Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

TxawjLem

Members
 • Content count

  2,592
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

157 Excellent

About TxawjLem

 • Rank
  Professional Degree 3

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


4,170 profile views

TxawjLem's Activity

 1. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Txhua lub koomhaum ua yeej yog txoj kab li kev cai lawm tiag- tsua yog lawv muab hais lus tshaj dhau qhov ua tau lawm.  qhov no, yog qhov kom tig rovqab los taug kom yog lus, xws yus thiaj li cawm tau cov hmoob txomnyem thiab tseem nyob rov tuaj tom qab.  hos yog muab hais tshaj tshaj li cov no, thiab thaum Dr Pobzeb thiab GVP lawv ua npav mus noj Fawm tim Vientiane txhua txhua lub xyoo... zoo tib yam li txhua txhua lub koomhaum ua tau tsa tawm lod thiab xwb.
  li kuv hais koj ned, koj mus koom lawv los lawv yeej tsi KK txog koj lub tswv9 thiab tswv10 li no ned...smiles!
  • 0
 2. TxawjLem added a post in a topic Txiv Neej hmoob nyob qab choj   

  Yujsiab,
  cas koj yuav hais tau lus raug siab tag npaum li thiab....LOLz...
  • 0
 3. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Ywjsim thiab Yajceebtshiab...
  yog lus nawb, kuv los yeej pom kiag li koj tham no thiab--yog li ntawd, thaum Txawjlem lem me me tuaj ces cuag li Txawjlem cias li yog tib neeg tshum lawv.  tabsi, tsi yog, txawjlem mas nyiam kom hmoob muaj tej koom5haum no mus pubpab davfos tsavneeg hmoob ntag. tsua yog xav kom lawv coj dav mus pavpuag thiab li txoj kev lajfai kom raug txoj kab thiab txoj kev - thiab kom tsi txhob muab hais tshaj tshaj li qhov yuav muaj tiag thiab ua tau.
  tej tswv9 lawv ua no ces GVP thiab Dr Pobzeb lawv twb dos ua ntu zus puas thaum 90 los lawm.... yog li ntawd, if you cannot beat them, join them--li no, yus thiaj li yuav muaj upper hands, thiab ua kom raug raug lub homphiaj... tej lawv teeb tej lisxwm ua ntu zus ntawd, yeej yog txoj haus kev lawm ntag--thov kom lawv txos lawv cov lus hais kom dav thiab pavpuag zoo tshaj lawv tuaj tham rau kwvtij neejtsa hnov no xwv lub koomhaum thiaj li yuav lojhlob mus ci ntsa iab.
  same goes to HNO...vim tus tibneeg hais lus xwb, qhov no yog qhov ua puas tag rau lub koom5haum lawm os nawb.
  tej no, ces Laura Lor-Xiong thiab Rebecca lawv twb sibfoob thiab sibntau ua nplaub ntxhov quavniab dhau los lawm thiab lwm lub koomhaum ua npaum li cas rau tej no los lawm..... saib tau...
  there are plenty films on Youtube Hmong " Hunted like Animals"
  https://www.youtube.com/watch?v=f8YFiEXxi7M
   
   
  • 0
 4. TxawjLem added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  mloog zaj no thiaj li daws tau cov neeg tham li no...niaj hnub sibceg thiab tham hauv telephone conference li me nyuam yaus.
   
