Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

zeejneeg

Members
 • Content count

  231
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

27 Excellent

About zeejneeg

 • Rank
  Bachelor Degree 2

Recent Profile Visitors


3,400 profile views

zeejneeg's Activity

 1. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Dej Cawv, Dej Tshuaj Kho Mob Nkeeg
   
  • 0 replies
  • 28 views
 2. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Hmoob Tus Tswv Ntuj Tswv Teb Yog Leej Twg
  PEB HMOOB TUS TSWV NTUJ TSWV TEB NWS YOG LEEJ TWG....( NTSUJ PLIG )
  HMOOB TUS TSWV NTUJ TSWV TEB NWS YOG....TUS NTSUJ PLIG.
  -  YOG VIM LI CAS THAUM UAS PEB HMOOB YUG KIAG TAU ME NYUAM LOS TAU 3 TAG KIS NTAWD ES THIAJ LI MUAB HU PLIG.......?
  -  KEV HU PLIG YOG HU UA DAB TSI.....?
  -  LEEJ TWG YUG TAU LOS ES MUAJ KEV HU PLIG CES NWS YOG HMOOB......LOS YOG TUS NTSUJ PLIG LI NOOB ( Noob neej ntsuj plig )
   
  Nyob rau hauv BIBLE, CHRIST LOS NWS KUJ HAIS IB YAM LI NO THIAB.
  -  Nej tsis txhob nug txog los yog xav paub txog sab cev nqaij daim tawv ntawm nej TUS TSWV
  -  Yog tias nej nug txog sab cev nqaij daim tawv xwb ces nws tsis yog QHOV TSEEB ntawm nej TUS TSWV
  -  Vim nej tus TSWV Qhov Tseeb nws yog NTSUJ PLIG xwb.
   
  • 0 replies
  • 14 views
 3. zeejneeg added a topic in Love & Relationship ( Kev Hlub , Kev Phooj Ywg )   

  Kev Hlub Kev Zoo Yog Li Cas.....?
  TXHOB TXAJ MUAG RAU TXOJ KEV UA ZOO.....TXHOB HAIS LUS SAIB TSIS TAU COV NEEG TSIS ZOO
   
   
   
   
  • 0 replies
  • 21 views
 4. zeejneeg added a post in a topic Yawm Saub & Ntxwj Nyoog   

  ???????????
  • 0
 5. zeejneeg added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS   

  HEY......Phooj ywg koj kuj paub zoo kawg li lawm os. Tab sis yog paub tsis tag thiab paub tsis mus rau qhov ncaj nruab nrab xwb os.
  Txhua txoj KEV CAI nyob rau hauv qab ntuj khwb no nws zoo yam nkaus li yus muab ib ( 1 ) lub pob zeb pov mus rau hauv PAS DEJ es nws ntas txaws tuaj mus rau txhua qhov xwb os nawb. Txawm tias nws yuav muaj ntau txoj KEV CAI coj ntseeg hauv ntiaj teb qab ntuj khwb no los ntawm lub hauv paus QHOV TSEEB nws yog 1 xwb os nawb.
  1.     Peb hmoob li KEV CAI los ib yam li luag lwm haiv neeg li KEV CAI thiab. Txhua zaug yus yuav noj mov yus yuav tau hu cov TSWV NTUJ TSWV TEB YAWM SAUB thiab xeeb teb xeeb chaw los noj los yoom ua ntej txhua txhua zaug thaum uas yus muaj noj muaj haus ntawd. Nws tsis yog tias yuav siv ua rau tib lub caij sij hawm thaum uas muaj tsiab peb caug noj ntawd nkaus xwb. Qhov peb hmoob ua tib zaug rau thaum noj tsiab peb caug li ntawd Vim hmoob nyob rau lub neej txom nyem tsis muaj noj ces thiaj li ua rau thaum uas muaj qoob loo thiab muaj kev tua tsiaj noj ntawd xwb. Tab sis tiag tiag qhov tseeb mas yuav tau ua txhua zaug thaum uas muaj noj, txawm yuav yog noj mov ntxuag zaub xwb los yeej ua thiab hu tau li. ( ntawm no yog peb hmoob li Kev Cai Hauj Sam ). Muab piv txwv zoo li cov Laus mus yos tom hav zoov.....Txhua zaug thaum uas lawv yuav noj mov mas lawv yeej yuav tsum tau hu Tswv Teb Tswv Chaw los yog Yawm Saub los noj ua ntej mas lawv mam li noj tuaj tom qab. Mas luag cov Tswv Teb Tswv chaw Tswv av nyob rau ib cheeb tsam thaj chaw ntawd thiaj li yuav pab foom koob foom hmoov los yog pab pov hwm saib xyuas yus mus rau qhov zoo. ( Tej no nws tsis yog lam tau lam ua....Nws yog muaj qhov tseeb uas thaum ub luag yeej coj siv ua nyob rau hauv Kev Cai Hauj Sam Hmoob los mus ntev lawm ).
  2.     Kev cai HAUJ SAM thaum lawv noj mov lawv yuav tau hu TSWV NTUJ TSWV TEB thiab xeeb teb xeeb chaw los noj los yoom ua ntej tag mas lawv mam li noj mas luag thiaj li yuav pab foom koob foom hmoov rau yus thiab pab txhawb yus thiab saib yus mus rau qhov zoo.
  3.     Kev cai Christ Yexus los ib yam nkaus li thiab thaum yus yuav noj mov mas yus yuav tau hu VAJ TSWV NTUJ thiab cov neeg tseem ceeb muaj npe los noj los yoom ua ntej mas yus mam li noj tuaj tom qab.
  • 0
 6. zeejneeg added a topic in Culture & Religion   

