Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  632
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

6 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 4

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB KOM KOJ TOTAUB TIAB  HMONG TSI ZOO LI LWM HAIV MINORITIES UAS TUAJ NYOB RAU MEKAS TEB NO NAWB.  LUAG MUAJ LUAG TEBCHAWS...LUAG TUAJ NRHIAV KEV TXAWJ NTSE...NRHIAV LAGLUAM...NRHIAV KEV SURVIVAL RAU LAWV TUS KHEEJ XWB NAWB.
  1 feem neeg yog li koj hais tiamsis feem ntau yog lawv yeej thoj nam tuaj zoo nkaus li peb thiab.  Vim li no peb thiaj li  nyob sib xyaws pes ntxaws li no.  Koj sim tig ntsia seb mas txhob hais lwm haivneeg, peb Hmoob xwb twb muaj ntau hom coj dab qhuas thiab Jesus lawm ne.  Txawm li ntawd los peb twb tsis muaj tus yuav mus tawmtsam tau lub tebchaws no li.  Luag tus Constitution thiaj li muaj 1 nqe lus nyob rau hauv hais tias FREEDOM OF RELIGION.  Qhov no qhia tau meej kawg lawm tias koj YUAV NTSEEG YAM DABTSI LOS TAU TAG NRHO vim nws yog 1 qhov KEV NTSEEG xwb.  Tsuas yog cov Neeg muaj ntsis UA SAUB thiab tsis TEES KOOS LOOS thiaj li muab tej kev cai no los SAIB HLOB ces dhau ua teebmeem rau nws tuskheej xwb.
  TXAWM NYTOB LUB TEBCHAWS TWG LOS HMONG LUB TEBCHAWS YEEJ CIAJ SIA TSI TUAG NYOB HAUV HMONG LUB SIAB.  HMONG THIAJ QW NPAUM LI COV HMONG TEBCHAWS NTAG HOS.
  Muaj tseeb rau cov uas zoo li koj thiab kuv peb no yus haivneeg tsis muaj av ces zoo li  lub NOOB QOOB CUA TSHUAB YA MUS POOB SAUM POBZEB XWB TSIS MUAJ AV RAU COV CAG MUS NTSIA, THAUM LOS NAG LOJ LOS NAG NTAUS YUAV POOB HOS TSHAV NTUJ DHAU LOS TSIS MUAJ DEJ YUG. NTSHAV NTUJ LOS  NAG LOS YUS YUAV TUAG  LI NE.  Hos 1 cov ces lawv hais tias YUS NYOB LUB TEBCHAWS TWG CES LUB  TEBCHAWS NTAWD YOG YUS LUB no es lawv thiaj li ua TEEBMEEM rau Hmoob thiab XX Hmong Tebchaws.
  Nyob zoo CWJMEMDUB,
  Zoo siab rov pom koj tuaj tshwm hauv no os phoojywg.  Nej ploj tag lawm tshuav wb 2 yawg tuaj zov Hmongza lawm xwb tsis tau luag kiag li.  khoom no tuaj peb nyob lam hlwb os.  Yog nej tsis tuaj thiab ces tsis ntev no kuv rov mus Nplog lawm ces ua siab mus nyob tebchaws tid tsis tuaj lawm lau.  Vim tias nyob tebchaws twg los Hmoob tsis txawj sib hlub, menyuam tebchaws no los tsis txawj hlub tej laus thiab ces kavliam rov mus nyob Nplog kav tsawg hnub los xam tsawg hnub os.
  Peb tham txog nej tus kwvtij Hmoob Yaj Sanyu/Xeev Yum thiab los mas.  Nyob rau Youtube mas Hmoob tuaj sib ceg coob kawg hauv li.  Nej cov kwvtij Hmoob Yaj mas muaj ntau tus XAV LOS UA NAIS KAV HMOOB kawg li os yom.  Nej tus kwvtij ntawd hais lus QAUB kuv pob ntseg kawg nkaus li.  Hais lus ua piv ua pauv li ntawd xwb es khav tuaj mus cem neeg rau neeg ntiajteb hnov txhua hehehe.  Ua neeg nyob HLWB TAJ TSIS TSHAJ NTAWD lawm mas tos ho tuaj hais lus rau sawvdaws mloog.  Nej sim xav seb puas yog li kuv hais vim tias nws mus nug cov menyuam yaus 5-6 xyoo txog kev ua tebchaws ua dabtsi ma.  Twb tsis hais menyuam yaus na!!!! tus neeg laus los twb tsis paub qees na puas yog??  Khib mam pas dej xwb os.  Zoo li ntawd thiaj li mus tham Tseemmoob tus phoojywg li hluasnkauj ma.
