Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,229
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

53 Excellent

1 FollowerAbout tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Recent Profile Visitors


11,299 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  NYOB ZOO CWJMEMDUB...XAV TIAS KOJ MUS TAU NIAM NTXAWM YAU LAWM ES KOJ TSO PEB TSEG UA NTSUAG LAWM NO NA HAS.   ZOO SIAB ROV POM KOJ TUAJ THAM LUAG NTXGHI LI THAUD UB OS.
  NIAJHNUB NO COV TUB TXAWJ NTSE TSI YOG COV LOS COJ HMOOB...LAWV YOG HMONG LUB BACKBONE XWB.  HNUB UAS TAU TEBCHAWS LAWM...LAWV MAM YOG COV LOS TSI KHO TEB KHO CHAW.
  COV YUAV LOS COJ HMONG SAWV CIAJ HAIV...YOG COV UAS DIEHARD RAU HMONG LUB ZEEMMUAG...MUAJ TEBCHAWS.
  NTAWM LAO FAMILY FOUNDATION CES ZAUM NO KAWG TUAG RAU XEEM HMOOB KOO TES...NEJ NTSIA MUS NAWB TXOJKEV NCAJNCEES YUAV POM TAWM TUAJ.
  COV NEEG UAS IBTXWM NOJ HMOOB CES ZAUM NO YUAV QHGIA TAU TIAS YOG TUS TWG RAU TUS TWG.
  KUV PAUB TUS HMONG GLOBE NO ZOO.   THAUM UB PEB YOG IB PAB PHOOJYWG...TABSIS YAWG NTXEEV SIAB NYIAG THAM KUV TUS PHOOJYWG TUS HLUAS NKAUJ...CES PEB TXAWM MUAB YAWG LAWB LAWDD.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB KOM KOJ TOTAUB TIAB  HMONG TSI ZOO LI LWM HAIV MINORITIES UAS TUAJ NYOB RAU MEKAS TEB NO NAWB.  LUAG MUAJ LUAG TEBCHAWS...LUAG TUAJ NRHIAV KEV TXAWJ NTSE...NRHIAV LAGLUAM...NRHIAV KEV SURVIVAL RAU LAWV TUS KHEEJ XWB NAWB.
  TXAWM NYTOB LUB TEBCHAWS TWG LOS HMONG LUB TEBCHAWS YEEJ CIAJ SIA TSI TUAG NYOB HAUV HMONG LUB SIAB.  HMONG THIAJ QW NPAUM LI COV HMONG TEBCHAWS NTAG HOS.
   

