Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  434
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

3 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic XOVXWM TSHIAB TXOG TUA TSWV YUAV KHOOM   

  Hais txog tej xovxwm tshwm tsis zoo li no nyob Lostsuas ua thaum xub pib yog lwm tsavneeg xwb tiamsis tau ib ntus los no yog tshwm peb tsev Hmoob lawm thiab.  Peb cases sib lawv sib liag dhau los uas li 1 lais nyab thaj tshaj li 1 hlis no xws li cov ua Quav txiaj sib tua nyob Lav 52, tus ntxhais muaj 14 xyoo raug mos deev nyob pem lub zos Pham Xaam thiab tus Yawg Vwm es siv tshuaj nees no tua nws tsevneeg 6 tus mas txawv kawg nkaus.  
  Nyob li case no kuv tsuas pom thawj zaug nyob hauv peb lub neej uas yog txawv tshaj plaws.  6 tus neeg no cov taubhau yeej muab tsoo tawg mos taas thiab hle ris tsho txhua tus.  Law tseem hais tias muab tej  hlwb thiab nhyuv noj huv tibsi lawm thiab.  
  Lawv hais yog mus kawm tas Vaj TSwv txoj lus zoo yuav los ua Xibhwb ces ciali vwm xwb no tiamsis raws li kuv saib tus neeg lub meejmom cev ntaj ntsug mas zoo li yog Neeg Quav tshuaj Nees 90% lawm.  Txoj kev haus yeeb haus tshuaj ces thaum xub pib mas yog yus haus lawv thiab yus tswj tau os tiamsis ntev mus ntev tuaj ces yeeb tshuaj ho HAUS YUS.  Thaum Yeebtshuaj haus yus lawm ces yus tswj tsis tau lawm ces yus ua li Yawg kwvtij Hmoob ntag.
  Cov neeg tua neeg uas nws tsevneeg zoo li no muaj ntau cases nyob Nplog, Thaib, Nyablaj, thiab Khabmeem lawm tiamsis tsis tau tua coob tus npaum li no xwb.   Nyob Nplogteb yuav tau coj tus cai li yawg Thawj Pwmtshav nyob Fivlipeej coj thiaj li yuav muab tej yeebtshuaj txwv tau, yog tsis li ces kawg s/d yeej yuav pom tej teebmeem zoo li no ntau ntxiv nyob rau lub neej yav pemsuab.
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a post in a topic TRUMP PAUV TSEV DAWB UA TSEV DAWB MUAJ PAUG LAWM   

  Oh yau, tim Tsev Dawb ces niajhnub SIB LIAM thiab SIB CEG zoo nkaus li peb Hmoob lawm thiab tiag.  Kuv ntshe lawv kawm tau Hmoob lub mavtais lawm thiab ho.  TSis tas li los Russia thiab Amelika niajhnub sib liam sib ntxo li thiab ces ntshe yawg Trump thiaj li  ntshai tam paim q.uav nws thiaj li muab Comey hlawv ua ntej nws tshawb tej yam tseemceeb ntawm Trump los tsis paub li lau!!!.  Tau 2-3 hnub no mas lawv cov ua haujlwm tim TSev  Dawb ntxhi zomzaws xwb thiab os.  Cia mam li mloog mus seb.
  • 0
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Thov txim ntau ntawm koj tus ua tij thiab ib tsoom phoojywg s/d.  Vim Hmoob tawv ncauj dhau lawm ces tos nco xwb thiaj li cem Hmoob yam tsis nco txuag lawm os.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Txawjlem,
  Hmoob ua neej tsis pom tom ntej, sib deev kom zoo mloog thiab zoo nqhis xwb tsis yog xaiv caij nyoog deev kom zoo caij mam li cia muaj menyuam.  Vim li no Hmoob thiaj Yug tau menyuam los cov txawj ntse muaj tsawg tus heev li.  Luag lwm haivneeg thaum deev uasi los daws nqhis luag muab tso ywg nyom, thaum deev kom muaj menyuam luag tso rau hauv yog li no yug tau menyuam los thiaj li tsimtxiaj. 
  Tsis paub hais lawm os.
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob,
  Yog kuv phov ntau ces kawg lub neej xaus li Xeeb thiab Hmong Tebchaws xwb mas phoojywg.  Kuv twb hais rau nej tias hnub twg peb tshem tau tus Dab tsis npag uas caij peb Hmoob xwb qwb haus peb Hmoob ntshav lawm mas yuav ua dabtsi los mam ua no ne.  Koj pheej NKAG QIS XWB TSIS NKAG SIAB LI hehehe.  Txhua tus Hmoob muaj zeemmuag ces kawg lub neej yuav xaus li XX xwb mas nawb.
