Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Ywjsim

Members
 • Content count

  488
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

11 Good

About Ywjsim

 • Rank
  Bachelor Degree 3

Ywjsim's Activity

 1. Ywjsim added a post in a topic XYAUM UA TIB NEEG ZOO THIAJ LI DIM TXOJ SIA   

  Piv haistias yog Muaj Yawgsaub tseeb tiag ces cov Saub "xovkhawm" nws tso los txhawb ntiajteb [lawv txoj haulw] tsuas yog los txhawb tus thawjcoj ntawm haivneeg ntawv xwb. 
  Tabsis Hmoob cov Saub mas ntshaw tshaj qhov nws txoj haulw lawm, nws txawj npausuav xwb los nws twb yog tus tswv+tus Vaj lawm ntag.  Tej kev xav+kev ntshaw no txawm coj nws mus yuamkev thiab tsim teebmeem xeeb kev piamsim puastsuaj loj rau hauv haivneeg.  Qhov loj tshaj yog tsim kev tawgtshwj ua rau haivneeg tawg ua ntau pab ntau pawg vim nyias ntseeg nyias tus vaj+tus tswv.  Saub nyob ntiajteb tsis muaj ibtug ciaj Vaj nawb vim txhua tus saub yeej tsis lam kam los sib sau thiab sib koom kiag. 
  40+ xyoo Hmoob ua CF ciaj saub thoob ntuj tej tebchaws muaj Hmoob ri mus nyob. Nniajhnub no peb Hmoob muaj ntau tus+ntau hom txiv Vaj Saub/niam Vajneeg kav Hmoob thoobntuj thiaj ciaj tsis tsheej ib haiv vim ib tug saub yuav tsum mus ua lawm ib haiv-ib lub tebchaws-ib tug Vaj-huabtais.
  Qhov zoo ces Saub txoj haulw yog txhawb tus Vaj hauv nyias lub tebchaws...Hnub no kuv nyob USA ces kuv ciaj saub kuv yuav tau mus tham ntuj cai pub rau kuv tus president Trump kom nws tuav tau kev pauv-hloov uas ntuj yuav tso rau lub tebchaws no mas nws li coj haiv thiab pejxeem hloov kom haum yoog ntuj txoj cai nawb hajhajhaj.
  • 0
 2. Ywjsim added a post in a topic XYAUM UA TIB NEEG ZOO THIAJ LI DIM TXOJ SIA   

  Kuv paub thiab pom Saub los ntau heev lawm lau....
  Saub Hmoob mas siab me me thiab siab paiv paiv taub kawg li.  Nws xav tias nws ibleeg thiaj paub ntuj lus + ntuj cai xwb ces nws yuav yuam tibneeg ua li nws xav xwb mas thiaj haum nws no....????
  Thaum kuv Nyob Nan, Thaibteb qab xyoo 1988.  Yawg Saub Tswvyeej (lub npe hluas nyob nplogteb yog "KUAM YAJ") txawm hais rau kuv tias " Me tub koj yog neeg ncaj-ncees thiab koj coj zoo heev, cia kuv tis ib lub npe kom haum koj mog" .  Nws hais ntxiv tias "koj lub npe tiag saumntuj hu ua (Hawjkuabmeej), thiab koj tus pojniam thaum quag ntuj txuas quag av mas tej pojniam ncejpuab luaj hauvpaus tsawbliab thiaj yog koj tus ov".  Kuv teb nws tias "yog li lod-yawg".  Kuv ho nug nws ntxiv haistias "yawg uali tsam no kuv twb muaj nyab thiab muaj 2 leej tub yog kuv roj-ntshav kiag lawm. Tus pojniam tamsim no thiab cov menyuam ho tsis yog kuv li no ho yog leej twg li?". 
  Nws tsis paub teb kuv lau, nws txawm haistias " Ab me ntub hais los koj tsis nkagsiab ces yuav li no xwb".... Txij hnub ntawv nws ciali tsis kam nrog kuv tham li lawm thiab ciali ntxias ib pab nyuag hluas tsis paub qabhau nrog rau cov Hmoob laus hlwb tsawg ntxeev siab ua lwm yam rau ELOL lawm. 
  Dhau ntawv kuv kuj ntsib saub Tswvnruas+coob tus ntxiv los txawv tsis deb li.  Kuv tuaj txog USA no ho hnov cov saub pab twg los tug xws tug li xwb yeej tsis muaj ib yam dabtsis tshwmsim li od.
  Tamsimno kuv dhuav cov Hmoob dag kawg kiag lawm ov
  • 0
 3. Ywjsim added a post in a topic TSWJ NTIAJ TEB   

