Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

tseemmoob

Members
 • Content count

  2,169
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

52 Excellent

1 FollowerAbout tseemmoob

 • Rank
  Professional Degree 2

Recent Profile Visitors


11,032 profile views

tseemmoob's Activity

 1. tseemmoob added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Keekwm qhia rau Hmong kho Hmong lub neej rau yav tomntej.   Qhov Hmong sawv tsi tau...taug ib txojkev los twb yog Hmong coj Hmong lub siab ywjpheej.
  GVP qhia meej npaum no es tseem thuam...cem...thiab nrhuasv yawg lub vision thiab lov.
  kuv pom tseeb tseeb lawm tias tos nej cov xeem coob coob tsi kam los koom nrog cov xeem ntsawg los vim nej muaj ntau ntau ntau tus xav los ua thawj lawm ne.   Yog los koom nrog cov xeem ces nej yuav nplag los ua nom vim yuav tsu xaiv los ntawm nej cov xeem xa tuasj rau hauv xabphas xeem crs nej tsi muaj a chance kiag puas yog.
  kuv nyob hauv 18 los lawm...kuv pom qho no tseeb tseeb....yog li xeem.no xa tus nres xeem no tuaj los cov kwvtij tom tsi pom zoo ces tsi support es thiaj zoo li GVP hais tias.
  nej cov xeem lj loj yuatau txo hwchim es los sib sau siab koom nrog cov xeem me es Hmong thiaj yuav sawv taus ciaj haiv nawb.
  • 0
 2. tseemmoob added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  ROOB
  TXHOB HAIS YUS/TXIVNEEJ SABXWB MAS...KOJ TSI NTSHAI SILLYME MLOOG NTSOOVLOV?...HEHEHE.
  QHOV HMONG SIB SIB NRAUJ HEEV YOG YUAV TUS YUS NYIAM XWB...TXAUS TXHOM LOS TXHOM YUAV...TXAUS ZIJ LOS ZIJ YUAV.
  NIMNO PEB THIAJ POM COV POJNIAM NRAUJ NTAWM HAIS TIAS KUV YEEJ TSI HLUB TSI NYIAM NWS VIM THAUM UB NWS TUAJ ZIJ KUV XWB.
  COV HLUAS NIM NO SIB YUAV YOG SIB NYIAM. ..KOJ NYIAM KUV...KUV NYIAM KOJ CES SIB YUAV  THIAB HO RAUG NIAMTXIV FORCE KOM SIB YUAV VIM KOJ COJ KUV TUS NTXHAIS MUS LAWM OB PEB MOS.   ZOO LI NO LAWV LOS SIB YUAV...CES TSI NEV HNUB NTAU HLI TXAWM SIB NRAUJ.
  KEV SIB YUAV TSI YOG MUAJ HMOO NAWB ROOB.  YOG KEV COMMITMENT IBLEEG RAU IB LEEG.  KOJ YEEJ HLUB KUV...KUV YEEJ HLUB KOJ. OBLEEG YUAVTSUM SHARE IB LUB VISIONUA NEEJ.
  DUA LI NTAWM NIM NO HMONG UA HMONG LUB NEEJ TSI MUAJ MORAL.   DEEV LUAG POJ LUAG TXIV YAM TSI NTSHAI LUB NTUJ LUB TEB...TSI NTSHAI LUAG POJ LUAG TXIV.   QHOV NOV YOG HMONG KEV PUAMTSUAJ.   HMONG YUAV DIM LUB NEEJ NO YUAV TAU MUAJ TXOJKEV NTSEEG LOS COJ.
  • 0
 3. tseemmoob added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

