Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Ywjsim

Members
 • Content count

  431
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

10 Good

About Ywjsim

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Ywjsim's Activity

 1. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ua ib tug tibneeg yog yus tsis paub txog yus tus kheej, tsis kam lees yam yuamkev+txhaum+ruamm...Tus ntawv tsis paub dabtsi kiag tsuas txawj tshaibplab xwb...Tus ntawv muaj qhovmuag los siv tsis muajnqis, thiab nws yeej tsis vammeej vim nws tsis txawj hloov,tsis pom yam nws ua yuamkev....
  Homneeg ntawv tseem ruamneeg tsabntse xwb.
  • 0
 2. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Me kwv  KHamvookham...
  Koj tsis muaj lus tham ces tham tej lus li koj tshab txhais no los tau mas, tabsis Ywjsim tsis yog homneeg yuav tham txog nyias tus kwv li koj tej kev xav od.  Ywjsim yeej paub Roobphwvlis zoo, thiab nws yeej yog lawm kwv ntawm lub hnubnyoog li koj lawm thiab od nawb.
  • 0
 3. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ywjsim kuj tsis tau hais kiag tias Ywjsim ntse ntse no ov...txhua yam Ywjsim hais ces yog hais raws li experiences ntag nawb.  Yog ywjsim ntse ces Hmoob twb muaj tebchaws+haiv lawm lau.  Tabsis nco qabntsoov nawb, yog ua li txhua txhua pab Hmoob ua no xwb ces tseemmoob txhob npausuav pom nws haiv Hmoob ciaj tebchaws. 
   
  Kuj tsis yog Ywjsim phem OR nkhaus thiaj tsis mus koom pab pawg twg nawb, tabsis Ywjsim paub zoo zoo kawg thiab txhob maj tham txog kev mus koom od nawb.  Ywjsim nyob ibcag saib xwb twb txajmuag txaus lawm, thiab Ywjsim yeej dhuav Hmoob cov xeebceem txaus lawm od.
  Pebhmoob tseem ruamm tiag tiag ces txhua tus yeej yuav tsis tau kam hloov s/d tej hlwb kom los pom txog kev faujxeeb VS paub meej kev phomsij ntawm tsoom Hmoob lub neej, thiab hmoob yeej tsis tau paub txojkev nrog ntiajteb phojpeem nyiajntxeem saum kabtheem haiv kom Hmoob muaj kev haumxeeb+kev sibhlub sibkoom los tsa haiv/tebchaws tau kiag li od. 
    Puas yog vim nws tseem ntseeg haistias nws yuav ua Hmoob politic nkaus xwb?
  Uali npawg tseemmoob ho nrog pab Hmoob twg ua tau dabtsi rau haivhmoob lawm? 
  Ywjsim tsuas pom niajhnub tham xwb tsis tau hnov, tsis tau pom-paub nws ua tau dabtsi nyob hauv haiv hmoob keebkwm haistias yog ibpab khabnab Hmoob politicians play real raw Hmong politic tshwmsim txiaj-ntsig tawm los pub rau HAIV_HMOOB, thiab pab khabnab ntawv cawm tau Hmoob ciaj tebchaws lawm no laiv.  Ywjsim tsuas hnov qw dag xwb yeej mus tsis tshwm lub homphiaj kiag li naj hajhajhaj. 
   
  Yog muaj sijhawm Tseemmoob yuav tau xyaum tshawb cov neeg uaneej raws xeem "clan" saib vim licas lawv ho swb tebchaws thiab tuag haiv nkaus li Hmoob txhua pab?
  Pib cov khab hauv USA mus rau cov Amish, Irish nyob UK...Hmoob, Co, paubyib nyob tuamtshoj kom meej lawm mas nws li pomqab ua Hmoob politic kom zoo dua niaj hnub no.
   