  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB,
  KOJ 5 NQI LUS NO...RAWS LI KOJ EXPLANED LOS CES ...KOJ CLAIMED TIAS YOG HMONG TUS KAB MOB CANCER NTAG.   KOJ POM TIAS YOG CANCER RAU HMONG...KOJ YUAVTAU NRHIAV TSHUAJ LOS KHO.
  NTAWM KUV MAS KUV HO TSI SAIB MUS LI KOJ SEEM...KUV SAIB MUS  RAWS LI NTIAJTEB UA NEEJ.
  IB GROUP TIBNEEG TWG YUAV SAWV TAU LOS MUS CIAJ HAIV...YOG LAWV MUAJ ZOO IB TUG LOSIS IB PAB ZOO THAWJ COJ LOS NRHIAV LOSIS PIB THE FOUNDATION RAU HMONG LUB NEEJ.
  ZOO LI HMONG TEBCHAWS ... LAWV LOS CLAIMED CIAM DEJ CIAM AV NYOB HAUV NPLOG.
  TUS THAWJ COJ...ZOO LI XX  XWB LOS LAWV YEEJ SUPPORT TUAG NTHI...TXAWM YUAV CORRUPT LI CAS LOS  MAG KAW NKUAJ.
  LAWV LOS TSIM TXOJKEV NTSEEG...MUAB HMONG DABQHUAS LAWB... VIM YOG IB TXOJKEV CAIS HMONG.
  LAWV LOS NRHIAV TAU HMONG IB TUG NTAWV LOS RAU HMONG KAWM UA HMONG TUG.
  HMONG TEBCHAWS...RAWS LI KUV POM...LAWV LUB FOUNDATION RAU HMONG CES YOG MUS LI NO NAWB.   YOGLIKUV THIAJ HAIS RAU KOJ TIAS...YUAV KHO HMONG TUS/COV KAB MOB YUAVTSUM YOG IB PAB SAWV LOS SIBKOOM ES MAM KHO IB QHO ZUZUS.
  KUV MUAB IB QHOV UAS PEB COV LAWB DAB TAU UA LOS ES ZOO RAU NEJ COJ UAS TSEEM COJ QUB KEV CAI.
  HMONG LOS NTSEEG VAJTSWV IN THE EARLY 40S..NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYOB MELIKAS TSI TOS TUS NEEG DAWB LOS SUPPORT.
  HMONG NTSEEG YEXUS LAWV LOS SUPPORT LAWV...NIMNO HMONG NTSEEG YEXUS NYIAS PAWG NTSEEG YUAVLAUG MUAJ CHURCH UA LAWV TUS...VIM LAWV MUAJ TXOJKEV HLUB.   HLUB TAUG THIAJ NRHO TAU NYIAJ LOS PAB.
  UA LI NTAWMPEB COV HMONG TSEEM COJ QUB KEVCAI NE HO UA TAU LI CAS....PUAS YOG KOJ 5 NQI LUS NO YOG CANCER MAS LOV.
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  KOJ HAIS TIAS YUS YUAVTSUM HLUB YUS TUS KHEEJ UA NTEJ
  TSI HAIS HMONG XWB...LWM HAIV NEEG LOS NYIAS YEEJ HLUB NYIAS TUS KHEEJ.   TIBNEEG THIAJ NRHIAV NOJ NRHIAV HAUS NYOB RAWS NYIAS QHOV REGION.   YOG LI...ROOB...KOJ TSEEM XAM POM TSHUAV QHOVTWG UAS HMONG TSI HLUB HMONG TUS KHEEJ.   PUAS YOG KOJ HAIS TXOG HMONG TSI KOOM SIAB XWB.
  KOJ HAIS TIAS HLUB YUS TSEVNEEG
  KUV TSI TAU POM IB YIM TSEV NEEG HMONG TSI SIB HLUB LI.   NIAM THIAB TXIV NIAJ HNUB MUS WORK VIM HLUB NWS TSEV NEEG.   KUV POM TIAS 100% HMONG YEEJ HLUB HMONG TSEV NEEG.  UA LI KOJ HO POM TIAS HMONG TSI HLUB HMONG TSEV NEEG NO HO YOG MUS SEEM TWG.   PUAS YOG KOJ HAIS TXOG SEEM TSI SIB KOOM TES.
  KOJ HAIS TIAS HLUB YUS TSOOM KWVTIJ.
  HMONG UA NEEJ NYOB CIAJ NEEJ CIAJ NEEG TAU NTAU TXHEEB XYOO LOS VIM YOG SIB HLUB LOS NTAWM CUAB KWVTIJ.  HMONG YEEJ NCAIM TSI TAU CUAB KWVTIJ IB QHO MUS LI.  HMONG YEEJ SIB NUG HMOO TXOG TXOJKEV KWVTIJ NO UAS NTU ZUS.   YOG LI KOJ TSEEM POM TIAS HMONG TSI SIB HLUB LOS NTAWM CUAB KWVTIJ NO HO YOG HMONG TSEEM TSHUAV QHOV TWG.
  KOJ HAIS TIAS KOM HLOUB YUS COV TXHEEBZE THIAB NEEJTSA.
  HMONG YEEJ IBTXWM SIB HU..SIB ZEEM..UA NEEJ UA TSAV...VIM HMONG LUB NEEJ KEV SIB TXHEEB SIB ZE YOG LOS NTAWM TXOJKEV NO.
  UA LI HMONG TSEEM TSI SIB HLUB THIAB LOV.
  KOJ HAIS TIAS KOM HMONGYUAVTSUM HLUB YUS HAIVNEEG.
  KUV POM TIAS HMONG YEEJ HLUB HMONG HAIVNEEG HEEV.   IB TUG UA LI NOMAS YUS HAIS TIAS KOM TXHOB UA...VIM YUAV PUAS HMONG LUB NPE.  TEJ NO HMONG YEEJ SIB HLUB SIB CAUM.   KOJ KUV PEB THIAJ POM HMONG CAIS UA NTAU PAWG...XWSLI HMONG LIAB THIAB HMONG DAWB.
  RAWS LI KOJ 5 NQI LUS NO MAS KOJ TSUAS HAIS TXOG FAMILY PROBLEMS XWB.
  NTAWM NATIONAL PROBLEMS MAS YOG:
  HMONG TSI MUAJ TUS/COV  ZOO THAWJ COJ.  THIAJ LI TSI MUAJ PEJXEEM CAUM
  HMONG HAIS TAU...UA TSI TAU.   HMONG THIAJ NIAJ HNUB CEM TIAS COV NOJ NYIAJ...DAG NOJ DAG HAUS.
  KUV POM HMONG TUS KAB MOB CANCER TSEEB TSEEB MAS YOG:
  1.  SIB KOOM TSI TAU...VIM TUS/COV COJ PAB NTAWM TSI MUAJ KEV NCAJ NCEES...NCAJ NCEES TXOG NYIAJ...NCAJ NCEES TXOG YUS TUS KHEEJ ES TSI TXHOB MUAJ NIAM HLOB NIAM YAU...THAM HLUAS NKAUJ
  2.  IB LEEG HAIS IBLEEG TSI MLOOG...VIM NWS HAIS RAU NWS YUAV...TSI HAIS RAU HMONG YUAV.   YOG LI HMONG THIAJ TSI CAUM TSI NTSEEG.
  KUV XAV TAU...XAV POM IB TUS/IB PAB THAWJ COJ HMONG SAWV LOS  NRHIAV TXOJKEV RAU HMONG TAUG ZOO LI NO:
  A.  NRHIAV KEV ECONMY/LAG LUAM RAU HMONG
  B.  NRHIAV IB TXOJKEV RAU HMONG TAUG..KOM HMONG MUAJ TEBCHAWS.  TSI HAIS HMONG CHINA...HMONG LAOS...HMONG VIETNAM  THIAB HMONG THAIB.
   