   
  Mloog GVP tsa lub xabphas xeem no muaj 2 pab neeg.  Pab ib yog pab Supreme Council(9 member).  Pab no yog appointed by GVP.  Pab no oversee lub xabphas 18 xeem.  Tus chair ces yog GVP.
  pab 2 yog cov nres xeem. Ib xeem nyias xa nyias ib xeeb mus nyob rau hauv ln xabphas xeem no.  Tus chair also appoint by GVP or may elect by cov nres xeem or by public memers.
  Thaum pib tau lub xabphas xeem.  Cov xeem kuj xas lawv tus nres xeem tuaj.   Tsi muaj kev cob qhia tias yuav coj li cas yog li cov thawj nyias thiaj coj raws li nyias txawj ces mus tsi raws li GVP lub vision es yawg thiaj ghuam ib ob tus thawj hauv no.
  Thaum lub koom haum no tuag nyob California tau li 4-5 lub xyoos...ces peb cov thawj coj nyob MN.  Tau tuaj thov GVP kom muab coj los tsa dua tshiab rau MN.rau xyoo 1997.
  Thaum los txog MN.   GVP tau taw tus chair los coj ib term twg yog 2 xyoos.tus chair yuav ua dabtsi, yuav tau nrog GVP tham ua ntej...GPV mam hu nws pab Supreme Council tuaj meeting...lawv pomzoo li cas ces mam muab rau tus chair coj los rau lubbxabphas yuav xwb.
  Thaum xabphas 18 xeem pom li no tias yuav ua dejnum mus tsi tau...vim muaj 2 pab.  Yog cov nres xeem tau los tham thiaj muab lub Supreme council lawb thiab tus chair hauv xabphas xeem cia rau cov nres xeem los xaiv.
  Thaum GVP paub li no mas yawg chim heev thiab distant from lub18 xeem ntau ntev loo.
  kuv tsuas qhia miv miv lin rrau nej paub.
  lub koomhaum 18 xeem nov yog GVP lub zeemmuag los sau Hhmong uake.
  thov kom suavdaws cev tes los koomtes pab nawb.  Nov tib txojkev rau Hmong taug mus rau yav tomntej.
   
   
   
   
  • 0
 4. tseemmoob added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  HMONG NROG SUAV SIB TUA VIM YOG SUAVDAWS XAV KOM HMONG MUAJ NEEJ UA...MUAJ TEBCHAWS.  KUV NTSEEG TIAS HMONG YEEJ SIB KOOM SIAB...SIB KOOM TES KAWG KIAG...LAWV THIAJ PUAB TAU TEJ PHAB TXAJ ZEB LOS TUA SUAV.   TOS SUAV YEEJ LOS VIM LAWV MUAB LAWV TIBNEEG LOS PUA KEV XWB.   IB TUS HMONG HOS 10 TUS SUAV ES YUAV UA CAS YEEJ.
  TXIV GVP LUB XEEMMUAG LOS SIBSAU HMONG LOS NTAWM COV XEEM ES THIAJ TSA MUAJ LUB XABPHAS XEEM LOS COJ HMONG...TABSIS TUS/COV LOS COJ CES YOG TIB COV FAILED TAG LI TXIV GVP HAIS.
  YOG LI KOJ KUV YUAV TAU ROV LOS REFORM LOS TAUG KOM TAU TXIV GVP LUB MISION THIAB LOS TAUG KOM TAU NWS LUB VIOSION ES HMONG THIAJ MUAJ CHAW MUS.   NO OTHER WAY LAWM NAWB.
  • 0
 5. tseemmoob added a post in a topic MLOOG HLOB VAJ POV COV LUS QHUAB NTUAS KOM HMOOB LOS SIB KHO   

  Roob, 
  koj hnov GVP cov lus hais txog lub xabphas 18 xeem lawm lov.
  luag lub zeem muag sau Hmong uake yog los ntawm cov 18 xeem.   Ua cas koj thiasj Nwjlaus neb yuav against ua luaj.
  • 0
 6. tseemmoob added a post in a topic DEEV LUAG SEV MAG NTAUS LI TUS DEVV   