   
  Yog Hmoob nkagsiab yoojyim mas tsis tau tshuab raj rau twm mloog li od kwv aw...
  • 0
 4. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Haistxog qhov taiscaus xwb ces tseemmoob ua Ywjsim ntej lawm deb.  Cov koomhaum tsa nyob tebchaws USA no tsis tau muaj ib pab yuav taug txoj kev phomsij npaum li Ywjsim dhau los lawm os, taimsis txojkev ua li niaj hnub no yog ua tau ces tseemmoob twb tsis tau hnov Ywjsim ib lo nyuag lus li.   
  Ntawm kev tseemmoob yuav mloog Ywjsim thiab raws Ywjsim nws tsis tseemceeb dabtsi os "tus tibneeg naj".  Tabsis Tseemmoob yeejmeem ua research kom txaus txaus saib Ywjsim cov nqilus puas yog lub hauvpaus yug haiv nawb.   Yog tseemmoob pom Hmoob tebchaws ua xwb nws twb qhuas lawm no mas yog tseemmoob tseem pom thaum Ywjsim ua thiab ces tseem Hmoob ntshai lawm od hajhajhaj..."my nick name=Phet Khib Num" in my time.
  XX lawv tej teebmeem no yog Hmoob ua rau Hmoob thiab yog XX ua rau XX xwb....Ywjsim lawv qhabnab mas raug Hmoob txov-tua tibsi tseem raug yeebncuab lwm haivneeg rhuavtshem tibsi los Ywjsim tseem nyob tusyees hod...Tseemmoob sim taugqab saib Ywjsim qhabnab no tshuav leejtwg nyob lub ntujtwg tseem pom txojkev ciajhaiv meej tshaj Ywjsim...Ncontsoov HTC tseem lawv Ywjsim qab qees od nawb.
  Lub sijhawm no Ywjsim tsis khavtheeb los ua leejtwg tus thawj thiab tsis yaum leejtwg kom los nrog Ywjsim lawm...Vim Ywjsim lub zog ntaug thiab solaus lawm...tsuas tshuav lub tswvyim yuav tau cem kom Hmoob ras, Hmoob thiaj yuav mus txog lub homphiaj. Ywjsim yeej tseem pom deb tshaj li tseemmopb paub tiag.
   
   
  Make No Mistake! hajhajhaj
  Lawv puas yog cov creating politic or lawv tsuas yog cov playing politic li yog tsob neeg tsheej haiv+muaj tebchaws lawm xwb maj?
  • 0
 5. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Ywjsim yeej los paub Hmoob meej kawg; yog lino, Ywjsim li tau cem Hmoob kom txawj rasxeev tsahau saib lub ntiajteb haistias "ntiajteb yeesyi no luag pib txhawv ciaj tau haiv licas?".  
   
  Ywjsim cem Hmoob zoo dua cia Hmoob sawv khavtheeb kom raug teebmeem/ciaj-tuag txheej dhau tiam cisfij cistom, thiab Hmoob hajtseem raug thuam tsis pomqab yuav txajmuag tuav lub npe Hmoob mus ntxiv.
  Xav ciaj haiv yuavtsum pib me mus rau loj, txhob tubnkeeg kav yoojyim.  Hmoob yuav tau xyaum khwv li lwm haivneeg kev rhawv haiv.  Pib sib cob sib qhia thiab sib tshab cob txog kev ciaj haiv ntawm kotaw mam nam zujzus mus li cov tibneeg lawv nthuav moojkavsim.  Hmoob yuav xyaum hlub haiv los ntawm kev txawj saib paub-pom meej txiaj-ntsig txojsia haiv.
  Kev yug haiv yog pib ntawm kev tsa txwmsim tsob nywjkeeb koom keebpuam, kev tsa txujci txhawb nywjkeeb, kev cob-qhia kom tsoomneeg koom siab, kev coj komtsoomneeg muaj lubneej vammeej rau sab hlwb thiab sab kev tsimthaij zimphajtxheej-zimphajpav, kev txhawb nqa taw-qhia kom tsoomneeg muaj kev koomsiab ras los sibfwm thiab sibhlub kam nyob sibhaumxeeb. Nws tseemceeb heev rau tsoomneeg kawm paub yeebncuab thiab phoojywg kom meej uantej kev tsa haiv ciaj sawv tau los. 
  Hnub tsoomneeg feemcoob nkagsiab txog kev tsa haiv zoo lawm, nws thiaj li mam yog lub caij nthuav lajlim tswvyim nrog ntiajteb sibtw thiab sibtxeeb sawv los tsav fwjchim kav tebchaws.
  Zooli tamsim no Hmoob xwb txawmsiv sawv qw khavtheeb ces kawg tuag nkaus nkaus xwb yeej tsis muaj ciaj kiag li os nawb. Txawm haistias ntiajteb no ciali seem av rau Hmoob tsa tebchaws los yog Hmoob cov hlwb qaugqeb npaumno yuav ualicas sib haum, thiab Hmoob yuav tswj-kav tau lub tebchaws los fwjxwm tau haiv-Hmoob licas?
  • 0
 6. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Kwv...Experiences is the best lesson.
   