  Yawm Saub & Ntxwj Nyoog
  YAWM SAUB THIAB NTXWJ NYOOG
   
  1.    Yawm Saub li kev cai nws yog yam zoo li cas thiab nws yog dab tsi.....?
   
  2.     Ntxwj Nyoog li kev cai nws yog yam zoo li cas thiab nws yog dab tsi.....?
  • 2 replies
  • 28 views
 7. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  Hnyav Li Kev Cai & Ntxwjnyoog Li Cwj Pwm Xeeb Ceem
  Nyob rau hauv lub ntiaj teb qab ntuj khwb no cov uas luag hu ua Hnyav los yog Ntxwj nyoog ntawd......Nws yog cov uas ua zoo li cas thiab coj cwj pwm xeeb ceem zoo li cas.......?
  • 0 replies
  • 17 views
 8. zeejneeg added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS   

  Kuv tsis yog cov neeg uas xav li nej xav os....?
  Thiab kuv tsis yog cov tib neeg uas nyiam plaub nyiam ntug, nyiam ua plaub ua ntug li nej os....?
  • 0
 9. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  HMOOB TXOJ KEV TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS
  HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS

  Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag teb ntsuag chaw xwb ". Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 

  Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?

  Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.
  • 4 replies
  • 36 views
 10. zeejneeg added a post in a topic HMOOB TXOJ KEV UA NEEJ KHAWS TAWS QHUAV & NYOB TXOG TWG LUAG LOS LUAG DHUAV   

  HMOOB TXOJ KEV UAS RAUG TXOM NYEM & POOB TEB CHAWS

  Vim hais tias peb hmoob yog " Me nyuam ntsuag " teb ntsuag chaw xwb. Peb hmoob nyob tsis muaj av tsis muaj teb chaws los Vim yog : Hmoob muaj txim ntuj uas hmoob yog ib cov tib neeg uas nyiam tua Vaj tua Cob....Es thiaj li tau raug txoj kev txom nyem poob teb poob chaw zoo li niaj hnub no. 

  Thaum twg yog peb hmoob tig rov qab mus hwm Tswv Ntuj Tswv Teb mas peb hmoob thiaj mam li rov qab tau zoo dua os nawb. Peb hmoob lub neej niaj hnub no yog los mus qiv luag mab sua li Tsev so xwb. Haiv neeg twg yog tias luag " Txais yuav hmoob " thiab hlub hmoob ces thaum kawg haiv neeg ntawd yuav tau txais lub Ntuj li koob hmoov. Qhov uas luag lwm haiv neeg txais hmoob tuaj mus nyob rau luag li teb chaws mas yog li ntawd. Luag paub txog hmoob tias hmoob yog leej twg....?

  Peb hmoob txoj kev txom nyem thiab lub Ntuj muab hmoob cais ib cov mus nyob rau ib qhov los Vim yog hmoob pheej nyiam tua Vaj tua Cob...Es lub Ntuj thiaj li tau muab hmoob rau txim li ntawd. Zoo rau qhov uas lub Ntuj muab hmoob lub neej tig mus ua mab sua li lawm, txhob yog li ntawd mas ntshe hmoob twb tua hmoob dua lawm thiab os.
  • 0
 11. zeejneeg added a post in a topic 2 THINGS THAT VERY INTERESTING   

  COV KOJ HAIS NTAWM KO NWS TSIS YOG LUB TIAM LUB KEE UAS NTUJ TSIM MUAJ TSEG LAWM.
  NWS YOG KEV CHIM KEV NPAU LOS NTAWM TIB NEEG LUB SIAB CIB NYEEJ LAWM XWB OS.
  COJ UA LI KOJ HAIS KO MAS MUAJ "YEEB NCUAB" MUS TSIS PAUB KAWG LI LAU.....?
   
  • 0
 12. zeejneeg added a topic in Culture & Religion   

  LUB TIAM LUB KEE
  LUB KEE TIAM QUB THIAB LUB KEE TIAM TSHIAB

  1.     ASIA.....OPEN WORLD  ( QHIB )
  2.     EUROPE.....CLOSE WORLD  ( KAW )

  Tam sim no lub tiam lub kee nws poob los mus rau 2 qhe lus li hais ntawm no lawm.
  Ntiaj teb sawv daws txawm yuav sib huas puas tsav yam mus npaum li cas los thaum kawg nws los mus xaus rau 2 nqe no....Uas yog pauv hloov mus ua lub Kee Tiam Tshiab lawm.
  • 1 reply
  • 20 views
 13. zeejneeg added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

  2 THINGS THAT VERY INTERESTING
  2 THINGS THAT VERY INTERESTING

  1.     ASIA.....OPEN WORLD  ( QHIB )
  2.     EUROPE.....CLOSE WORLD  ( KAW )

  Tam sim no lub tiam lub kee nws poob los mus rau 2 qhe lus li hais ntawm no lawm.
  Ntiaj teb sawv daws txawm yuav sib huas puas tsav yam mus npaum li cas los thaum kawg nws los mus xaus rau 2 nqe no....Uas yog pauv hloov mus ua lub Kee Tiam Tshiab lawm.
  • 2 replies
  • 32 views
 14. zeejneeg added a post in a topic SIB TW UA NOM   

  ????????????????
  • 0
 15. zeejneeg added a post in a topic SIB TW UA NOM   

  NWS TWB LOM ZEM KAWG LI LAWM NE........?
  UA "NOM" YOG UA LI NEJ UA CES KUV TSIS XAV UA
  PAUB "DAB" YOG PAUB LI NEJ PAUB CES KUV TSIS XAV PAUB 
  • 0