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB,
  KOJ 5 NQI LUS NO...RAWS LI KOJ EXPLANED LOS CES ...KOJ CLAIMED TIAS YOG HMONG TUS KAB MOB CANCER NTAG.   KOJ POM TIAS YOG CANCER RAU HMONG...KOJ YUAVTAU NRHIAV TSHUAJ LOS KHO.
  Yeej paub li koj hais no tiamsis HAUV TSHUAJ uas yuav nrhiav tau los kho tsis yoojyim li siab xav.  
  NTAWM KUV MAS KUV HO TSI SAIB MUS LI KOJ SEEM...KUV SAIB MUS  RAWS LI NTIAJTEB UA NEEJ.
  IB GROUP TIBNEEG TWG YUAV SAWV TAU LOS MUS CIAJ HAIV...YOG LAWV MUAJ ZOO IB TUG LOSIS IB PAB ZOO THAWJ COJ LOS NRHIAV LOSIS PIB THE FOUNDATION RAU HMONG LUB NEEJ.
  1 tug tug Hmoob NTSE THIAB MUAJ LAJLIM PLAB PLAWV ZOO POM 1 TXOJ KEV TSHIAB RAU TAUG uas zoo li Hmong Tebchaws koj hais nram no nyuam qhuav pib hnov lub suab xwb Cov Hmoob Cuamtsoov thiab cov Hmoob HLWB QWJ twb muab tua ua ntej lawm.  Hmoob feem coob2 li 80 % yeej tsis paub dabtsi tseem qw ua tsoj ua tsaug qhuas tias tus ntawd yog neeg phem.  Yog zoo li no Hmoob thiaj li tsis muaj thawj  Coj hos muaj tib cov Thawj Noj xwb.  Tej no yog kev qimuag ua neej los ntawm Hmoob lub siab nqaim, siab ti, tsis tsa qhovmuag saib lub ntiajteb no txoj kev ua neej thiab ua li qhov koj tsis totaub txog kuv 5 nqe lus no.
  ZOO LI HMONG TEBCHAWS ... LAWV LOS CLAIMED CIAM DEJ CIAM AV NYOB HAUV NPLOG.
  TUS THAWJ COJ...ZOO LI XX  XWB LOS LAWV YEEJ SUPPORT TUAG NTHI...TXAWM YUAV CORRUPT LI CAS LOS  MAG KAW NKUAJ.
  LAWV LOS TSIM TXOJKEV NTSEEG...MUAB HMONG DABQHUAS LAWB... VIM YOG IB TXOJKEV CAIS HMONG.
  LAWV LOS NRHIAV TAU HMONG IB TUG NTAWV LOS RAU HMONG KAWM UA HMONG TUG.
  HMONG TEBCHAWS...RAWS LI KUV POM...LAWV LUB FOUNDATION RAU HMONG CES YOG MUS LI NO NAWB.   YOGLIKUV THIAJ HAIS RAU KOJ TIAS...YUAV KHO HMONG TUS/COV KAB MOB YUAVTSUM YOG IB PAB SAWV LOS SIBKOOM ES MAM KHO IB QHO ZUZUS.
  KUV MUAB IB QHOV UAS PEB COV LAWB DAB TAU UA LOS ES ZOO RAU NEJ COJ UAS TSEEM COJ QUB KEV CAI.
  HMONG LOS NTSEEG VAJTSWV IN THE EARLY 40S..NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYOB MELIKAS TSI TOS TUS NEEG DAWB LOS SUPPORT.
  HMONG NTSEEG YEXUS LAWV LOS SUPPORT LAWV...NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYIAS PAWG NTSEEG YUAVLAUG MUAJ CHURCH UA LAWV TUS...VIM LAWV MUAJ TXOJKEV HLUB.   HLUB TAUG THIAJ NRHO TAU NYIAJ LOS PAB.
  UA LI NTAWMPEB COV HMONG TSEEM COJ QUB KEVCAI NE HO UA TAU LI CAS....PUAS YOG KOJ 5 NQI LUS NO YOG CANCER MAS LOV.
  kev cai Dabqhuas yeej muaj me ntsis kev sib tawg thiab tiamsis ua li kuv pheej hais rau nej dhau los lawm nws tsis yog qhov ua rau Hmoob sib tawg.  Koj ntseeg kuv tau.  1 lub tebchaws lojx li U.S. A. no luag muaj cov Minorities txog 1000 vim hauv lub ntiajteb no muaj txog 190 tawm lub tebchaws tuaj sib sau.  1 lub tebchaws luag muaj ntau haivneeg nyob.  Sawvdaws tuaj rau tebchaws no NYIAS COJ DABQHUAS SIB TXAWV TWB TUAJ NYOB TAUS KOOM UAKE.  Qhov no yog qhov kuv thiaj li
   tsis agree nrog koj tias yog vim Dabqhuas.