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  Cwj,
  Txoj kev QIMUAG UA NEEJ ces zoo li no mas.  Koj saib peb cov tuaj nyob cov tebchaws vammeej no kiag los yeej tseem coj li qub ne.  
  • 0
 7. Roob Phwvlis added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  TL,
  Lub homphiaj tso tej duab no raub peb saib seb Hmoob puas ris siab txog txoj kev uas neej tsis muaj zeemmuag.  1 qho 2 qhov 3 qho los Hmoob tias yus nyob lub tebchaws twg ces lub tebchaws yog YUS LUB.  Ua li ne cov Hmoob Cobtsib no lawv txawm yog Koos Paj Cai lawv cov uas nrog Ho Chiminh lawv tuaj tua Hmoob Vaj Pov heev thiab tawv tshaj uas muaj txiajntsim ntau kawg nkaus rau lub tebchaws Cobtsib.  Tiamsis tej yam Hmoob Cobtsib ua ntawd tsis muaj ib qhov txiajntsim dabtsi li.  Hauv Nplogteb xws li Faiv Ntaj, Nyiaj Vws, Lauj Foom lawv los zoo ib yam nkaus.  Thaum lub tebchaws ua tau los lawm luag Mab Suav muab Nom, liaj ia sib faib nroos ua hos yus ces ua yoov ntxuav tes.  Npaum li no los Hmoob yeej tseem QIMUAG NTI ua neej tsis pom tej teebmeem ntawd hlo li.  Qhov no yog qhov NTXUB thiab DHUAV HMOOB tshaj plaws tsis muaj ib yam dabtsi kuv dhuav tshaj saud lawm os.
  Cov Hmoob ntseeg Yexus/Jesus tsis hais hom twg.  Yam kuv hais yog qhov Hmoob ru.am. Hmoob tua Hmoob twb tsis yog luag lwm haivneeg tua uas zoo nkaus li kuv hais los saud txoj kev ua neej qimuag.  Yog yam uas lawv ua dhau li yuav mus rau seem kasmoos ces tej Nomtswv ua lawm  kuv tsis hais tiamsis yam zoo li tus kwvtij saum no thiab lwm tus tsuas yog mus ntseeg Vaj Tswv xwb cia li muab yus neeg ntaus kom tuag thiab raug mob.  Tej no Hmoob yog ib haivneeg R.UAM tiagx.
  Zeejneeg,
  Thov txim ntau tus phoojywg.  Kuv xav kom peb Hmoob yuav tau xyuamxim saib peb tej lus kom zoo ua ntej yuav hais thiab yuav pauv tej lus Saub no txhob muab los hais ntxiv li koj thawj kablus kuv muab zas kob liab ntawm no.  Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb oo li niaj hnub no poob chaw.
  Koj kab ntawv no hais tsis yog lawm!!!.  Tej no tsis yog lub ntuj hais thiab tsis muaj povthawj.  Tej lus koj hais no yog peb tus YEEBNCUAB cob qhia Hmoob hais xwb.  Yog cov lus uas tua Hmoob kom sawv tsis tsheej haiv thiab qaug zog rau txoj kev ua neej.  Vim Hmoob ib feem xav li koj xav no thiaj li muaj tej tswv8 poob qab thiab lub zeemmuag uas tsis zoo los coj Hmoob mus YUAM KEV. Koj cov lus nram qab no yog lawm os thiab kuv agree mas phoojywg.  Hmoob yeej coj li koj hais no Hmoob mus nyob qhov twg los thiaj li muaj teebmeem.  Tiamsis nej nco ntsoov os, qhov Hmoob ua li no vim nws muaj tus COB, TUS NTXIAS kom Hmoob ROV UA LI NO Hmoob thiaj ua.  Txawm li ntawd los feem ntau ntawm Hmoob tsis paub txog ces lawv pheej cem tias Hmoob txhua tus, qhov tiag nws yog muaj cov Hmoob cuamtsoov nyob hauv kom ua os nawb.
  • 0
 8. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV
  1 TSOOM HMOOB NYOB HAUV LUB QAB NTUJ TXHUA TUS,
  Thaum nej mus saib thiab pom cov xovxwm nram no tag lawm nej ho zaum xav thiab nej xav li cas rau Hmoob lub neej tsis hais nyob rau ces kaum ntuj twg.  Hmoob lub neej TSIS TXAWJ SIB HLUB thiab UA NEEJ XAV TAUG KEV KHAWS TAWS QHUAV, THAUM LUAG MUAB YUS SIV TAG LUAG TSIS XAV YUAV ces yog zoo li no.
