Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Roob Phwvlis

Members
 • Content count

  682
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

7 Neutral

About Roob Phwvlis

 • Rank
  Bachelor Degree 4

Roob Phwvlis's Activity

 1. Roob Phwvlis added a post in a topic COV NOOB HMOOB PHEM/HMOOB CUAMTSOOV   

  Phoojywg Robot,
  Cov neeg coj tus xeebceem li Nyiaj Tub lawv cov no lawv tsuas xam pom lawv yog Neeg tseebceeb thiab ntse xwb tsis tau k txog lwm tus li hos.  Lawv hais dabtsi lawv tsis lam mloog lwm tus tej lus seb yog los tsis yog ua ntej lawv hais rov qab.  Cov neeg no Hmoob tis lub npe hais tias TAUBHAU HLAU.
   
  Tseemmoob,
  Qhov Nyiaj Tub ua zaum no kuj yog tau yam phem thiab zoo 50/50.  Qhov phem yog ua rau tus Nplog Dawb uas 1 txwm nrog peb Hmoob noj sib hlub haus sib ce ntxub peb thiab tsis muaj kev sib ntseeg siab.  Qhov zoo ces yog zaum no qhia rau Nplog txhua tus paub tias Hmoob paub Nplog lub hlwb thiab txoj kev siab phem rau Hmoob, zaum no Hmoob tsis yog tus qub 1975 lawm.  Hmoob muaj hlwb thiab paub xyaum ua 1 haivneeg kom zoo li lwm haivneeg muaj teb muaj chaw txhob raug luag tsimtxom mus ntxiv li yav tas los.
  Koj cov lus pivtxwv kuv totaub zoo mas phoojywg.  Nyob rau tiam21 no muab CWJMEM los ua tsovrogg tseem muaj ceem thiab tau haujlwm zoo tshaj li siv riamphom los sib ntaus sib tua lawm.  Vim rau qhov tsis nkim roj ntshav thiab lwm yam.  Koj seb peb swb tsovrogg 1975 yog los ntawm tus Nplogliab thiab Nyablaj Liab lawv siv CWJMEM nkaus xwb.  Sib tua tau 15 tsis mus tsis los thaum kawg siv cwjmem lawv yeej kiag.  Kev ua tsovrogg tiam21 no ua dabtsi yuav tau mus raws step li luag tus politic thaum kawg lub ntiajteb Tibneeg thiaj nrog paub thiab tuaj pab tu plaub.  Muab ua pivtxwv li cov neeg nyob Middle East cov ISIS uas heev2 hlais neeg ciaj ntawd xwb luag twb tsis ntshai ne!!! thiab ua li ntawd ntau lub tebchaws tsis nyiam koj, koj tsuas muaj Yeebncuab coob zus tuaj xwb.  YOg li no peb ua dabtsi yuav tau majmam ua raws kam ntiajteb os phoojywg.
  • 0
 2. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  Nplog Tham Txog Hmoob Keebkwm Nyob Nplogteb
  Kwvtij Hmoob,
  Sawvdaws yuav tau los mloog tus Nplog cov lus tshwjxeeb cov tsis paub txog tej dabneeg no.  Nws siv sijhawm ntev kuv mloog tsis tas, kuv mloog txog tog xwb.  Tiamsis yav tom hauv paus yog yav tseemceeb.  Dhau li lawm txij thaum Nyiaj Tub muab tej lus tsis zoo los tso tawm rau Nplog hnov tas Hmoob thiab Nplog txoj kev sib ntseeg siab pauv los lawm ntau heev.  Yuav tau mloog thiaj li paub.
  https://youtu.be/hYA6m5QwFyc
  • 0 replies
  • 25 views
 3. Roob Phwvlis added a post in a topic KEEB KWM TSOVROGG VWJ PAJ CAI PIAV LOS NTAWM NWS TUS NYAB   

  Tseemmoob thiab Taw Qhia,
  Qhov kuv muab Paj Cai zaj dabneeg coj los tso rau peb tau kawm no mas yog los qhia tias tsawg tiam, tsawg zaus Hmoob swb tus Yeebncuab los sis tej Thawj Coj raug tua tuag nws puavleej yog tus Hmoob NTXEEV SIAB rov tua tus Hmoob nkaus xwb thiab Hmoob yeej muaj 1 tug CAWMSEEJ los cawm Hmoob thaum Hmoob raug kev txomnyem. 
  Niajnub no Hmoob yeej tseem coj tus yam ntxwv siab phem nkaus li qub rov ua rau Hmoob.  Feem Hmoob  coob2 los lawv yeej tsis QUAVNTSEJ txog zoo li cov niag Tsiaj tim Africa Tsov muab tom tas tiam los tsis paub sib pab li.  
  Yog li no kuv thiaj muab los tso rau ntawm no cia ua dabneeg rau peb kawm xwb os.
  • 0
 4. Roob Phwvlis added a post in a topic COV NOOB HMOOB PHEM/HMOOB CUAMTSOOV   