  • 0
 5. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Ywjsim,
  txhua lub koomhaum no ua yeej yog txoj kab li kev cai ua lawm tiag thiab yus yog tibneeg tuaj qabtsag ces ua li lawv cov koomhaum los teeb sibsau no yog ib yam zoo tshajplaws rau koj kuv wb tsavneeg os nawb.  tabsi, lawv cov lus muab hais tshaj thiab ntau tshaj qhov yuav ua lawm...qhov no, yog qhov Txawjlem cias li tsi pom qab hais lus lawm, yog li ntawd, thaum Txawjlem hais ces cuag li Txawjlem tshum thiab hais tau mob me me lawm xwb.
  peb hmoob yeej tsi muaj choices ua tau lwm yam ntxiv lawm - tsua yog tib txoj haus kev no thiaj li yog lub homphiaj ua yus pab hais thiab dawb yus tsavneeg tej me teebmeem ua tseem nyob rau yav ntuj tom qab.  kuv xav kom cov hais lus li Dr Pobzeb, Laura, Dr Leepao, Xeebthawjkeeb thiab lawm lub koomhaum hais lus kom muaj qab muaj nquaj thiab hais kom raug txoj kev nrhiav kev ncajncees rau yus tsavneeg tiag tiag xwb.  yog thaum lawv muab hais tshaj ntawd lawm ces yus cov neeg nkagsiab tiag tsi muaj txoj haus kev mus no ces cia li tsi paub tigcev thiab rov los thim lawv cov lus kom txawj hais zoo--cias li yus mus phem thiab against lawv tag li xwb.  tabsi, tsi yog... yus yeej txhawb thiab zoosiab rau cov koomhaum ua los cawm yus tsavneeg  hmoob li no tiag tiag.
  tsua yog yus txoj kev ntshaw kom txhob hais tshaj tshaj--ntawd yuav ua rau cov neeg tsi paubtab thiab tsi muaj qhov muag cias li nkagsiab yuam kev tias yuav tau mus nojfawm, yuav muaj hmoobtebchaw tiag tiag no xwb os nawb.
  zoo lus nawb, thiab li koj ua tij hais os - lawv cov no tham lus mas tseem hais lus NTSW NEEG tag li xwb... li no tsi VAWJ ua yog yuav sibsau hmoob los ua pab ua pawg.
  thanks,
  koj kwv Txawjlem
  • 0
 6. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  kuv xav kom lawv cov koom5haus no txhob hais txog qhov yuav mus ua teb ua chaw--vim tias, peb yog non-profit organization xwb.  peb yuav tsum nrhiav peb qhov purpose differently li tibneeg ntiajteb thiab.  tsi muaj neeg yuav nrog koj hais plaub nyob rau UN--yog tias tsi yog ib tug permanent UN member(s) proposal, es yog UNPO hais xwb ces thov kom peb txhob hais tshaj tshaj...
  txhua lub koomhaum no kuv yeej appreciated thiab zoosiab tias peb hmoob tseem muaj cov tibneeg ua ntshaw kom muaj tsav thiab ntshaw kom muaj haiv--tabsi, thov kom txhob hais lus ntau tshaj qhov muaj tiag lawm no xwb.
  lawv twb foob nplog thaum 2015 los lawm--tsi yog tseem yuav pib... mloog tau qhov video hauv qab no...
   
  cov lus koj hais no, thaum Dr Pobzeb Vaj nrog UNPO--GVP thiaj li hais tias, kom niamtxiv kwvtij neejtsa cias li npaj es yuav mus noj Fawm tim Vientiane lwm lub xyoo after xyoo xwb mas nawb...vim yog ua UNDER UNPO xwb tiag no thov kom peb hloov cov lus hais--es txhob muab hais li lawv no xwb.   
  • 0
 7. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Dr Lee Pao Yang - lawv mus joined nrog UNPO tib yam li Dr PobZeb Vang, Laura Lor-Xiong, 411, Hmong World Congress thiab Congress Hmong World thiab tib yam li Hmoobtebchaw li Xeebthawjkeeb lawm thiab xwb... yog li no xwb tiag ces thov ua kom raw txoj kev hlub hmoob tam li ib lub non-profit organization xwb tiag laud...
  mloog tau... tej chaw Chaofa no ces Ywjsim wb yog cov khiav khiav ua testaws yaig tag ntawd laud...
   