  Ua neeg nyob kev SIB TAWG yog vim li cas?  Muab 1 khub Niamtxiv los ua pivtxwv:  Kev sib tawg vim yog tsis muaj kev SIB HLUB thiab KEV SIB NTSEEG SIAB, etc ntau lwm yam ntxiv.  Thaum zoo li no lawm kawg SIB NRAUJ. 
  Peb ua ib haivneeg nyob ces ZOO TSIS TXAWV LI KHUB NIAMTXIV hais los no.  Ua ib haivneeg nyob yog TSIS MUAJ KEV SIB NTSEEG SIAB CES KAWG SIB TAWG TSIS MUAJ HNUB YUAV SIB SAU TAU LOS TAWM 1 LUB TSWV8 DABTSI.  YAM PEB POM CES TSUAS YOG UA NKAUS LI NIAJHNUB NO HMOOB SIB FOOB,  SIB NTXO THIAB SIB CEG ETC.  Luag kev ua Tsovrogg(war) luag xuas riam phom thiab xuas Tswv8 ua kom haivneeg ntawd SIB TAWG uas zoo nkaus li peb pom nyob sab Middle East.  Luag ua kom lub tebchaws ntawd rov sib tua kom liam tas los sis ua kom sib faib ua 2 lub tebchaws.  Tej no yog KEV TXAWJ NTSE LOS NTAWM COV HAIVNEEG NTSE UA TSIM COV NEEG TSIS UA NEEJ POOB QAB.  Yog leejtwg tsis muaj hlwb NTSIA TSIS POM THIAB TSIS PAUB TXOG.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  KOJ HAIS TIAS YUS YUAVTSUM HLUB YUS TUS KHEEJ UA NTEJ
  TSI HAIS HMONG XWB...LWM HAIV NEEG LOS NYIAS YEEJ HLUB NYIAS TUS KHEEJ.   TIBNEEG THIAJ NRHIAV NOJ NRHIAV HAUS NYOB RAWS NYIAS QHOV REGION.   YOG LI...ROOB...KOJ TSEEM XAM POM TSHUAV QHOVTWG UAS HMONG TSI HLUB HMONG TUS KHEEJ.   PUAS YOG KOJ HAIS TXOG HMONG TSI KOOM SIAB XWB.
  No no.  Hmoob tsis sib hlub os.  Yog sib hlub ces SIB KOOM SIAB THIAB TSIS POM TEJ TEEBMEEM LI NIAJHNUB SIB CEG UA NTXHOV QUAS NIAG TXHUA TXHIA QHOV CHAW LAWM MA.  Yog koj twb tsis pom Hmoob kev tsis sib hlub ces koj tsis pom Hmoob li teebmeem os.  Kuv tsis ntseeg koj ho yuav tias Hmoob sib hlub lawm no.  Hmoob tsuas sib hlub thaum 1 tug tag simneej xwb. Qhov no txhais tau tias HLUB TUAJ SAUM DAIM TAWV XWB.  Hos lwm haivneeg mas kev sib hlub noj haus mas hlub tuaj DAIM TAWV tiamsis kev hlub haiv mas LAWV HLUB TUAJ NRUAB TXHA VIM LAWV TOTAUB TXOG TXOJ KEV UA NEEJ.  Yog li no thaum 1 tug raug lwm haivneeg ua ploj tuag los txog tag nrho lawv haivneeg thiaj li MOB SIAB txhua tus.
  KOJ HAIS TIAS HLUB YUS TSEVNEEG
  KUV TSI TAU POM IB YIM TSEV NEEG HMONG TSI SIB HLUB LI.   NIAM THIAB TXIV NIAJ HNUB MUS WORK VIM HLUB NWS TSEV NEEG.   KUV POM TIAS 100% HMONG YEEJ HLUB HMONG TSEV NEEG.  UA LI KOJ HO POM TIAS HMONG TSI HLUB HMONG TSEV NEEG NO HO YOG MUS SEEM TWG.   PUAS YOG KOJ HAIS TXOG SEEM TSI SIB KOOM TES.
  Niajhnub nimno Hmoob yuav luag txhua yim neeg tshwjxeeb nyob Amelika sawvdaws yeej sib hais tsis haum li lawm.  Txhob mus hais Tsoom kwvtij los yog Tag nrho tus Hmoob os.  Qhov no yog 1 qhov teebmeem loj tshaj plaws uas ua rau Hmoob yuav luag txhua tus tag kev ciasiab ua neej lawm.
  KOJ HAIS TIAS HLUB YUS TSOOM KWVTIJ.