  Tseemoob,
  Qhov Hmoob ntshai mas tsis yog ntshai tus Nyiaj Tub Dag ntawd.  Qhov lawv ntshai ntawd yog Hmoob tej secret  Nyiaj Tub coj mus tham rau Hmoob tus Yeebncuab hnov tag.  Qhov ntawd yog ib qhov piam tus kasmoos/kasmia tag lawm nawb.  Tus Nyiaj Tub yog Hmoob 1 tug Yeebncuab loj.  Peb cov nyob txawv tebchaws mas ok tiamsis cov ntuj qub qab lawv phomsij heev li.  Koj mus mloog tus kwvtij nram no cov lus hais rau Nyiaj Tub mas phomsij heev os.
  Hais txog ntawm Hmong Tebchaws, UHV, thiab lwm tus Hmoob mas kuv hais rau koj tias kev ua teb ua chaw siv tus CWJMEM/PEN UA tsis yoojyim li sawvdaws tej siab xav nawb.  Yog yoojyim li siab xav ces Neeg hauv qab ntuj no twb tsis sib ntaus sib tua ua hnub ua hmo li niajhnub no peb pom hauv news os.
  • 0
 5. Roob Phwvlis added a post in a topic TXHOB XAIV/VOTE RAU DEMOCRAT LUB NEEJ YAV PEMSUAB/U.S.A. MUAJ TEEBMEEM   

  Tseemmoob,
  Nws yeej xav ua kom Mexico los ua li hais tsis yog nws dag, tiamsis xav tsis nrog xav.  Ua li Mexico hais YUS TSIS LAM MUAB NYIAJ ROV MUS XOV LAJKIAB THAIV YUS TUSKHEEJ.  Yog li no Trump thiaj li tsis tau cov nyiaj.  Hais txog ntawm ncaws Neeg tawm hauv tsev dawb los sis cov Neeg uas ua haujlwm nrog nws uake.  Qhov no txawm tias kuv yog Trump los kuv yeej ua ib yam nkaus vim tias lawv cov Neeg ntawd lawv yeej tsis nyiam yus, ua haujlwm tsis sib nkag kis, tsis yog pab yus tiamsis tawmtsam yus txhua lub sijhawm.  Yog yus cia nyob los tsis pab dabtsi ces muab tshem tawm mam coj tus tshiab los pab yus vim 4 xyoos tuav haujlwm nws sai thiab haujlwm ntau heev yuav tsum sib pab tiagx.  
  Cov tsim teebmeem loj tshaj nyob tim Tsev Dawb yog tog Democrat xwb tsis yog tsis yog Trump.  Cov nyiaj peb them rau tog Democrat los ua tej haujwm sib iabliam rau Trump ntawd tsis tsimnyog thiab poob ntau heev.  Nej tsis ntseeg kuv los tseg tiamsis nej saib mus ntxiv os yog lub tebchaws U.S. no cia rau tog Democrat los ua Thawj Pwmtsav mus ntxiv thiab lawv coj li niajhnub no ces lub tebchaws no yuav RAUG LIAM TXWM vim Neegphem nkag yoojyim heev.  Lub tebchaws no zoo TSIS TXAWV li Thaibteb, vim muaj cov TSEEM2 NOOB THAIB HUABTAIS TSWJ KAV lub tebchaws ntxeev ntau zaus los thiaj ntxeev tsis tau.  Tog Republican ces yog zoo zoo li pab Noob Thaib Huabtais ntag.  Lam muab tham rau nej mloog seb 1 leeg ho pom sib txawv li cas.
  • 0
 6. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  KEEB KWM TSOVROGG VWJ PAJ CAI PIAV LOS NTAWM NWS TUS NYAB
  Keebkwm Tsovrogg Vwj Paj Cai los ntawm nws tus Nyab HLob ua tus piav rau 1 tug kwvtij Hmoob.  Ua siab ntev mloog thaum pib txog thaum xaus sawvdaws thiaj li yuav paub zoo thiab totaub tias Hmoob yeej muaj Cawmseej los cawm Hmoob 1 txheej dhau txheej tiag thiaj ua rau luag lwm haivneeg saib ntsoov Hmoob thiab tsis pub Hmoob sawv muaj Vaj los ntawm ntau lub tebchaws sib koom txov.   Txhua zaus Hmoob txoj kev piamsij yog los ntawm:
  1.  Tsis txuag ncauj txuag lus, hnov thiab pom zoj 1 yam txawv ces sib ntxhi nrov thoob zejzog, dhau zejzog ces mus txawv nroog thiab mus ntxiv thiaj ua rau Hmoob tej Yeebncuab paub.
  2.  Hmoob tsis ntse, Hmoob saib  nyiaj kub thiab kev ua Nomtswv loj tshaj li yus Haivneeg, yog li no luag thiaj ntxias tau tus Txheebze kiag ntawm xubntiag rov mus tua yus tus Thawj Neeg.  Tej keebkwm zoo li no muaj ua ntuv zus nyob rau hauv Hmoob lub Neej los txog niajhnub no thiab tseem yuav muaj rau lub neej yav pemsuab yog tias Hmoob tsis los nrhiav kev TIVTHAIV.
   
