sib ntaus sib tua thaum Hmoob muaj ib daim ? Yes, yuav tsum muaj xwb thiaj tag.  Vim li cas ho muaj? Rau qhov peb muaj ntau hom Hmoob xws li:
  1. Hmoob roj ntshav 100 percent
  2.  Hmoob Cuamtsoov
  3.  Hmoob Liab 
  4.  Hmoob Taug Nyeg, Hmoob Txom Fav
  5.  Hmoob Taug kev Khaws Taws Qhuav, Hmoob raws noj raws haus.
  6.  Hmoob Tsis paub Qabhau/tsis muaj kev txawj ntse.
  Cov Hmoob saum toj hais los no txij li tus #2-6 yuav los sib txeeb noj sib txeeb haus.  Yog li thaum no peb yuav tau los muab lim cov Noob Phem noob tsis cais/Lim tawm es yuav cov zoo los mus ua Pejxeem zoo ces yuav muaj kev sib ntaus sib tua.  Tiamsis kuv ntseeg tias #1 yog feem coob thiab muaj zog dua rau lub caij ntawd lawm os.  Nej saib Hmoob Suav coob tag npaum li thiab lawv tseem muaj peevxwm tshaj peb.  Yog li tso siab lug os nawb. Qhov kuv ntshai mas tsam kev npauhmoob ho tsis muaj tshwmsim nkaus xwb.
  Tusphoojywgzoo.
  Lus Hmoob thiab lus Askiv muab txhais los sib txawv thiab qee zaus totaub nyuab.  Kuv yuav tsis tau ntaus nqi tias lawv txhua tus yog President li Trump os nawb.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmong State (Hmong Tebchaws) 9/2017 all the presidents   

  Kuv tsis mus koom os Robot, tiamsis ua li kuv hais rau nej dhau los lawm.  Kuv yog Hmoob, kuv tsis cem thiab tsis hais phem rau Hmoob vim kuv lub npe thiab roj ntshav yog Hmoob.  Yog tias yus yog Hmoob twb nyob tsis haum Hmoob lawm no yus yuav ua cas thiaj li mus nyob haum thiab koom nrog lwm haivneeg?  Txoj kev thuam pab tsis tau dabtsi os nawb.  Muaj ib txhia Hmoob lawv hnov thiab pom dheev Hmoob Tebchaws tej action xwb lawv twb xav ntuav thiab txiavmuag kom HT ploj kiag mus.  Ua li Npuag Yaj Muas hais hauv no ne!!! Hmoob twb tsis muaj tebchaws qhov twg ua cas lawv kom Hmoob  muaj tebchaws xwb es ib txhia Hmoob ho pheej yuav ntxub lawv ua luaj li.  Yog vim dabtsi rau cov Hmoob ntawd lawm tiag?  Ntshe feem Hmoob ntawd yeej tsis xav kom lub ntiajteb lawv muaj ib daim av luaj xibteg ua lawv tug tiag lawv thiaj li pheej hais li.  
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  POV HAWJ THIAB NWS POJNIAM (THAWJ COJ LOS YOG TUS TSWV) NTAWM LUB COMPANY P.S. RAUG NTES 9/11/17
  Xovxwm tawm ntau qhov chaw tias Pov Hawj thiab nws pojniam uas yog tus tswv ntawm lub company hu ua P.S. nyob Lostsuas/Laos tau raug ntes 9/11/17 no vim tias tsoom members los yog cov tub Nqis Peev rau nkawv lub company no ua luam poob peev ntau thiab nkawv tsis them rau lawv.  Txog rau hnub tim 9/10/17 lawv thiaj tuaj tawmtsam coob heev nkawv thiaj li raug ntes lawm.
  Cov kwvtij Hmoob, peb ua neeg nyob yog tias coj li tus kwvtij Pov Hawj coj ces IB HNUB TSIS RAUG TEEBMEEM LOS IB HNUB YUAV TSUM RAUG vim nws coj tau tus xeebceem khavtheeb, khavtxiv, coj sawv kub thiab coj ncais tej niag txoj luaj li ntiv tes.  Yog tus teeg uas Paub Qabhau thaum pom ib tug Neeg coj tus yam ntxwv li no lawm yuav TSIS KAM TSO NYIAJ rau nws lub company tiamsis tej members uas poob nyiaj ntaux no yog lawv thawj zaug los ntawm txoj kev nqis peev thiab tsis tau pom dua los yog hnov xwb tsis tau pom thiaj li tau ua yuam kev.
  Dhau li lawm nyob rau ib lub tebchaws uas tsis muaj kev YWJPHEEJ li lub tebchaws Lostsuas nws hajyam muaj kev phomsij rau cov neeg uas coj tus yam ntxwv li tus kwvtij Pov Hawj no hos tsis tas li yus tseem yog Hmoob thiab.
  Peb Hmoob ua dabtsi yuav tau xyuamxim, saib kom zoo thiab ua yam zoo kom zoo li zoo tau Hmoob lub npe thiaj li yuav zoo thiab lwm haivneeg thiaj yuav ntseeg yus tsavneeg.  
  • 13 replies
  • 395 views
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmong State (Hmong Tebchaws) 9/2017 all the presidents   

  Ua siab ntev los mloog cov Thawj Coj ntau tus cov lus muaj nujnqis los yog Qabhau.  
  • 0