  Tej TSWV8 los yog MASTERMIND uas Tsoomhwv Cobtsib tsis kam los ua passport (ntawv hla tebchaws) rau Hmoob li lawv hais hauv daim vdo no ces yog qhov luag ua kom Hmoob tsis muaj hnub vammeej thiab raug txomnyem tag mus  lub neej.  Tab txawm hais tias peb Hmoob pom tej xwmtxheej phem li no ua ntuv los mus los peb Yeej tsis KAM PAUV thiab TSIS TXAWJ LOS SIB HLUB hlo li.  Cov kwvtij Hmoob Cobtsib no  tseem yog cov uas SIAB PHEM tshaj thiab xws li 2 kwvtij kiag los tus kwv mus coj kev cai TSHIAB tus tij tseem muab tus kwv ntaus kom TUAG thiab muab vajtsev hlawv kom puas tsuaj.  Thov peb Hmoob UA NEEJ RUA MUAG SAIB LUB NTIAJTEB NO thiab mog kwvtij Hmoob.  
  Nej nco ntsoov kuv cov lus tiias NEEG TXAWJ YUG tiamsis AV TSIS TXAWJ HLOB, yog li no lub ntiajteb no Neeg tsuas muaj loj hlob COOB ZUS TUAJ hos AV TSUAS MUAJ TSAWG/NQAIM ZUS xwb.  Lub neej yav pemsuab peb tseem yuav raug tsimtxom sab tshaj no ntxiv.
  Tham li no ua ntej tso.
  • 6 replies
  • 64 views
 9. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Nyob zoo Txawjlem, Ywjsim thiab Tseemmoob.
  Zoo li peb 3 tug no hlub Hmoob dua sub ces cia kuv los tham me ntsis ntxiv seb Hmoob puas rua QHOVMUAG LOJ THIAB XAM DEB me ntsis rau Hmoob lub neej yav pemsuab.  Kuv hais rau nej thiab ib tsoom Hmoob tias txawm peb yuav HAIS thiab YUAV UA pes tsawg pab kasmoos/kasmias los Hmoob yeej yuav hla tsis dhau txoj kev li zoo li Xeeb(Hmong Tebchaws) li os nawb.  Qhov ntawd ua li kuv hais los rau nej yam tsawg los ntshe ze li 100 zaus lawm uas vim Hmoob yeej R.U.AM tiagx li.  Qhov uas r.uam tiagx ntawd mas ua li kuv hais Hmoob twb tsis paub Hmoob tus Yeebncuab uas CAIJ RAWV HMOOB LUB CAJDAB THIAB HAUS HMOOB NTSHAV UA HNUB UA HMO.  Yog hnub twg, tiam twg Hmoob TSIS PAUB thiab HMOOB TSHEM TSIS TAU Hmoob tus Yeebncuab tawm kom txhob noj Hmoob roj haus Hmoob ntshav lawm ces Hmoob txhob ua npausuav txog lub neej uas yuav muaj hnub UA NEEJ TAWG PAJ THIAB TXIVTXIV TAUS.  Hmoob lub neej ces zoo nkaus li cov NYOM ntawm peb tej tog tsev yog hnub twg LOJ HLOB THIAB SIAB ZOG CES RAUG TXIAV.  Vim li no Hmoob lub neej thiaj li zoo nkaus tej nyom ntawd tsis muaj tsob uas yuav LOJ HLOB TAUS LOS TAWG PAJ THIAB TXI TXIV KOM QOOS TAUS NOOB li.
  Tej no yog ib qhov peb yuav tau tig los saib kom meej tseeb tias yog vim li cas Hmoob ua neej los tau ze 1000 xyoo no tsis muaj hnub nrog luag vammeej taus thiab tsis muaj tebchaws nrog luag nyob.  Hmoob lub neej QHOV TSEEB los ntawm kev PIAMSIJ ces yog li kuv hais no xwb tiag.
