Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Victor

Members
 • Content count

  100
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

3 Neutral

About Victor

 • Rank
  Advanced Member

Victor's Activity

 1. Victor added a post in a topic Ntees tuag Tulsa, OK   

 2. Victor added a post in a topic Nyiag sib UA   

  Uas caag luag sis ua huv luag tebchaws xwb es yuav khib mej luaj maj ?
   
   
  • 0
 3. Victor added a post in a topic Nyiag Sib Deev   

  Vim Hmoob phem li ntawd lub ntuj thiaj tsis pub Hmoob muaj tebchaws ka
  Tej no yog hmoob tej niag kev limhiam xwb, 
   
  • 0
 4. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Yog yuav muab cov neejneeg no los sib cav mas cov niag txivneej liam thiab limhiam hajyam ntau tshaj pojniam cov lawm ntau npaug.  Yog mloog cov neej neeg no ces pom tau hais tias txivneej Hmoob yog cov phem tshaj plaws hauv qab ntuj no. 
  • 1
 5. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Niaj hnub no los Hmoob yeej tseem coj devnpuacai.   Tus niag neeg phem uas coj nws pojniam thiab tus hluas nraug mus kaw tim loojceeb ko ces coj raws nraim li devthiab npua txoj cai ntag.  Tsi yog coj noob neej li cai.  Yog coj noob neej cai ces Nais phoo Vaj pov yog thawj tug mag nkuaj lawm vim nws tho kev rau Hmoob tsim txom Hmoob tej pojniam lub siab lub ntsws.  Noob neej txoj cai mas txiv neej mus tham hluas tau li cas mas pojniam yeej muaj txoj cai ib yam nkaus.  Niaj hnob no Hmoob feem coob lub siab tseem yog siabdev siabnpua xwb yeej tseem tsis tau coj siab noobneej li.  Tej pojniam los tseem niaj hnub sib txeeb txiv yuav ib yam li pab niag maumdev sib txeeb pob txha kaws.
  Hmoob txoj cai ces tseem tseem yog devnpua cai tiag tiag.
  • 0
 6. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Yes it's Hmong's culture that caused so many Hmong men to be very evil toward their wife and children.  Yuav niam loj niam yau,  zij pojniam coj mus lim qaib kom khiav tsis tau,   yuam tub tub ntxhais sib yuav, tej no puavleej yog Hmoob culture tag nrho.  tus twg yim muaj meejmom tus ntawd yim yuav pojniam coob.  Tej no yog tej uas peb niaj hnub pom.  Nws yog yam phem tshaj plaws txivneej ua los tsimtxom peb tej niam tej phauj tej muam thiab peb tej ntshais.  
  Qhov uas kuv hlub kuv tus pojniam es nws ntshaw dabtsi los kuv muab tagnrho rau (including Mekas tusqau)  kuv tsis ntshai tubqaug leejtwg,  neejtsa los yuav tsis muaj cai hais kuv rauqhov lawv muaj coob leej tau ua tej kev phem  tsimtxom pojniam li kuv hais saum no lawm.  Tus neejtsa uas noj taus hais taus yog tus uas muaj 3 tug pojniam thiab dag tseemhwv Mekas loj tshaj plaws.  Hnub twg nws hais kuv ces hnub ntawd yog hnub nws nkag nkuaj ntag.
  Tej uas kuv ua no kuv pojniam yeej txaus siab nrog,  Lub tebchaws no tsis muaj leejtwg yuav txwv tau.  Txawm luag tej tuaj tuav nkaus koj pojniam tes ntawm koj xubntiag mus deev los yog koj txwv ces koj yog tus mag kaw ntag.  She is her own person,  not your property.  She has her own right.
  Thov txim thov txhob ntshav siab.
   