  KUV POM TIAS VIM TUS POJNIAM NO MUS THAM HLUAS LOS VIM NKAWV TSI KEV SIB HLUB HAUV TSEV...VIM NKAWV NIAJHNUB SIV CAV SIB CEG.  DUA LI NTAWM TEJZAUM NKAWV SIB YUAV VIM YOG NIAMTXIV YUAM YUAV XWB.  ZOO LI NO, TIAM NO, YEEJ TSI WORK RAU COV HLUAS.
  LUB NEEJ YUAV MUS TAU ZOO...YUAVTSUM SET KOM MUAJ IB TUS BOUNDARY RAU YUS OB TIAMTXXIV.   TSI TXHOB XAV KOM YUS TUS PARTNER PAUB LI YUS XAV ES UA LI YUS XAV YUS NYIAM.   YUAVTAU SPELL OUT KIAG RAU YUS TUS PARTNER.
   
  • 0
 7. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  HMONG SUAVDAWS,
  HMONG HAIS TIAS NROG tsis ntse SIB CAV CES POOB NTSEJ MUAG
  HMONG HAIS TIAS NROG NEEG KHAV THEEB  CAM CES RAUG NCAWS
  NEJ POM LAWM LOV.
  • 0
 8. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  ROOB
  UATSAUG RAU  KOJ TXOJKEV TXHAWJXEEB TXOG TSWV RIAM THIAB KUV.   KUV QHIA TSEEB RAU KOJ TIAS TUS NEEG HAIS YOG...TUS NEEG HAIS LUS TSEEB...TUS NEEG TXAWJ NEEG NTSE CES KOJ YEEJ TWV TAU BETWEEN NTAWM WB OBLEEG NO LAWD,
  HMONG MUAJ LI 300 TAWM PHAV TUS HMONG NYOB AMRICA NO....TUS tsis ntse THIB IB CES KUV TSUAS POM YAWG THAUB LAUS TSWV TIAM NO NKAUS XWB.
  PEB YUAV PAUB TAU TIAS TUS TIBNEEG UAS HMONG PHEEJ HU TIAS DIG MUAG LAG MTSEG CES YOG YAWG THAUB TSWV RIAM NO XWB TIAG.
  PEB UA TIBNEEG NYOB...NYIAS MUAJ NYIAS KEV TXAWJ KWV NTSE...KEV KHWV NOJ KHWV HAUS...NYIAS KEV NYIAM KEV NTSEEG.   YOG YUS TSI NYIAM LI LUAG UA LUAG HAIS CES TXAV KEV XWB.   TABSIS YAWG tsis ntse NO MAS YAWG HAIS YAWG TUS POG THIAB TUS YAWG NKAUS XWB. YOG LWM TUS NTSEEG LWM YAM CES YOG ROV TAW TUAM NTUJ NKAUS XWB.
  MUAB HAIS TSEEB TSEEB...XOV TSWV RIAM PUAS PAUB YAWG POG THIAB YAWG ZOO NPAUM KUV NAWB.
  ROOB.
  TXHUA YAM UAS TIBNEEG MUAB COJ LOS COJ...COJ LOS UA...COJ LOS NTSEEG CES YEEJ YOG POLITIC HUV TIBSI/   MEKAS THIAJ SAU KEVCAI KOM TSI TXHOB THUAM.
  COV LUS KOJ HAIS SAUM NO YOG TIB COV LUS KOJ HNOV LOS XWB.  KOJ YUAVTAU DO MORE RESSEARCH WHY MUAJ NTAU PAB NTAU PAWG.   MUAJ NTAU KHABNAB XWS LI BAPTIST, LUTHERAN, CATHOLIC, LOSIS PROTESTANT...LOS LAWV TSUAS NTSEEG VAJTSWV NKAUS XWB.   NO OTHER GOD..BUT GOD ONLY.  TIBNEEG UA TXHAUM...VAJTSWV THIAJ XA NWS TUS TUB LOS TUAG THEEJ TIBNEEG TXOJKEV TXHAUM.  YUAV MUS CUAG TAU VAJTSWV DUA...TSUAS YOG LOS NTSEEG YEXUS XWB THIAJ ROV MUS CUAG VAJTSWV TAU.   NOV YOG COV NTSEEG TXHUA TXHUA KHAB NAB KEV NTSEEG.
   