  • 0
 8. TxawjLem added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

   
   
   
  you can listen to Part 3 and 4 on Youtube
  • 0
 9. TxawjLem added a post in a topic HMOOB MESKAS YUAV NKAUJ HMOOB NPLOG   

  Txoj kev mus tos cov nkauj tebchaw tomqab tuaj sibyuav thiab hlub tsi yog Hmoob xwb nawb... nyob rau lub teb chaw meska no keebkawm, lub neej thaum Meska tuaj los lawv yeem mus tos pojniam lawv qub tebchaw tuaj yuav thiab tuaj yug me tub me nyuam...
  tej no, twb tsi yog cov neeg tawv dawb xwb... cov tib neeg Suav thiab Nyivpooj nrog rau txhua txhua tsavneeg tuaj nyob rau lub teb chaw Vammeej no yeej rov mus tos lawv tsavneeg tuaj yuav thiab tuaj tsim me tub me nyuam kom coob thiab tau txoj kev ua lub neej zoo thiab tau txais txoj kev muaj noj muaj haus thiab muaj mus kawm txoj kev txawj kev ntse.
  txhua yam hais no, yeej muaj ua ntu zus puas thaum cov tibneeg Meska no tuaj txeeb Kab lub tebchaw no os nawb. 
  nco ntsoov, cov neeg tuaj kawm txawj kawm ntse no thiaj li nrhiav lub VISION los cawm yus tsavneeg thiab nrhiav tau txoj kev kamw txawj kawm ntse thiab kom yus tsavneeg no muaj Vam thiab muaj lub neej zoo ua rau yav tom ntej...
  peb tuaj nyob lub tebchaw no, twb tsi paub zoo tias xyov leej twg tus me tub los me ntxhais thiaj li yuav kawm tau thiab ntse txaus kom ib hnub twg koj kuv wb tsavneeg hmoob no txawj txhua Nyoobhoom, Tsheb, thiab txhua yam losyog nrog luag mus kom txog saum lub Hli thiab seb puas muaj hnub tau ua luag tus noj loj tshaj plaws li Obama no xwb mas nawb. 
  yog yus tsi muaj txoj kev npau hmoob kom nce nto lub roob li no, ces kawg kiag yuav zoo li Yujsiab hais cov hmoob ua yajyeeb rau lub neej thaum ub thiab ua Maj rau lub neej tamsimno xwb os nawb.  yog li thov kom peb pauv thiab thimxav es ua neeg kawm txawj kawm ntse thiab mus deb tshaj no rau 7 rau 8 tiam hmoob lub neej nyob rau Meska teb chaw no tom ntej no os nawb.
  • 0
 10. TxawjLem added a post in a topic Koomhaum CMA Txoj cai Tshoobkos tshiab   

  Kuv tsi tau noog Tseemmoob tias - lawv cov mus ntseeg Vajtswv no yog lawv mus ntseeg neej los ntseeg dab....smiles!
  - txoj kev ntseeg yog religion los daws yus txoj kev nojqab haushuv xwb--tabsi, lawv mus txias ua neeg vwmloj vwmleg li tsi paubtab li lawm... yus mus txias txoj kev ntseeg kom tau txais txoj kev kajsiab xwb, tabsi yus tseem mus txiav yus tsavneeg tiag tiag li cultural ritual li thiab....
  - yus tsavneeg tsi ntse ces mus txis lawm lawm ces cias li yuav muab tagnrho yus li keebkwm coj mus povtseg kom tag... vim tias, kev cai tshoobkos thiab kevcai pamtuag tsi yog religious. tabsi, nws tsua yog ib yam ua ua kom tias yus tseem yog Hmoob no xwb....
  tusiab nawb
  • 0
 11. TxawjLem added a topic in General Discussion ( Tham Txhua Yam )   

 12. TxawjLem added a post in a topic Hmoob lub neej yeej tsi txawj pauv li....mloog ua kev daws yus li stresses thiab Depression txog Hmoob   