  Nram no yog txawv Neeg hais keebkwm lawm kuv lam muab cov duab Vwj Paj Cai los rau peb tau saib xwb.  
  • 4 replies
  • 47 views
 7. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  TXHOB XAIV/VOTE RAU DEMOCRAT LUB NEEJ YAV PEMSUAB/U.S.A. MUAJ TEEBMEEM
  Kwvtij Hmoob,
  Xyov nej ho pom li cas tiamsis nyob li ntawm kuv tuskheej pom tau tias Lub tebchaws U.S.A. tam sim no muaj teebmeem loj heev awm.  Qhov teebmeem loj mas tog Republican thiab Democrat lawv muaj kev sib cov nyom loj heev uas txawv tshaj li yav dhau los lawm.  Qhov txawv loj tshaj ntawd mas kuv pom tau tias tog Democrat no lawv tau ua ntau tsav yam uas yog txawv2 xws li:
  1. Tso pojniam los iabliam tej Nomtswv tias muab lawv txhom deev
  2.  txij li thaum Trump los ua Thawj Pwmtsav, tog Democrat tsis yog los pab lub tej Nomtswv txhim kho lub tebchaws no thiab sib koom tes los mus tivthaiv txhua yam phem uas los ntawm lawv cov Yeebncuab Sab nraud.  Tiamsis tog Democrat no lawv qhov haujlwm tseemceeb tshaj ces tsuas soj ntsuam Trump qab thiab ua txhua yam los thaiv Trump txoj ncauj kev.  Kev sib tawm tsam nyob lub tebchaws no thiab sab nraud loj uas yog U.S. tus Yeebncuab mas loj 1 yam nkaus.
  3.  Nyob li tus Lajkab raws ciamteb Mexico los yeej tsimnyog ua kawg lawm tiamsis Democrat yeej txiav tuag nthi.  Yog nej muab txhua yam xws li tej nyiaj siv txhua xyoo los tivthaiv tus ntsa lajkab,  cov nyiaj tivthaiv tej ua luam txhaum cai, cov Neeg nkag tebchaws txhaum cai thiab tsim teebmeem nyob U.S., thiab ntau3 yam ntxiv.  Xam cov nyiaj no mas siv txog Laab nyiaj rau 1 xyoo twg.  Yog tsis xov tus Lajkab ces yeej yuav raug siv nyiaj tag tiam tsis paub kawg.  Tiamsis 5. 7 laab xwb lawv tsis kam rau Trump siv.
  Thaum kuv pom tog Democrat coj txawv li lawm, txij no lawm tod kuv yuav tsis vote rau lawv 1 zaug ntxiv lawm.  Yog tso rau lawv ua Nom ntau ces lub tebchaws no yuav piamsim mus.  1 lub tebchaws UA NTEJ txhua yam yuav nyob kaj siab thiab muaj noj muaj haus yuav tsum yog :  Muaj kev tivthaiv tus Yeebncuab Sab nraud kom zoo thiab KHOV  thiab muaj HAUJLWM UA.  Democrat pab pawg cov neeg tsis xav kom muaj kev tivthaiv vim lawv ntshaw txhua tus neeg los vote/xaiv rau lawv tsuav tau tus number xwb.  Piv txwv li lawv tso cai rau cov Neeg Gay, Lesbian, Transgenders los sib yuav thiab lawv tivthaiv cov Neeg nkag txhaum cai lub tebchaws no xws li cov Mexicans.
   