  Qhov yuav zoo tiag mas yog tibneeg tsis muaj kev xav-ntshaw ces tsis muaj kev tsim-tsa kom ib tug muaj fwjchim tshaj txhua tus, thiab kom lwmtus ho tsuas tshaws-hawm ib tug ua tswv xwb.   Yog tibneeg lub hlwb ua haujlwm li robot data s'  collector tsis txawj tshaib-nqhis, tsis muaj xeevsim "feeling", tibneeg yuav tsis muaj txojkev ntshaw li niajhnub. 
  Uantej Tus tswv yuav tsim dabtsi los nws yeej muab luj txaus txaus kawg lawm, tabsis yog nws tsis tsim kom noobsim txojkev xav thooj yoog nws ces haj yam yuav tswj tsis tau.  Kev sib hwm ntawm txhua tsavsim yog los ntawm yam lawv muaj kev ntseeg/pom tias sib thooj+ thiaj muaj kev tsosiab, thiab ho pom meej tias tsis sib txawv deb.  Txhua tsavsim no thiab muaj kev ntseeg, hlub, hwm yam zoo thooj-xws lawv dua.  Kev caistshwj "discrimination/Racism" los yeej base rau kev sib thooj-yoog/sib xws ntawm caj-ces keeb-chiv.
  Qhovtseeb, yog thaum ntiajteb noob-neej txawm tau zoo tibyam xwb los yog txojkev ntshaw, kev tshaib-nqhis, thiab xeevsim ntawm noobneej quabyuam lawm ces kev cov-nyom no yeej xeebtshwm kom tau/tsis hais yuav yog tibneeg zoo sib txawv li niajhnub lossis ho zoo sibthooj kiag li tibtug tibneeg xwb.
  • 0
 4. Ywjsim added a post in a topic XYAUM UA TIB NEEG ZOO THIAJ LI DIM TXOJ SIA   

  Koj muab xav ntau-dhau, tabsis xav mus seem koj ibleeg xav xwb.
  Koj tham li lub ntuj no nyuamqhuav ciajsim thiab muaj tibneeg+ntsiaj, yuajsim txij thaum Muaj hlob Vajpov xwb sub ne.
  Daim-av USA no los yeej txhuas thoob txhua daim-av ov.  Yog nws ntxeev ces txhua lub tebchaws puavleej ntxeev/hos yog nws raug dej nyab li thaum ub los dej yeej yuav tsis xaiv lwm lub tebchaws tibyam nkaus, thiab  dej nyab xwb no mas kuj yuavtsum yog keebkwm rov ncig rov los dua xwb.
  Kev USA tos ib txhia Hmoob thiab tseg ib txhia ces yoojyim kawg li, thiab nws tsis yog tim lawv coj tsis ncaj.  Tabsis yog vim lawv tsuas tos cov yeem nrog lawv thiab pom lawv kev coj cai zoo xwb ov.
  Peb sim xav kom meej nawb.  Cov Hmoob tamsim no nyob Nplog sais 1975 no yog yuav kom lawv tuaj mus nrog Americans mas cab taubhau tu.  Cov Hmoob nyob ywjpheej kiag los khiav siav ciaj pauv siav tuag tuaj txog Thaibteb los lawv tseem tuaj zov yeej tawgrog xwb, thiab lawv hajtseem tsis kam tuaj txawv tebchaws ne yuam.
  • 0
 5. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Tibneeg feem-coob yeej tsis ua tibzoo xav kom tshab thiab pom kom meej yam nws nyiam/losis tus tibneeg nws ntseeg.   Feem-coob tibneeg kav yoojyim hauv lub hlwb tsis kam xav.  Yog lawv tau ntseeg yamtwg lawm ces yuav yog phomsij, phem, zoo licas los lawv yeej coj lawv lubneej txojsia+cuab yimneej tsij quj-qees mus li lawm.  Tus tibneeg lawv ntseeg lawm ces txawm dag li dag xwb los lawv yeej tseem ntseeg vim lawv rov dag lawv loj tshaj tus lawv ntseeg dag lawv lawm; yog lino, ntiajteb thiaj li yaum tau tibneeg sib ntaus sib tua tsis xaiv chaw,ntsejmuag, pojniam, txivneeg lossis menyuam loj/me.   Cov tibneeg ncaj thiab zoo thiaj tsis muaj nyob ntiajteb li.
  • 0
 6. Ywjsim added a post in a topic Hlub Hmoob Nplog   