  HMONG UA NEEJ NYOB CIAJ NEEJ CIAJ NEEG TAU NTAU TXHEEB XYOO LOS VIM YOG SIB HLUB LOS NTAWM CUAB KWVTIJ.  HMONG YEEJ NCAIM TSI TAU CUAB KWVTIJ IB QHO MUS LI.  HMONG YEEJ SIB NUG HMOO TXOG TXOJKEV KWVTIJ NO UAS NTU ZUS.   YOG LI KOJ TSEEM POM TIAS HMONG TSI SIB HLUB LOS NTAWM CUAB KWVTIJ NO HO YOG HMONG TSEEM TSHUAV QHOV TWG.
  KOJ HAIS TIAS KOM HLOUB YUS COV TXHEEBZE THIAB NEEJTSA.
  HMONG YEEJ IBTXWM SIB HU..SIB ZEEM..UA NEEJ UA TSAV...VIM HMONG LUB NEEJ KEV SIB TXHEEB SIB ZE YOG LOS NTAWM TXOJKEV NO.
  Over all Hmoob tsuas txawj sib hlub NTIAV2 xwb tsis yog HLUB LI HAIVNEEG tuaj nruabsiab.  Hmoob yog 1 haivneeg TAU CHIM, TAU NTXUB, TAU DUBMUAG lawm ces ua kom tag simneej TSIS PAUB ZAM TXIM PUB HOS TUS TAU UA TXHAUM LOS TSIS KAM THOV TXIM THIAB TXO HWJCHIM.  Qhov no yog Hmoob qhov CHAW MUAG (weakest Point).  Hmoob thiaj li sib tawg, li Faiv Ntaj thiab Lis Foom uas yawg Phas Nyas lawv.
   
  UA LI HMONG TSEEM TSI SIB HLUB THIAB LOV.
  KOJ HAIS TIAS KOM HMONGYUAVTSUM HLUB YUS HAIVNEEG.
  KUV POM TIAS HMONG YEEJ HLUB HMONG HAIVNEEG HEEV.   IB TUG UA LI NOMAS YUS HAIS TIAS KOM TXHOB UA...VIM YUAV PUAS HMONG LUB NPE.  TEJ NO HMONG YEEJ SIB HLUB SIB CAUM.   KOJ KUV PEB THIAJ POM HMONG CAIS UA NTAU PAWG...XWSLI HMONG LIAB THIAB HMONG DAWB.
  RAWS LI KOJ 5 NQI LUS NO MAS KOJ TSUAS HAIS TXOG FAMILY PROBLEMS XWB.
  NTAWM NATIONAL PROBLEMS MAS YOG:
  HMONG TSI MUAJ TUS/COV  ZOO THAWJ COJ.  THIAJ LI TSI MUAJ PEJXEEM CAUM
  HMONG HAIS TAU...UA TSI TAU.   HMONG THIAJ NIAJ HNUB CEM TIAS COV NOJ NYIAJ...DAG NOJ DAG HAUS.
  KUV POM HMONG TUS KAB MOB CANCER TSEEB TSEEB MAS YOG:
  1.  SIB KOOM TSI TAU...VIM TUS/COV COJ PAB NTAWM TSI MUAJ KEV NCAJ NCEES...NCAJ NCEES TXOG NYIAJ...NCAJ NCEES TXOG YUS TUS KHEEJ ES TSI TXHOB MUAJ NIAM HLOB NIAM YAU...THAM HLUAS NKAUJ
  2.  IB LEEG HAIS IBLEEG TSI MLOOG...VIM NWS HAIS RAU NWS YUAV...TSI HAIS RAU HMONG YUAV.   YOG LI HMONG THIAJ TSI CAUM TSI NTSEEG.
  KUV XAV TAU...XAV POM IB TUS/IB PAB THAWJ COJ HMONG SAWV LOS  NRHIAV TXOJKEV RAU HMONG TAUG ZOO LI NO:
  A.  NRHIAV KEV ECONMY/LAG LUAM RAU HMONG
  B.  NRHIAV IB TXOJKEV RAU HMONG TAUG..KOM HMONG MUAJ TEBCHAWS.  TSI HAIS HMONG CHINA...HMONG LAOS...HMONG VIETNAM  THIAB HMONG THAIB.
   
  ROOB...TXHOB NKEES NAWB.  TXAWM TSHUAV KOJ KUV XWB LOS TSEEM ZOO TSHAJ LI MUAJ COOB COOB ES TSI TAWM SUAB LOS SIB CAM.   LAWVTSI NROG YUS SIB CAM TXOG HMONG ISSUE CES MEAN TIAS LAWV TSI HLUB HAIV HMONG...LAWV HLUB LAWV TUS KHEEJ LI KOJ HAIS LAWD.   TXHOB MAJ CHIM...VIM LAWV TWB UA IB NQI LI KOJ HAIS LAWM.