  CF Ciamteb+lwm qhov tawg+tuag ces yog vim CF USA ruamm thiaj tso tej xovxwm no tua Hmoob CF losmas. Tsuas yog tus Hmoob ruamm xwb thiaj muab tej VIDEO no coj mus muag noj muag haus tsuav tau mentsis nyiajsiv...Nws saib Hmoob txojcai+txojsia tsis tseemceeb.
   
  Txawm yeebvim txoj kev twg los luag yeej cuab-pos cuab ntsha tav kev tag, yog lino Ywjsim thiaj thov kom Hmoob xyaum kawm ntiajteb kev ua politic, thiab Hmoob yuavtau xyaum tso tus xeebceem pheej mus nrog lwm haivneeg sawv rov los txov Hmoob.  
   
  Vim txojkev tsis paub nrog luag ua politic ces thiaj qw taugkev li XX Hmong Tebchaws thiab ntau lub koomhaum uas nyias pheej khav nyias thiaj ntse thiab paub zoo+txawj tshaj.  Thaum kawg lub Koomhaum twg los suab twb ntsiag tu moo tsis muaj nplu tawm fim ntiajteb lau.  Tej yam li XX lawv ua no los yog cuav nkaus xwb vim yeej mus tsis tshwm lub homphiaj....
  Luag "Nplogliab" nyob ntawm tog vaj tog tsev pliaj liab-vog ntsia ntsoov saib tus me twg tseem nti qhovtwg ces pom kiag li XX ntag. 
  Peb tsuas pab tau peevtxheej thiab tswvyim nrog rau tawm suab kom ntiajteb nrog tsomkwm taugqab tsoom pejxeem neeg Nplog tseem raug tseemfwv Nplogliab qaubyuam tsimtxom txhua hnub xwb.  Peb tsis yog cov yuav ua tau thawjcoj hauv ib lub opposite political party OR political orgainization sawv rov mus nrog tseemfwv Nplogliab sib tawmtsam sib tw los ua nom kav tebchaws lawm. 
  • 0
 7. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  WM!...
  Qhov txhua tus Hmoob tau ua CF puavleej yog thawj CF ntag es 40+ xyoo Hmoob tuag pobtxha tsiaj kwv thoob Nplogteb lawm los tseem zoo li niaj hnub no. 
   
  Lub ntsiab lus ces cov CF tawm tuaj mus nyob txawv tebchaws lawm tsis tas yuav hais lus kasmoo nrog Nplogliab lawm xwb...Peb yeej paub tias hais ntau ua ntau cov tuaj Nplogliab/21/18 thiab tsoomfwv Nplogliab siv-kiag international txheemmeem cai tuaj ces mag li tamsim no ntag ho. 
  Yog leejtwg yuav ua thawjcoj yuav tsum txhob yog refugee nawb.  Refugee mas international cai protect tsis xa lawv rov mus rau tseemfwv tsim-txom, tabsis lub tebchaws twg txais refugee ces lub tebchaws ntawv yuavtsun saib-xyuas tsis pub cov Refugees rov mus tsim teebmeem rau tseemfwv hauv nyias lub originated nation/country nawb.  Cov Hmoob USA yog Refugees ces thiaj hais cai tsis sawv/lawv tabtom mus hais-mus qw rau ub rau no kom Nplogliab tau txojcai tua cov havzoov haistias yog cov txawv tebchaws interfere  Nplog national security no xwb laiv...
  Cov CF nyob txawv tebchaws txojcai nyob qhovtwg/ua tau dabtsi cawm Hmoob havzoo? 
   