  Khandi
  koj lub topic no ua rau kuv xav ntau heev rau Hmoob hauv Nplog lawm.
  Nej cov nyob hauv Nplog no yeej muaj cov Hmoob npluanuj ib yam huabtais lawm naj.  Yog nej ntse thiab siab ncaj tiag??? Vim licas nej thiaj tsis kam sib pab es pheej hais txog peb cov uas mus kwmsiav nyob txawv tebchaws ua dabtsi.  Puas yog txhais tau haistias cov Hmoob hauv Nplog phem limhiam tsis kam tig sib hlub no maj?
  Nyob ntiajteb tus neeg ncaj thiab neeg zoo thiaj li yog neeg ntse nkaus xwb.
  • 0
 7. Ywjsim added a post in a topic TSWJ NTIAJ TEB   

  Tus Tswv los tsis muaj tswvyim txaus ces thaum nws tsim txivneej/tibneeg, nws txawm tsis tsim kom txhua tus txawv tus tswv thiab muaj xeebceem zoo nrog lub hlwb pheejxeeb ne.  Nws txawm tsim kiag tibneeg +++ txuabsim no kom coj thiab xav nkaus li tus tswv.  Yog lino, tsawg-tiam neej los tibneeg yeej tseem xav thiab coj li tus tswv xwb.   Tus tswv xav kav ntiajteb ces txhua tus tibneeg lub hlwb luaj nrig xwb los thiaj npaj kav ntiajteb+qaumntuj tibsi naj hajhajhaj.
  • 0
 8. Ywjsim added a post in a topic THOV HMOOB TXHAWB HMOOB   

  Nej tham deb dhau lawm, peb cov Hmoob memkuj kiag twb tsis sib txhawb, yog li no, peb yuav mus txhawb tau cov niag Hmoob tim esxias tau licas maj? 
  Cov niag tiv los ua ruamm tsabntse, pluag tsab muaj ne.  Lub niag tebchaws uas tseem cugtes tos ntiajteb cawm thiab tsates thov kev pab ntawm ntiajteb xwb es nej ho yuav qhuas tias yog haivneeg npluanuj tau licas.  Kuv mus txog twb tsis muaj chaws tsoquav. dhau-plaws ntug lajkab ces tsuj quav kiag xwb.
  Swjsw (trash) sw thoobplaws txhia-chaw, yog yus tsis xyuamxim cua tshuab khib-nyiab phog qhovncauj naj. 
  Cov Hmoob meskas thiab Hmoob memkuj sais ib txhia tsis muaj chaw rau nyiaj lawm laiv hajhajhaj.
  • 0
 9. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

