Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Ywjsim

Members
 • Content count

  457
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

11 Good

About Ywjsim

Ywjsim's Activity

 1. Ywjsim added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Koj mas saib kiag ntawm ntitaw xwb.
  Yog koj pom txij liko xwb ces txhob tham noj tawv-npua yeej tsis Work-out li, thiab ciali mus koom kiag ib lub koomhaum uas koj ntseeg tias yuav work-out raws li koj nyiam xwb mas....
  Ywjsim tsis yog lam xav cem neeg/thuam neeg nawb...Ywjsim kwm dhau txhua txojkev cov koomhaum xav mus lawm yeej tsis tshwm qhovtwg li od.
  Nws tsuas yog zaj npausuav cuav xwb naj npawg.
  Uake no, npawg Tseemmoob puas tau paub cov koomhaum no cov hlwb yog dabtsi xwb..???
  • 0
 2. Ywjsim added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Ywjsim saib nej ua cov 18 xeem+++cuab xeem+++++ thiab cov kaumhaum kasmoos/kas beer ntau ntau lub no xwb txaus dhau lawm od tseemmoob.  
  Yog Hmoob tseem tsis tau ua lwjdhi mas kuv "Ywjsim" yeej yuav pib kiag rau tseemmoob xyaum ntag, tiamsis Hmoob muab yam zoo ua puas tsuaj thiab muab yam phem ua nto moo lawm es tshuav dabtsi zoo tshuaj maj?
  Npawg tseemmoob kavtsij mus lawv puabqaab hab moog pab puab kawg-kaag tes haj tau nug ua hab haj cawm tau Hmoob ho!  Txhob pheej zaum tos Ywjsim lawm yuav lig rau tseemmoob ov.
   
   
   
  Txawjlem...
  Lawv yeej sivzog kawg lawm tsuas yog lawv muab tsis tsum lub tswvyim uas yuav loj-hlob xwb.  Cov koomhaum no los lawv yeej teeb-tsa raug cai tiamsis yog thaum lawv los kiv-nta ces lawv plam txojkev tsav kom lub koomhaum khiav tau num kom puv-ntoob thiab tau txais txiajntsim zoo rau yam teebmeem lawv tsa koomhaum los pab ntawv. 
  Muaj 2 yam uas tibneeg khiav laj-fai tsis loj-hlob li nram no:
  1...Tus tibneeg paub tabsis lub siab tsis ncaj txaus ces nws muab lub koomhaum los siv ua txiajntsim rau tus kheej thiaj uarau koomhaum tsis tau txais pejkum kev tsosiab-ciasiab.  Lub koomhaum ntawv txawm yuav tsa muaj ntev npaumtwg los tsis muaj kev nce-qib.
  2...Koomhaum poobqab vim tej tibneeg teebtsa koomhaum tsuas muaj kev ntshaw xwb, nws tsis paub-txog txojkev lis lajfai kom lub koomhaum ciaj loj nce qib; yog lino, txawm lawv yuav tsa koomhaum ntev+ntau-npaum licas los yeej tuag tib lub chaw qub xwb.
  • 0
 3. Ywjsim added a post in a topic TUS TSWV COV NEEG NTSEEG   

  Txhua hom SAUB kuv paub nyob hauv Hmoob yog hais lus li yawg dag hauv daim YouTube no ntag.
   
   
  • 0
 4. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Keebthawjxeeb muaj peevxwm mus tso tau cov tuag mus thawjthiab, tabsis vim licas nws nyob hauv tsev lojcuj xwb nws ho tso tsis tau tus kheev tawm mus ua haujlwm rau Hmoob ne?
  Txhua yam tsis tshwmsim tseeb, tsis muaj tseeb yog dag.   Tej niagneeg no cas yuav tabmeeg dag tsis paub txaj lub qhovmuag li lau....
   