  • 3 replies
  • 31 views
 8. Roob Phwvlis added a post in a topic COV NOOB HMOOB PHEM/HMOOB CUAMTSOOV   

  Nyob zoo 1 tsoom Phoojywg Hmongza,
  Thov txim kuv tsis xyeej sijhawm li thiaj tsis tau tuaj teb los yog nrog nej tso pa hauv no.   Cov phoojywg, tej Hmoob Phem li Nyiaj Tub no ces yog nyob Nplogteb los sis zoo li thaum ub Hmoob ua rogg nrog Suav ces tus Nyiaj Tub no yog tus mus uas coj Hmoob tej tswv8 mus qhia rau Hmoob tus Yeebncuab tiag.  Hmoob lub neej tej keebkwm phem no yeej muaj ua ntuv zus los mus tiam dhau tiam txheej dhau txheej los mus uas yog lawv cov Neeg no yeej 1 txwm TSEG TAU NOOB uas zoo li tej Noob Qoob Noob Loo tsis pub ploj.  
  Peb Hmoob yuav nyob twjywm cia cov  Neeg phem no muab Hmoob lub neej do li niajhnub no yuav nyob tsis tau mus ntxiv lawm.  Vim cov Hmoob Cuamtsoov no peb Hmoob thiaj li khiav mus puv ntuj.  Sawvdaws yuav tau ua qhov ntsej qhovmuag thiab yuav tau ua 1 yam dabtsi rau Tsoomhwv kom muab xa rov qab mus Nplog uas yog lawv tus Neeg uas lawv nyiam nyob mas thiaj li tas.
   
   
  • 0
 9. Roob Phwvlis added a topic in Hmong News, Public Relations ( Xov Xwm )   

  COV NOOB HMOOB PHEM/HMOOB CUAMTSOOV
  Nyob zoo Kwvtij Hmoob,
  Mus mloog yog nej tsis tau hnov thiab tsis tau pom seb nej xav li cas?
   
  Nram no yog hais rau Hmoob Caubfab.
  https://youtu.be/qG55p7O6y3o 
  Nram no yog nws hais lus Nplog rov cem Hmoob rau tus Nplog. 
   
  • 19 replies
  • 115 views
 10. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Nyob zoo Yujsiab thiab 1 tsoom phoojywg,
  Tseg tau 1 nyuag ntu no kuv tsis xyeej sijhawm tuaj uasi li lawm thiaj tsis tau nrog nej lam hlwb lawm os.
  Pab koj tus ua tij tusiab ntau2 thaum pom koj cov dabneeg os phoojywg.  Yog ho vim dabtsi thiab tsevneeg thiaj li ho raug sib faib leeg nyob qhov.  Kuv lam lug xwb Koj tsis tas qhia peb los tau os phoojywg ntawd yog personal los sis privacy li teebmeem xwb?  Yog muaj tseeb li koj hais txawm leejtwg raug los yeej tusiab hos.
  Hmoob lub neej ces xam tsis pom tom ntej los sis lub neej yav pemsuab vim Hmoob tsis txawj sib hlub thiab sib pab li lwm haivneeg.  1 tug ua 1 tug rhuav li niajhnub no peb pom Hmoob tuaj sib ceg rau txhua qhov chaw.  Yog muab tej no los xav ces yeej tusiab kawg nkaus tsis xav ua neej nyob nrog lwm haivneeg vim tsis lub ntsejmuag.   Tiamsis txhob muab xav ntau ntau vim tias xav kom muaj los kawg ua tsis tau lawm ces lam sib yoog nyob hnub xam hnub hli xam hli tsis nteb peb twb yuav dhau mus.
  • 0
 11. Roob Phwvlis added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  Bawg Nujtxeeg,
  nyob zoo os.  Koj aw!!! xyov cuav los tseeb tiamsis cov xovxwm no kuv nco tawm World News lawm sub os.  Tsis tas li los neeg coob raws tej niag pab zoo li ntawd lawn kuv xav tias qhov tseeb yuav yog qhov ntau lawm.  Lawv cov neeg sab ntuj tim ub tim kuv nco tau pom 1 qhov vdo ze li 10 lub xyoo dhau los lawv tau muab 1 khub Niamtxiv ntaus thiab thawb rau hauv hluavtaws kub, lawv hais tias yog txawj tso dab tom Neeg li peb lub ntuj qub qab no.  Yog li lub tebchaws tim ub tid lawv txawj dab os nawb.
  • 0
 12. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Yujsiab,
  Ua tsaug os.  Cov dabneeg ntawm Hmoob thiab Suav uas tsis sib totaub li no yav thaum ub mas muaj ntau txoj heev li os koj aw!!!
  YOg muab hais los tsis tau tsimnyog tus Suav no muab tus kwvtij Hmoob ntawd tua povtseg, lawv yeej yog Neeg phem vim cov Hmoob  nyob Nplog teb raug Suav ntaus thiab tua tuag los ntau tus lawm.  Nyuam qhuav tsis ntev no muaj 1 khub Niamtxiv mus ua haujhwm Nrog Suav ces Suav muab tus txiv lov cajdab txi QHOV NTSEV lawm thiab ne.  Hmoob Nplog tseem yuav muaj teebmeem ntau ntxiv os nawb.
  • 0
 13. Roob Phwvlis added a post in a topic Poj Hmoob Muaj txiv Nyiag Deev polg.   