   
  Yog lus lawm, tabsis Hmoob ua licas?
  Ywjsim lolus 100% no mas yog qhov lawv ua tawm-plaws ntag.  Tus tibneeg tsis paub dabtsi ces zais candy tom pobtw xwb nws tsis paub lawm.  Tus tibneeg paub ces zais lolus xwb yeej zam tsis dhau vim luag noj txaus nkaus kaus yaig tag lawm naj, yog lino ua kom xus mentsis paus tau maj?
  Ywjsim tus kheej twb tsis tau pom dua lawv, tsis tau nrog lawv koom tham ib lolus li, tabsis thaum Ywjsim hnov thiab pom li tej xwm no xwb Ywjsim twb pom tseeb npaum-ntawv lawm.   Peb xav kom meej saib yuav uacas dag tau luag tej uas yeej noj kaus yaig maj?
  Nws tsis yog tim pebhmoob hais licas, nws yog peb ua licas.   Txawm yuav muab ib lub niag pobzeb los ris lub npe xwb los yeej tsis tau txawv dabtsi ntawm kev ua licas.
  • 0
 10. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Ywjsim nkagsiab kwv KVK zoo mas...
  Ywjsim tsis tau xyivxeeb lawv yuav siv leejtwg nyiaj, tabsis vim lawv yog Hmoob thiab hajtseem yuav sau Hmoob ua ibtug rau tus yamntxwv cwjpwm tsis meejpem no lau.  Yog txhawb Hmoob li thaum ub GVP ua haj tseem yog txojkev zoo od.
  Ywjsim tsis yog haistxog kev ntxias dag Hmoob nyiaj lawm.  Tus Hmoob twg txawm yuav npluanuj npaum licas los yuav xyaum siv nyiaj txhawb Hmoob thiab xyaum txhob pheej mus txhawb luag lossis cia luag caij yus Hmoob+ualiaj saum Hmoob taubhau tag li xwb maj.  Hmoob muajnyiaj cas yus tsis tsa yus los ua tswv es ho yuav tsa luag los ua Hmoob tus tswv.  Hmoob yeej nyob txhua lub tebchaws uas luag yeej ua Hmoob tswv xwb tseem zeem tsis tseeb thiab lod.   Yog Hmoob tsis txawj ntse txaus ces kawm ntxiv xwb, txhob ciasiab rau txojkev tos luag ua yus Hmoob tswv nawb.
  Ncoqab ntsoov haistias nyob ntiajteb no neeg yeej tsuas nrhiav kev sib siv xwb, thaum Hmoob tseem zoo siv rau yamtwg ces luag yeej yuav muab Hmoob siv txhawb luag yam ntawv.  Tabsis 40+ xyoo no leejtwg daws Hmoob lub txim theejtxhoj maj yuam kwv-tij?
  Txawm yuav yog ua koomhaum xwb los yog muaj yawm-saub thiab muaj kev zwm rau ntiateb tuav Hmoob los ua ib pab ces yog politic 100% los mas nawb...Tabsis Ywjsim xav kom txhob muab tejyam Txiv Vajsaub no los dag Hmoob ntxiv lawm. Tej niag neeg no nws yuav uacas paub txog kev cai ncaj-ncees tiag ntawm lub Ntuj maj, tej zaum yuav paub kev dag tibneeg kom ciaj khaub xwb.
  • 0
 11. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Tus Hmoob twg yuav xav ntseeg ib tug Txiv Vajsaub no ces thov tuaj nrog Ywjsim tham tso ov.  Ywjsim nkag Saub tibneeg tej plab-nyhuv-hlwb thoob lawm ov.
  Nev, nev...Ywjsim pheej yuav rov tau cem dua thiab yog ua tejyam zoo li no nav.  Tej yam no Hmoob ua los tau 40+ xyoo tsis muaj ntuj pab tsis muaj Saub li od.  Muaj tibneeg dag kom cov Hmoob tsis muaj hlwb vwm puas hlwb ces coj poj niam me nyuam mus liam rau txojkev txomnyem uas yus yeem coj yus hmoob tej tub ntxhais mus serve lwm haivneeg txojkev lomzem xwb tiag.  Hmoob twb poob cevqhev ua luag lev tsab lev pua los tau npaum no tiam los tseem kawm tsis tiav kiag li lau.  
  Tej yamno mas Ywjsim tus muaj experiences txaus txaus no tsis lam ntseeg luaj li plaub hau lau.  Hmoob hlwb ntau tabsis tsis txawj siv ces dag tsis tau ntiajteb, tabsis yus rov dag yus kom lwjliam puamsim nkaus xwb ov.
   