  • 0
 7. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Roob,  koj hais tias peb Hmoob culture tsis coj li Mekas,  kuv teb koj li no :  Peb Hmoob lub culture yog ib lub uas phem thiab limhiam tshaj plaws.  Vim peb coj dab li kevcai ces peb ua phem yog nkaus dab ntag.
  • 0
 8. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Yog kawg os Tseem Hmoob,  kuv pojniam yeej los ntshaw qauloj ua ntej nws yuav kuv lawm,  txawm kuv kam thiab tsis kam los muaj ib hnub nws yeej yuav nrhiav thiab sim kom tau.  Why not let her have it. There is a huge benefit for both of us.   We are very happy we did it.
  • 0
 9. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Roob,  kuv los yeej xav li qhov koj hais tias Hmoob 90% xav li koj xav thiab hos kuv ntseeg hais tias 10% ntawd yeej xav li kuv xav thiab tiamsis cov ua li kuv ua yuav tsawg dua li 1%.  tiamsis ntawm cov 90% nt sibnrauj yuav yog 50%  hos cov 10% ntawd sib nrauj yuav yog 20%.
  Cov uas ua li kuv pojniam wb ua muaj sib nrauj li 10% xwb.   Thaum kuv pojniam wb lub neej twb zoo lawm thiab nws twb tau permission ntawm kuv mus noj qos qus lawm,  what's the point to run with the other guy.  He doesn't want her, all he wants is sexx,  and all she wants is his dickk.  He has his own wife and she has her own life.  They eat different doods, talk different languages, wear different clothes,  have different cultures. 
  Nej Cov 90% ko mas xav hais tias pojniam yuav tau kev zoonyob ( intercourse orgasm ) tsis tau los kavliam tsuav nej tau xwb hos kuv mas kuv tau noj dab tsi los xav kom pojniam nrog kuv tau tibsi.
  • 0
 10. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Roob,   koj muaj hmoo tau tus pojniam uas uv taus qhov uas nws tau tsis txaus yees ces zoo heev,  nrog koj zoo siab os. 
  Txawm kuv pojniam tau nrog Mekas siv daj sib deev lawm los kuv yeem tseem suav hais tias nws yog ib tug pojniam tsim txiaj heev rau kuv.   Nws yog ib tug niam tsev uas tijlim, paub dej paub num, tiam kwvtij neejtsa zoo heev. Zej zog sawvdaws yeej qhuas thiab saib taus kuv vim qhov kuv pojniam coj zoo.   Yog kuv ho tsis ua siab loj ces ntshe kuv twb plam ib tug neeg zoo zoo ntawm kuv lub neej mus lawm.
  Muaj sijhawm mam tham ntxiv.
  • 0
 11. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Roob,  hais li koj hais no yog hais lus saib tsis taus neeg xwb.  koj twb tsis pom tsis paub thaum peb mus ntsib tus sab nraud peb ua li cas.  Hmoob hais tias phem ces phem tsis tshaj Mekas thiab zoo los zoo tsis cuag Mekas.  Kuv yeej xwj zoo zoo thiab  tshuaj zoo zoo tas,  kuv mam kom nws muab kev sov siab rau kuv pojniam,  tsis lam ua li tej koj xav ko li os.
  Koj hais tias koj pojniam yog koj li property tiamsis thaum nws tau tsis txaus ntawm koj lawm es tos koj paub nws twb los sau nra lawm koj num yuav ceev tau koj li property.
  Lub tebchaws no leejtwg tsis yog leejtwg li property,  sawvdaws muaj vajhuam sibluag,  thaum pojniam tsis txaus siab rau yam koj muaj lawm ces nws tsis yog koj li property ntxiv lawm,  koj yuav ua tau li cas ?  nothing you can do.  koj muab nws nrauj mus los koj kawg mus khaws luag qub thiab xwb. 
  Qhov kuv ua ntawd tsis yog kuv coj kuv pojniam mus rau luag deev nawb,  kuv tsuas mus muab tus cuabyeej uas nyob ntawm luag los siv daws qhov uas kuv tu ncua xwb.  kuv hais kom luag ua li cas ces luag tsuas ua li ntawd nkaus xwb.
  • 0
 12. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Tseem Hmoob,   tseeb li koj hais,   Hmoob sib nrauj coob dhau lawm.  Too many families broke for no good cause.
  Cov sib nrauj puavleej yog tib co  sib pauv pojniam yuav xwb.  Kuv nrauj kuv tus rau koj yuav, koj ho nrauj koj tus rau lwm tus yuav, but with a lot of pain and suffering.
  Yus tus pojniam xav mloog seb qauloj ua zoonyob li cas,  yog yus tsis pub tau li ces kuj tagnhro ib sim neej nws yuav tsis tau saj li.  Ua li kuv hais kuv pojniam uas,  yog nws nrog ib tug txivneej twg sib sib hlub sib nco es nws ciali nyiag kev mus muab nws txoj kevhlub pub rau tus txivneej ntawd ces leejtwg los yeej khib thiab mobsiab tib yam nkaus (including me)  Tabsis yog nws ntshaw ntshaw xav xav mloog ib tug qaulojloj ua kom daws hlo nqhis xwv no ces kuv kam kawg, tsuav yog thaum nws tau txais lawd nws lees paub hais tias  vim kuv hlub nws es kuv muab rau nws xwb ces nws xav tau ntxiv los kuv ua tus coj nws mus ntag.
  Kuv mas dhuav txivneej Hmoob txoj niag kev limhiam tshaj plaws. 
  • 0
 13. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Roob,  thaum koj tseem tuav Hmoob txoj kev siab nqaim (selfish) ces tseev kuv hais rau qhov zoo npaum li cas los koj yeej yuav muab ntxeev ua qhov phem tas li os.
  • 0
 14. Victor added a post in a topic Why do Women Cheat?   