  Koj cov nqe lus 1 thiab 2 saum no:  Twb yog Hmoob tsis txawj sib hlub, tsis totaub txog txoj kev HLUB HAIV thiaj li coj tus yam ntxwv li ntawd.  Dhau li lawm txhob SIB FOOB li niajhnub no thiab leeg tuaj tog rov sib tua.  Txoj kev sib cav, sib ceg tsis haumxeeb txhua haivneeg yeej muaj tag nrho tiamsis thaum teebmeem INVOLVE(CUATSHUAM) TUS NEEG SAB NRAUD (LWM HAIVNEEG) lawm sawvdaws muab teebmeem hauv yus haivneeg TSO POV TSEG KIAG sawvdaws los txoos kiag UA 1 PAWG sib koom los tivthaiv yus haivneeg.  Tej hais los no yog txoj kev UA HAIVNEEG, KOOM HAIV, HLUB HAIV uas ua rau lwm haivneeg ntshai thiab hwm yus haivneeg.
  Tseemmoob,
  Koj mus saib nram no seb koj tias Hmoob hlub Hmoob lawm no ua li nram no puas yog Hmoob hlub Hmoob.
   
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Yusiab,
  Yeej muaj tseeb li koj hais tiamsis Lauj Npliaj Yob lawv cov Hmoob Lauj no yeej ua neeg ntxeev siav rau Vwj Paj Cai lawv thiaj qhia tswv8 rau Fabkis mus tuaj yeej Vwj Paj Cai thiab coj Hmoob cov Thawj nom los phua xyoo cuam cajdab tej niag tshais li ci qav mam rho ntaj txiav tug zus.  Hos cov uas mag cuab mag khi thiab txiav taubhau li peb pom tej duab nimno los muaj coob kawg nkaus.  Tej yam no yog ib yam uas phem kawg nkaus li.  Yog tias cia lawv tau ua Nom ntxiv ces ntshe Hmoob yuav hajyam mag tsimtxom.  Tej yam no Hmoob hu hais tias HEEV NEEG MUAJ HEEV NEEG TSIM.  
  Ib feem neeg ces yog li koj hais thiaj tau nrog lawv mus ua tuaj Cobtsib tog, luag thiaj li muab ntxias rov tuaj tua Hmoob thaum kawg luag tau nom hos yus ces tuag dawbdo.  Tej no yog Hmoob tej history(dabneeg) uas Hmoob pom los lawm tiamsis niajhnub no Hmoob yeej tseem coj nraim txoj kev qub no taug.  Xyov Hmoob yuav ua kom thaum thaum kawg Hmoob tu noob kiag thiaj li yuav zoo Hmoob siab los ua cas.
   
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Tseemmoob,
  Zoo siab thiab ua tsaug uas koj ua tij tseem muaj zog zis tuaj zov peb lub zos HmongZa no ua ntuv zus.  YOg tsis muaj koj lawm thiab ces kawg peb chav xovxwm no suab ntsiag.  Kuv li ces kuv tsuas tuaj chav xovxwm  no lawm xwb.  lwm chav ces tuaj li 1-2% lawm xwb.  Yav puag thaum ub mas kuv tuaj ncig txhua thiab tiamsis los rau nimno ces tso tseg tas lawm.  Koj ua tij cov nqe lus hauv qab no kuv muab teb li no rau koj nawb.  Thov txim ntau ntawm koj tus ua tij uas tsis tau tuaj teb koj los yog tuaj tshab txhais ntxiv rau koj kom totaub zoo dua qub.   Kuv ua kwv xav tias yoojyim xwb no tiamsis ntshe ho totaub nyuab rau koj. 
  Kuv hais rau koj thiab peb tsoom phoojywg los yog Hmoob tias peb ua neej nyob yog peb poob kuv 5 nqe lus nram no ces TSIS MUAJ HNUB PEB YUAV LOS SIB SAU TAU UA 1 HAIVNEEG.  Yog li no peb Hmoob thiaj li UA NEEJ YWJ SIAB, KOJ TSIS MLOOG KUV HAIS, KUV TSIS MLOOG KOJ QHIA, KOJ LOS KOJ TIAS KOJ NTSE, HOS KUV LOS HAIS TIAS KUV TXAWJ tiamsis peb TSIS COMPLISH (UA TSIS TAU 1 YAM DABTSI TSHWMSIM TAWM LOS PAB HMOOB LI).  