  • 0
 12. Ywjsim added a post in a topic Hmoob Lub Zog Pib Nrov Yog Ntawm No.   

  Thaum peb pom tej Hmoob phaum niam thiab phaum txiv uas lwm haivneeg tau siv lawv lub neej txojsia, dag-zog thiab lajlim tswvyim nrog povpuag ib tog kevcai, tabsis luag yeej tsis qhia kom lawv txawj+ntse kobxwb xws luag.  Nws uarau peb tsis yog txajmuag, tabsis peb tusiab tias vim txojkev tos luag qhia uas yus tsis xyaum yus thiaj tsis paub nto txuj xws luag.
  Licas losxij, peb uatsaug ntau ntawm lawv kev thajyeem xyuajxuam lub neej txojsia los pov-puag lasthaiv pejkum thiab pebhmoob cov nyiam txojkev ywjpheej.  Txawm lawv poob kev kawm pwvxyaum kobxwb li tsoomneeg vammeej los lawv lub siab tawv khov nyiaj-ntxeem thiab yog daim-iav ua qauv qhia txog Hmoob dejsiab thiab kev muaj peevxwm raws lujsim ntawm lub npe nywjkeeb Hmoob.
  Yog lino, peb zoo siab ua lawv tsaug tag-nrho.  Haistxog ntawm kev tshajlij kobxwb xws ntiajnteb yog tsoom-hluas thivmeem yuavtsum ua komtau txhawb rau lubneej txheej-tshoj tshiab lawm
   
   
  • 0
 13. Ywjsim added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

   
  Ywjsim tsis tau khavtheeb sawv coj Hmoob sib nyom sib cais rau lub sijhawm Hmoob tseem zoojmuag tsis muaj peevxwm tivthaiv Hmoobm tsis muaj peevxwm nkagsiab yam yog thiab yam txhaum. 
  Lub caij no yog caij Hmoob kawm kom Hmoob txawj ntse vim Hmoob yeej tseem coj tsis tau zoo.  Hmoob tseem tsis tau txawj ua ib tug pejxeem zoo, yog lintawv Hmoob yeej yuav tsis tau txawj sawv los ua ib pab tibneeg thawjcoj haiv zoo.  Pebhmoob tseem npausuav xav nrov xwb yeej tsis nkagsiab kev muajyeej, kev swb thiab yam tsimnyog ua thiab tsis tsimnyog.
  Peb yuavtsum nkagsiab kom zoo haistias lwm haivneeg tsimtxom, haub-ntxias Hmoob sib tua+sib tawg uarau Hmoob muaj nywj caubchim thiab sib cibnyeej ua ntuzus hauv Hmoob li keebkhawm phem yam sib zamtxim tsis tau. Yog vim licas peb yog Hmoob yug tabsis peb tseem muaj lub hlwb xav ua liaj nyob Hmoob pejkum li nrobqaum, thiab siv tswvyim ntxias tej laus tsis paub ntiajteb cai kom tshwm nyiaj los txhawb tejyam tus kheej yeej ua tsis tau "tsuas yog poob nyiaj xwb".
  Hnub Hmoob tseem poobqab li niaj-hnub no, Hmoob yeej ciaj tsis taus haiv vim Hmoob yeej zam tsis dhau tus yeebncuab lub tswvyim qhau Hmoob thiab txw Hmoob rov sib nrhuav thiab sib tua thaum kawg. "xws li Hmoob communist thiab Hmoob ywjpheej, Hmoob xeem no thiab xeem tov sib txeeb fwjchim".
  Yogli Ywjsim thiaj yuav tau cem thuam Hmoob tej cwjpwm txiadej uas yuav haub cov Hmoob poobqab mus rau txojkev phomsij puas neej ntag.
   