  • 0
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ib tsoom Phoojywg uas Hlub Hmoob,
  Ua ntej tshaj plaws ntawm peb Hmoob txoj kev yuav mus RHAWV HAIV thiab UA TEBCHAWS kom muaj tebchaws los rau Hmoob thiab lwm yam kom los pab tau Hmoob dim txoj kev phem tsis hais yam dabtsi yuav tsum yog:
  1.  Hmoob YUAV TSUM PAUB Hmoob tus Yeebncuab yog leejtwg tiag thiab los TIVTHAIV 
  2.  Hmoob yuav tsum tig los sib kho Hmoob kom los sib totaub thiab sib koom tau ua ib pawg neeg li 1 HAIVNEEG tiagx
  3.  Thaum 2 txog kev nqe#1 thiab #2 hais los saud tiav lawm mam li los tham txog kev ua teb ua chaws thiab lwm yam. 
  Yog 2 txoj kev saum toj no tho tsis dhau ces tiam neej no Hmoob txhob npausuav txog lwm yam.  Vim Hmoob tus Yeebncuab PAUB Hmoob txoj hauv kev hais los saud luag thiaj THAIV txhua txoj hauv kev thiab ntxias Hmoob los txov Hmoob tau ntau tiam no Hmoob hla tsis dhau thiab ua tsis tau ib yam tseemceeb tau los.   Feem Hmoob tsawgx thiaj li pom tej teebmeem hais los xwb  ho dua li ces tsis paub lam phov rau ub rau no zoo nkaus tus Noog KAW HAUV POB TAWB yim dhia ces tawv taubhau yim laws deb thaum kawg tsis tsum ces kawg txha taubhau dhia thiab tuag.
  Vam tias nej yuav nkag siab zoo.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  TM, 
  Teebmeem ntawm Hmoob ces zoo nkaus li Tsob Dib lub hauv paus nchau mam li muaj ntau txoj hmab ri mus rau txhua txhia qhov.  Yog muaj caij tau mus Tua nas mam li tham pem thiaj paub piav rau koj mloog.   Yog tsis hlub Hmoob ces tsis cem thiab Hmoob raug teebmeem los tsis khib os nawb. 
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tijaug Ywjsim,
  Txhua yam koj hais kuv agree tag nrho.  Tsuas yog tias peb yim Hmoob raug dab tsis npag thiab lwm yam dab tshaj plaws los vim yog peb lub qhovcub cov pa taws thiab tej dabnyeg xubx xa xov rau Dabqus lawm peb thiaj muaj mob muaj tuag tag npaum li thiab mus txoj kev twg los raug dab tom tag li.  Qhov no yog qhov kuv hais rau nej s/d los zoo li tsis pom txog li.  Yog tham txog yus tej Dabnyeg ces sawvdaws tej me leeg tes leeg taw tsaug zis hos ntaus tsis taus ntawv li  lawm sub na.  Puas tsimnyog Hmoob muab tej Dabnyeg no Lawb kom tag es mus pe hawm Yexus lawm xwb.  Hmoob tej Dabnyeg no tom Hmoob los ntau tiam neeg lawm os tsis tsimnyog teev nws mus ntxiv lawm los Hmoob tseem niajhnub teev thiab tsis pom nws tom yus li.
  Yog tham txog kasmoos kasmias muaj ntau txoj kev kawg li mas yog hais cai xwb os.  Tiamsis ua ntej tshaj ntawd yuav tsum yog Hmoob sib sau tau los hais ib lo lus xwb thaum ntawd ua dabtsi los vawj tag nrho li os.  Hos yog zoo li nimno Hmoob ua neej qimuag xuas taug kev xwb ces leejtwg ntxov tuag tus ntawd ntxov tau zoo os mog.
  Ua tsaug
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tijlaug Ywjsim,
  Saib siab thiab ntsia deb dhau lawm tsis nco pom ntawm xub ntiag.  Pom ntses loj tsis ntshai dej tob, pom hluas nkauj zoo nkauj tsis nco ntshai tsam kis tau mob hehehe.  Ua ntej yuav mus tau deb yuav tau tho kev tso vim muaj pos kaus ntsaj ntau dhau.  Yog tsis tho kev lam maub los plos xwb thaum raug pos kaus ntsaj chob lawm ces koj lub homphiaj tsuas los  kawg li ntawd lawm xwb.
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Feem coob ntawm Hmoob yog cov RUAMM TSAB NTSE.  Yog muab hais los cov uas KAWM NTAWV SIAB tseem yog cov RUAMM tshaj li cov niag NTSE dogdig thiab ntse hauv NRUAB THIAB los.  Feem ntau ntawm cov tias NTSE yog cov uas ua SIAB PHEM thiab RAUG TUS YEEBNCUAB NTXIAS tau ntag.  Luag muab Hmoob tua ua ntuvzus los mus tau ntau Txheej Ntau TIAM los Hmoob yeej tsis paub qujqees li niajhnub no.   Hmoob os Hmoob ua cas nej yuav NTXIM HLUB THIAB NTXIM NTXUB ua luaj li.
  Keebkwm luag TXOV Hmoob zoo li nram no.