  Nej ua tib zoo nyeem kuv cov lus thiaj li yuav nkag siab mus  li no.  Peb tsevneeg Hmoob feem COOB2 kiag yus twb hlub tsis tau yus tsev cuab yim neeg.  Piv txwv li tias tus Pojniam twb tsis mloog txiv hais, menyuam twb tsis mloog niamtxiv Qhia.  Qhov no peb twb muaj FAMILY ISSUE(TEEBMEEM HAUV CUAB YIM NEEG) peb thiaj sib nrauj, sib tso los sis menyuam khiav mus ua Laib, ua neeg phem.  Yog li no kuv qhov example hais los no los sis tsevneeg no twb ua NEEJ HLA TSIS DHAU tus #1.  Yog tias tsevneeg no get along (sib hlub) tus Pojniam mloog tus txiv hais, menyuam mloog niamtxiv qhuab qhia ces lawv thiaj li ua neej DHAU #1.   Kuv ntseeg tias 80 percent peb kwvtij Hmoob cov family yeej hla tsis dhau tus #1 li os.  Hos cov hla dhau mus txog tus #5 mas ntshe 3 percent tej ntawd xwb.  
  Yog thaum peb txawj ua neej sib hlub hla dhau #1 - #5 lawm ces peb thiaj li sib sau tau li kuv hais dhau los.  Nej twb pom yog vim li cas Hmoob thiaj SIB TAWG ua pab ua pawg, sib ntxub, sib foob thiab lwm yam kev tsis zoo.  Tej no yog POLITIC, Hmoob tus Yeebncuab uas caij rawv Hmoob cajqaum UA RAU HMOOB nawb kom Hmoob POOB cov nqe lus #1 - 5 los saud tiag.  Thaum SIB SAU TSIS TAU CES PEB UA TSIS TAU DABTSI li niajhnub no xwb.  Tej no luag cov Neeg txawv tebchaws hu ua COLD WAR tsis siv riam siv phom tiamsis luag siv PSYCHOLOGICAL los sib tua xwb.  Peb Hmoob poob hom politic no vim peb ua neej POOB QAB uas ua li cov Amelika  hais TXIVNEEJ HMOOB TSHAJLIJ RAU LUB SIB TUA xwb.  Koj tig rov saib qab peb swb tebchaws yog Vietnam siv TSWV8 (PSYCHOLOGICAL) thiaj li yeej ne TSIS YOG SIB TUA yeej nawb.
  Tham li xwb vam tias koj yuav nkag siab me ntsis.
  KOJ 5 NQI LUS NO YOG KAAB MOB CANCER NTAWM PEB HMONG NTAG LOV ROOB.
  Yog mas
  YOG HMONG YEEJ SIB HLUB LI KOJ 5 NQI LUS NO TIAG TIAG  UA CAS HMONG HO UA TSI TAU TEBCHAWS.
  Hmoob twb tsis sib hlub, koom tsis tau ua 1 pab, hais 1 lo lus ne.  Koj twb pom Hmoob niajhnub rov tsim teebmeem rau Hmoob li tej vdo hauv no yuav ua cas ua tau tebchaws ma?  Hmoob rov ua Yeebncuab rau Hmoob xwb hos.
  KOJ 5 NQI LUS NO HMONG YEEJ MUAJ...YEEJ PRACTICE...THIAB YEEJ UA LI NO LOS CENTURIES LOS LAWD.
  Kuv paub li tiamsis never succeed(kho tsis tau li) lam sib hlub saum daim tawv xwb.  Yog li no thiaj tsis work.
  TSHAJ NTAWD...HMONG TUS KAB MOB CANCER YOG TUS TWG TIAG TIAG...QHIA LOS RAU PEB KHO SEB.
  2 tug kabmob CANCER uas ua Hmoob lub neej kobhuam ces yog: 
  1.  Hmoob tus Yeebncuab siv tswv8 (psychological) los txov Hmoob li hais los saud xwb.
  2.  Hmoob poob txoj kev sib hlub nqe #1 - 5 
  Yog Hmoob hla dhau 2 nqe lus no lawm ces lwm yam Hmoob sib kho tau kawg os.
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Tseemmoob thiab Robot,
  Qaug zog heev li os cov phoojywg aw!!
  Hais txog Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob, lawv cajceg los yog Tsevneeg uas ze ze lawv mas kuv paub tias lawv muaj cov tuaj tebchaws no li nej hais los mas.  Hais txog cov Hmoob Phem ces tsis hais tus nyob Vaj Pov tog thiab Faiv Ntaj tog tus yuav zoo yeej coj zoo hos tus yuav phem ces yeej phem kawg nkaus li.  Vim muaj cov uas yog Roj Ntshav tsis zoo li ntawd tuaj nyob tebchaws no coobx thiaj li tuaj tsim kev kub ntxhov rau peb muaj kev kub ntxhov nyob txhua qhov chaw.  Yog yuav muab hais mas yeej tsis tsimnyog lawv uas nyob rau Faiv Ntaj lawv tog tuaj nrog peb nyob li os.  Hais raws li keebkwm xwb nyob rau sab Xieng Khuang (xeev khuam) yog cov Hmoob Lauj ua Nom nyob sab tod peb cov Hmoob Cobfab yog lawv mus tua thiab peb cov Hmoob Txawv tebchaws mus rau sab ped yeej muaj teebmeem tshaj dua li lwm qhov chaw.  