  NO...lawv yog cov tua Hmoob Havzoov li tibneeg+txojcai tuag dulug vim lawv tsa koomhaum mus qw rau ntiajteb qhia kom Nplog paub tias Cov nyob havzoov muaj cov txawv tebchaws haub-yaum yob kom tua tawmtsam tseemfwv Nplogliab...Lwn haivneeg mas luag cov mus nyob txawv tebchaws pab ntsiagto tsis pub ntiajteb hnov+paub txog thiaj muaj yeej hod.
  Yog lino, lub sijhawm twg cov koomhaum Hmong politic nyob txawv tebchaws no mus qw txog UN ces Nplogliab tso peebzeej mus caum tua cov havzoov ib nplua, thiab Nplogliab mus caum raws cov havzoov tawg tsis muaj chaw nyob txhua xyoo uas cov txawv tebchaws mus qw rau ub rau no.
  Tej teebmeem no los Hmoob yeej tsis paub txog vim txojkev tsis paub nrog ntiajteb ua politic ntag.
  Hmong Never learn boys?
  Xav ua nom thiab xav yeej tebchaws yuavtsum txawj ntse kom nto mam li nrog luag ua nawb.
  • 0
 8. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tseemmoob...Koj play Hmoob politic lov? hajhajhaj...Koj playing nothing at-all.
  Hnubtwg Tseemmoob thiaj yuav nkagsiab txog Ywjsim lub-hlwb naj?   Tham tau npaum no xyoo Tseemmoob tseem pw lub qub chaw tsis ras tsis xeev hajhajhaj.  
  Nkees tham lawm lau yuav tau rov mus tshuab raj rau twm mloog dua.
  • 0
 9. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Kuv tsis tau hais txog Hmoob poob Nplog lub tebchaws 1975.  1975 ib feem Hmoob yog tawmtsam kom dim txojsia, tiamsis vim licas Hmoob ho tseem muaj nyob txog tavntuj no tsis khiav tawm?
  Koj paub kev ua kasmoos txog licas-puas yog koj paub li Hmoob/moob paub xwb ?
  Yog tseem tham li koj cov lus no xwb-txhob nrog ntiajteb ua kasmoos li lawm yuav zoo dua.
  • 0
 10. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

