Welcome to HmongZa.com
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing topics, give reputation to other members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. This message will be removed once you have signed in.

Yajceebtshiab

Members
 • Content count

  3,086
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

767 Excellent

About Yajceebtshiab

 • Rank
  V.I.P. Professional Degree

Profile Information

 • Gender Male

Recent Profile Visitors


9,146 profile views

Yajceebtshiab's Activity

 1. Yajceebtshiab added a post in a topic nyob zoo   

  Nyabxeeb lub xyoo tshiab 2018.  Thov kom peb ib tsoom phoojywg nyob zoo muaj zoo tswvyim tuaj sib tsham sib fim, thiab peb txhua tus tsuas muaj kev haumxeeb vameej coj kev hlub kev thajyeeb los rau tsoom neejtsa kwv-tij.  Hauv txhua tus kev uaneej kom muaj kev ncajncees coj nyias lub cuab yig.

  • 0
 2. Yajceebtshiab added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   


   
  Nyabxeeb xyoo tshiab rau nkaujhmoob
  ntxim hlub tus zoo lus me tibneeg daisiab
  caij nyoog sijhawm dhau mus li ib ntxais muag
  Yajceeb tseg ncua tsis hnov koj lub suab luag
   
  Sijhawm no xyoo tshiab ncig rov los txog
  thov kom koj nyob kajsiab pw sov
  lub siab ntxhov yaj mus nrog nag nrog cua
  lub siab nquag coj koj mus ntsib tus koj hlub tshua
   
  Lub suab luag nrov ncho nrog kev lomzem
  txhua yam phem kom nyob nrug koj deb
  ncontsoov tseg koj yog tus kuv xaiv hlub
  kev sib nrug ua kuv nco nco koj txhua hnub
   
  Nkaujhmoob tus zoo lus hais daisiab
  lub xyoo tshiab rov los dua
  txoj kev tshua tseem muaj tiag
  vim txojkev hlub yeej tsis txawj tuag
   
   
   
   
  • 1
 3. Yajceebtshiab added a post in a topic Nco tsis ploj   

  Txojkev hlub, kev ntshaw puas yog tus xyw tawqhia kuv mus ntsib koj nyob rau tiam ntawv-tiam uas koj yog kuv tus-tus uas nrog kuv nyob ib lub tsev-pw koom ib lub txaj-tus zoo phoojywg uas kuv ntseegsiab tshaj nyob rau tiam ntawv...Kuv txojsia thiab lub plawv yuav cia koj tswv-koj yog tus tswv cawm nws kom txawj loj-hlob nyob wb txojkev hlub....
   
  • 0
 4. Yajceebtshiab added a topic in Love & Relationship ( Kev Hlub , Kev Phooj Ywg )   

  Nco tsis ploj
  Yog kuv paub zoo tias ibhnub twg wb yuav tau sibpom, kuv yuav tos mam seev kev hlub hais kev nco qhia rau koj, thiab kuv lub kuamuag tshua,kuamuag nco cia poob rau koj hlub+koj so pauj txojkev hlub, kev nco.
  Tabsis vim ntujdub-ntujtxig-paub hnub no xwb tsis pom tagkis, kuv kev hlub,kev tshua thiab kev khosiab nrog kev nco koj thiaj muab sau ua nriavlus phooj-lus dhos seev qhia koj nyob ntujnrag huabsib Hmongza.com nras kev hlub no.
  Tus me neeg kuv tshua, vim dabtsi-lub ntuj pub kuv paub koj los deev kuv lub siab muag ua lub chaw hmov-xeeb muaj kev ntshaw. Kuv zoo siab hlo nthuav lub siab hlub koj lawm tiag mad, tabsis kuv txojkev hlub koj no ciali nrog me huab-cua/caij-nyoog sijhawm yaj-tshaws.
  Koj puas paub tias mob kuv lub plawv mloog tsis tau chaw. Nws mob txhawv dej kub hlab los yog hluavtaws hlawv, mloog zooli lub cev no lwj tag lawm-tsuas tshuav daim me tawv qhwv-txha nyob hnub xam hnub rau ntawv.
   