  • 0
 9. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  COV JOURNALIST SAU XOVXWM ZOO TAG NPAUM LI LOS TSEEM TSI HAUM TRUMP SIAB...TRUMP THIAJ HU LAWV HAIS TIAS 'FAKE NEWS' NO LOS YEEJ MUAJ TIAG.  EVEN PEB COV HMONG LOS TUS RUAMM TSHAJPLAWS ES TSEEM MUAB LUS TSEEB UA LUS CUAV ZOO LI TUS TSWV RIAM NO...HIV HIV HOM.
  KOJ TWB SWB KUV TXOG TXOJKEV SIB CAV/DEBATE TXOG KUV LUB TOPIC NOV...ES KOJ TSEEM TSHUAV DABTSI YUAV puv KUV CAV NTXIV.
  KOJ TWV KUV TIAS KUV HAIS NPAUM LI UB LI NO...KOM KUV QHIA KOJ SEB KUV TXAWJ NTSE NPAUM TWG...KUV TWB QHIA KOJ LAWD...KOJ PIV TSI TAU KUV IB QHOV LI.
  KOJ TWV KUV TIAS KUV MUS COOJ LWM TXOJKEV NTSEEG...YOG KUV ROV TAW TUAM NTUJ...KUV HAISTIAS KOM KOJ TSA MUAG SAIB TIBNEEG TXOJKEV NTSEEG///CHRISTIANITY MUAJ TSHAJ LI 4 BILLION TUS NEEG LOS NTSEEG....UA LI HMONG POG YAWG NE HO MUAJ PISTSAWG LEEJ...KOJ TEB TSI TAU...ES KUV THIAJ KOM YUS YUAV TAU CHANGE THIAJ MUAJ KEV VAMMEEJ.  KOJ TSI KAM CHANGE...KOJ THIAJ BECOME IB TUG TIBNEEG ZOO LI KO/
  KOJ NOOG KUV TIAS UA LI KUV HO PAB HMONG LOS LI CAS...KOJ LI SIS KOJ PAB HMONG TXOG PUA TXOG PHAV LOS LAWM...EVEN TUS DR. KHO TSI TAU LAWM LOS KOJ KHO TAU...KUV THIAJ HAIS RAU KOJ TIAS ZOO HEEV RAU KOJ.   TABSIS THAUM KUV QHIA KUV LI TAG...KOJ TXAJ MUAG VIM KOJ UA TSI TAU LI KUV...KOJ THIAJ LI JEALOUS.
  KOJ HAIS TIAS KHAV NPAUM LI NO ES KUV PUAS MUAJ LI KOJ....KUV QHIA TAG...TSEEM TWV YUAV PIB DAVHLAU FREE RAU KOJ TUAJ XYUAS KIAG///KOJ TXAJ MUAG...UA IB CE TSHEE NYO HAIS TSI TAUS LUS.
  KOJ TXOJ NYUAG  WING CHUN XYAB TES XYAB TAW ZOO LI KO XWB KOJ TWB KHAV...TABSIS KUV QHIA KUV LI RAU KOJ TAG...KOJ PUAS TXAJ MUAG.
  KEV TXAWJ NTSE...KUV QHIA KOJ TAG...KOJ CAUM TSI CUAG KUV QAB...VIM KOJ KAWM LOS NTAWM POG YAWG...KOJ TSI KAWM LOS NTAWM TEJ SCHOOL...ES KOJ THIAJ NTSE LI POG LI YAWG XWB.
  NEEG LAUS LI KOJ NO ES TSEEM HAIS LUS LI MENYUAM YAUS...CAM YEEJ YUAV...LIAM YEEJ YUAV...CES TAG LAWM LAUD TSWV RIAM.
  KOJ PUAS PAUB VAMNTXAWG HAUV HMONGZA NO.   YAWG CES LIAM YEEJ YUAV...CAM YEEJ YUAV IB YAM LI KOJ TIAG...HNUB NO YAWG TSI MUAJ NTSEJ MUAG TUAJ FIM PEB LAWM NE. WB AUDIENCE HAUV NO LAWV PAUB KAWG YOG YUS HAIS YOG THIAB TSI YOG.