  ROOB...TXHOB NKEES NAWB.  TXAWM TSHUAV KOJ KUV XWB LOS TSEEM ZOO TSHAJ LI MUAJ COOB COOB ES TSI TAWM SUAB LOS SIB CAM.   LAWVTSI NROG YUS SIB CAM TXOG HMONG ISSUE CES MEAN TIAS LAWV TSI HLUB HAIV HMONG...LAWV HLUB LAWV TUS KHEEJ LI KOJ HAIS LAWD.   TXHOB MAJ CHIM...VIM LAWV TWB UA IB NQI LI KOJ HAIS LAWM.

   
   
   
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROBOT,
  ROOB LUB TOPIC NO MAS TSEEMCEEB HEEV RAU PEB LOS TAUG SEB HMONG TUS KAB MOB CANCER UAS HMONG LOS SIBSAU UAKE UA KOM HMONG CIAJ HAIV MUAJ TEBCHAWS LOS LI CAS...TABSIS ROOB HAIS YIMPLIAG XWB ES KUV THIAJ KHAWB TAUB UAJ LUAJ LOS ROOB TSEEM HAIS TIAS ROOB YUAV TSI TUAJ HAUV HMONGZA NO LAWM THIAB.
  NTAWM FAIV NTAJ THIAB GVP NKAWV MAS KUV TSI MUAJ LUS HAIS...VIM MUAJ NKAWV PIB ES PEB COV HMONG THIAJ LOS MUAJ KEV TXAWJ NTSE, VAMMEEJ ZOO LI NO.
   
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  koj kuv peb yeej hloov tsi tau Faiv Ntaj, Tub Npis, thiab GVP lawv li keebkwm sawv los coj Hmong nyob hauv nplogteb.
  cov uas caum Faiv Ntaj...nimno raug nrog Nplog ua nom ua tswv tswj teb kav chaw thiab ho nyob mus muaj teb muaj chaw.
  cov uas ho caum GVP...nimno sawv los nrog Mekas txwjntse, muaj kev vammeej...tabsis ho tso muaj tebchaws.
  2 pb neegHmon no ypg muab tau los sibsau uake ces yeej yuav muaj kev vammeej nrog kev muaj tebchaws xwb tiag.
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic HMOOB YUAV SIB NTXUB THIAB SIB TUA TXOG THAUM TWG   