  1.  Txij li thaum nyob Tuam Tshoj los thiab los rau Lostsuas teb los puas yog txij nkaus li tebchaws #2 Thaibteb rov qab luag siv ntaj, riam thiab phom los tua Hmoob.  Yam khoom luag siv los tua Hmoob li hais los no Hmoob paub thiab pom tias luag tua Hmoob tiag vim pom nqaij ntuag ntshav nrog thiab txoj sia tu nrho.
  2.  Tom qab tuaj rau tebchaws vammeej los yog tebchaws #3 lawm, luag siv tus Cwjmem los tua lawm xwb, yam no ua rau Hmoob tsis ras txog thiab tsis paub dabtsi hlo li tsis tag li Hmoob tseem mus koom tes nrog ua qujqees.  Vim tias yam hais los no tsis muaj suab riam suab phom nrov thiab neeg tsis tuag kiag ntawm chaw uas zoo nkaus li peb mus UA VOJ SOO NQUAB LOS HAUS POOV xwb ces cab tug zujzus los lov cajdab hauv lub chaw uas xov zoox lawm.   Yog nej tsis ntseeg nej saib mus seb Hmoob lub neej puas yog li kuv hais.  Kuv ntseeg tias yog Hmoob ruamm npaum li niajhnub no tiag tom ntej no LEEJTWG NTSE thiab MUAJ HOMPHIAJ ZOO yuav los CAWM HMOOB li tej Hmoob muaj uas muaj HOMPHIAJ yav dhaus los tus ntawd YUAV TSUM RAUG xwmtxheej li niajhnub no uas yuav tsis muaj hnub zam dhau.  
  Keebkwm/history Hmoob tej thawj coj raug luag tua yog muaj li nram no:
  Tus 1.  Yog Vwj Paj Yias Hmoob Huabtais nyob Tuam Tshoj xyoo 1855 .  
   
  Vwj Paj Cai sawv tivthaiv Hmoob txoj kev raug sau se los ntawm Fabkis, xyoo 1918-1922.  Raug Hmoob Cuamtsoov tua nws thiab nqa lub taubhauv rau  Fabkis  
  Nais Phoos Vaj Pov raug tua nyob Na Khang, Lostsuas xyoo 1964-1965 thiab raug Hmoob cuamtsoov foob kaw nyob U.S xyoo 2007.  Hais txog Hmoob khwv tua Hlob Vaj Pov muaj ntau yam kawg nkaus uas xws li tseem fivyeem kom tuag tiamsis raws li paub cov fivyeem ntawd tej tug lawv tuag tom qab ib hnub los tsis ntev ntawm lawv fiv lub yeem tas. 
   
  Pajkaub Hawj.  Raug tua tuag nyob ciamteb Thaib thiab Nplog thaj tsam li xyoo 2000 tawm.
   
  Pajkaub Muas, yog Pajkaub tus Lwmthawj raug tua tuag ib yam nkaus nyob raws ciamteb Thaib thiab Nplog xyoo 2000 tawm tom qab tsis ntev Pajkaub Hawj raug tua tuag.   Mus nyeem tau Pajkaub Hawj lawv yog vim li cas thiaj tuag nyob rau tom Google.com.  Hmong Leader Provide Insight coup plot.
   
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic Poj Hmoob Moj Liv Kas Raug Ntxias Nyiaj noj qab2   

  Oh yau Silly aw!!!
  I muaj ib tug phoojywg paub tus Pojniam Hmoob Mojlivkas no zoo mas.  Raws li qhia kuv mas tus pojniam Hmoob Movlika no nws txawm yog ua haujlwm qab rooj rau tim ub nkawv khub niamtxiv no thiaj li sib tawg tag no.  Nws muaj tub muaj nyab, muaj ntxhais muaj vauv khov kho xeeb ntxwv pawglug.  Nws mus tim Nplog tuab ntws tuab ntws txij li puag thaum xyoo 2010 los lawm raws li kuv paub.  Tus hluas no tsis yog thawj tug os, twb muab lwm tus nrog nws ua ntej lawm thiab. Nws tej nyiaj ua zog nyhavx khwv tau los muab xa du lug mus rau tus Mos Ab no thiaj li sib yuav.  Txij ntawd los mas hajyam mus tuab heev thaum kawg lawv muab noj khaubhlab tag mam li paub ces TOO LATE.  Nws tus txiv qub los yeej nyiam uasi heev sab tim ub thiab nkawv thiaj li bye bye each other os.
  Thov txim pab tsis tau os.  Yus rov tusiab rau yus xwb.  Yus tau luag los luag tau yus thiab, qhov khib ces yog yus poob cov suavx xwb hehehhe
  • 0