  Pab tusiab rau Yawg Faiv Ntaj tus Pejthuam( Statue) uas lawv puab rau tom Noom Hej ( Nong Het).  Yog Hmoob paub tusiab thiab ntse mas tusiab tshaj plaws tsis muaj ib yam dabtsi los kho tau vim tias Nomtswv Nplog tsis xav muab Yawg Faiv Ntaj puab rau nram nroog tsam lwm haivneeg ho pom ces paub tias Hmoob ua haujlwm rau lub techaws thiab.  Yog li no lawv thiaj li muab puab rau puag pem Toj Siab uas yog Hmoob nyob cia rau Hmoob saib nkaus xwb.  Hais txog roj ntshav pua tebchaws Hmoob yog cov heev tshaj (Koos Paj Cai) lub npe nrov nchav mus txhua qhov tiamsis thaum kawg lawv lub neej los xaus li ntawd xwb.
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Yujsiab,
  Kuv ntseeg koj ua tij os. Peb nyob deb lawm nej cov nyob ze yauv paub zoo dua.  Ua tsaug ntau os.
   
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Yog kuv tsis yuam kev raws li nco tau Faiv Ntaj tau tuaj ntsib VP hauv Looj Ceeb, VP thiaj li muab tau 1 lub tsheb Jip thiab nyiaj pub rau coj mus lawm sav.  Qhov no hais raws li qhov kuv nco tau.  Hais txog Korea Qabteb thiab Qaumteb mas kuv yeej ntseeg tsis tau li os nawb.  Luag tej neeg no luag yuav pauv hnub twg los tau vim tias tus uas muab Qaumteb Luam tuag nthi yog U.S. xwb.  Yog li no peb lub tebchaws no 1 tug nom los ua tsuas yog 4 - 8 xyoo xwb.  Nyob li Trump mas Pejxeem tsis nyiam ces 80% ntshe nws tsuas tau ua 4 xyoos.  Yog li no cov tebchaws Communist kev ua nom ces Txiv ua tas tub ho los txais ua tsis muaj hnub tso rau lwm tus loj coj.  Qhov no luag lam los kos npe yeb kom dhau 4 xyoo tom qab ntawd luag mam pauv dua kom dhau qhov kubx xwb los tsis paub.  Peb txhob rawm nyabxeeb os nawb.  Peb twb pom yav dhau los yog Democrat ua lawv tso xoob thiaj li pom N.Korea tej hoobpob loj ntawd ya lau.
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Tseemmoob,
  Qhov tiag kuv nkees dhau hwv lawm os nawb.  Tsis ntev no tej zaum kuv mus so lawm thiab vim tshuav 3 tsawg dhau txawm tias tham tej lub TSWV8 ZOO2 THIAB MUAJ NUJNQIS li no lod tsis muaj neeg coob tuaj saib.  Yog zoo li yuav nkim kuv lub sijhawm tuaj hauv no.  99% tuaj hauv no yog tuaj rau chav news no thiab tuaj tawm tsw8 xwb.  Yog muaj caij kuv mam li tuaj qhia koj dua.  Kuv twb xav tias kuv cov lus kawg ua examples dhau los yuav pab koj zoo heev no los koj tseem mus tham Dabqhuas lawm thiab.  koj ua rau kuv lub zog tag nrho lawm os phoojywg.
   
  Yujsiab, 
  hais txog nkawv 2 tug no xyov TSEEB los CUAV os.  Cia tom ntej no seb puas mus raws li hais xwb.
   
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Tswv Riam,
  Zoo kawg uas koj pom li thiab mas phoojywg.  Hnub twg feem coobx ntawm paub txog tej no ces sawvdaws yuav sib sau tau ua ib pab thiab hais 1 lo lus.  Hnub ntawd Hmoob thiaj li mam muaj neej ua os.
  Koj hais yog lawm mas Roob. tos hmoob tus mob cancer no kho tsis tau ces vim li koj hais ntawd lawm xwb tiag haj haj haj haj.
   
  Tseemoob,
  Txog tav no tseem hais li ko thiab ces Pab tsis tau lawm os kwvtij aw!!! tos Hmoob tsis muaj tebchaws thiab Hmoob sib ceg sib tua tsis muaj chaw xaus.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Tseemmoob,
  Nyuab lau phoojywg tej no MIV MIV xwb koj twb tsis TODIB thiab TOTAUB lawm yuav ua cas thiaj li yuav mus NCE NTO KOJ LUB ROOB ma?