  • 5 replies
  • 369 views
 5. Yajceebtshiab added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   

   

  Lub me chaws saib duab hli nra
  kuv ncaim koj lawm ntev hmo ntau hnub
  lub siab quaj dhawv-dhi tsis muaj tsam kaj
  koj nyob nraim hauv kev nco kev hlub
   
  Ib ntuj hnubqub ci tsis cuag li pom koj ib ib leeg nra
  ib ntiajnrag tibneeg zoo tsis cuag hnov koj ib lolus tshua
  lub kuamuag tawm los pub rau kev nco kev hlub
  thaum ntxov ub wb sib yaum saib duab qaim hli
  nkauj hmoob hais lus kuv xis
  nkauj qaim-hli hais lus ntxim siab
  duab hli xiab yuav dhau mus yog duab hli nra
  hauv nruabsiab xav pw ncooj koj ib sab
   
  pw saib hli nra li thaum koj tseem nyob
  hnov lub plawv mob wb tej lw tsis tshiab tsis sov
  tej chaw sib puag sib tod txias zias
  tseem tswj txojsia nyob hlub koj ib leeg
   
  • 0
 6. Yajceebtshiab added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Pebhmoob nyiam tsa koomhaum, tabsis peb tsis paub tsav kom tej koomhaum nthuav dav hlav ncau mus puag tau hmoob kev timtsum siv peb cov koomhaum. 
  Teebmeem ces yog Hmoob tsa koomhaum uantej kev tshab-txhais txhua yam teebmeem uas Hmoob xav tsa koomhaum los pab-txhawb+daws teebmeem.   Hmoob tsa tau koomhaum uantej, Hmoob li mam mus nrhiav suab pomzoo ntawm pejkum. 
  Thaum peb tsis tau tshab-txhias taw-qhia txog txhua yam teebmeem koobxuam yuavtsum tau siv koomhaum los nrog pab, pejkum yeej tsis nkagsiab txog ces tsis muaj kev koomtes+koomsiab tsav-txhawb lub koomhaum los ntawm tsoomneeg. 
  Uake ntawv, cov koomhaum los yeej tsis muaj zeemmuag thiab lubsiab tsis ncaj txaus yuav xyijxeeb xav tsa koomhaum kom los pab daws tej teebmeem uas koomhaum muaj cai pab kaj-daws tso tau....
  Yog lino, Hmoob cov koomhaum tsa ntau npaum no los yeej tsis muaj ib lub yuav sawv tau Hmoob cev thiab kaj-daws tau Hmoob tej teebmeem kom tau txiajntsim.
  • 0
 7. Yajceebtshiab added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Peb nyob txawv tebchaws lawm, thiab peb tsis yog pejxeem Nplogliab lawm ces peb tsis haistxog ua tebchaws lawm, tiamsis peb muajcai nrhiav kev ncajncees raug txhua tus Hmoob uas ciali raug kev tsimtxom tua povtseg li lub neej ntawm Hmoob Cobfab.
  CF los lawv kuj tsis tau npaj tsovrog ntxeev tebchaws Nplog los ua Hmoob Tebchaws li cov tsis meejpem pheej niajhnub npausuav.  CF yog pejxeem sawv tivthaiv kev quabyuam ntawm nomtswv kevcai lajtxheej tsis ncajncees thiab tsis muaj kev pheejxeeb rau pejxeem kev uaneej xwb.   Kev daws teebmeem ces yog Tsoomfwv muab kev ncajncees rau txhua nywjkeeb sib xws xwb.  Tej plaub-lus kev sib tua yeej xaus lawm ntev vim pejxeem Hmoob CF no lawv yeej tsis muaj homphiaj nrog tseemfwv Nplogliab sib txeeb fwjchim puagthaum chiv-thawj lawm.
  Yog lino, Lispov lawv pab no txawj hais kom nkagkis xwb yeej yuavtsum yeej txojcai, tabsis tsis tau txhais haistias lawv yuav yeej lub tebchaws los yog yeej kev ua tebchaws yoojyim li peb ib txhia Hmoob pheej npausuav. 
  Heev kawg los Hmoob tsuas taus txwmsim muaj cai coj Hmoob locally rau thajtsam ntawv uas yuavtsum nce rau central government, tabsis tseem yuavtsum yog Hmoob txawj hais cai kasmoos kom dho dho nawb.
  • 0
 8. Yajceebtshiab added a post in a topic Lawyer United Nation Tham Ua Plaub Rau Nplog 6/30/17.   