  Tejzaum Ywjsim yuav hais tsis yog luszoo li Hmoob nyiam+xav hnov, tabsis Ywjsim hais raws txojcai xwb od.   Thaum ua CF ces Hmoob yeej muaj coob heev, tabsis nyob rau hauv txojkev ntxeevtseev no yeej tsa muaj cov thawjcoj uas ntiajteb nrog thajtsob.  Vim licas Hmoob thiaj tsis kam xyaum ntiajteb kev ua tebchaws, thiab Hmoob ho tsis kam tso tus cujpwm uas yog lwm tus ua thawjcoj ces yus yuavtsum txov losyog tawmtsam xwb.  Tus yamntxwv no ho coj tau Hmoob mus txog qhovtwg ntawm kev ciajhaiv hauv Hmoob lubneej nyob ntiajteb txhua txheejtshoj?  Raws Ywjsim sojqab tauglw Hmoob li keebpuamvis ces tus xeebceem+cujpwm phem nqiasneeg no txawm yog tus Hmoob rov tua Hmoob ciaj tsis tsheej haiv tiag. 
  Qhov Hmoob tsis haumxeeb ces vim Hmoob tsis paub cai thiab tsis paub fwm cov yus tsa luag ua thawjcoj lawm ntag.  Hmoob tus xeebceem uas yus tsa luag ua thawjcoj los yus pheej khav coj li yog tus thawj ces thiaj sib tawg ua tsis tau ib pab.   Txojkev tsis paub txheebmeem, tsis paub cais txojcai kom meej uas yog ruamm neeg tsis lees paub tus kheej yeej yuav tsis muaj hnub sib haumxeeb.  Peb ua tibneeg yuavtsum xyaum nrog ntiajteb siv cai, paub cai, coj cai thiaj yuav ciaj tau haiv.
  Cov koomhaum tsa los tawmtsam tseemfwv Nplog ua txawv tebchaws uas npaj ua politic rov mus txeeb nplogteb ces yog vwm hwjchim lawm xwb yeej tsis muaj cai nws yuav coj tau ib pab neeg rov mus txeeb tau txojcai uas ntiajteb twb thajtsob nyob hauv lub tebchaws lawm.   Yog lino,  txawm tus nyob havzoov yuav ruamm npaumtwg los luag tuav txojcai, peb li tub txawj ntse thiaj yuav tsimnyog txhawb+koom lawv kom txog hnub peb sib sau tau mus yeej txojcai+tebchaws. 
  Hmoob yeej tsis muaj hnub yuav nkagsiab txojkev tuav cai kom muajyeej li vim yog tus xeebceem twmxeeb xav noj kheej xwb od nawb.
  • 0
 11. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Uatsaug od Nujtxeeg thiab Vajhuamsibluag...
  Vajhuamsibluag.  Nyob rau txojcai hnav tsoos muaj thivmeem/qauv cimxwm (position/symbolism) li no tsis yog xav hnav ces txawm hnav tau li Hmoob coob tus txojkev ntshaw hnav los lawm.   Tus tibneeg lam-tau lam-hnav ntiajteb li tsoos muaj thivmeem thiab qauv cimxwm li s/d ua los no yog tibneeg ruamm tsis paub kevcai haiv, tsis paub txheebmeem fai kev hnav tsoos, yogli lawv lam-hnav raws txojkev ntshaw kom tuskheej zoonraug no xwb. 
  Tejzaum koj yeej pomHmoob tus cujpwm no puagthaum uantej 1975 nyob phakhao/Longcheng- Hmoob nyiag hnav cov tsoos captain mus tham hluasnkauj lub sijhawm GVP los txoos yisfai peebzeej nyob Loojceeb.
   
  Nujtxeeg.  Ywjsim yeej xav tau li koj hais thiaj nug kom paub tseeb xwb od.   Tod Ywjsim pheej cem haistias Hmoob RUAMM no lod vim Hmoob yeej ruamm tiag tiag li.  Tus tibneeg kawm dho tau duab zoo lino los nws yog kawm txawj xwb tsis muaj kev ntse, yogli nws thiaj tsis paub txog txojcai.  Uake ntawv hoyog muaj lwm haivneeg saib Hmoob qis thiaj txhobtxwm ua rau Hmoob los yeej tsimnyog peb Hmoob yuavtau xyuamxim txog tej cujpwm Hmoob pheej lam-tau lam-kwvyees tshajtawm yam Hmoob ua tsis tau thiab mus tsis txog.
  Tej yamntxwv no tej-neeg paubtab pom xwb twb nrog txajmuag tsis paub yuav hais licas thiaj li yuav yog lus lawm.
  • 0
 12. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Nujtxeeg...Lwmtus kuv tsis paub txog ces koj txawm txua licas rau los tau.  Tabsis Kuv paub Pajkaub zoo, thiab nws tsis tau Hnav koj cev tsoos no ib zaug li naj...yog koj txua rau los yog koj mus khawsxyeem qhovtwg los dhos rau..los yog koj photo shop maj hajhajhaj...Uake ntawv Pajkaub tsis tau tshajtawm haistias nws yog Hmoob tus huabtais no laiv...Nws tseem nyob under zoovzuag kev tswvfwm hod.
  Kuv tsuas xav paub qhovtseeb xwb.
  • 0
 13. Ywjsim added a post in a topic 22 LEEJ NEEG HMOOB FOOB XEEB XYOOJ & HMONG TEBCHAWS   