  Ok cia kuv muab 1 qhov simple/yoojyim rau koj ntxiv li no:  Koj ua tij puas nkag siab lo lus hais tias KAW QHOV ROOJ YOG 1 YIG NEEG, QHIB QHOV ROOJ YOG 1 ZOG NEEG.  2 lo lus no txhais tau kuv cov 5 nqe lus saud mus zoo ib yam xwb.  Yog thaum koj kaw koj lub qhov rooj nyob hauv tsev ces yog pom koj tsevneeg xwb.  Thaum koj qhib koj lub qhovrooj tawm sab nraud lawm ce koj yuav pom cov neeg Zejzog coob.  Dhau tsoom neeg Zejzog lawm ces yuav yog tag nrho tsoom neeg nyob koj lub tebchaws.  Ameircan lolus 5 nqe saum no lawv muab sau zog los ua 2 lo lus (words):  United We Stand, Depart We Fall los sis 1 lo lawv hais tias UNIFICATION ( koom ua 1 pab 1 pawg).  Thaum peb los UNIFICATION lawm ces peb become the FOUNDATION.  Vim Hmoob  tsis muaj los yog POOB rau 5 nqe lus no thiaj li tsis muaj lub FOUNDATION, thaum tsis muaj lub FOUNDATION peb ua tsis tau dabtsi.  Qhov no yog qhov teebmeem rau Hmoob SIB SAU tsis tau los ua 1 haivneeg.  Tejzaum nej coobx yuav tsis nkag siab thiab tsis ntseeg kuv tiamsis ua 1 haivneeg nyob yog poob 5 nqe lus no ces kawg ua li Hmoob TOO MANY LEADERS BUT NO HMONG just like the Indian TOO MANY CHIEVES BUT NO INDIAN.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB YUAV SIB NTXUB THIAB SIB TUA TXOG THAUM TWG   

  SillyMe,
  No no no.  I do not think so.  You might want to look deeper in order to see the problem.  Like I said earlier above, these two organizations have their own vision. One support communist and communist behind them.  The other try to help and teach the Hmong to right path or direction.  Many of you can not see what we do.  That's why the Hmong people never had a country to own.  I believe 95 percent of the Hmong people do not want to live under other nation to rule them that 's why the Hmong people migrated all over the world.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic SUAV TUAG TSHAIB TXOJ KEV SIAB PHEM ROV RAWS CUAG HMOOB   

  SillyMe,
  Ua li kuv hais rau Tseemmoob xwb tiag.  Kuv muaj cov txheebze tim NPlog lawv muaj 4 tug ntxhais muab muag rau Suav lawm.  Muaj 2 tug mas yog muab muag vim ntshaw nyiaj hos 2 tug li ces yog 2 tug ntxhais yeej nyiam thiab ntaus phoojywg nrog Suav.  Nkawv yeej hais tias yog nkawv lub neej lawm, nkawv txaus siab mus yuav no ces kawg kavliam xwb.  Tiamsis muaj 2 tug ces khiav rov los lawm hos tshuav 2 tug tseem nyob nrog Suav.  Hais txog qhov hlub peb yeej hlub lawv kawg lawm tiamsis tus neeg over 18 xyoo lawm koj cheem tsis tau  lawv  lawm os.  Nej sim xav mas, cov uas mus rov los thiab hais tawm hauv youtube los muaj coob npaum ntawd tiamsis cov mus los lawv yeej tseem mus qujqees li.  Pab tsis tau.
  Hos cov Hmoob Suav uas ua phem2 rau lawv cov  Ntxhais Hmoob Nplog ntawd los lawv yeej ua nkaus li cov Hmoob Cuamtsoov nyob tim U.S. thiab Nplog rov ua PHEM rau yus tus Hmoob thiab.  Cov neeg zoo li no peb yuav tau muab lawv xa mus nyob dua 1 lub ntuj tshiab thiab txhob count lawv tias yog Hmoob lawm.  Cov neeg no lam yog Hais lus Hmoob xwb tiamsis lawv tsis yog roj ntshav Hmoob.
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  SillyMe,
  Lub ntiajteb tamsis no tibneeg nyiam UA NEEG ntau lawm xwb tsis xav ua Neej vim muaj kev nyuab siab ntau tsav tsav yam thiab dhuav lub neej challenge dhau lawm ces thiaj li ua li koj hais.  Thaum ua neej zoo li no lawm ces kawg lub neej yuav los xaus os.  Koj saib thaum i Hmoob tsis paub txog tej nej hais los saud tiamsis ziag no coobx twb los sim lawm ne.
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic Bon Xiong Tsab Ntawv Cem thiab Xav Mus Khawb G. VP Cov Pobtxha Los Hais Plaub Dua   

  SillyMe,
  koj yuav tau specifict yog dabtsi thiaj li paub teb rau koj.  Vimkev kawm ntawv muaj ntau yam seb yog hais txog dabtsi?
  • 0