  KUV TSITSHUAV DABTSI YUAV NROG KOJ SIB CAV NTXIV LAWM...CAV NROG TUS NEEG tsis ntse LI KOJ KO XWB YUAV TSI NTSE DABTSI NTXIV.
  • 0
 10. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  ROOB PHWVLIS,
  UA CAS KOJ YUAV NTSHAI TXOG TWV RIAM THIAB KUV TXOJ ME KEV SIB CAV KHAV THEEB NO UA LUAJ...HE HE HE.
  TSWV RIAM YUAV UA KUNGFU XWB XWB NO CES KAWG KUV YUAV TAU XUAS PHOM ASKAS XWB MAS THIAJ LI YEEJ XWB HOS.
  KUV TOTAUB KOJ ZOO...TABSIS TSWV RIAM LI MAS YAWG CAM TSI YEEJ KUV LAWM CES YAWG XA PERSONAL RAU KUV LAWM XWB.
  KUV NTSEEG YEXUS...TUB QAUG YAWG...YAWM CEM KUV TI NKAUS HMONG 18 XEEM...CEM KUV TI NKAUS POJNIAM MENYUAM.   CEM KUV TI NKAUS PLUAG MUAJ TAU PLUAG.  CEM KUV NTXIASHMONG...YAWG THIAJ LI YOG HLUB THIAB PAB HMONG XWB.  YAWG TWV SEB KUV TXAWJ NTSE LI CAS...KUV THIAJ QHIA MIV MIV RAU YAWG TXOG KUV KEV NRHIAV NOJ NRHIAV HAUS.
  KOJ PUAS POM IB TUS NEEG UAS TXAWJ CAV/DEBATE THIAB TUS TSI TXAWJ.
  WB TAU CAV TXOG HMONG KEEVCAI DAB QHUAS...KUV HAIS TIAS TSI ZOO RAU KUV..KUV THIAJ LI HLOOV MUS NTSEEG KEVCAI THISAB...CES TUB QAUG YAWG.  KUV TWV YAWG TIAS YOG TSEEM ZOO RAU YAWG NO...KOM YAWG QHIA LOS...YAWG TSI PAUB TEB.
  KUV HAIS TIAS TOS KUV NTSEEG KUV HLOOVLOS MORE THAN 4 BILLION PEOPLE MUS NTSEEG YEXUS.   TABSIS HMONG DABQHUAS NE MUAJ PISTSAWG LEEJ  NEEG SAB NRAUM LOS NTSEEG...YAWG TEB TSI TAU.
  KUV LOS QHUAS RAU YAWG TIAS HMONG NTSEEG YEXUS VAMMEEJ HEEV LAWM VIM LAWV SUPPORT LAWV TAU TSI MUS THOV LUAG PAB...HMONG NTSEEG YEXUS TEJ ASSETS UAS UA TUAMTSEV RAUG NYIAJ LI 50 MILLIONDTAWM DOLLAS....UA LI HMONG DABQHUAS NE HO UATAU PISTSAWG LUB.YAWG TSI TEB...YAWG TSUAS THUAM TIASKUV MUS DAG HMONG XWB.
  TSAM NOYAWGTWG KEV TAG CES LOS CEM PERSONAL...KUV THIAJ HAIS KIAG RAU YAWG TIAS UA CAS YUAVRUAM UA LUAJ...TSEEM HAIS LUS MIVNYUAS YAU.  
  ROOB PHWVLIS...TUS NEEG ZOO LI TSWV RIAM MAS YUAV POINT FINGER KIAG RAU NWS QHOV HAIS YOGTHIAB TSI YOG MAS NWS THIAJ TOTAUB...DHAU LI NTAWM CES KAWG XUAS PAS NPLAWM LAWM XWB OS.
  KUV TSI LAM TAU CHIM RAU TSWV RIAM KIAG LI...TABSIS KUV YUAV TEACH NWS A BIG LESSON KOM NWS PAUB TXOG KEV UA NEEJ.
   