  Tsi muaj ib lub koomhaum kasmoos uas rov thiab muaj zog npaum li Hmong Tebchaws lawm.   
  Hmong Tebchaws thiaj rub tau ib feem Hmong los ua kom Hmong ciaj haiv.
  Hmong Globe xyov puas muaj txog 3 leeg.
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Roob,
  koj yuav muab tau Hmong lub siab...koj yuavtsum ua li kuv hais...explan koj cov nqi lus koj khav ntawd kom meej2.   Kawg kuv twb tsi totaub tias koj hais dabtsi. Yog kuv tsi totaub lawm...yuav ua li cas Hmong thiaj totaub mas lov.
  kuv muab Hmong tus dabqhuas los hais tias yog #1 cancer los kkj tsi teb...vim koj tsi xav kho Hmong cancer ntawm.  Koj 5 nqi lus ces nyob tag  rau qhov kuv hasis no.
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Roob,
  yog li koj hais tiag tiag ces tus kab mob cancer #1 yog Hmong kev dasbqhuas ntag tiag.   Tos kuv hais rau koj tias koj yeej tsi totasub koj 5 nqwi lus.   Es koj pheej kom kuv/peb muab koj cov lus los xav xwb.  Kuv hais rau koj tias koj yuasvtsum explan ib nqi rau peb...peb thiaj pom koj lub main idea.
  • 0
 10. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  ROOB,
  MLOOG KOJ COV LUS TEB PEB SUAVDAWS MAS ZOO LI TSI RAUG KOJ LUB TOPIC...YOG LI XAV KOM KOJ QHIA KIAG TIAS HMONG TUS KAB MOB CANCER YOG TUS TWG KIAG RAU PEB...PEB TTHIAJ PAUB NROG KOJ SIB DEBATE OS NAWB.
   
  • 0
 11. tseemmoob added a post in a topic SUAV TUAG TSHAIB TXOJ KEV SIAB PHEM ROV RAWS CUAG HMOOB   

  koj twb hais tias yuavtsum hlub Hmoob no ne...ua cas cov  ntxhais uas tag kev lawm es mus yuav mus ua suav qhev...koj ho kav liam lawv...yog li no mas koj coj tsi ncaj nawb  Roob.
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  KOj yuav muab kev ntseeg tshiab Hmong li dabqhuad los sib piv mas yeej tsi nkag kis ibzaiug. ..vim Hmong  li tsi yog religion.
  Ntawm kev ntseeg tshiab  txawm yuav yog ntau qhab nab los suav daws tseem ntseeg tib Vajtswv.
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic HMOOB YUAV SIB NTXUB THIAB SIB TUA TXOG THAUM TWG   

  kuv pom tias Hmong txojev sib tua/sib ntxub yeej tsi ploj ntawm Hmong lub neej mus.  Yuav hloov tau yog los ntawm txojkev kawm uaneej nrog cov haivneeg vammmej, thiab kevcai uas tsim los ntawm Hmong.
  Hmong Tebchaws yeej established tau los lawd, tabsis cov thawj coj nov yuav coj Hmong Tebchaws mus tsi txog Hmong ciaj haiv...vim lawv pab coj nov lub siab me...lawv hais rau lawv yuav xwb...niajhnub sib tog...sib tshe.
  Hmong Globe tsuas yog ib lub nyuas hais lus station xwb...nws tsuas muab idea tias Hmong Tebchaws yuav mus tau thiab tsi tau.
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic TUS KAB MOB CANCER TXOV HMOOB LOS TAU ZE 600 TAWM XYOO & TSEEM YUAV MUAJ NTXIV   

  Roob,
  Tus culture thiab religon  puas hu ua Hmoob kevcai dabqhuas ne,..qhov kuv noog koj li no mas koj hais tias Hmoob dabqhuas yog family issue thiab yog Hoob li kev ntseeg.
  ntawm kuv tus kheej...kuv pom tias tus neeg uas hlub Hmoob yog tus uas muab tau rau Hmoob
  muab tau nws li dag zog
  muab tau nws li sijhawm
  muab tau nws li nyiajtxiag
  thiab hais tau ua tau/action
  tus no yog kuv tus Vajyimleej uas kuv niajhnub tos.
  • 0