  LOLz... mloog tej nkauj no content xwb yus twb tusiab txaus lawm - cas tseem muaj cov kwvtij hmoob hais tau tias tej no thiaj li yog hmoob li ntiagtug.... lub sijhawm no yog 21st century lawm tsi yog nyob rau tiam 1800 lawm os kwvtij hmoob aws.... es yuav mus nyob tojroob hauvpes ua mabqus tsi pom lub ntiajteb no li lawm os mog...smiles
  mloog xwb yus twb tusiab thiab lub kuamuag yuav poob tias cas kuv tsavneeg hmoob yuav mus ruamm ua luaj li no tiag tiag no mas nawb...
  • 0
 13. TxawjLem added a post in a topic QAUM NTUJ LI KEV CAI ( ANGELS )   

  kuv tsi nkagsiab tias, cas nyob nyob tej neeg laus li no cias li tham ntau tshaj qhov ntau li no lawm thiab-  Natioinal Guard no luag yeej recruit tej me tub me ntxhais nyob High School thaum kawm ntawv tagnrho rau txhua lub high school--tsi yog nyob nyob cia li lawm muaj ib zaug xwb...but, it is a continuous recruitment yearly  ntshe yog peb hmoob cov neeg tsi tau paub dabtsi kiag nyob nyob paub me me ces cia li coj los tham li no xwb tiag hod.
  ua ntej yuav tham tej no, thov tham rau cov neeg paub thiab muaj qhov muag pom kev tham thiab laud....smiles! nco ntsoov tias, cov National Guard no los yeej raug HUS (CALLED) to the frontline as well....yog hnub twg muaj tsovrog ces yog cov National Guard no yeej raug mus hloov cov thabham tom hauvntej tib yam li nawb mog.
  • 0
 14. TxawjLem added a post in a topic HMOOB MESKAS YUAV NKAUJ HMOOB NPLOG   

  txhua txhua yam yog txivneej txhua thiab ua kom muaj li lawv txoj kev ntshaw thiab xav tau xwb - txoj kev them nujnqi ntawd yog hmoob kawm ntawm Suav los xwb...
  1 - lub sijhawm no, thiab kuv mus koom ib rooj tshoob ua cov ntxhais yog neeg tsi ntseeg vajtswv--tus tub yog tog ntseeg vajtswv...tog tub cov mejkoob lawv coj tus txwjlaug tuaj ua tshoob xwb--lub kaus lawv twb tsi nqa tuaj lawm... hmoob cias li ua tshoob lawm los twb tsi muaj meaning tus dabtsi .
  2 - tej ntxhais hmoob mus yuav dub yuav mev thiab yuav dawb,  luag twb tsi tuaj ua tshoob rau niam txiv hmoob lub twb tsi muaj ib yam dabtsi tub qaug li lawm....
  3 - cov hmoob meska mus yuav pojniam hmoob nplog tuaj - yog lawv xav tias, yug los ua neeg ib zaug xwb... yog li lawv xav ua NEEG xwb thiab lawv tsi yog ua NEEJ. yog li no, lawv thiaj li mus yuav thiab coj cov nkauj hmoob nplog tuaj yug me nyuam  hmoob nyob meska teb no kom coob coob....xws yus tsavneeg hmoob thiaj li yuav muaj txoj kev kawm txawj kawm ntse rau 10 tawm tiam tom ntej no ntxiv...txawm lawv tos tau tuaj, hos muab tus tos laus laus ntawd tso tseg lawm los...tseem yuav mus yuav duas ib tug hmoob hlua... yog li ntawd, lawv tseem yuav mus pab yus me tub me nyuam hmoob kom coob li coob tau.
  yus tsavneeg yim VAM thiab yim COOB, ces tsavneeg ntawd thiaj li yuav tsi muaj hnub ploj hauv lub ntiajteb no mus.  tsi tag li los, tuaj yug tej me tub me nyuam hmoob--txhua txhua tus tub me nyuam muaj txoj kev vajhuamsibluag kawm txawj lawm ntse... tus kawm tsi tau los tsi luaj twg. tabsi, yog tias muaj ib hnub ib tug hos kawm tau los yog txawj ntse txaus... hos tuaj ua ib zaug NOM li Obama ua nom kav lub teb chaw ua zoo tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiajteb no. 
  yog li no, koj kuv peb txhob cem cem tej laus ua mus tuam choj rau yus tsavneeg hmoob tuaj tau coob li coob nyob rau lub teb chaw meska no os nawb.
  • 0