Flash Chat New Version
Kev ua Member
How to Signup ?
Kev siv Flash Chat.
Flash Chat Using Instruction.
Kev siv Private Chat ( IM )
Private Chat Using Instruction
Nyob zoo kwv tij phooj ywg sawv daws txhua leej.
Pab tau kho Flash Chat tshiab lawm , Lub Flash Chat tshiab muaj ntau yam zoo tshaj lub qub raws li nram no.
1. Flash Chat tshiab khiav ceev ( Fast ) dua qub.
    Vim peb tau pauv mus siv lub New Hi-Power Hosting.
2. Yuav tsis muaj neeg tuaj cem neeg thiab hais lus phem ntxiv lawm.
    Yav tag los txhua leej siv User name dab tsi los tau , Ua rau qee tug phooj ywg siv lwm tus phooj ywg User name
    los hais lus phem cem neeg hauv chat ua rau tus tswv Username ntawv poob suab npe.
    Yav no mus thov caw nej sawv daws Register ua member mam li siv , 1 leeg siv tau 1 lub User name xwb.
3. Kev phooj ywg yuav zoo tshaj qub.
   Tus phooj ywg uas yus nrog tham hauv Chat muaj User Profile , Photo , Music , Video ,Blog , etc
    Yuav ua rau kev phooj ywg yuav zoo dua qub thiab tsis raug dag.