  Nws kuj tseeb tsis tag li koj hais.  Yeej muaj peb cov pojniam Hmoob coob coob ntshaw qauloj qauntev (mine included) tiamsis lub neej tsis yog tag rau tusqau nkaus xwb,  tseem tshuav kev noj kev haus, tu tub tu kiv, tiam kwvtij neejtsa thiav teev kevcai dabqhuas.  Yog cov pojniam uas mus tham tau cov qauloj muaj choice mas feem coob yuav xaiv nrog nws tus txiv qaume nyob es mam mus nrog tus qauloj sib deev xwb tiamsis vim nws mus nrog luag sib deev tag ces niag txiv qaume tsis hlub nws lawm nws thiaj lam mus raws niag qauloj ntawd.  Lub neej ntawd ces tsuas zoonyob xwb tsis sovsiab. 
  Nqi 2  koj hais ntawd los kuj tseeb tsis tag thiab,  twb yog vim kwvtij neejtsa txojkev coj nqaim thiaj ua rau ib txhia neej uas tsis tsimnyog tawg, tawg tag lawm.
  Kuv pojniam muaj ib tug txiv ntxawm, nws tus pojniam tham mev, thaum txivntxawm txhom tau ces nws ciali sau nra khiav mus nrog mev nyob tau ob nyuag hmo xwb ces nws mam xeev nahas nws twb plam tas txhua tsav txhua yam lawm nws thiaj rov los thov.  Kwvtij neejtsa mas txhua leej txhua cem kom txis txhov yuav rov qab li lawm,  Yog yawg tseem rov yuav thiab ces cov kwvtij yeej tsis suav yawg ua kwvtij li ntag.
  Muaj ib hnub kuv pojniam mus ntsib tus txiv ntxawm no tom tajlaj,  kuv pojniam nug hais tias txiv ntxawm  neb ua li cas lawm ?  nws teb hais tias cov kwvtij cem cem heev kom muab nrauj es mam coj kuv nkauj mos ab tim nplogteb no ces xyov li lau lub neej ntshe kawg sib nrauj lawm xwb,   Hlub hlub cov menyuam kawg li os me ntxhais ( nws tuav kuv pojniam lub npe)
  Kuv pojniam thiaj hais rau nws tias yog koj tseem yuav taus ces kavtsij zam txim es coj nws rov los os. Nws pom dej dag lawm nyaj nws yuav rov los hlub koj tshaj qub lawm.  Lub neej yog niam ntxawm lub tsis cov kwvtij li,  txhob cia lawv txiav txim rau neb.
  Yawm coj mus xav xav tau ib week ces yawg ciali coj yawg cov nyuam (4 leeg tub 2 leej ntxhais) mus rau pem niam tais thiab dab laug lawv tsev. Thaum lawv sib ntsib, cov niam txiv tub sib qawg quaj ntev loo ces tus tub hlob hais rau leej niam hais tias Niad !  kuv txiv twb zam txim rau koj lawm, sau koj cov nra es nrog peb rov mus tsev os.  lawv rov qab sib qawg quaj ib pluag txaus nkaus ces nkawd (lawv) rov los nyob ua ke dua.   Cov niag kwvtij mas nim chim chim hais tias poob ntsej muag dhau. Tamsim no nkawd tej menyuam twb muaj neej tag lawm. Nkawd yuav tau ib lub camper,  ib xyoos nkawd coj cov xeeb ntxwv mus camping ob peb zaug.
  Yog yuav li cov kwvtij hais ces ntshe nkawd lub neej twb kobhuam tag lawm.
   
  • 1
 15. Victor added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  Phoojywg Robot,  koj hais tseeb kawg li,  koj tsuas hais tau li koj paub xwb,  qhov koj tsis paub koj tsis hais,  qhov koj tsis paub ntawd ho yog qhov kuv paub.
  Thaum peb nyuamqhuav tuaj txog Tebchaws no muaj ob khub niamtxiv lawv yeej ib txwm kawm ntawv siab tim nplog tuaj lawm lawv puavleej tau haujlwm zoo ua, lawv yog cov xub muaj nyiaj.  lawv txawm yuav video player thiab xauj movie liabqab los saib ces ob tug niam ntawd txawm mus deev Mekas.  Yawg uas yog Hmoob Vaj txawm ua nruj ua tsiv rau yawg tug pojniam thiab ciali muab nrauj lawm.  Yawg ho mus yuav tau ib tug niam tshiab los, niam tshiab ho los yug tau ob niag menyuam daj hau rau yawg.    Yawg tus niam uas nrauj lawd ho mus yuav Hmoob lawm thiab.
  Hos tus Hmoob yaj ces yawg pab npog yawg tus pojniam tuagnthi tsis pub ncha li, nkawd kuj ua neej nyob los laus nkoos txog tav no. 
  Muaj cov uas pojniam tham Mekas tiamsis lawv tsis sib nrauj coob coob heev,  cov no koj yeej paub tsis txog li.  koj hnov thiab paub cov uas neej puas tas xwb ov.
  • 0