  • 0
 14. Ywjsim added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Ua siab txias nawb yog li naj
  Ua mentsis homework lawm lod?
  Muaj ib yam Ywjsim tsis tshua nkagsiab koj cov lus mas yog koj hais tawntsees rau ib tug tibneeg li nws yog tus tsem teebmeem rau Hmoob kev raug tsimtxom quabyuam nyob Laos 1975. 
  Teebmeem haiv yog tagnrho txhua tus li teebmeem, thiab yog koj pom haistias koj lub tswvyim workable rau Hmoob ntag "vim licas koj thiaj li tsis tawmplaws los siv koj lub tswvyim 40+xyoo no?". 
  Haistxog  siv cuabxeem Hmoob los tsa haiv mas tsis muaj hnub wb yuav sib nkagsiab tau nawb vim yog Ywjsim pom teebmeem meejmeej los lawm.  Tamsim no Hmoob nyob USA muaj koomhaum 18 ntau lub, thiab Hmoob ho tsa cov koomhaum cuabxeem los tuav nyias xeem Hmoob locally+internationally lawm.  Koj puas pom qhov Hmoob tawg-tshwj tamsimno lo ntawm kev nyias txhawb nyias xeem Hmoob nkaus xwb.  Nplogteb uantev 1975 los kev tsis haumxeeb vim yog Yaj txhawb Yaj, Vaj txhawb Vaj, Lauj txhawb Lauj thiab Lis txhawb Lis xwb "cov xeem Hmoob no yog cov coob". 
  Tej nywj kivkiam no hajtseem raws Hmoob tuaj ua teebmeem ntxhovnyho Nyob USA txhua hnub no ntag, thiab txhua yam teebmeem cuabxeem no thiaj uarau Hmoob tug hu tug tsis hnov, tus hais tug tsis fwm tsis mloog li lawm. Nws puas yog tim cov thawjcoj xeem no nyias khav nyias xeem li koj lub tswvyim thiaj uarau Hmoob rov tawgtag raws li lwm haivneeg kev siv Hmoon cov cuabxeem los sib txov? 
  Puas yog koj tseem pom li koj pom xwb?
  Hmoob yuav kam los sib sau yog kev koomsiab txhawb Hmoob lubneej haiv kom muaj peevxwm nres tau txhua haivneeg uas muaj lub-hlwb txov kom Hmoob ploj hauv ntiajteb. 
  Hmoob kam sib koomtes yog kev txhawb Hmoob puavpheej mojyoog qauvchiv uas tsim muaj ua Hmoob tug hauv keebkwm thiab tamsim. 
  Hmoob mobsiab khibsiab yog thaum ib haivneeg twg yuamcai caijtsuj quabyuam tsoom tibneeg Hmoob kev ciajsim txwmsim kev uaneej thiab txujci kev cob qhia Hmoob mus vammeej. 
  Hmoob txhua tus kam povpuag lub npe Hmoob, thiab txhua tus kam muab rojntshav lub neej txoj sia los tivthaiv Hmoob pojniam menyuam tus dawb huv uas raug liamtxim quabyuam txov-tua yam ntiajteb sawm tsis nyog lees tsis tau. 
  Hmoob yuav tsis kam koom siab mus npo, lossis mus txhawb ib lub xeem twg nkaus xwb kom ciajsim tuav Hmoob...Vim haistias Kuv tus Ywjsim no tsis lam yuav sawv los txhawb ibxeem neeg kom siab tshaj Hmoob txhua xeem, thaum kuv xav lintawv, kuv ntseeg tias ntau tus Hmoob los yeej xav xws li Ywjsim?
  • 0
 15. Ywjsim added a post in a topic Thaum koj pom li no tag, koj xav ned- Hmoob Funeral tej ritual puas yog men made xwb...   

  Txhua yam yeej yog tibneeg tsim, tibneeg siv thiaj tshwmsim. 
  Yim txawj hloov mus rau kev zoo yoojyim kuj yim haum tibneeg siab. 
  Tuag tsis sawv, tuag yuav lwj mus raws nature processes and back to the nature. 
  Tabsis yas-suab nqua rau tus tibneeg tuag yuav tsis yog yas-suab kev lomzem hauv kev ciajsim xwb yeej phim lawm.
  • 0