  • 0
 5. Ywjsim added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Tejniag koomhaum tsa ib lub tebchaws yuav npajsiab mus ntxeev+nqos lwm lub tebchaws uas luag yog tswv tebchaws lawm zooli peb cov koomhaum Hmoob sawv ua kasmoos nyob USA tiag, nws yeej tsis muaj kev mus txog li lub homphiaj nawb.  
  Yog Hmoob txawj-ntse thiab paub kasmoos pauslitivkaus zoo, Hmoob tsa koomhaum npog ntiajteb qhovmuag es nkag komtau mus tshoov pejxeem Hmoob tej siab, thiab peb mus pab-txhawb kom lawv lub neej vammeej lawm mam tig nrhiav tebchaws thiajli yuav muaj kev mus tshwm zaj npausuav. 
  Lubneej CF/rogg CF tsis yog tsamtxwv rogg txav-nam tebchaws, nws yog rogg cawv-cawm tiv-thaiv xwb.  Hom rogg no yog rogg kongchun "rogg laib xwb", thiaj tsis muaj strategy+tactics invasion.  Thaum tseemfwv nqus rogg zuabtxheeb army tuaj thiab luag siv military forces tactic tuaj ces cov kongchun yuavtsum swb kom tau li lubneej CF.
  Ywjsim thiaj kom tso Hmoob tus xeebceen uarogg no tseg thiab kom Hmoob mus xyaum ntiajteb kev uaneej/uarog fab tswvyim-kasmoos thiab military strategies.  Hnub Hmoob muaj peebzeej nto zuab-txhiab hos politicians luamtaw lawm ces Hmoob yeej yuav nrog ntiajteb txhua-haiv muaj tebchaws.
  • 0
 6. Ywjsim added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Vim Hmoob muaj ntau lub koomhaum Human Right/Human Wrong li koj hais no ntag, yogli Ywjsim thiaj tau cem Hmoob lawm los tseemmoob tseem tsis pom qees ne.  Nws tseem xav tias yog CF siab me me thiaj pheej cem tseemmoob xwb no.  Yog Hmoob ua ib lub xwb, nws yuav muajzog thiab muaj txiajntsim zoo dua rau Hmoob lawm.
  • 0
 7. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Tseeb npaum licas los koj yeej tsis lam yuav kam ua, Hmoob yeej tsis lam yuav kam kawm li od... "VIM nyias muaj nyias lub hlwb hloov tsis tau li od".  
  Koj xav-saib yog dabtsi thiaj uarau koj-kuv no tsis muaj hnub sib nkagsiab?
  .....Puasyog vim nyob hauv koj lub-hlwb xav haistias koj yeej paub kuv kev xav zoo lawm uas kuv txojkev xav yeej tsis yog koj txojkev nyiam; yog lino, koj thiaj haistias, "Qhov Hmong tsi muaj Tebchaws, tsi txawj Ntse, tsi vammeej thiab sib koom tsi tau li vim Hmong tseem TSHUAV cov tibneeg uas xav li koj xav...UA li koj UA ne Npawg.".   Thaum koj tseem pom+paub thiab kwvyees kuv lino ces kuv yuav pab tau dabtsi, nws puasyog naj?
  Hnub koj tsis tau paub kuv los koj lub-hlwb twb kwvyees paub kuv li koj xav lawm mas kuv tsis maj yuav qhia koj/koj los tsis koobxyuam yuav maj kawm/paub ibyam dabtsi ntawm kuv naj NPAWG.
  Cia nyias mam kwvyees li nyias txojkev xav+ua mas thiaj haum TXIVNEEJ HMOOB siab nawb "That is Hmong MAN's nature".
   
  • 0
 8. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Yog Hmoob xav li kuv xav, ua li kuv ua...Hmoob tsis zoo li koj pom lawm? 
  Lub caij no yog Hmoob ua dabtsi?
  Lub state Hmoob qhovtwg naj? 
  Txhuayam ua tsis tshwmsim ces yog DAG.
  • 0
 9. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Npausuav yuav tseeb dua pob?
   
  • 0
 10. Ywjsim added a post in a topic Hmoob lub neej yeej tsi txawj pauv li....mloog ua kev daws yus li stresses thiab Depression txog Hmoob   

  Kev txawj-ntse+txujci thiaj hloov tau neeg txojkev xav thiab kev uaneej kom zoo xwb. 
  Kev nkagsiab ntawm tibneeg rau tej teebmeem ib haivneeg yeej tsis yoogyim li.  Haivneeg yuav hloov mus tau yog kev coj, qauv coj ntawm tus thawjcoj nrog rau haiv li lajtxheej, txheebmeem thiab txujci+tswvmoj tswvyim cob-qhia ib qib zujzus mus ntau tiam.
  Yog Hmoob yeej coj zoo thiab muaj kev paub-tab pom cai tiag "tsis muaj leejtwg yuav yaum tau Hmoob mus ua yam phem" . 
  Nyob hauv Hmoob lub-npe/teev tshav Hmoob puas yog cag-noobneej Tswv Yawmsaub cim tseg ua tsob noob zoo?  
  Yog Tswv Yawmsaub yeej cim Hmoob tseg ua tsob noobneej zoo tseemceeb tiag ntshai yuav tsis sibtw mus rau ib txoj kev phem kiag li.
  PUASYOG Tswv-Yawmsaub tsis muab lub fwjchim thiab tsis phum txojkev zoo rau Hmoob, tabsis nws muab koob-hmoov txojkev phem rau Hmoob xwb; yog lino, Hmoob txawm muaj nrog tibneeg nyob uake hauv ntiajteb no los lawm puagthaum chivkeeb los txojkev zoo thiaj nyob deb Hmoob heev???
  • 0
 11. Ywjsim added a post in a topic Suab Hmong News   