  Pib ua li Dr Lispov Yaj lawv pab no ua ces yog lawm, thiab kev majmam ua nruab-txha no ces ok lawm.  Peb yog koomhaum nyob txawv tebchaws xwb ces peb tsuas uatau li lawv ua no xwb.  Txhuayam kev nyob txawv tebchaws yuavtau majmam hais mus raws li luag txojkev cai thiaj tsis raug teebmeem, thiab peb thiaj mus taus hod.  YCT support lawv txojkev majmam ua raws txojcai nawb.
  Kuv mloog Lispov kuj hais tau ntau lolus zoo siv, tabsis yog yuav nquahu Hmoob sib sau, Nws tejlus hais ntsw lwmtus yuav tau tso tseg mentsis xwb ces siv tau lawm.
  • 0
 9. Yajceebtshiab added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Hmoob sawv los form dabtsi no?
  YCT tsis pom Hmoob Form dabtsi li...Pab qhia saib yog form dabtsi thiab nyob qhovtwg puas tau?
  • 0
 10. Yajceebtshiab added a post in a topic LosPebMloog QubNkauj Thai Old ThaiMusic.   

   
   
  • 0
 11. Yajceebtshiab added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

  Yujsiab
  Yog peb saib ze ze xwb ces ua li koj hais no pab tau me me, tabsis yog peb saib tseeb tseeb thiab nkagsiab teebmeem meej, peb yeej paub zoo zoo haistias tsis muaj chaw mus no.
  Lub sijhawm neeg poobqab hauv haivneeg nyob kabtheem haiv "national level" yog ze li 99% hod cov paubtab thiab paub txog meejmom haiv tsuas muaj zo li .5% xwb, thaum no peb yeej daws tsis tau tej teebmeem zooli no yoojyim kiag li od.  Vim peb muaj cov tsim teebmeem coob tshaj ntau caum-npaug ntawm cov xav daws teebmeem lawm, thiab peb cov Hmoob hlub haiv+xav cawm haiv txuag haiv meejmom lawm. 
  Cov haivneeg vammeej luag yeej pom kev deb meej txog tej yamntxwv thiab teebmeem ntawm haivneeg li hais no, luag thiaj yuavtsum muaj tsev kawm cob-qhia kom nws tsoomneeg txhua hnubnyoog paub txog yam tsimnyog ua thiab tsis tsimnyog ua rau lub npe haiv.   Lawv cov neeg vammeej thiaj txawj-ntse thiab paub zais yam phem txhawb-qhuas yam zoo, thiab lawv coj rau sab nrauv txawv deb thaum lawv coj nyob hauv nyias lub tsev.
  Covneeg poobqab xwb thiaj tseem kam khavtheeb tej yam uas tsis muajtseeb ua cuavtsab nthuav tawm los dag rau ntiajteb.
  • 0
 12. Yajceebtshiab added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   


  +**+
  Yog lub ntiajteb tseem tshuav duab li nra
  Kuv lub siab yuav tsis lwj thiab tsis tau mob ti-txha
  Yog lub ntiajnrag no hajtseem muaj koj nyob
  kuv lub plawv yuav tsis ncus tsis mob
   
  Hmo no lub hli nyob qhovtwg
  cas hmo no tsis pom nws ci tsuas pom nws lw
  lub caij pw tsis pom duab hli nra
  lub caij pw tsuas hnov lub cev mob li nws ntsoog tag
   
   
  Cia kuv nco koj li koj nco luag
  cia kuv tos koj hauv wb txoj kev tshua
  cia kuv lub me kuamuag teev yees tsis qhuav
  cia kuv hlub koj hauv tus npausuav
   
  kuv hlub koj me siab ntsws mob ciaj-khaub
  muaj txojkev hlub tiag los sib ntsib yeej tsis sib paub
  sib hlub ibzaug tsis muaj chaw xaus
  hlub koj nyob tiamno tsis muaj hmoo sib cuag tau
   
   
   
   
  • 0
 13. Yajceebtshiab added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   