   
  • 0
 11. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  TXOJKEVNTSEEG YEXUS ES SUAVDAWS SIB PAB SIB KOOM TES LOS BUILD CHURCHES UAKE...KOJ TSEEM HAIS TIAS YOG DAG NOJ DAG HAUS THIAB LOV.  PUAS YOG KOJ KHIB KHIB ...VIM KOJ UATSI TAU NAD.
  KOJ TXOJKEV TXAWJ NRHIAV NOJ NRHIAV HAUS RAU KOJ LUB CUABYIG...KUV TSI THUAM KOJ.
  KUV TXOJKEV NTSEEG YOG KOJ LI TEEBMEEM...KOJ THIAJ THUAM.   YOG LI KUV THIAJ HAIS TIAS KOM WB MUAB WB OB TXOG KEV NSEEG NO LOS CONPARE SEVB LEEJTWG LI VAMMEJ DUA.  KOJ FAILED...KOJ TXOJKEV NTSEEG BUILD TSI TAU IBYAM DABTSI...TABSIS KUV LI KEV NTSEEG BUILD TAU CAUM LUB CHURCHES THIAB RAUG NYIAJ TSHAJ LI $50 MILLIONS.  QHOV NO YOG LOD NTAWM KEV SIBKOOM TES...THIAJ VAMMEEJ.
  TSAM NO KOJ SWB KUV TXHUA LOLUS LAWM CES HO LOS TWV KUV TXOG NYIAJTXAG...LOS TWV KUV NOJ QAB HAUS HUV.
  KOJ PUAS MUAJ 110 ACRES  FREE AND CLEAR LI KUV MAS TSWV RIAM.  TAMSIM NO 1 ACRE YOG $4K.  
  KOJ TXOJKEV UA TES UA TAW/WING CHUN KOJ PUAS TAU NYIAJ LI KUV TAU IB LUB HLIS $25K MAS LOV.
  KOJ LUB TSEV TUS NQI PUAS YOG $600KLI KUV LUB MAS.
  KOJ PUAS MUAJ TSHEB 2016,2017 TUNDRA THIAB LEXUS CASHD LAWM MAS.
  KUV TWV KOJ TIAS KUV YUAV KIAG AIRPLANE TICKET RAU KOJ TUAJ XYUAS KIAG LOS YEEJ TAU NAWB.
  UA IB TUS TIVNEEG ES HAIS LUS MIV NYUAM YAU...HAIS LUS DE.V LI KOJ KO PUAS YOG KOJ tsis ntse LOSIS KOJ NTSE.  TXAJ MUAG KAWG.
  • 0
 12. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  TSWV RIAM.
  LOLUS PAB YOG YOG NTXHAIS LI CAS...
  LOLUS YUAV YOG TXHAIS LI CAS THIAB...
  • 0
 13. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  TSWV RIAM,
  TSA CHIJ DAWB LAWM LOV...UA CAS TSUAS POM LIAM YEEJ YUAV XWB.   TXAUS NROG KOJ TXAJ MUAG KAWG NAWB.
  KOJ TWB DAG KOJ TUS KHEEJ LOS TSHAJ PLAWS.   KOJ TWB SAU LUAG NQI ES KOJ TSEEM HAIS TIAS YOG PAB .   TXAUS TXAJ MUAG KAWG.   HAIS LUS MENYUAM YAUS TIAG TIAG.
  ROV MUS KAWM KOM KOJ NTSE NAWB...YOG YUAV NROG COV TIBNEEG NTSE THAM.   
  KOJ TSEEM TSHUAV DATSI YUAV NROG KUV CAV THIAB.?
  • 0
 14. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