  Pajlwgdej...
  Kuv zoosiab tau sibntsib ntawm no od, thiab kuv uatsaug koj qhia kuv paub tseeb.  
  Kuv pom nws ntau zaus hauv cov kwvtij rooj koom txhawb siab kev noj-haus nyob rau ntau lub xyoo dhau lawm.  Kuv tsis tau nrog tham thiab tsis xyivxeeb xav paub nws zoo ces tsis txuas lus.  Thaum chiv-thawj kuv kuj xav tias yog neeg tseemceeb vim cov laus kuj hais tias nws yog neeg zoo, tabsis nyiaj, kub thiab kev ntshaw yeej hloov tau txhua tus tibneeg zoo mus poobtsag, hloov tau ntau tus neeg cag mus ua neeg dag hod.
  Ua lubneej simple life xwb thiaj tsis muaj teebmeem loj thiab tsis muaj stress heev yom...
  • 0
 12. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Txojkev tsa lwm haivneeg los ua Hmoob tus huabtais li cov xovxwm no mas xyov yog lub hlwb xav licas lawm?  
  Niajhnub no lwm haivneeg yeej yog Hmoob li Huabtias txhua thajchaw muaj Hmoob ciajsia nyob lawm ne yom.  Yog li tseem yuav tsa pestsawg tus huabtias yog lwm haivneeg rau Hmoob ntxiv?
  Hmoob tsa Hmoob ua huabtais los yeej ntog tsuj tau lawm ces Hmoob txhob tusiab thiab txhob ntshaw thawjcoj VS Huabtais lawm mog....
  Ntawm txujci los Hmoob yog haivneeg muaj ntau-yam ntawv tshaj lawm thiab ces tibneeg no tsuas ntse txog li Hmoob nyob ntiajteb no lawm xwb nawb...hajhajhaj.
  • 0
 13. Ywjsim added a post in a topic Suab Hmong News   

  Lub weekend no kuv mus St-Paul kuj pom in tug zooli tus Tseng Yang no tuaj ntau Kistas nteeb nteeb ntuj ntuj no nyob hauv ntees rau tus tub tag simneej lub ntees nyob Legacy funeral home St Paul.
   
  Hmoob xyaum txhua yam kev uaneej uas noj yoojyim xwb.
  • 1
 14. Ywjsim added a post in a topic Hmong Funeral - our elders are finally talking-reducing funeral ritual   

  Zoo lawm ntau rau Hmoob kev nkagsiab thiab yuav pauv-hloov.
  Txawm yuav yog tham uantej xwb los yeej yog 1 qib ntawm kev pib lawm....Ntau xyoo dhau los-lawm Hmoob tsis tau kam tham txog tejno...kuj tsuas yog peb khabnab Hmongza thiaj tham ntau heev xwb.
  Yim tham ntau ces Hmoob yuav yim rasxeev pom meej ntawm txojkev ciajneeg mus raws kev uaneej tsimnyog.
  • 0
 15. Ywjsim added a post in a topic Txiv Neej hmoob nyob qab choj   

  Txhua txojkev yeej muaj kev tawm, txhua lub tebchaws yeej muaj txojcai. 
  Nej xav haistias vim licas lub tebchaws USA lam ciali tsis lees ib tug Hmoob tawg- puv uas tseemfwv Nplogliab tsis pub nws nyob los yog rov Nplogteb?
  Lub tebchaws USA tsis lam ciali yuav tso ibtug tibneeg muaj kev koobxuam raug kev txomnyem povtseg ibzaug... Txawm tsis muaj mojkabsim "document" raug cai los luag yeej yuavtsum nrhiav txojkev rau nws mus... Xa rovqab/tawm ntawv tsocai rau nws nyob USA/Cov koomhaum yeej muaj kev pabcuam kom nws dim kev txomnyem lawm.  
  Tej teebmeem zoo lino yog muaj kev txhaum rau ibyam uas nomtswv txhua kabtheem txojcai txwv nws lawm tiamsis peb tsis paub nws teebmeem tiag xwb.  Peb ua tibneeg nyob qab tswjfwm ntawm txojcai thiaj tsis raug teebmeem, yog peb tsab-ntse dua txojcai, nrhiav kev nyob siab dua txojcai, peb yuav ntsib teebmeem yam peb tsis tau ceevfaj txog xwb thiaj tag.
   
   
  • 0