  Nej pheej tham dabtsi na Sillyme thiab Tseemmoob,
  Kheev lam kuv txawj ua zaj khawv koob nram rau cov neeg cheat sib daig li nram dai vdo nram no xwb os.  Pom sib daig coob kawg lawm os nyob rau sab Africa thiab Indonesia.
  yog kuv txawj zaj khawv koob no mas ntshe yuav lomzem heev li os lod hehee
  • 0
 14. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Yujsiab,
  Kuv tsis tsis nkag siab koj txoj dabneeg ntawm UA NPAU SUAV xwb ua cas tus Los Pav Suav ho muab tus txiv tua?
  • 0
 15. Roob Phwvlis added a post in a topic Hmoob Dej Dawb Raug Xa tsov mus rau Nplog Liab 12-16-18   

  Cov Phoojywg Txhua Tus,
  Hais txog Saub mas kuv tsis thuam thiab os.  Qhov kuv tsis thuam no mas nyob li luag lwm haivneeg los yeej muaj SAUB muaj kev VWM 1 yam nkaus tiamsis luag lwm haivneeg ces luag tsis coj li Hmoob.  Qhov lawv cov Saub ho txawv mas yog lawv sawv Saub los lawv tsuas yog los qhia tsoom Neeg tias tom ntej no YUAV MUAJ TEJ YAM XWM TXHEEJ DABTSI TAWM TUAJ no xwb lawv ho tsis los UA HUABTAIS thiab UA LWM YAM LOS TAWMTSAM.  Luag lwm haivneeg muab piv li tus Saub Nostradamus kuv tso nram qab no mas luag cov lus SAUB lawv muab sau ua phau ntawv cia tseg li nws hais txog lub caij nws hais tseg ntawd yeej pom tej xwmtxheej ntawd tshwm los tiagx.  Kuv tau saib 1 daim vdo nyob rau xyoo 1989 ua ntej cov xwm txheej xws li av qeeg nyob Los Angeles, 9/11 tim New York, Amelika mus tua Iraq thiab cov cua phem (hurricanes) nimno pheej mus los nyob rau Hiavtxwv ntawd tsis tau muaj tshwm.  Tom qab no tej ntawd tshwm tag nrho los.  
  Peb Hmoob plam ntau yam txog kev ua teb ua chaws.  Qhov loj tshaj plaws yog peb 1 TXWM tsis muaj tus NPAU HMOOB MUAJ TEBCHAWS peb tsuas yog muaj tus NPAUSUAV xwb ces SUAV THIAJ LI MUAB HUAS lawm.  Ua neeg nyob yog yus tsis muaj VISION, TSIS MUAJ NPAUSUAV ces yus tsis muaj HOMPHIAJ txog yam yus ntshaws ces yam ntawd YEEJ TSIS TAWM los.  Nej saib niajhnub nimno cov Hmoob uas cem thiab thuam Hmoob Tebchaws ne lawv puavleej cem hais tias HMOOB TEBCHAWS YOG NEEG VWM THIAB NYOB HAUV LUB NTIAJTEB NO TSIS MUAJ 1 QHOV AV DAV LUAJ XIBTEG RAU HMOOB MUS HOM/CLAIM lawm.  Nej saib mas Hmoob R.U.A.M txog theem no lawm.  Ua neeg nyob ua cas yus YUAV ROV HAIS RAU YUS TUSKHEEJ lintawd.
  Qhov kuv hais los yog pom MEEJ thiab TSEEB2 tias Hmoob yeej tsis muaj tus NPAUHMOOB li kuv hais los saud Hmoob thiaj tsis muaj tebchaws.
  • 0