   

  • 0
 15. tseemmoob added a post in a topic THE REAL 'HMONG TEBCHAWS'.   

  YUAV KOM YUS TXAWJ YUS NTSE...YUAV TAU MUS KAWM NTWV
  YUAV KOM YUS TXAWJ HAIS LUS ZOO ...YUAVTAU NROG TUS NEEG TXAWJ HAIS LUS THAM.
  XAV UA THAWJ COJ...YUAVTAU NROG TUS/COV UAS UA THAWJ COJ THAM.
  NYOOB NYOOG LI KOJLI KUV NO YUAV TSI LAM HAIS LUS SIB AIBLAM ZOO LI KOJ SOB LUS NO.  
  KUV TWB QHIA KOJ TXOG KUV MIV MIV LAWM TIAS KUV YOG LEEJTWG.   UA LI KOJ NE HO ZOO LI CAS.  KUV TWB TWV NTXHIAS RAU KOJ TIAS...KUV TUAMYEEM YUAV PIB DAVHLAU RAU KOJ TUAJ XYUAS KUV LUB NEEJ NTSEEG YEXUS SEB HO XOO LI CAS NO NE.
  TSAM NO KOJ TWG KEV CES HAIS LUS THUAM LI UB LI NO...KOJ PUAS TXAJ MUAG RAU COV PHOOJYWG UAS TUAJ HAUV NO MAS LOV.
  KUV XAV TIAS KOJ TSI PAUB KUV THIAJ QHIA KOJ...TABSIS KOJ YOG IB TUS NEEG UAS TWMZEEJ...HAIS LI YUS NYIAM  YUS XAV XWB ES THIAJ TSI HAUM TUS TW PUS YOG.
  KEV NTSEEG NYOB NTAWM EACH INDIVIDUAL AND GROUP XWB.   KUV TSI YOG MENYUAM YAUS ES MUS HAUB HMONG LOS NTSEEG YEXUS LI KOJ HAIS. YOG KUV ZOO LI KOJ MAS TEJZAUM TIAG THIAB NAWB TWV RIAM.
  KOJ TWB TSI NTSEEG VAJTSWV...KUV THIAJ QHIA KOJ TIAS VAJTSWV ZOO LI CAS...TABSIS TSUAS HNOV KOJ THUAM LI UB LI NO.   KOJ YUAVTAU MUS RESEARCH THIAJ PAUB LOS NROG KUV CAM TXOG VAJTSWV.
  KOJ YUAV NTSEEG HMONG KABLIG KEVCAI LOS KUV TSI THUAM KOJ...VIM KOJ YEEJ TAKE HMONG TXOJ YOG KOJ LUB HOMPHIAJ.
  KUV HO MUS NTSEEG YEXUS LAWM LOS TWB YOG KUV PAUV KOM KUV TUS KHEEJ NO HO DHAUMUS UA IB TUG TIBNEEG ZOO...ZOO RAU HMONG..ZOO RAU VAJTSWV...ES KUV YUAV SERVE HMONG THIAB SERVE VAJTSWV.
  KOJ PUAS PAUB TIBNEEG MUAJ NTSUJPLIG.   KOJ PUAS NTSHAI POJ NTXOOG...KOJ PUAS NTSHAI MUAJ DAB.
  KOJ YUAV HAIS YUAV TSI DABTSI LOS KOJ TSIV TSI DHAU TXOJKEV TUAG.  HNUB UAS KOJ KUV IB PAS NQUG TSI LOS...HNUB NTAWM KOJ THIAB KUV THIAJ PAUB TIAS THAUM NYOB NTIAJTEB UAS CAS YUS TSI NTSEEG.
  YEXUS TSI ZOO LI TUS KOM ACCUSED KO NAWB.  MUS STUDY BIBLE KOM ZOO ZOO THIAJ PAUB TXOG KUV THAM.
   
  • 0