   
  Yog li koj hais lawm....
  Tosli kuv pheej cem Hmoob ruamm no los vim Hmoob yeej tsis zeemtseeb thiab tsis paub txojcai tiag tiag li.
  Xeeb-Xyooj lub Hmoob tebchaws no los zoo yamnkaus li Hmong World Congress/411 thiab lwm lub koomhaum quavdevv uas nyiag Cobfab tus txiajntsig/txojcai/txujci puavpheej mus tsa dua nyias lub koomhaum me me quav rov los tawmtsam Cobfab thiab nrhuav Cobfab tus txiajntsig txojcai.   Lawv momtxheej kev Hmoob tau muab txojsia thiab roj-ntshav me hlob yau /pojnaim txivneeg phojpeem nyiajntxeem nchuav pua daim av los lawm.   Txhua pab no puavleej yog tubsab noj mis tsis zeem niam, thiab yam lawv ntshaw "yog lawv xav nrov xav tau nyiaj siv xwb/tsis yog lawv yuav tsa tebchaws rau Hmoob thiab cawm Hmoob dim ntawm kev raug txhubmuj tsimtxom nawb."
  Tus tibneeg muaj lub zeemmuag thawjcoj, nws yuav tsum paub txog txojcai sawv qhovtwg thiab yuav mus tshwm qhovtwg.  Nws yuavtsum paub haistias txojcai yug qhovtwg thiab yuav txhawb licas kom txojcai no sawv tau los cawm tibneeg+daws tau teebmeem. 
  Qhov kuv tsis quavntej cov niag-ruamm neeg no ces yog lawv tsis paub qabhau ntag...Tus tibneeg paub qabhau sais nws yuav taug txojcai thiab sawv mus koom pabneeg ntawv mam li mus sib txhawb daws teebmeem.  Nws txawj ntse tshaj los mam mus ua tus coj hauv txojkev cai ntawv yeej tsis lig. 
  Yog lino kuv thiaj tsis pom ibtug Hmoob sawv ua ploitic ntse kiag li...kuv pom tibpab ruamm sib txheeb cawspliavquav xwb hod.
  • 0
 14. Ywjsim added a post in a topic Vindication for Vandalized General Vang Pao Statue in Chico, CA   

   
   
  Txawm yuav yog tus pobzeb xwb los nws sawvcev peb tus thawj...Yog haistias kuv nyob ntawv ces kuv yuav ncaws nws 3 ncaws kom nws kawm tau tias luag muaj tswv, muaj kev hlub...Cov no ntshai yog coj cov cai uas ntxub lwm hom neeg kev teevhawm.
   


  • 0
 15. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Nuj aw..! tejno ces tseem tseem yog npausuav tuav momtheeb/tuavmaum theeb xwb od..cas cov huabtais no yuav coob ualuaj es yuav mus kav sab ntuj twg naws!
  Hmoob tebchaws copy Ywjsim khabnab ntag tabsis lawv tsis paub ua xwb ov tseemmoob...lawv yug paug tomqav kuv lawm naj...lawv hnov mentsis ntxhaib xwb ces lawv twb vwm tag thiaj muab ua puastsuaj lawm. Thaum zoo lino lau kuv thiaj hais rau koj tias muaj zoo zeemmuag los tsis thuav tsam cov niag ruamm khavtheeb tsis paub qabhau coj mus ua piamsim, puas tsuaj no ne.  vim txojkev ntshaw xwb tsis txawj ntse thiaj qw lujles thaum Hmoob millions tus tseem ua millions tus huabtias ne hajhajhaj.
  Ywjsim tsis lam cem Hmoob nawb, tabsis Ywjsim yeej muaj experience txausnkaus thiaj paub meej hod.
  • 0