  Caij ntuj tshiab hauv txhua hnub muaj me paj nroj paj nras tawg tshiab-khiv txhua lub roob lub hav
  Caij nplooj hlav txhua hmo me fajsuab iab-oo tshem nqha nco txog lub siab muaj koj hmo hli-nra
  Txhua hmo hli nra koj yaum tau kuv wb mus pw saib hli, koj lubsiab qhia kuv lubsiab ntxhi hauv qab ntxoo duab hli kaj
  Hmo hli nra koj lub plawv qhia kuv lub plawv dhia, koj pw kuv xubntiag wb thiaj xyaum koom siv ib txojpa
   
  Nyob ntiajteb niaj-xyoo hloov chib me cua daus-xib txias-zias ntxeev mus tsheej ciaj me cua sov
  Vim hmo hli nra caij nyoog sijhawm txawj hloov nus tag los koj tseem nyob hauv kuv txojkev nco
  Me hli nra tag los rov nra dua, me paj tawg txhij txhua zaus zeeg tag rov ntsawv tawg ua ntshua
  Ntiajteb me dej ntws dhau lawm tseg ntses nuj ntses nia khuam li koj tseem khuam hauv kuv txojkev tshua
   
  Kuv hlub koj , nco koj vim yog txojkev swm hmo hli nra, kuv mco koj nrog wb me suab lus seev lus tso-dag
  Kuv hlub koj nrog txojkev ncawg hauv tus duab qaim-hli, kuv nco koj tus me yeebseeb nrog me ntsiab lus ntxhi
  Kuv tseg tsis taus koj ib tsam hauv nruabsiab vim kuv nco wb me qub lus seev xyaw wb me qub ntxhiab
  Kuv tseg tsis taus koj ib ntsis hauv nruabplawv vim kuv tshua wb tej me chaw sawv nrog wb me lus sib tawb
   
   
  • 1
 14. Yajceebtshiab added a post in a topic PAJHLI---HMO HLI NRA TSEEM TOS...   

   
  Pajhli Hmo Hlinra

  Pajhli hmo hlinra Yajceeb xav pus koj ya
  Xav coj koj ya mus nyob nrog hli
  Xav nrog koj nyob saib hli mus tsis muaj hnub kawg
  Vim Yajceeb ncawg koj tej lus zoo tus pa sov
  Yajceeb xav nrog koj nyob
  Nyob ntawm lub chaw nte hli khuamsiab
  Xav pw koj lub xubntiag saib daws puas tau txojkev nco
  Xav nrog saib hli li no kom hnovqab txhua yam
  Xav nrog koj tham tuav koj tes wb ncig tsham tojroob hauvhav
  Xav nrog ncig saib paj hmo hli nra
  Xav puag koj mloog koj uapa hauv lub xubntiag
  Xav qhia koj haistias "hlub koj heev"
  Lub siab tsis kheev tso koj nyob nrog kev khosiab
  Xav coj koj ncig kav-kiab saib ntiajteb me qauv tsoos
  Lub niaj dhau lub xyoo los tsuas xav nyob ntawm koj txhua sijhawm
  Yog hmoo tsis sawm tu yajceeb siab ibsim
  yog sijhawm zoo thim yajceeb yuav thim los nrog koj xwb
  Lubneej tsuas muaj wb hauv txojkev hlub
  Hmontuj nruabhnub cia kuv hu koj npe tsis tseg
  Ntawm koj lub npe cia kuv ibleeg nco
  Ntawm koj lub suab cia kuv ibleeg hnov koj txhua lolus
  Wb yuav tsis sibnrug txhua hmo hlinra.

   
   
  • 0
 15. Yajceebtshiab added a post in a topic Xwv Xwm Moob tebchaws   

   
  Yog txawj-ntse txij li Hmoob thiab siv tej tswvyim los ua tebchaws tsim-tsa hais xws li Hmoob xwb hajtseem mus tsa tau haiv+tebchaws rau Hmoob nyob tiag no sais kev tsa-haiv+tebchaws nyob ntiajteb no yoojyim dhau.   Hmoob tus xeebceem thiab tej tswvyim ua tebchaws zoo lino xwb ces yog thaumtwg ntiajteb no txhua txhua nywjkeeb ciaj tebchaws+ciaj tsheej haiv tagnrho lawm mas Hmoob yuav ciaj haiv+tebchaws nrog luag tau ntag...."YOG HAISTIAS...Lwm haivneeg ciali tsa tebchaws rau Hmoob li Xeeb lawv txojkev npausuav".
  • 0